ไปที่เนื้อหา


น้องมุก เด็กวิทยาลัยนาฏศิลป

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 01 May 2010
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด May 15 2010 01:01 AM
-----

กระทู้ที่ฉันเริ่ม

อนาคามี

11 May 2010 - 03:01 AM

อนาคามี แปลว่า ผู้ไม่มาสู่กามธาตุอีก หมายความว่าจะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีก จะปรินิพพานคือดับกิเลสได้เด็ดขาดในภพที่เกิดนั้น
อนาคามี เป็นชื่อเรียกพระอริยบุคคลที่บำเพ็ญเพียรต่อไปอีกจนกว่าจะได้บรรลุอรหัตผล
อนาคามี เป็นผู้สังโยชน์ระดับต่ำ ๓ อย่างได้เหมือนโสดาบันแล้ว และยังเพิ่มได้อีก ๒ อย่าง คือ กามราคะ และปฏิฆะ
อนาคามี เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะไปเกิดในพรหมโลกชั้นอวิหา ชั้นอตัปปา ชั้นสุทัสสา ชั้นสุทัสสี และชั้นอกนิฏฐา เพราะเป็นภูมิที่อยู่ของพระอนาคามี แล้วปรินิพพานในพรหมโลกนั้นเลย

ฆราวาสธรรม

11 May 2010 - 02:42 AM

ฆราวาสธรรม แปลว่า ธรรมสำหรับผู้ครองเรือน หมายถึงหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่เป็นคฤหัสถ์ เป็นชาวบ้าน และสำหรับผู้อยู่ครองเรือนเป็นสามีภรรยากัน
ฆราวาสธรรม มี ๔ ประการ คือ
๑.สัจจะ มีความจริงใจต่อกัน
๒.ทมะ ข่มใจข่มอารมณ์ไว้ได้
๓.ขันติ อดทนกันได้
๔.จาคะ เสียสละแก่กัน
ฆราวาสธรรม เป็นธรรมท่นำมาซึ่งความสุขความเจริญ ความสงบเย็นแก่ผู้ปฏิบัติตามได้เป็นธรรมที่จะนำพาครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ นำพาให้ชีวิตการครองเรือนเป็นไปด้วยความราบรื่น อยู่กันยืดยาวตลอดไป โดยไม่แตกร้าวไม่เกิดความกินแหนงระแวงกัน