พระพุทธศาสนา

    พระพุทธศาสนา เป็นหลักธรรม คำสอนของของพระพุทธเจ้าในเรื่องความจริงของชีวิต กฎแห่งกรรม คนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน เพื่อให้เรามีเป้าหมายสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา

  คำขอบวช แบบอุกาสะ - ผู้อ่าน 222583
คำขอบวช แบบอุกาสะ คำขอบวช แบบอุกาสะ คำวันทาสีมา และคำวันทาพระประธาน คำขอบรรพชา มูลกัมมัฏฐานคำขอสรณคมน์และศีล คำขอนิสัยคำบอกบริขารคำถามอันตรายิกธรรม ลำดับขั้นตอนการอุปสมบท แบบอุกาสะ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  คำขอบวช แบบเอสาหัง - ผู้อ่าน 456711
คำขอบวช แบบเอสาหัง คำขอบวช แบบเอสาหัง วิธีอุปสมบทแบบเอสาหัง บทสวด พิธีบวชแบบธรรมยุต (เอสาหัง) ขั้นตอนและบทที่ต้องท่องจำใช้ในพิธีบวชแบบธรรมยุต (เอสาหัง) อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม - ผู้อ่าน 16134
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดีงามการที่ประชาชนในชาติจะมีนิสัยรักศีลรักธรรมได้นั้นจะต้องได้รับการฝึก การอบรม บ่มเพาะนิสัยอย่างถูกต้องจากบุคคลที่มีความรู้เรื่องศีลธรรมและสามารถนำความรู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติจนติดเป็นนิสัย อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร - ผู้อ่าน 17082
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร วัดบรมวงศ์อิศรวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำป่าสัก ในท้องที่หมู่บ้านเพนียด ตำบลสวนพริก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่เดิมเรียกกันว่าวัดทำเลหญ้าหรือวัดทะเลหญ้าเพราะตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้ากว้าง ซึ่งเป็นที่มาของวัดแห่งนี้ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) - ผู้อ่าน 18859
วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) วัดศรีสุทธารามหรือวัดกำพร้า ซึ่งตั้งอยู่ริมปากอ่าวแม่น้ำท่าจีนวัด ณ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และมีศาลประดิษฐานพระรูปกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้สักการะกราบไหว้ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดบึงพลาญชัย - ผู้อ่าน 18763
วัดบึงพลาญชัย วัดบึงพลาญชัยเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ที่ถนนประชาธรรมรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อที่ ๑๐ ไร่เศษ เป็นศูนย์อบรมศึกษาของพระธรรมกถึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๙ จังหวัด มีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษาประมาณ ๑๓๐ รูป อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดศรีมงคลใต้ - ผู้อ่าน 16438
วัดศรีมงคลใต้ วัดศรีมงคลใต้ตั้งอยู่ติดถนนสำราญชายโขงใกล้ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดเหนือ - ผู้อ่าน 17336
วัดเหนือ วัดเหนือเป็นวัดเก่าแก่โบราณ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้ว สิ่งก่อสร้างและอาณาบริเวณที่เห็นถูกก่อสร้างไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนงดงาม เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านมาแต่โบราณกาล อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดโกรกกราก - ผู้อ่าน 19465
วัดโกรกกราก วัดโกรกกรากตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลโกรกกราก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่ชุมนุมของชาวเรือประมงสันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่ามีมาแต่โบราณ ไม่ปรากฎชื่อ สร้างเมื่อปี พุทธศักราช ๒๓๗๕ หลักฐานต่างๆเกี่ยวกับวัดได้สูญหายไปเมื่อครั้งเกิดไฟไหม้ใหญ่ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพิชัยสงคราม - ผู้อ่าน 20471
วัดพิชัยสงคราม วัดพิชัยสงครามตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นวัดเก่าแก่แต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมเรียกว่า วัดโพธิ์ หรือ วัดนอก เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๒ พระยาพิชัยสงครามได้มาสร้างป้อมปราการไว้ป้องกันข้าศึกและได้บูรณะ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดพิกุลทอง - ผู้อ่าน 17100
วัดพิกุลทอง วัดพิกุลทองเป็นวัดเก่าแก่ไม่ทราบประวัติผู้สร้างได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อย่างดีในชั้นหลัง มีพื้นที่ทั้งหมด ๙ ไร่ ๙๐ ตารางวา อาณาเขตติดลำคลองด้านทิศใต้และทิศตะวันตกอีก ๒ ด้านติดพื้นที่ของเอกชน ซึ่งปัจจุบันทางวัดขอใช้เป็นทางเข้า-ออก อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  การบวชในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 18019
การบวชในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2 บวชพระ งานบวชพระ การบวชพระ อานิสงส์การบวชพระ การบวชเป็นประเพณีไทยที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ชายไทยเมื่ออายุครบบวชจะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดคลองพระราม - ผู้อ่าน 16207
วัดคลองพระราม วัดคลองพระราม พื้นที่หน้าวัดจรดลำคลองสาธารณะเป็นแนวยาว แต่เดิมวัดนี้เรียกกันว่า "วัดฆ้องคำราม"เมื่อมีการขุดคลองสรรพสามิตเมื่อปี ๒๔๘๒ วัดเป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงเรียกชื่อวัดเพี้ยนไปเป็น "วัดคลองพระราม" อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดบางบัว - ผู้อ่าน 17852
วัดบางบัว วัดบางบัวสร้างเมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๓๘๐ โดยมีสี่พระยาเป็นผู้สร้างแต่ก่อนชาวบ้านเรียกวัดบางบัวว่า วัดลาดน้ำเค็ม ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดบางบัวหมายถึงคลองบัวที่ผ่านหน้าวัด อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดคงคารามดอนหวาย - ผู้อ่าน 20376
วัดคงคารามดอนหวาย วัดดอนหวายหรือวัดคงคารามดอนหวายตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครไชยศรีโดยเฉพาะตลาดน้ำดอนหวายซึ่งเป็นแหล่งอาหารการกินและซื้อหาพืช ผัก ผลไม้ จากไร่สวนของชาวบ้านสองฟากฝั่ง อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดไร่ขิง - ผู้อ่าน 18763
วัดไร่ขิง วัดไร่ขิงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ พื้นที่แต่ก่อนเป็นไร่ขิงของชาวจีน เมื่อวัดเกิดขึ้นจึงเรียกชื่อวัดตามกลุ่มชุมชนว่า "วัดไร่ขิง" ประวัติความเป็นมาของวัดไร่ขิงติดตามได้จากบทความนี้ค่ะ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดเกาะพญาเจ่ง - ผู้อ่าน 17548
วัดเกาะพญาเจ่ง วัดเกาะพญาเจ่งได้รับการบูรณะตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ ๓ ในสมัยที่บุตรหลานท่านเป็นเจ้าเมืองนครเขิ่นขัน แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า"วัดเกาะบางพูด"และเพื่อเป็นก่ีรำลึกถึงบรรพบุรุษจึงได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น"วัดเกาะพญาเจ่ง" อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดคุณหญิงส้มจีน - ผู้อ่าน 21343
วัดคุณหญิงส้มจีน วัดคุณหญิงส้มจีน แรกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๘ ในฝั่งตะวันออกของคลองหนึ่ง บนที่ดินของหม่อมแผ้วซึ่งบริจาคให้จำนวน 20 ไร่ ต่อมาพระยาเขื่อนเพชร -เสนากับคุณหญิงส้มจีน อุณหะนันท์ ได้ถวายที่ดิน ๔๐๐ ไร่เศษ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดเดิมจึงย้ายวัดมาสร้างที่ใหม่และตั้งชื่อวัดว่า "วัดคุณหญิงส้มจีน" อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดเกตุมดีศรีวราราม - ผู้อ่าน 36823
วัดเกตุมดีศรีวราราม วัดเกตุมดีศรีวรารามสร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผู้สร้างวัดคือท่านพ่อบัณฑูรสิงห์(เจิม คุณาบุตร)มาพบเจดีย์ปรักหักพังจึงเริ่มก่อสร้างขึ้นใหม่แทนของเก่า อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดไกลกังวล - ผู้อ่าน 20207
วัดไกลกังวล วัดไกลกังวล(เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)เป็นวัดโบราณหลายร้อยปีมาแล้ว ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ กลายเป็นวัดร้างและได้รับการบูรณะใหม่ตั้งชื่อว่า"วัดไกลกังวล" อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดสุวรรณาราม - ผู้อ่าน 17214
วัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งธนบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อว่าวัดทอง ในสมัยรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าให้รื้อแล้วสถาปนาขึ้นใหม่แล้วใช้ชื่ิอว่า"วัดสุวรรณาราม" อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  สัมโมทนียกถาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เนื่องในวันคุ้มครองโลก 2556 - ผู้อ่าน 14704
สัมโมทนียกถาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เนื่องในวันคุ้มครองโลก 2556 สัมโมทนียกถาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  การบวชในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 17723
การบวชในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 พระธรรมเทศนา เรื่อง การบวชในพระพุทธศาสนา โดยพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วัดท่าพระ - ผู้อ่าน 20736
วัดท่าพระ วัดท่าพระเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ในคลองมอญ เขตบางกอกใหญ่ ฝั่งธนบุรี วัดท่าพระมีพื้นที่ ๒๓ ไร่ เศษ แต่เดิมบริเวณวัดล้อมรอบด้วยคลองมอญ บางกอกใหญ่ และแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเรียกกันว่าวัดเกาะ อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 
  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 19325
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ทั้งประวัติและความสำคัญไว้ที่นี่แล้ว.. อ่านเรื่องพระพุทธศาสนาต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม