ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

จับดี ชี้ขุมทรัพย์


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 10 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 04 January 2006 - 12:33 AM

ศาสตร์ว่าด้วย การชี้ขุมทรัพย์

แม้นเตือน ก็เตือนเพียง กลเยี่ยงวิธีสหาย
บ่ มีมุ่งประสงค์ร้าย บ่ มีหมายประจานใคร.

การชี้ขุมทรัพย์ คือ การตักเตือน การแนะนำความรู้ถูกต้องที่มีในตนให้ผู้อื่น
การชี้ขุมทรัพย์ เป็นเรื่องปกติ ในวิถีชีวิตนักสร้างบารมี
การชี้ขุมทรัพย์ มิใช่ การเพ่งโทษผู้อื่น มิใช่การจับผิดผู้อื่น หรือประจานความผิดผู้อื่น
การชี้ขุมทรัพย์ เป็นหนึ่ง ในหน้าที่ของกัลยาณมิตรๆ เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

… แต่ถ้าเรา …. ชี้ขุมทรัพย์ โดยปราศจากจิตเมตตาและปรารถนาดี หรือ
… ชี้ขุมทรัพย์ โดยปราศจากศาสตร์และศิลป์ที่ดีแล้ว … ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียหายได้
… และถ้าเรา มีศิลปะในการชี้ขุมทรัพย์ ... ผลเสียก็หมดไป ... คงไว้แต่ ผลดี มีประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและหมู่คณะตลอดไป.


ศาสตร์ว่าด้วย การชี้ขุมทรัพย์

แม้นเตือน ก็เตือนเพียง กลเยี่ยงวิธีสหาย
บ่ มีมุ่งประสงค์ร้าย บ่ มีหมายประจานใคร.

การชี้ขุมทรัพย์ คือ การตักเตือน การแนะนำความรู้ถูกต้องที่มีในตนให้ผู้อื่น
การชี้ขุมทรัพย์ เป็นเรื่องปกติ ในวิถีชีวิตนักสร้างบารมี
การชี้ขุมทรัพย์ มิใช่ การเพ่งโทษผู้อื่น มิใช่การจับผิดผู้อื่น หรือประจานความผิดผู้อื่น
การชี้ขุมทรัพย์ เป็นหนึ่ง ในหน้าที่ของกัลยาณมิตรๆ เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

… แต่ถ้าเรา …. ชี้ขุมทรัพย์ โดยปราศจากจิตเมตตาและปรารถนาดี หรือ
… ชี้ขุมทรัพย์ โดยปราศจากศาสตร์และศิลป์ที่ดีแล้ว … ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียหายได้
… และถ้าเรา มีศิลปะในการชี้ขุมทรัพย์ ... ผลเสียก็หมดไป ... คงไว้แต่ ผลดี มีประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและหมู่คณะตลอดไป.


ศาสตร์ว่าด้วย การชี้ขุมทรัพย์
 วัตถุประสงค์การชี้ขุมทรัพย์
 อานิสงส์การชี้ขุมทรัพย์
 สิ่งสำคัญและสิ่งที่พึงระวังในการชี้ขุมทรัพย์ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ชี้
 วิธีหรือกลยุทธ์ในการชี้ขุมทรัพย์
 Case Study

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และอานิสงส์การชี้ขุมทรัพย์ ให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้เราเห็นคุณประโยชน์และมีฉันทะให้การจับดี-ชี้ขุมทรัพย์ซะก่อน


 วัตถุประสงค์การชี้ขุมทรัพย์

เพื่อ :- ป้องกัน อันตราย , ความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคคล , งาน , สมบัติพระศาสนา
ป้องกัน การกระทบกระทั่ง ความแตกแยก ความล่มสลายของหมู่คณะ
ป้องกัน มิให้ผู้อื่นดำเนินรอยตาม การกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ป้องกัน มิให้สมาชิกทีมเราเอาเปรียบผู้อื่น ฯล
สร้าง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมีวินัย ความน่าเลื่อมใสงดงามให้หมู่คณะ
สร้าง ความกลมเกลียว ความรู้รักสามัคคี ของสมาชิกให้มั่นคงแน่นแฟ้น
สร้างบารมี รวมกันด้วยความผาสุข และประสบผลสำเร็จยั่งยืนนาน อานิสงส์การชี้ขุมทรัพย์

 ต่อผู้ชี้ขุมทรัพย์
 ได้มหากุศลใหญ่จากการ ป้องกัน มิให้ผู้อื่นเสียนิสัย ยก ผู้อื่นสู่คุณธรรมความดีงาม
 ย่อมเป็นที่ เคารพยำเกรงของหมู่คณะและเทวา
 ดวงเมตตา ดวงกรุณา ดวงปัญญายิ่งสว่างไสว ปฏิภาณยิ่งฉับไว
 ย่อมได้กัลยาณมิตร จากอานิสงส์ที่เคยชี้ขุมทรัพย์ให้ผู้อื่น มาประคับประคองตน มิให้ตกไปสู่ที่ชั่ว
 ย่อมสามารถ เป็นผู้นำการสร้างบารมีที่ดี เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ ครองใจหมู่คณะได้

 ต่อผู้รับการชี้ขุมทรัพย์
 ย่อมปิดอบาย ของตนเองได้ เมื่อยินดีรับการชี้ขุมทรัพย์แล้วนำมาพิจารณาแก้ไขตนเอง
 ย่อมสามารถ แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองได้มากในระยะเวลาอันสั้น
 ความรู้และคุณธรรมที่ดีงาม ย่อมหลั่งไหลมาสู่ตนได้ง่าย
 ย่อมเป็นที่รัก นับถือของผู้ที่เมตตาชี้ขุมทรัพย์ ของหมู่คณะ ของเทวาและผู้รู้

 ต่อหมู่คณะและชาวโลก
 สามารถ ป้องกัน และ ลด ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหมู่คณะ
 ช่วยพัฒนายกระดับจิตใจ ของสมาชิกในหมู่คณะ ให้สูงลิ่วและกว้างใหญ่อย่างรวดเร็ว
 ความสามัคคี ความแน่นแฟ้นกลมเกลียว ในหมู่คณะ ยิ่งมั่นคง และยาวนาน
 งานของหมู่คณะ ประสบผลสำเร็จ มีความผาสุข มีวินัยเป็นระเบียบเรียบร้อย งดงาม
 ชาวโลกตลอดผู้พบเห็น ทั้งมนุษย์และอมนุษย์ ย่อมเลื่อมใสศรัทธาในหมู่คณะเรายิ่งขึ้น
 จากกระแสการจับดี-ชี้ขุมทรัพย์ ที่เมตตาปรารถนาดีต่อกันของทีมเรา จะ สร้างแรงจูงใจ
ให้ชาวโลก มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการแก้ไขข้อบกพร่อง กำจัดกิเลสมารในตนเอง
 จากกระแสการจับดี-ชี้ขุมทรัพย์ ที่เมตตาปรารถนาดีต่อกันของทีมเรา จะ สร้างแรงจูงใจ
ให้ชาวโลก มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ในการแก้ไขข้อบกพร่อง กำจัดกิเลสมารในตนเอง
 จากกระแสการจับดี-ชี้ขุมทรัพย์ ที่เมตตาปรารถนาดีต่อกันของทีมเรา จะ สร้างแรงจูงใจ
ให้ชาวโลก มีการพัฒนา กาย วาจา เห็น-จำ-คิด-รู้ ของตนเองให้ สะอาด บริสุทธิ์ ยิ่งๆขึ้น สิ่งสำคัญและสิ่งที่พึงระวังในการชี้ขุมทรัพย์ รวมถึงคุณสมบัติของผู้ชี้
 คุณสมบัติของผู้ชี้ :-
 ใครก็ได้ที่รักการพัฒนาฝึกฝนตนเอง
 ใครก็ได้ที่ … มีความเมตตา-ปรารถนาดี ต่อผู้อื่น มีความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน
 ใครก็ได้ที่ … มีปิยะวาจา มีวาจาสุภาษิต สร้างสรรค์และยกใจผู้ฟัง
 เป็นผู้ที่รู้จักธรรมชาติ ของมนุษย์ รู้จักตน รู้จักกาล รู้จักควร-ไม่ควร
 ความเสียหาย :- ที่มีต่อบุคคล งานและหมู่คณะ
 ความเสียหาย มาก ความจำเป็นเร่งด่วนในการตักเตือน ทันทีที่พบ
 ความเสียหาย น้อย ความจำเป็นเร่งด่วนในการตักเตือน หลังเหตุการณ์ สำรวจกาละและเทศะ :- ที่ประเมินแล้วว่า ชี้แล้วไม่โกรธ และ เกิดผลดี
 สำรวจ ตนเอง :-
 ต้อง ตักเตือน-แนะนำ ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตา-ปรารถนาดี
 ต้อง อารมณ์ดี ใช้วาจา คำพูด สร้างสรรค์
 ต้อง อดทน อดกลั้น ถ้า… ผู้รับการชี้ขุมทรัพย์เกิดความไม่พอใจเนื่องจากการเตือน ถึงตอนนี้
 ต้อง มีศิลปะในการบริหารความขัดแย้ง โดยการหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่ง ไม่ขุ่นมัวกับมนุษย์
 ไม่ ว่าร้าย ไม่เพ่งโทษ ไม่ใช้อารมณ์ขุ่นมัว ให้ใช้อารมณ์ดี อนุญาติให้ยิ้มแย้มแจ่มใส
 ไม่ใช้ วาจา กิริยา ท่าทาง ยกตนข่มท่าน กดใจผู้อื่นให้ต่ำ หรือ อาการแห่งทิฏฐิมานะ
 ไม่ใช้ วาจา ส่อเสียด ประจานข้อบกพร่องของผู้อื่น
 ไม่ นำข้อบกพร่องของผู้อื่น ไปนินทา ขยายผล วิพากษ์วิจารณ์ ให้บุคคลอื่นฟังต่อ ในทางเสียหาย

 สำรวจ ตนเอง :-
 ดูคนเป็น คือวิเคราะห์ผู้รับการชี้ขุมทรัพย์ได้ว่า มีธรรมชาติ-นิสัย-อัธยาศัย อย่างไร ?
ความหนักเบาของคำพูด แค่ไหน พอดี แค่ไหนเขาไม่โกรธ ไม่ขุ่นมัว
 อารมณ์ ผู้รับการชี้ขุมทรัพย์ เหมาะแก่การตักเตือน-แนะนำหรือยัง
 ความสนิทสนม ระหว่างผู้ชี้และผู้ถูกชี้ขุมทรัพย์ มีมากแค่ไหน
คุ้นเคยน้อย ยื่นให้ คุ้นเคย พอสมควร โยนให้
คุ้นเคยมาก ขว้างให้ ไม่คุ้นเคย ฝากให้


วิธีและกลยุทธ์ในการชี้ขุมทรัพย์

 วิธีชี้ขุมทรัพย์
 คุยเป็นการส่วนตัว :- เหมาะทั้ง ภันเต-อาวุโส บุคคล ผู้มีทิฏฐิมาก มานะเยอะ อารมณ์ร้อน
กลัวเสียหน้า ชอบเด่น ขี้รำคาญใจ หงุดหงิดง่าย
 แจ้งในที่ประชุมเป็นสาธารณะ :- เหมาะทั้ง ภันเต-อาวุโส บุคคล ผู้มีทิฏฐิมาก กลัวเสียหน้า มานะเยอะ อารมณ์ร้อน ดื้อดี ดื้อด้าน
( เป็นการปรับฐานความรู้-ข้อมูล ของสมาชิกให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน พูดทีเดียวรู้กันหมด )
 แบบเพื่อนเป็นกันเอง :- เหมาะกับผู้ที่สนิทกันพอที่จะตักเตือนกันตรงๆ กลยุทธ์ชี้ขุมทรัพย์ :- ใดๆก็ได้ตามครรลองศีลธรรม เช่น
 ชม๕ ด่า๑ คือ ยกย่องชื่นชมคุณธรรมความดีที่เขามีอยู่จริง สัก ๕ เรื่องแล้วค่อย ตักเตือน ๑ เรื่อง
บางกรณี ชม ๑ ด่า ๑ , ชม ๑ ด่า ๒ ก็มี ใช้ตามวิจารณญาณ
 ฝากให้ บุคคลที่เขา ยอมรับนับถือ เชื่อฟัง มาตักเตือนแทนเรา
 เล่าชาดก-นิทาน ประสบการณ์การสร้างบารมีของครูบาอาจารย์ในอดีต เพื่อให้เขารู้ ได้คิด

 Case Study
นำมาจากประสบการณ์ของท่านเอง หรือ ศึกษาจากครูบาอาจารย์ เช่น
คำสอนจากเทป-หนังสือโอวาทพระราชภานาวิสุทธิ์ , พระภาวนาวิริยะคุณ , คำสอนคุณยาย , ชาดก ฯล


#2 xlmen

xlmen
 • Members
 • 978 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 January 2006 - 02:00 AM

สาธุ ดีมากๆๆ แต่ยาวจังครับอ่านเหนื่อยเลย 5555
หยุดเหมือนรถเบรค นิ่งเหมือนน้ำในโอ่งที่ปราศจากลม แน่นเหมือนหลักที่ปักลงในเลน
ไม่สั่นคลอน ใสเหมือนน้ำที่ปราศจากตะกอน

#3 LiL' Faery

LiL' Faery
 • Members
 • 1160 โพสต์
 • Location:@ Time : Europe
 • Interests:Basic and Advance Meditation;วิชชา ธรรมกาย<br />Birth Day : 19 January

โพสต์เมื่อ 06 January 2006 - 06:30 AM

oh....thanks...ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ _/|\_
คุณครูไม่ใหญ่ บอกว่า :
1. อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมด 2. บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มเด็ดขาด 3. หมั่นนึกถึงบุญอย่างสม่ำเสมอ
4. บุญทุกบุญทำให้เข้มข้นทับทวี 5. ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ _/|\_ สาธุ สาธุ สาธุ ^_^ ด้วยรักจากใจ ด้วยห่วงใย จากใจจริง

#4 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 07 January 2006 - 09:35 PM

สาธุ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#5 bermberm

bermberm
 • Members
 • 2 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 January 2006 - 09:33 PM

พยามตักเตือนตนเองให้ได้ดี กว่า การที่จะเห็นตนได้ต้องเป็นคนมีสติ ที่ต่อเนื่อง มีอารมณ์เป็นกลาง ไม่ติดในกามรมณ์ แล้วจะประเมินตนเองได้ดีขึ้น ตามความเป็นจริง
เตือนคนอื่นนั้นยาก ตอนอารมณ์ดีก็รับได้ พออารมณ์ไม่ดีก็มาโกรธเรา ทำเราท้อในการทำความดี สงสัยเพราะเราไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นมากไป

#6 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 13 January 2006 - 10:37 PM

สาธุ ensure

#7 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 16 April 2007 - 01:04 PM

ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

#8 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 10 November 2010 - 09:35 PM

เสริมคติธรรมที่เกี่ยวข้องจาก หนังสือ ส่องธรรม ล้ำภาษิต เล่ม ๒
ในกระทู้
จับผิด จับดี, คนพาลมีความเพ่งโทษเป็นกำลัง by นักเรียนอนุบาล answer แนบไฟล์  Sadhu.gif   22.04K   31 ดาวน์โหลด
http://www.dmc.tv/fo...showtopic=24139

จับผิด จับดี
อุชฺฌตฺติพลา พาลา นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา
คนพาลมีความเพ่งโทษเป็นกำลัง
บัณฑิตมีความไม่เพ่งโทษเป็นกำลัง
(องฺ. อฏฺฐกฺ ๒๓/๒๒๗)

บางคนแสวงหาความดีใส่ตนด้วยการจ้อง
“จับผิด” ผู้อื่น จ้อง “ติติง” ผู้อื่นอยู่เสมอ
นั่นไม่ใช่วิสัยของคนดี และสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความดี
สังเกตที่ใจ ยิ่งจับผิด ยิ่งเพ่งโทษ ยิ่งติติง ยิ่งทุกข์ร้อน
ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นในใจผู้นั้นก่อน เสมือนจับกองไฟ
เผาไหม้ตัวเอง เห็นกองไฟเมื่อใดเป็นต้องไขว่คว้าเข้าหาตัวเมื่อนั้น
ใจจึงอุดมไปด้วยไฟ แล้วความสุขใจจะบังเกิดขึ้นได้อย่างไร

ผู้เป็นบัณฑิตจึงไม่ติทุกเรื่อง ไม่ติทุกอย่าง ไม่ติทุกเวลา
ติเท่าที่จำเป็น ติเป็นบางเรื่อง ติเป็นบางอย่าง ติบางเวลา

และที่สำคัญที่สุด จะติเมื่อเกิดประโยชน์เท่านั้น

บัณฑิตจะพยายามไม่เพ่งโทษใคร ไม่คอยจับผิดใคร

ตรงกันข้ามบัณฑิตจะคอยเพ่งโทษตัวเอง จับผิดตัวเอง
จับดีผู้อื่นอยู่เป็นนิจ เหมือนถอนวัชพืชออกจากใจ
นำดอกไม้ภายนอกมาปลูกไว้กลางใจ

ในใจของบัณฑิต จึงอุดมไปด้วยบุปผานานาพรรณ
หอมฟุ้ง อบอวล สวยสด งดงาม ตลอดเวลา

จับแต่ผิด มีสิทธิ์จับ แต่กลับผิด
พาลมีฤทธิ์ เพราะจับผิด เก่งนักหนา
จับแต่ผิด เลิกเถอะนะ เสียเวลา
กลับกายา กลับจิตใจ จับดีเอย

ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#9 Nee-Sansanee 2

Nee-Sansanee 2
 • Members
 • 893 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 10 November 2010 - 11:24 PM


สุดยอดเลย ทันสมัยใหม่เสมอ ขอบคุณค่ะ

#10 สาหร่าย

สาหร่าย
 • Members
 • 123 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 10 November 2010 - 11:37 PM

อกาลิโก

#11 samorn072

samorn072
 • Members
 • 19 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 11 November 2010 - 04:29 PM

แนบไฟล์  DSC000592.jpg   35.66K   45 ดาวน์โหลด
อนุโมทนาบุญด้วยนะครับผม ผมจะเก็บไว้สอนตนเองครับ และนำสิ่งดีๆๆที่ได้ไปบอกกับเพื่อนครับผม นำบุญมาฝากครับผม สาธุๆๆๆครับ