Jump to content


Photo
- - - - -

ชราสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ใช้ได้ถึงยามแก่


  • You cannot start a new topic
  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 phani

phani
  • Admin_Article_VDO
  • 425 posts
  • Gender:Female

Posted 16 December 2014 - 04:58 PM

ชราสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ใช้ได้ถึงยามแก่
 
เทวดาทูลถามว่า
 
อะไรหนอ  ยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระทั่งชรา
อะไรหนอ  ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ
อะไนหนอ  เป็นรัตนะของคนทั้งหลาย
อะไรหนอ  โจรลักไปไม่ได้
 
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า :
 
ศีล  ยังประโยชน์ให้สำเร็จจนกระทั่งชรา
ศรัทธา  ตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จ
ปัญญา  เป็นรัตนะของคนทั้งหลาย
บุญ  อันโจรลักไปไม่ได้
 
พระไตรปีฎิก ฉบับมหามกุฏฯ เล่มที่ ๒๔
หน้าที่ ๒๗๐ (สีน้ำเงิน)