ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

กระเบื้องเช็ดพระบาท


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 8 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 bondmc line id

bondmc line id
 • Member_Facebook
 • 6 โพสต์

โพสต์เมื่อ 16 July 2015 - 10:37 AM

รูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวาย

น่าจะเป็นผ้ามากกว่า ค่ะ

กระเบื้องแข็งค่ะ เอามารองพระบาท วางกระเบื้องบนตั่ง?


วันอาสาฬหบูชา 2558
ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และธรรมเนียมปฏิบัติ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ประวัติวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี

2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

พระอัญญาโกญฑัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา

4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

วันอาสาฬหบูชาเกิดขึ้นหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมได้ 7 สัปดาห์

ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชา
ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้น เริ่มต้นจากในครั้งพุทธกาล หลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แล้วทรงเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา 7 สัปดาห์ หลังจากนั้นทรงพระปริวิตกว่า ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก หมู่สัตว์ที่ยังมีกิเลสหนายากที่จะรู้เห็นตามได้ ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริวิตกของพระองค์ จึงมาทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม เพราะสัตว์ที่มีธุลีในจักษุน้อยยังมีอยู่

ท้าวสหัมบดีพรหมมาทูลอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดหมู่สัตว์

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ผู้ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพสาม จึงทรงตรวจดูหมู่สัตว์ด้วยพุทธจักษุ ทรงเห็นหมู่สัตว์ที่มีกิเลสน้อยก็มี มีกิเลสมากก็มี มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี มีอินทรีย์อ่อนก็มี ที่สอนง่ายก็มี สอนยากก็มี เหมือนดอกบัวที่เกิดและเจริญเติบโตในน้ำ บางพวกก็อยู่ในน้ำลึก บางพวกก็อยู่เสมอน้ำ บางพวกก็พ้นจากน้ำแล้ว คือ บางจำพวกยังไม่พร้อมที่จะบาน บางจำพวกก็พร้อมที่จะบาน เช่นเดียวกันกับหมู่สัตว์ที่พอสอนได้ก็มีอยู่ จึงทรงรับอาราธนาของท้าวสหัมบดีพรหม

เมื่อท้าวสหัมบดีพรหมกลับไปสู่พรหมโลกแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงดำริว่า “เราจะแสดงธรรมแก่ใครก่อน ใครจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้เร็ว” ทรงดำริต่อว่า “อาฬารดาบสและอุทกดาบส เป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลม มีกิเลสเบาบางมานาน หากได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ทั่วถึงธรรมได้เร็ว เราควรแสดงธรรมแก่ท่านทั้งสองก่อน” / ประวัติวันอาสาฬหบูชา

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาบุคคลที่จะรองรับธรรม
คืออาฬารดาบสและอุทกดาบส แต่ดาบสทั้งสองได้สิ้นชีพเสียแล้ว

เทวดาตนหนึ่งทราบพระดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงอันตรธานจากวิมานมากราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ดาบสทั้งสองนั้นได้สิ้นชีวิตแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูก็ทรงทราบว่า ดาบสทั้งสองนั้นสิ้นชีพแล้ว จึงทรงดำริว่า “พระดาบสทั้งสองเป็นผู้ประสบความเสื่อมอย่างใหญ่แล้ว เพราะถ้าเขาได้ฟังธรรมก็จะพึงรู้ได้ตลอดทั้งหมดโดยฉับพลัน” ครั้นแล้ว จึงทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ผู้มีอุปการะแก่พระองค์มาก ได้ตามมาอุปัฏฐากเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ จึงเสด็จไปโปรด ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ผู้มีอุปการะแก่พระองค์มาก

ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล จึงได้นัดหมายกันและกันว่า “ท่านทั้งหลาย พระสมณโคดมนี้เป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก กำลังเสด็จมา พวกเราไม่พึงอภิวาท ไม่พึงลุกขึ้นต้อนรับพระองค์ ไม่พึงรับบาตร จีวร ของพระองค์ เพียงแต่วางอาสนะไว้ก็พอ ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่ง”

ครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปถึง ด้วยพุทธานุภาพจึงทำให้เหล่าปัญจวัคคีย์นั้นไม่ตั้งอยู่ในกติกาของตน ต่างลุกขึ้นต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้า รูปหนึ่งรับบาตร จีวร ของพระผู้มีพระภาคเจ้า รูปหนึ่งปูอาสนะ รูปหนึ่งจัดหาน้ำล้างพระบาท รูปหนึ่งวางตั่งรองพระบาท รูปหนึ่งนำกระเบื้องเช็ดพระบาทเข้าไปถวาย พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปัญจวัคคีย์จัดถวาย แล้วทรงล้างพระบาท หลังจากดูแลต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พวกปัญจวัคคีย์ได้เรียกพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยระบุพระนาม และใช้คำว่า “อาวุโส”

เมื่อพวกปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสห้ามเหล่าปัญจวัคคีย์ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าเรียกตถาคตโดยระบุชื่อ และอย่าใช้คำว่า อาวุโส ดูก่อนท่านทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบแล้ว พวกท่านจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน จะแสดงธรรม พวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้ว ไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์”

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว เหล่าปัญจวัคคีย์ได้ทูลค้านพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “อาวุโสโคดม ที่ผ่านมานั้นท่านได้บำเพ็ญทุกรกิริยาอย่างยิ่งยวด แต่ก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมอันประเสริฐ ก็บัดนี้ท่านเป็นผู้มักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ไฉนจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เล่า”

เมื่อพวกปัญจวัคคีย์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไม่ใช่เป็นคนมักมาก ไม่ได้เป็นคนคลายความเพียร ไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมาก ดูก่อนท่านทั้งหลาย ตถาคตเป็นอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบ พวกท่านจงเงี่ยโสตสดับ เราได้บรรลุอมตธรรมแล้ว เราจะสั่งสอน

#2 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 16 July 2015 - 10:02 PM

กระเบื้องเช็ดเท้า  คือ พรมที่ทอเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมครับ  สามารถนำมาปูต่อกัน  สามารถใช้งานในลักษณะเอนกประสงค์

 

แต่พยายามค้นแล้ว  ไม่ได้มีการระบุขนาดไว้แน่นอนว่ากว้างยาวเท่าไหร่  บอกแต่ลักษณะการใช้งาน  เข้าใจว่า  ตัวขนาดคงแล้วแต่ลักษณะการใช้งาน  เช่น   ใช้เช็ดเท้าก็คงขนาดหนึ่ง  ใช้ปูรองนั่งก็คงจะเป็นอีกขนาดหนึ่ง  และคงมีการปรับแต่งวัสดุ  รวมทั้งวิธีการทอไปตามสภาพการใช้งานครับ 


สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#3 bondmc line id

bondmc line id
 • Member_Facebook
 • 6 โพสต์

โพสต์เมื่อ 16 July 2015 - 10:28 PM

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ มีหลักฐานอ้างอิงไหมคะ
ทำไมใช้คำว่ากระเบื้องคะ ไม่ใช้คำว่าพรม?

#4 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3279 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 17 July 2015 - 10:34 AM

ถ้าจะเอาหลักฐานอ้างอิง  จะยาวมาก

 

อันดับแรก  ต้องไปแปลพระไตรปิฎกบาลีออกมาก่อน  ว่ารากคำเป็นอย่างไร

 

จากนั้นไปศึกษาวัฒนธรรมอินเดียโบราณในการรับรองผู้มาเยือน   แล้วโยงเข้ากับวัฒนธรรมของไทยโบราณ   ผมไม่มีการอ้างอิงที่เป็นการชี้เฉพาะ  ต้องศึกษาเอาความจากหลายๆ ด้าน  มารวมกัน   ถ้าจะให้อ้างอิงก็ได้นะ  แต่เป็นตำราภาษาอังกฤษทั้งนั้น  ไม่มีภาษาไทย  แล้วต้องอ่านมากกว่า 1 บท  เพื่อที่จะรวมความเข้าใจ

 

อีกทั้งก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรในการศึกษา   เข้าใจว่า  คงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันทั่วไป  เลยไม่มีใครศึกษาในเรื่องนี้เอาไว้

 

ถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้พรม   ก็ต้องไปดูรากศัพท์บาลี  ว่าไว้อย่างไร  รากคำเรียกภาษาไทยโบราณว่าไว้อย่างไร  คำว่าพรมมีใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่   อย่าเอาความรู้ในปัจจุบันตัดสิน

 

ถ้าจะศึกษาจริงๆ  ถามตัวเองก่อนว่า  เห็นประโยชน์อะไร   เพราะมีรากคำโบราณมากมายที่ไม่ใช้แล้วในปัจจุบันนี้    


สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#5 bondmc line id

bondmc line id
 • Member_Facebook
 • 6 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 July 2015 - 02:43 PM

เขาใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ

Foot scraper
Mat
หรือ Carpet คะ

#6 bondmc line id

bondmc line id
 • Member_Facebook
 • 6 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 July 2015 - 05:10 PM

ในสมัยพุทธกาล มีชามกระเบื้อง ค่ะ

ในสมัยพุทธกาลมีเด็กขอทานคนหนึ่งชื่อว่า ปิโลติกะ นุ่งผ้าเก่าๆ ขาดวิ่น ถือชามกระเบื้องเดินขอทานอยู่ไปมา พระอานนท์เห็นเข้าจึงเกิดความเมตตาชวนให้เด็กขอทานได้บวชในพระพุทธศาสนา สามเณรจึงได้บวชกับพระอานนท์นับแต่บัดนั้น

แต่อยู่มาวันหนึ่ง สามเณรเกิดกิเลสกำเริบรู้สึกอยากสึกจึงเดินไปยังต้นไม้ ต้นที่พาดผ้าที่ตนเคยนุ่งตอนยังเป็นขอทานไว้ พอสามเณรเห็นผ้าเก่านั้นก็สลดใจ คิดขึ้นมาได่ว่า "เรานี่ช่างไม่อายญาติโยมที่ถวายผ้าอย่างดีให้ด้วยศรัทธา" พอเตือนตัวเองดังนั้น สติก็กลับมา ใจผ่องใสขึ้น

แต่วันต่อมาก็คิดจะสึกอีก สามเณรปิโลติกะเดินกลับไปกลับมาที่ต้นไม้นั้น เป็นเช่นนี้อยู่หลายวันแต่ก็เตือนตนให้ได้สติทุกครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งสามเณรได้เกิดบรรลุอรหันต์จึงบอกกับพระทุกรูปว่าตนเลิกเดินไปยังต้นไม้ต้นนั้นแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวกับพระภิกษุทั้งหลายว่า ผู้ที่สามารถห้ามตัวเองจากความคิดอกุศลได้มีน้อยคนนัก ผู้มีศีลที่ด่างพร้อยก็เหมือนกับได้นุ่งผ้าสะอาดหมดจดไร้มลทิน จิตใจก็แช่มชื่น

บทความที่เกี่ยวข้องกับสามเณรอรหันต์

กุมารกัสสปสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ
จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนา
สามเณรนิโครธ ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

http://goo.gl/IL1aPBพิมพ์บทความนี้


<< ก่อนหน้า สามเณรนิโครธ ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ถัดไป >> สามเณรสานุ ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง
ร่วมแสดงความเห็นกัน !

เฟื่องฟ้า ใหญ่ไล้บาง
ส่ง
แสดงความเห็นเป็นคนแรกสิ !บทความอื่นๆ ในหมวด
โสปากสามเณร ผู้เกิดในป่าช้า บรรลุอรหันต์ในป่าช้า
สุมนสามเณร ผู้ปราบพญานาค
สามเณรสีวลี เอตทัคคะในทางผู้มีลามมาก
สังกิจจสามเณร สามเณรใจเพชร ผู้ทำให้คนทั้ง 500 คน กลับใจ
พระเรวตขทิรวนิยเถระ เอตทัคคะมนทางผู้อยู่ป่า
สามเณรราหุล สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา
บัณฑิตสามเณร ผู้บรรลุอรหันต์จากการฟังธรรมเพียง ๔ ข้อ
สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ
ติสสสามเณร สามเณรผู้รู้วันละสังขาร
สามเณรสานุ ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง
สามเณรนิโครธ ผู้จุดให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันมานับถือและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
จุนทะสามเณร ผู้มีส่วนริเริ่มสังคายนาวันภาษาไทยแห่งชาติ | กลอนวันภาษาไทย | เรียงความวันภาษาไทยแห่งชาติ | วันสมาธิโลก | สมาธิคืออะไร | อยากรวย | คู่ครอง ดวงความรัก ทำนายความรัก | วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ | แก้กรรม | ไสยศาสตร์ | ตายแล้วไปไหน | ข่าวพระพุทธศาสนา | ภาพหลวงพ่อธัมมชโย | พรุ่งนี้วันพระ | วันนี้วันพระ | Meditation Techniques | Live TV Online | Free Ecards | Wallpaper Download | Dhamma VDO | ข่าวพญานาคล่าสุด | วันพระ 2558

สงวนลิขสิทธิ์ © 2548-2558 DMC.TV All rights reserved.

#7 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 July 2015 - 08:47 AM

น่าจะหมายถึง...พรมกระเบื้อง...Carpet Tile

 

แต่ในอรรถกถา ภิกขุนีวิภังค์ สัตตรสกัณฑ์ กล่าวถึง...ที่สำหรับรองเท้าที่ยังไม่ได้ล้าง ชื่อว่า กระเบื้องเช็ดเท้า.

 

http://www.84000.org...a.php?b=03&i=47


ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#8 vividu

vividu
 • Members
 • 716 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Seattle, WA
 • Interests:Meditation

โพสต์เมื่อ 18 July 2015 - 10:53 PM

Krap kob pra koon of Dhammatan from K. Tuppe, K. Bondmc and Pra Ajan jao ka. Anumotanaboon ka. sadhu sadhu sadhu.


8-)


#9 kotchapornda

kotchapornda
 • Members
 • 649 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 31 July 2015 - 04:35 PM

สาธุค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ  ^_^