ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ พระเมธีรัตโนดม


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 13 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 อ้วน บ่อโยก

อ้วน บ่อโยก
 • Members
 • 646 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:rayong

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 08:55 AM


พระเมธีรัตโนดม วัดคลองเกตุ จ.ลพบุรี เป็น พระราชปริยัติสุธี

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี มหาเถรสมาคมจะมีการประกาศรายนามพระเถรานุเถระที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนาให้ได้รับการเสนอชื่อเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ โดยการเลื่อน และตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ประจำปี 2551 มีจำนวนทั้งสิ้น 75 รูป แบ่งเป็นฝ่ายมหานิกาย จำนวน 56 รูป ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 19 รูป

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ว่า สำหรับโควตาสมณศักดิ์ในปีนี้ ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะ จำนวน 2 รูป รองสมเด็จพระราชาคณะจำนวน 3 รูป พระราชาคณะชั้นธรรมจำนวน 3 รูป พระราชาคณะชั้นเทพ จำนวน 6 รูป พระราชาคณะชั้นราชจำนวน 15 รูป และพระราชาคณะหรือเจ้าคุณใหม่จำนวน 48 รูป

ส่วนการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะซึ่งสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง เนื่องจากการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดมกุฏกษัตริยาราม และสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี วัดราชบพิธฯนั้น ปรากฏว่าคณะกรรมการฝ่ายบริหารฝ่ายธรรมยุต ที่มีพระพรหมมุนี ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหารเป็นประธาน ไม่ได้มีการเสนอรายนามรองสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ง เลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะแทนโควตาที่ว่าง ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป ที่ได้มรณภาพลง ดังนั้นจึงไม่มีการนำเสนอรายชื่อรองสมเด็จพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะให้กับคณะกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณา จึงมีเพียงการเลื่อนและตั้งรองสมเด็จพระราชาคณะลงไปจนถึงพระราชาคณะ จำนวน 19 รูปเท่านั้น ดังนี้

คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต จำนวน 19 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ มีพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ 1 รูป คือ พระธรรมธัชมุนี วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี เป็น พระสุธรรมาธิบดี พระราชาคณะชั้นธรรม 1 รูป คือ พระเทพปัญญามุนี วัดปทุมวนาราม กทม. เป็นพระธรรมธัชมุนี พระราชาคณะชั้นเทพ 2 รูป คือ พระราชสารเวที วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. เป็นพระเทพวราลังการ, พระราชสังวรญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา เป็นพระเทพวิสุทธิญาณ (วิ.) พระราชาคณะชั้นราช 3 รูป คือ พระปัญญาวิสุทธิโมลี วัดโสมนัส ราชวรวิหาร กทม. เป็นพระราชศีลโสภณ, พระอุดมศีลคุณ วัดบุปผาราม กทม. เป็นพระราชวรญาณ, พระสุทธิสารเมธี วัดสัมพันธวงศ์ เป็นพระราชสารเวที

พระราชาคณะชั้นสามัญ 12 รูป ประกอบด้วยพระครูอดุลธรรมาภิวัฒน์ วัดราษฎร์โยธี จ.พังงา เป็น พระปัญญาวิสุทธิคุณ, พระครูจิตรการโกวิท วัดสุวรรณจินดา จ.ปทุมธานี เป็น พระวิมลญาณเถร, พระมหาสมเกียรติ วัดกลาง จ.ลพบุรี เป็น พระกิตติญาณเมธี, พระครูวินิวรกิจพิมล วัดสุปัฏนาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระวิบูลธรรมาภรณ์, พระมหาอาชว์ วัดตรีทศเทพ กทม.เป็น พระชินวงศเวที, พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ วัดราชผาติการาม กทม.เป็น พระปริยัติสารเมธี, พระครูโสภณศาสนกิจ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. เป็น พระสุทธิสารเมธี, พระครูสุภัทรวิหารกิจ วัดบรมนิวาส กทม.เป็น พระปริยัติสารคุณ, พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม กทม.เป็น พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ, พระครูปลัดวราวุฒิ วัดสัมมาชัญญาวาส กทม. เป็น พระวิบูลธรรมาภาณ, พระครูบวรกิจโกศล วัดชายนา จ.เพชรบุรี เป็น พระพุทธวิริยากร และพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ วัดป่ามัชฌิมาวาส จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระโพธิญาณมุนี

คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 56 รูป ที่ได้เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ มีพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ มี 2 รูป คือพระธรรมวิมลโมลี วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และพระธรรมปริยัติโมลี วัดทินกรนิมิต จ.นนทบุรี เป็น พระธรรมวโรดม ส่วนพระราชาคณะชั้นธรรม 2 รูป คือพระเทพวิสุทธิเมธี วัดระฆังโฆสิตาราม กทม. เป็น พระธรรมธีรราชมหามุนี, พระเทพคุณาภรณ์ วัดสังเวชวิศยาราม กทม. เป็น พระธรรมสิทธิเวที และพระราชาคณะชั้นเทพ 4 รูป คือพระราชปริยัติสุธี วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระเทพสุวรรณโมลี, พระราชพัชราภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์ เป็น พระเทพรัตนกวี, พระราชวรเมธี วัด เทพธิดาราม กทม. เป็น พระเทพวิสุทธิเมธี และพระราชสุธี วัดเทวราชกุญชร กทม. เป็น พระเทพคุณาภรณ์พระราชาคณะชั้นราช 12 รูป คือพระเมธีรัตโนดม วัดคลองเกตุ จ.ลพบุรี เป็น พระราชปริยัติสุธี, พระสรภาณโกศล วัดกาญจนสิงหาสน์ กทม.เป็น พระราชสุทธิญาณ, พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน เป็น พระราชปัญญาโมลี, พระโสภณพุทธิธาดา วัดหลวงอรัญญ์ จ.สระแก้ว เป็น พระราชธรรมภาณี พระวิกรมมุนี วัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ เป็น พระราชพรหมาจารย์, พระศรีรัตนมุนี วัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมาราม กทม. เป็น พระราชสุธี, พระเมธีกิตยาภรณ์ วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็น พระราชปริยัติมุนี, พระเมธีวราภรณ์ วัดเขาวัง จ.เพชรบุรี เป็น พระราชวรเมธี, พระสุนทรปริยัติเมธี วัดศรีสระแก้ว จ.หนองบัวลำภู เป็น พระราชรัตโนบล, พระสุขุมวาทวาที วัดป่าพุทธมงคล จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระราชศีลโสภิต, พระพิศาลพัฒโนดม วัดยาง กทม.เป็น พระราชพัฒโนดม และพระสุนทรธรรมสมาจาร วัดไพชยนต์พลเสพย์ จ.สมุทรปราการ เป็น พระราชมงคลมุนี

สำหรับพระราชาคณะชั้นสามัญ 36 รูป ประกอบด้วย พระมหาขวัญรัก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เป็น พระศรีรัตนมุนี, พระมหาชำนาญ วัดกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระรัตนเวที, พระครูมงคลเขมคุณ วัดศรีสุมังคล์ จ.หนองคาย เป็น พระสุนทรธรรมธาดา, พระครูสุมนวุฒิธรรม จ.เลย เป็น พระไพโรจน์ธรรมาภรณ์, พระครูวิชานวรวุฒิ วัดสังฆาราม จ.สุโขทัย เป็น พระสุขวโรทัย, พระครูอนุศาสน์ธรรมกิจ จ.แม่ฮ่องสอน เป็น พระญาณวีรากร, พระครูกุมภวาปีคณารักษ์ วัดศรีนคราราม จ.อุดรธานี เป็น พระโสภณพุทธิธาดา, พระครูอุดมธรรมโชติ วัดทองดีประชาราม จ.นราธิวาส เป็น พระโสภณคุณาธาร, พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ วัดบางบ่อ จ.สมุทรปราการ เป็น พระมงคลวรากร, พระมหาบุญทัน วัดทุ่งสว่าง จ.ศรีสะเกษ เป็น พระศรีธรรมาภรณ์, พระมหาวิสูติ วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี เป็น พระศรีศาสนโมลี, พระมหาสวี วัดมงคลทับคล้อ จ.พิจิตร เป็น พระปิฎกคุณาภรณ์, พระครูศรีปริยัติธำรง วัดหนองเป็ด จ.อุบลราชธานี เป็น พระสุนทรปริยัติเมธี, พระครูศรีปริยัติสาทร วัดโพธิ์ชัยศรี จ.อุดรธานี เป็น พระภาวนาวิมล, พระครูสุธีปริยัตโยดม วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น เป็น พระอุดมปัญญาภรณ์, พระครูประสิทธิ์รัตนคุณ วัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณรังสี, พระครูไพศาลคณารักษ์ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม เป็น พระพิมลสมณคุณ, พระครูสิริชัยคุณ วัดสะเมิง จ.เชียงใหม่ เป็น พระศีลวัตรวิมล, พระครูสุนันท์คุณาภรณ์ วัดหนองโว้ง จ.สุโขทัย เป็น พระพิศาลพัฒโนดม, พระครูไพศาลพัฒนายุต วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ เป็น พระวิสิฐพัฒนวิธาน

พระครูนนทสารวิสิทธิ์ วัดภคินีนาถ กทม. เป็น พระมงคลสิทธิญาณ, พระครูภัทรกิจโสภณ วัดพุทไธศวรรย์ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระพุทไธศวรรย์วรคุณ, พระครูปริยัติกิตติคุณ วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระสุนทรกิตตคุณ, พระมหาสมจินต์ วัดปากน้ำ กทม. เป็น พระศรีคัมภีรญาณ, พระมหาชอล วัดชนะสงคราม กทม. เป็น พระสุธีปริยัติธาดา, พระมหาสุทัศน์ วัดโมลีโลกยาราม กทม. เป็น พระเมธีวราภรณ์, พระมหาขวัญชัย วัดหนัง กทม. เป็น พระวิเชียรโมลี, พระมหาบุญเทียม วัดพิชยญาติการาม กทม. เป็น พระศรีสุธรรมมุนี, พระมหาวันชัย วัดบึง จ.นครราชสีมา เป็น พระเมธีรัตโนดม, พระมหาทองคำ วัดเบญจมบพิตรฯ กทม. เป็น พระปริยัติธรรมธาดา, พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม. เป็น พระสรภาณโกศล, พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ วัดมหาธาตุ กทม. เป็น พระสิทธินิติธาดา, พระมหา ชวลิต วัดราชสิงขร กทม. เป็น พระปริยัติธรรมสุนทร, พระครูสีลวัฒนาภิรม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี เป็น พระปัญญานันทมุนี, พระครูอดุลพิทยาภรณ์ วัดบางประทุนนอก กทม. เป็นพระมงคลวราภรณ์ และพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ วัดพิพิธประสาทสุนทร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระพุทธรังษี#2 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 09:38 AM

สาธู๊.........................ธู๊
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#3 คนรักบุญ

คนรักบุญ
 • Members
 • 125 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 09:59 AM

เห็นชื่อของหลวงพ่อสะอิ้ง เลื่อนเป็นพระเทพสุวรรณโมลีด้วย สาธุค่ะ

#4 DJ.

DJ.
 • Members
 • 1212 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 10:29 AM

สาธุ สาธุ สาธุ

#5 Ozeria

Ozeria
 • Members
 • 879 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 10:47 AM

สาธุ สาธุ สาธุ


สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ

ลูกพระธัมฯ หลานหลวงปู่ หลานคุณยาย

#6 ::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::

::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::
 • Members
 • 706 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:โรงกลั่นอุดมการณ์

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 10:57 AM

หลวงพ่อสอิ้งก๋ได้ พระราชาคณะชั้นเทพด้วยนี่ครับ.....อย่าลืมท่านนะ

"พระราชปริยัติสุธี วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระเทพสุวรรณโมลี"


สาธุๆ

#7 tomtom

tomtom
 • Members
 • 37 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 11:40 AM

สาธุ สาธุ สาธุ

#8 crystal.mind

crystal.mind
 • Members
 • 280 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:BKK
 • Interests:Book Music

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 12:20 PM

biggrin.gif ปลื้มๆๆๆๆๆๆ

กราบ สาธุการ พระเถารนุเถระทุก ๆ รูป

ที่มี คุณูปการต่อพระศาสนา จะนับจะประมาณมิได้

แม้ว่า

พระที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีอีกมาก.... เชื่อได้ว่า ท่านทำงานเพื่องาน ที่แท้จริง --- มิได้หวังลาภสักการะ

"สู้ต่อไป" เพื่อ การหลุดล้น จากกฎแห่งกรรม แห่ง สรรพสัตว์ทั้งมวล

การที่มีคนทำดี มากขึ้นอีกคน บนโลกนี้ -- นั่นก็คุ้มเหนื่อยแล้ว-- นั่นคือรางวัลที่แท้จริง ( พระเถระรูปหนึ่ง เคยเอ่ยไว้)

" เกิดมาเพื่อ ทำพระนิพพานให้แจ้ง + แสวงบุญ + สร้างบารมีค่ะ "
"รักษา อารมณ์ดี + อารมณ์เดียว + อารมณ์สบาย ทั้งวัน "


#9 Doramon

Doramon
 • Members
 • 468 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 01:31 PM

สาธุ สาธุ สาธุ

#10 tnawut

tnawut
 • Moderators
 • 2398 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Laksi
 • Interests:Internet, Computer, Electronic, Security, Merit, Meditation, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ทำบุญ, ปล่อยปลา, บูชาเจดีย์, ฝันในฝัน, DOU, หมู่บ้านปฏิบัติธรรม, บวช, บรรพชา, Web, CU, Chula

โพสต์เมื่อ 03 November 2008 - 01:44 PM

ไปตักบาตรพระ วันที่ 20 ธันวาคม ทุ่ง-ธาร-ตะวัน จังหวัดลพบุรี อย่าลืมกันนะครับ

#11 Regenbogen

Regenbogen
 • Members
 • 441 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 November 2008 - 12:31 AM

สาธุจ้ะ

#12 Nida49

Nida49
 • Members
 • 456 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 November 2008 - 08:40 AM

สาธุ สาธุ สาธุ

#13 swo

swo
 • Meditation Admin
 • 267 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:WDC

โพสต์เมื่อ 04 November 2008 - 08:42 PM

สาธุ

#14 ชีวิตงาม

ชีวิตงาม
 • Members
 • 164 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 November 2008 - 10:21 AM

สาธุ..ครับ