ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญใหญ่ใสๆ จากใจขุนศึก


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 41 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:03 PM

ผมขอโอกาสน้อมนำเอาบุญที่ได้สั่งสมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งผมได้มีโอกาสไปถวายสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุจาก ๙ ประเทศ (อินเดีย, ศรีลังกา, พม่า, เนปาล, จีน, ลาว, กัมพูชา, ภูฏาน, ไทย) นับตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓o มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙


[attachmentid=7897]

ภาพ พระบรมสารีริกธาตุจาก ๙ ประเทศ


[attachmentid=7896]

ทีปโท โหติ จกฺขุโท
ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่า ให้จักษุ


***นอกจากนี้ ผมยังได้มีโอกาสใช้มืออันเป็นมงคลของตนเองในการน้อมนำเอามาลัยกร ดอกมะลิ และดอกอุบลเขียว ถวายเป็นเครื่องสักการะแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุเป็นพุทธบูชา และได้ยังลานสักการะให้สว่างไสวด้วยดวงประทีปบรรจุน้ำมันหอม ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนตลอดสิ้นกาล ๗ วัน ทั้งยังได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖o ปีอีกโสตหนึ่งด้วย ขอให้ท่านทั้งหลาย พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งกุศลผลบุญที่กระผมได้บำเพ็ญไว้แล้วด้วยดีนี้ ทุกอย่างทุกประการ และขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมชมและอนุโมทนาสาธุการในกองการกุศลของข้าพเจ้า

***จงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่รู้ตกต่ำทั้งในทางโลกและทางธรรมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ขอม่านหมอกแห่งบาปกรรมและอกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งน้อยและใหญ่ ทั้งใกล้และไกล พึงอย่าได้มากล้ำกราย ให้บริบูรณ์พร้อมด้วยที่สุดแห่งเบญจพิธจักษ์ อันได้แก่ ที่สุดแห่งมังสจักษุ ทิพยจักษุ ปัญญาจักษุ สมันตจักษุ และธรรมจักษุ อีกทั้งพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งพระคุณสมบัติขององค์สมเด็จพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีพระอังคีรสรัศมีแผ่ไปโดยตลอดหมื่นโลกธาตุ เป็นธรรมชาตินิรันดร์ และคุณสมบัติของพระมหาเถระนาม “อนุรุทธะ” และพระมหาเถรี อันมีนามว่า “สกุลา” ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสัมมาปัญญามหาศาล ดุจพระสัพพัญญุตญาณแห่งองค์สมเด็จพระทศพลวิมลอนาวรณญาณ แทงตลอดแตกฉานในศาสตร์ทั้งปวง ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งธรรมโดยเร็วพลัน อย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงจงทุกสิ่งทุกประการ สามารถเดินตามรอยบาทพระบรมศาสดาและมหาปูชนียาจารย์วิชชาธรรมกาย สร้างบารมีไปได้โดยตลอดรอดฝั่ง ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน ถึงที่สุดแห่งธรรม
***และด้วยอานิสงส์แห่งการตามดวงประทีป ถวายดอกไม้และของหอมเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ จงเป็นเครื่องปกพิทักษ์รักษาองค์ธรรมมิกมหาราชาธิบดีภูมิพล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายที่แล่นมาจากทั่วทิศานุทิศ ขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ในมไหศวรรย์สมบัติยั่งยืน ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระบารมีปกเกศเกล้าแผ่ไพศาลภิญโญสโมสร ขอคุณธรรมอันบวรของพระองค์จงสถิต เสถียรธำรงในดวงจิตแห่งสยามประชา ตราบชั่วจิรัฐิติกาลเทอญฯ

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ขุนศึกผู้พิชิตหงสา ขอเดชะ

ไฟล์แนบ


"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:06 PM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ...สาธุ สาธุ สาธุ
สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#3 ลูกพระธัมฯ Merry Ma

ลูกพระธัมฯ Merry Ma

  The STRONGEST is the GENTLEST!!!

 • Members
 • 891 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Bangkok, Thailand

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:13 PM

สา........ธุ อนุโมทนาบุญกับท่านขุนศึกด้วยค่ะ

นับเป็นบุญใหญ่ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนี้และทุกภพทุกชาติภายภาคหน้าเลยทีเดียว

ปลื้มด้วยจังเลยค่ะ
The Strongest is The Gentlest!

ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่สุภาพนุ่มนวลที่สุด

#4 niwat

niwat
 • Members
 • 1420 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:19 PM

ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องขุนศึกด้วยครับ สาธุ... สาธุ... สาธุ...

#5 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:35 PM

อนุโมทนาบุญกับท่านขุนศึกผู้พิชิตหงสาด้วยครับ สาธุ


ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  94.JPG   62.8K   45 ดาวน์โหลด

ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#6 worapong

worapong
 • Members
 • 79 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:44 PM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ


#7 light...in...body

light...in...body
 • Members
 • 37 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:45 PM

สาธุ...สาธุ...สาธุ... ขอใหสันติสุข บังเกิดแก่โลก และภพ 3 โดยเร็วพลันเทอญ

#8 iMac24

iMac24
 • Members
 • 437 โพสต์
 • Location:Dmoc
 • Interests:เกิดมาสร้างบารมี

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:53 PM

โมทนาบุญครับ สาธุ...
จงสู้และอย่าท้อ ลูกเอย
ต้องถึงธรรมอย่างเสบย แน่แท้
ให้ทำอย่างที่เคย สอนสั่ง
นั่ง บ่ มีข้อแม้ จักได้ธรรมครอง

สุนทรพ่อ

มาร่วมกันสร้างสันติสุขให้กับโลกกันเถอะ

#9 สัมมาอะระหัง

สัมมาอะระหัง
 • Members
 • 235 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:computer,dhamma

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 10:54 PM

อนุโมทนาบุญกับทุกบุญที่คุณขุนศึกฯ ได้กระทำไว้ด้วยดีแล้วทุกประการเทอญ และขอให้ข้าพเจ้ามีโอกาสกระทำบุญกิริยาอันประเสริฐเช่นนี้ด้วยเทอญ สาธุๆๆๆ
[attachmentid=7899]

ไฟล์แนบ


ศีล..เป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้ง เป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวง บุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้ว จะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริต จิตจะร่าเริงแจ่มใส และเป็นท่า หยั่งลงมหาสมุทร คือ นิพพาน

#10 นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 • Members
 • 2378 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กะที่อ่ะ มาดูอารายกานอ่ะ
 • Interests:มาสร้างบารมีตามติดหมู่คณะดีกว่า

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 11:22 PM

อนุโมทนาด้วยจ้า
กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เทียงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อบนบท่านไว้แล ค่ำเช้าสุขเสมอ


เอาบุญมาฝากจ้า นั่งสมาธิเยี่ยมไปเลย แถมไปติดจานมาอีกด้วย เด็กชาวเขานี้น่ารักนะแม้คุยไม่รู้เรื่องก็ตามล่ะ สนุกดี

#11 ประคองบุญ

ประคองบุญ
 • Members
 • 210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 September 2006 - 11:53 PM

อนุโมทนาบุญกับทุกบุญพี่คุณขุนศึกฯ ด้วยค่ะ
.._/l\_.. สาธุ

#12 เถลิงเกียรติ

เถลิงเกียรติ
 • Members
 • 760 โพสต์
 • Interests:N/A

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 12:32 AM

smile.gif อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สาธุ smile.gif

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเรียนมาทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กระทู้ต่างๆ ที่ข้าพเจ้าแสดงความเห็นใน DMC.tv นี้
อาจเป็นเรื่องที่แตกต่างหรือเกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
ดังนั้นเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนถ้าไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่านใด ขออย่าได้มีอคติก่อน
แต่ถ้าตรงกับความคิดเห็นของท่านผู้ใด ขออย่าได้เชื่อไปก่อน
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเรื่องที่แสดงความเห็นเป็นแนวคิดของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่ค้นคว้าเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดา แต่ก็จะเป็นประโยชน์ เป็นข้อมูลหนึ่ง กับท่านที่ศึกษาทางพุทธศาสตร์
ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า แต่ละคนก็มีกรรมเป็นของตนเอง เราเป็นทายาทแห่งกรรม
ทำดีตามครูไม่ใหญ่ ต้องได้ดีแน่นอน
และสรุปได้ว่า การเอาธรรมในพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตไม่เคยล้าสมัย สามารถใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย

ถึงจะเป็นตะเกียงดวงน้อยด้อยแสง แต่ไฟแรงจุดติดดวงอื่นได้
ไม่เสียดายให้แสงสว่างกับผู้ใด ชักนำใจให้สว่างเพียงแต่ธรรม#13 tor

tor
 • Members
 • 356 โพสต์
 • Location:BKK
 • Interests:meditation

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 12:37 AM

ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
อัตตาหิ อัตตโนนาโถ = กายเป็นที่พึ่งแห่งกาย

#14 IQ0

IQ0
 • Members
 • 366 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:MS16
 • Interests:อยากสร้่างบ้านพักคนชราไว้รองรับจนทให้อยู่ใกล้ๆวัด

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 12:57 AM

อนุโมทนาบุญด้วยครับ
ไม้ต้นเดียว ...........ไม่เป็นผืนป่า
ด้ายเส้นเดียว .........ไม่เป็นผืนผ้า
อิฐก้อนเดียว .... ไม่เป็นบ้านเรือน
ทำบุญคนเดียว ...ไม่เป็นกัลยาณมิตร

#15 crystal_star

crystal_star
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 03:04 AM

Anumodana Boon ka.
สัญญาใจที่ให้ไว้แดนประเสริฐ
ก่อนจะเกิดว่าจะสู้ไม่ถอยหนี
จะร่วมแรงร่วมใจปราบไพรี
คอยตรงนี้มานานแล้วแก้วกลอยใจ

#16 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 05:10 AM

ขออนุโมทนาบุญกับ ท่านขุนศึก และทุกๆท่าน ด้วยครับ

สาธุ... สาธุ... สาธุ... happy.gif happy.gif happy.gif


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#17 panu

panu
 • Members
 • 530 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 07:30 AM

ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

#18 คนรักวัด

คนรักวัด
 • Members
 • 626 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 08:17 AM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน
นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ . . . ฯ ๑๖๐ ฯ

เราต้องพึ่งตัวเราเอง
คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว
ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก

Oneself indeed is master of oneself,
Who else could other master be?
With oneself perfectly trained,
One obtains a refuge hard to gain

#19 อ้วน บ่อโยก

อ้วน บ่อโยก
 • Members
 • 646 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:rayong

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 08:17 AM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

สาธุ

#20 asama

asama
 • Members
 • 157 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 08:32 AM

สา........ธุ อนุโมทนาบุญกับท่านขุนศึกด้วยค่ะ

พลังลูกพระธัมฯ

#21 เพียงพอ

เพียงพอ

  I |\|EE|) S()|\/|E |3()DY |_()\/E.

 • Members
 • 724 โพสต์
 • Location:ไม่มีข้อมูล
 • Interests:ไม่มีข้อมูล

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 08:38 AM

สาธุ สวยดีครับ
----------------
เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.

เพียงพอ


#22 หนิงหน่อง

หนิงหน่อง
 • Members
 • 20 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 09:12 AM

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

#23 เฉย เฉย

เฉย เฉย
 • Members
 • 618 โพสต์
 • Gender:Female
 • Interests:เรื่องกฎแห่งกรรม การกระทำ สมาธิ

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 09:15 AM

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
แม้มืดตื้อ..มืดมิด..ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม

#24 บุญโต

บุญโต
 • Members
 • 2192 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • Interests:ปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 09:32 AM

ขออนุโมทนาสาธุบุญค่ะ

#25 คนรักวัด

คนรักวัด
 • Members
 • 626 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 10:18 AM

ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ


อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน
นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ . . . ฯ ๑๖๐ ฯ

เราต้องพึ่งตัวเราเอง
คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว
ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก

Oneself indeed is master of oneself,
Who else could other master be?
With oneself perfectly trained,
One obtains a refuge hard to gain

#26 สูตรมิตร

สูตรมิตร
 • Members
 • 49 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 10:38 AM

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ..

#27 arraya

arraya
 • Members
 • 298 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 12:28 PM

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

#28 เป็นหนึ่ง

เป็นหนึ่ง
 • Members
 • 354 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 02:01 PM

อนุโมทนาบุญครับ...สาธุ
I just gotta get out of this prison cell.
Someday I'm gonna be free.

#29 joeintra

joeintra
 • Members
 • 261 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 02:41 PM

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

#30 kran

kran
 • Members
 • 73 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 September 2006 - 04:10 PM

อนุโมทนาบุญครับ สาธุนะครับผม