ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

วิธีบวชสามเณรีและบวชสิกขมานา


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 7 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 February 2006 - 04:10 PM

การบวชเป็นสามเณรี
เมื่อมีสตรีอายุยังไม่ครบ ๒๐ ปี มาขอบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้บวชเป็นสามเณรีเหมือนอย่างที่ทรงอนุญาตให้บุรุษผู้มีอายุไม่ครบ ๒๐ ปี บวชเป็นสามเณร

วิธีบวชแบบนี้ มีวิธีปฏิบัติ คือ ให้ผู้ขอบวชโกนศีรษะ ห่มผ้าเฉวียงบ่า เข้าไปกราบเท้าพระภิกษุณีสงฆ์แล้วนั่งกระหย่งประนมมือ กล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ๓ ครั้ง ดังนี้
ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
จากนั้นจึงให้กล่าวคำขอสมาทานสิกขาบท ๑๐ (ศีล ๑๐) ว่า
๑. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นการฆ่าสัตว์
๒. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
๓. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติอพรหมจรรย์ (การมีเพศสัมพันธ์)
๔. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ
๕. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นเหตุให้ประมาท (ขาดสติ)
๖. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (หลังเที่ยงวัน)
๗. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการดูสิ่งที่เป็นข้าศึก คือ การฟ้อนรำ ขับร้อง และบรรเลงดนตรี
๘. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการลูบไล้ด้วยของหอม ทัดทรงพวงดอกไม้ การแต่งตัว และการประดับประดา
๙. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการนอนบนที่นอนสูงและบนที่นอนใหญ่
๑๐ ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการรับเงินและทอง

การบวชเป็นสิกขมานา
คือการบวชขั้นต่อจากการบวชเป็นสามเณรี หมายความว่า เมื่อบวชเป็นสามเณรีจนกระทั่งอายุได้ ๑๘ ปีแล้ว เพื่อให้สามเณรีได้ปฏิบัติเคร่งครัดยิ่งขึ้นอีก พระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดให้สามเณรีนั้นถือบวชอีกขั้นหนึ่งก่อนบวชเป็นพระภิกษุณี การบวชขั้นนี้เรียกว่า “สิกขมานา” แปลว่า “นางผู้กำลังศึกษา” หมายความว่า สามเณรีนั้นกำลังรักษาสิกขาบท ๖ ข้อ ในจำนวน ๑๐ ข้อนั้นให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นอีก โดยจะล่วงละเมิดข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้เลยตลอดระยะเวลา ๒ ปีนั้น และภายใน ๒ ปีนั้น หากสามเณรีล่วงละเมิดข้อใดข้อหนึ่ง ท่านจะต้องกลับมาเริ่มต้นสมาทานรักษาใหม่

วิธีบวชขั้นนี้ มีวิธีปฏิบัติ คือ ให้สามเณรีห่มผ้าเฉวียงบ่าเข้าไปหาพระภิกษุณีสงฆ์ ไหว้เท้าพระภิกษุณีสงฆ์แล้วนั่งกระหย่งประนมมือกล่าวคำขอสิกขาสมมติ (คือ ความตกลงยินยอมของพระภิกษุณีสงฆ์ที่จะให้เธอผู้มีอายุ ๑๘ ปี เริ่มรักษาสิกขาบท ๖ ข้ออย่างเคร่งครัดตลอด ๒ ปี ก่อนจะได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณีต่อไป) ต่อหน้าพระภิกษุณีสงฆ์ ๓ ครั้ง ว่า

ข้าแต่แม่เจ้า ข้าพเจ้าผู้มีชื่ออย่างนี้ เป็นกุมารี(สามเณรี) ของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ข้อ ตลอด ๒ ปีต่อหน้าสงฆ์

ต่อจากนั้น พระภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถจะประกาศท่ามกลางสงฆ์ ด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาว่า

แม่เจ้า เจ้าข้า ขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า กุมารี(สามเณรี) ชื่ออย่างนี้ เป็นกุมารีของแม่เจ้าชื่อนี้ มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ ขอสิกขาสมมติในธรรม ๖ ข้อ ตลอด ๒ ปีต่อหน้าสงฆ์ หากสงฆ์มีความพร้อมพรั่ง จงให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ข้อตลอด ๒ ปี แก่กุมารีชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ นี้เป็นวาจาประกาศให้ทราบ

สงฆ์ได้ให้สิกขาสมมติในธรรม ๖ ข้อ ตลอด ๒ ปี แก่สามเณรีชื่อนี้ ผู้มีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ สงฆ์เห็นชอบจึงนิ่ง ข้าพเจ้าจะจำความนี้ไว้อย่างนี้

จากนั้น สิกขมานาได้เปล่งวาจาสมาทานสิกขาบท (ธรรม) ๖ ข้อ ว่า
๑. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นการฆ่าสัตว์ โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดเวลา ๒ ปี
๒. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดเวลา ๒ ปี
๓. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติอพรหมจรรย์ (การมีเพศสัมพันธ์) โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดเวลา ๒ ปี
๔. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดเวลา ๒ ปี
๕. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นเหตุให้ประมาท (ขาดสติ) โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดเวลา ๒ ปี
๖. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล (หลังเที่ยงวัน) โดยไม่ล่วงละเมิดตลอดเวลา ๒ ปี

