Jump to content


Photo
* * * * * 1 votes

ขอแสดงยินดีกับนักเรียนอนุบาลระดับจักรวาลคนที่ 3 ครับ


 • You cannot start a new topic
 • Please log in to reply
44 replies to this topic

#31 xlmen

xlmen
 • Members
 • 978 posts

Posted 30 June 2006 - 10:12 PM

พี่ขอแสดงความยินดีกับน้องวิว ด้วยนะครับ...ที่ก้าวมาถึงขั้นนี้แล้ว พี่ก็ขอให้น้องมีความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นนะครับ.....

เรียบร้อย อ่อนโยน วาจางาม มีความเคารพนอบน้อมในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่

ขอให้น้องเป็นผู้มีธรรมะประจำใจเป็นคนที่อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ เข้มแข็งแต่ไม่แข็งกร้าว เยือกเย็นแต่ไม่เย็นชาครับ


.........ลูกพระธรรมจะต้องอดทน มีขันติ และปิยวาจา แม้แต่พระพุทธองค์ก็เป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น

ความบริสุทธิ์ หรือไม่บริสุทธิ์ของใจไม่มีใครสามารถทำให้กันได้ครับ....ศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์คือกิเลสในใจเรานี่เอง

ขอให้พยายามหมั่นศึกษา อบรมใจให้ก้าวหน้าอยู่เสมอๆ อย่าประมาทครับว่าเรานี้ดีแล้ว....ตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ขอให้

น้องวิวจงตั้งอยู่ในพุทธภาษิตนี้ก็คือ "จงอยู่บนความไม่ประมาทเถิด"

*************************************************************

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต ฯ
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

แปล: การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ๑ การบำเพ็ญแต่ความดี ๑ การทำจิตต์ของตนให้ผ่องใส ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ขันติ คือความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง, พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่า นิพพานเป็นบรมธรรม, ผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต, ผู้เบียดเบียนคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ

การไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร ๑ ที่นั่งนอนอันสงัด ๑ ความเพียรในอธิจิตต์ ๑ นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

***สรุปก็คือ***
"ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส"

หยุดเหมือนรถเบรค นิ่งเหมือนน้ำในโอ่งที่ปราศจากลม แน่นเหมือนหลักที่ปักลงในเลน
ไม่สั่นคลอน ใสเหมือนน้ำที่ปราศจากตะกอน

#32 puay

puay
 • Members
 • 155 posts

Posted 01 July 2006 - 12:16 AM

ขอแสดงความยินดีกับน้องวิว ด้วยค่ะ

#33 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4,531 posts
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

Posted 01 July 2006 - 11:21 AM

เอ้า มายินดีด้วยคน
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#34 sage_072

sage_072
 • Members
 • 271 posts
 • Gender:Female
 • Location:นครราชสีมา
 • Interests:ต้องการเรียนรู้กฏแห่งกรรม และสนทนาธรรมกับเพื่อนกัลยาณมิตร

Posted 01 July 2006 - 11:22 AM


QUOTE
ขอให้พยายามหมั่นศึกษา อบรมใจให้ก้าวหน้าอยู่เสมอๆ อย่าประมาทครับว่าเรานี้ดีแล้ว....ตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์


มนุษย์เรานั้นยังไม่หมดกิเลส ไม่มีใครที่ดีไปเสียหมดทุกอย่าง เราอาจมีข้อเสียบ้างเล็กน้อย นอกเสียจากผู้ที่หมดกิเลสแล้วเท่านั้นthamma_072.p

#35 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1,368 posts

Posted 01 July 2006 - 12:02 PM

QUOTE
เอ้า มายินดีด้วยคน

อีกนิดเดียวนะครับ คุณหัดฝัน เดี๋ยวผมจะ celebrate ให้ตอนที่ได้เลื่อนเป็น นักเรียนอนุบาลระดับจักรวาล ครับ แบบว่า นั่งแป้น ได้เป็นคนที่ ๔ แน่ๆ เลยครับ คุณหัดฝัน nerd_smile.gif
สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#36 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2,171 posts
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

Posted 01 July 2006 - 06:44 PM

nerd_smile.gif ของขวัญชิ้นที่ ๒ "สมบัติยายให้"

[attachmentid=5991]


[attachmentid=5996]

[attachmentid=5997]


หยุด...เถิดน้องหญิง

Attached Files


"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#37 เพียงพอ

เพียงพอ

  I |\|EE|) S()|\/|E |3()DY |_()\/E.

 • Members
 • 724 posts
 • Location:ไม่มีข้อมูล
 • Interests:ไม่มีข้อมูล

Posted 01 July 2006 - 07:58 PM

_/\_
เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.

เพียงพอ


#38 o_love

o_love
 • Members
 • 106 posts

Posted 01 July 2006 - 08:42 PM

สุดยอดเลยนะคับต่อไปก้อคงจะเป็นผมอย่างแน่นอน แสดงความยินดีด้วยนะคับ

#39 Omena

Omena
 • Members
 • 1,409 posts
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

Posted 01 July 2006 - 08:48 PM

ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขุนพลฯ
มีความหมายต่อหนูมากเลยค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่แสดงความยินดีกับหนู

หนูอาจจะโพสต์เยอะก็จริง แต่ว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนโพสต์ทั้งหมดที่มีอยู่ในบอร์ดนี้นะคะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#40 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3,579 posts

Posted 02 July 2006 - 01:33 PM

มายินดีด้วยอีกหนึ่ง ขอทบทวนด้วย

mad.gif ขุนศึกผู้พิชิตหงสา
cool.gif xlmen
red_smile.gif Omena
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#41 น้ำฝน มัชฌิมหญิงรุ่น14

น้ำฝน มัชฌิมหญิงรุ่น14

  เราคือ นักรบกล้าอาสาสมัคร กองทัพธรรม

 • Members
 • 1,961 posts
 • Gender:Female
 • Interests:ช่วยงานบุญที่วัด ให้ถึงที่สุดกำลัง ตราบวันที่ชีวิตจะสิ้นลมหายใจ

Posted 02 July 2006 - 06:04 PM

ยินดีกับพี่สาวด้วยนะค่ะ แหมไม่ได้เจอซะนาน คงสบายดีนะค่ะ
"ด้วยใจกล้าอาสา พัฒนาไม่หยุดยั้ง"

น้ำฝนลูกพระธัมฯ

#42 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1,209 posts

Posted 02 July 2006 - 10:25 PM

"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."


ชอบพระราชดำรัสนี้มาก ๆ เลยครับ

หยุดคือตัวสำเร็จ

#43 รับพร

รับพร
 • Members
 • 70 posts
 • Location:โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม 73170
 • Interests:ความสงบเยือกเย็น และความสุขที่แท้จริง

Posted 02 July 2006 - 10:25 PM

ยินดีด้วยค่ะ อนุโมทนาบุญกับธรรมทานด้วยค่ะ
พระมหาชนกว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรโดยไม่คิดพึ่งขอความช่วยเหลือ จากนางมณีเมขลาฉันใด
ชาวพุทธทั้งหลายพึงรักษาพระพุทธศาสนาด้วยความเพียรของตน โดยไม่คิดหวังพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลแม้ฉันนั้น

#44 มองอย่างแมว

มองอย่างแมว
 • Members
 • 722 posts
 • Gender:Male
 • Location:NYC

Posted 05 July 2006 - 04:27 AM

ยินดีด้วยครับ

แหม... น่าจะมีใบประกาศฯออกให้คนที่ได้ระดับจักรวาลเนอะ
"ฉุดมันเอาไว้ หยุดมันเอาไว้ ไม่ให้มันรวนเร ต้องหยุดนิ่งสุดใจ หยุดมันเอาไว้ ฉุดมันเอาไว้ ไม่ให้มันซวนเซ ต้องฉุดให้ใจหยุด"
- ไมโคร (เพลง หยุดมันเอาไว้)
"แค่หลับตา... (ลบเลือนทุกสิ่ง เหลือเพียงหนึ่งเดียว) เธอจะเห็นยามเธอหลับตา... (ใช้ใจสัมผัสและมองสิ่งนั้น) เธอจะเห็นตัวฉันเป็นอย่างที่เป็น"
- อุ๊ หฤทัย (เพลง แค่หลับตา)

#45 ลูกพระธัมฯ Merry Ma

ลูกพระธัมฯ Merry Ma

  The STRONGEST is the GENTLEST!!!

 • Members
 • 891 posts
 • Gender:Female
 • Location:Bangkok, Thailand

Posted 31 August 2006 - 10:39 PM

สาธุค่ะ ดีมากเลยนะคะกระทู้นี้ พอดีมาดูย้อนหลังหนะ

แสดงความยินดีกับน้องวิวด้วย ถึงวันนี้เธอก็โพสต์มา 1200 กว่าแล้ว
The Strongest is The Gentlest!

ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่สุภาพนุ่มนวลที่สุด