ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ใช้หลักอะไร...ในการประเมินตัวเอง


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
ไม่มีการตอบกลับในกระทู้นี้

#1 phani

phani
  • Admin_Article_VDO
  • 425 โพสต์
  • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 28 October 2014 - 09:58 AM

 ใช้หลักอะไร...ในการประเมินตัวเอง

 

แนบไฟล์  530915_003.jpg   51.39K   20 ดาวน์โหลด

 

         เรามีความจำเป็นที่จะต้องเป็นคนดี เพราะการ

  เป็นคนดีจะนำมาซึ่งความสุขในการดำรงชีวิตทั้ง
  ต่อตนเอง และคนรอบข้าง  แต่เราจะรู้ได้อย่างไร
  ว่า เรามีการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็น
  คนดีมากน้อยแค่ไหน   ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้อง
  มีการประเมินตัวเอง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดย
  ที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้หลักไว้คือ
 
      ให้เราตรวจดู ศรัทธา ว่าเราศรัทธาเพิ่มมาก
  ขึ้นแค่ไหน สำรวจดูศีล  ว่าเราเคร่งครัดในการ
  รักษาศีล มากน้อยเพิ่มขึ้นแค่ไหน โดยดูได้าจำ
  ความละอายเกรงกลัวต่อบาปว่าเรามีมากขึ้น
  บ้างไหม จากนั้นให้ดูว่าเรามี สุตตะ เพิ่มขึ้นไหม
 
  ซึ่งเป็นการประเมินค่าในด้านการศึกษาธรรมะ
  เพื่อให้เรามีความรู้ในการสอนตัวเองพัฒนาชีวิต
  อย่างถูกหลักวิชชาเพิ่มมากขึ้น ส่วนลำดับต่อไป
  สำรวจดู จาคะ ความเสียสละตัดใจ สามารถสละ
  สิ่งของและอารมณ์เพิ่มขึ้นบ้างไหม   ข้อถัดไป
  สำรวจดู ปัญญา ว่าเราก้าวไปถึงขั้นไหนแล้ว ตั้ง
  แต่ รู้จำ รู้จริง รู้แจ้ง รวมไปถึงภาวนามยปัญญา
  ลำดับสุดท้ายก็คือ ปฏิภาณ  ความสามารถใน
  การตอบปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยหลักธรรม
  อันถูกต้อง
 
       การสำรวจตัวเองอย่างนี้ จะทำให้เราทราบถึง
  การพัฒนาตัวเองให้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้อง
  และกลายเป็นคนดีมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งหมด
  กิเลสและบรรลุมรรคผลนิพพานในที่สุด...
 
  อยู่ในบุญ