รวมความว่า ตามวิธีการบวชแบบญัตติจตุตถกัมมูปสัมปทาซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น สำหรับพระภิกษุมี ๒ ขั้นตอน คือ บวชเป็นสามเณรแล้วจึงบวชเป็นพระภิกษุ ส่วนภิกษุณีมี ๓ ขั้นตอน คือ บวชเป็นสามเณรีและสิกขมานา แล้วจึงบวชเป็นพระภิกษุณี

อนึ่ง สตรีที่อายุเกิน ๒๐ ปีแล้ว ก็ต้องบวชเป็นสามเณรีและสิกขมานาก่อน แล้วจึงบวชเป็นพระภิกษุณี


#2 rincycute

rincycute
 • Members
 • 4 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 February 2006 - 08:13 PM

ทำไมปัจจุบันถึงไม่มีวัดไหนยอมให้มีการบวชภิกษุณีเลยล่ะคะ น่าสงสารคนที่เกิดเป็นหญิงจังไม่ได้โอกาสบวชเลย ตัวของหนูเองก้ออยากบวชนะคะ อยากตอบแทนพระคุณแม่เพราะถ้ารอพี่ชายคงจะไม่มีวันได้เห็นชายผ้าเหลืองของพี่แน่

อยากให้ที่วัดพระธรรมกายมีการบวชภิกษุณีบ้างนะคะเพราะที่วัดมีกฎที่เคร่งมากหนูชอบคะ

#3 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 18 February 2006 - 08:26 PM

ปัจจุบันบวชไม่ได้ครับ อย่างที่ผมบอกเอาไว้ข้างบน เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว้ว่า การบวชภิกษุณีต้องบวชจากสงฆ์ 2 ฝ่าย คือ ทั้งฝ่ายภิกษุสงฆ์และฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ แต่ปัจจุบัน ไม่มีพระภิกษุณีแล้ว ดังนั้นจึงไม่ครบองค์แห่งการอุปสมบทของพระภิกษุณีครับ
แม้จะบวชสามเณรีก็ทำไม่ได้ครับ เพราะการบรรพชาเป็นสามเณรีก็ต้องได้รับการบรรพชาจากพระภิกษุณีครับ
สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#4 LiL' Faery

LiL' Faery
 • Members
 • 1160 โพสต์
 • Location:@ Time : Europe
 • Interests:Basic and Advance Meditation;วิชชา ธรรมกาย<br />Birth Day : 19 January

โพสต์เมื่อ 20 February 2006 - 11:00 AM

Bravo Bravo Bravo and Thank you kah!! Was podering about it =)
คุณครูไม่ใหญ่ บอกว่า :
1. อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมด 2. บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มเด็ดขาด 3. หมั่นนึกถึงบุญอย่างสม่ำเสมอ
4. บุญทุกบุญทำให้เข้มข้นทับทวี 5. ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ _/|\_ สาธุ สาธุ สาธุ ^_^ ด้วยรักจากใจ ด้วยห่วงใย จากใจจริง

#5 นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 • Members
 • 2378 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กะที่อ่ะ มาดูอารายกานอ่ะ
 • Interests:มาสร้างบารมีตามติดหมู่คณะดีกว่า

โพสต์เมื่อ 24 September 2006 - 02:12 PM

QUOTE
อยากให้ที่วัดพระธรรมกายมีการบวชภิกษุณีบ้างนะคะเพราะที่วัดมีกฎที่เคร่งมากหนูชอบคะมาเป็นอุบาสิกาที่วัดก็ได้นะช่วยงานวัดรักษาใจให้บริสุทธิ
กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เทียงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อบนบท่านไว้แล ค่ำเช้าสุขเสมอ


เอาบุญมาฝากจ้า นั่งสมาธิเยี่ยมไปเลย แถมไปติดจานมาอีกด้วย เด็กชาวเขานี้น่ารักนะแม้คุยไม่รู้เรื่องก็ตามล่ะ สนุกดี

#6 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 18 March 2007 - 03:38 PM

สาธุ

#7 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 17 January 2011 - 12:59 PM

แล้วอดีตแม่ชีรุ้งเดือน ปัจจุบันเป็น สามเณรีรุ้งเดือน ทำไมบวชได้ รบกวนผู้รู้บอกได้ไหมค่ะ

#8 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 11 October 2011 - 12:10 PM

เพราะว่าท่านไปบวชที่ประเทศศรีลังกาค่ะ เพราะที่นั่นมีสงฆ์ 2 ฝาย ทั่งฝ่ายภิกษุสงฆ์ และฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ค่ะ แต่ไม่ใช่อยากบวชก็บวชได้นะคะ ต้องมีการรับรองหรือพิสูจน์ว่าท่านปฎิบัติอย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามพระธรรมวินัยเสียก่อน