ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

พระทีปังกรพระพุทธเจ้า


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 8 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 t2524ster

t2524ster
 • Members
 • 49 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:KHON KAEN UNIVERSITY

โพสต์เมื่อ 18 April 2007 - 06:10 PM

พระทีปังกรพระพุทธเจ้า

พุทธประวัติ
ของพระทีปังกรพระพุทธเจ้านั้น เราชาวพุทธต้องยิ่งให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าของเราโดยตรงเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นสุเมธดาบส

ครั้งนั้นพระองค์ได้ทรงมีพุทธทำนายเอาไว้ว่า ในอนาคตนั้น สุเมธดาบสจะได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า สมณโคดม

ก่อนพระพุทธเจ้าของเรานั้น ก็ได้มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นแล้ว นับเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบันรวม 25 พระองค์ กับที่จะมาบังเกิดในอนาคตอีกหนึ่งพระองค์ คือ พระศรีอาริยะเมตไตรย

เมื่อโลกมนุษย์เกิดความโกลาหล สับสนวุ่นวาย ผู้คนต่างมัวเมาในอบายมุข

เข่นฆ่าล้างผลาญกัน ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม ผู้คนที่ใฝ่สันติจึงได้อ้อนวอนต่อเหล่า

เทวดาให้ช่วยเหลือ เพื่อให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติ ครั้งนี้

พระทีปังกร

พระโพธิสัตว์พระนามว่า ทีปังกร พระองค์นี้ ทรงบำเพ็ญบารมีมา 16 อสงไขย

กับอีกแสนกัป ทรงบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ดำรงอยู่ในดุสิตสวรรค์นั้นจนตลอดพระชนมายุแล้ว

เมื่อเกิดพุทธโกลาหลขึ้น เทพยดาในหมื่นจักรวาลประชุมกันในจักรวาลหนึ่ง แล้วทูลวิงวอน

ขอให้พระองค์เสด็จอุบัติยังโลกมนุษย์ พระองค์ทรงรับคำ แล้วทรงจุติจากสวรรค์นั้น ถือปฏิสนธิ

ในพระครรภ์ของพระนางสุเมธาราชเทวี ในราชตระกูลของพระเจ้าสุเทพ ณ นครรัมมวดี พบครบ

กำหนดถ้วนทศมาสแล้ว ก็ประสูติกาลจากพระครรภ์ของพระมารดา พระประยูรญาติทั้งหลาย

ได้ขนานพระนามว่า ทีปังกร

ทรงมีพระมเหสีพระนามว่าปทุมเทวี ทรงมีพระโอรสพระนามว่าอุสภขันธกุมาร

วันหนึ่ง พระองค์ทรงได้เสด็จไปทรงกีฬาในพระราชอุทยาน ทรงเห็นเทวทูต 3 คือ คนแก่

คนเจ็บ คนตาย ทรงเกิดสลดพระราชหฤทัยขึ้น ต่อมาได้ทรงเห็นนักบวช แล้วจึงเกิดความคิด

ที่จะทรงผนวช

เมื่อทรงผนวชแล้ว มนุษย์ 1 โกฏิ ก็บวชตามพระองค์ ทรงทำความเพียรอยู่ 10 เดือน

หลังจากนั้นก็ทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โคนโพธิพฤกษ์ ทรงใคร่ครวญดู่ว่า

ควรจักแสดงธรรมแก่ชนเหล่าใดก่อนจึงได้ทรงประกาศพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยม

ในกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพระองค์นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ของเราทั้งหลาย ได้เสด็จอุบัติในรัมมวดีนคร แล้วออกบวชเป็นชฎิลดาบสนามว่าสุเมธ ทำการ

บูชาพระศาสดาอยู่ด้วยการทำถนนเพื่อให้พระองค์ทรงพระดำเนินไป จึงนอนทอดตนบนเปือก

ตมทำเป็นสะพานถวายให้พระพุทธองค์พร้อมด้วยสงฆ์สี่แสนรูปเดินข้ามไป พระองค์ได้เห็น

เหตุนั้นแล้ว จึงทรงพยากรณ์สุเมธดาบสนั้นว่า ในอนาคตกาลสุเมธดาบสนี้จักได้เป็นพระพุทธ

เจ้าในโลก พระนามว่า โคดม ซึ่งก็คือ พระพุทธเจ้าของชนชาวพุทธในปัจจุบันนั่นเอง.#2 IQ0

IQ0
 • Members
 • 366 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:MS16
 • Interests:อยากสร้่างบ้านพักคนชราไว้รองรับจนทให้อยู่ใกล้ๆวัด

โพสต์เมื่อ 18 April 2007 - 09:19 PM

อ่านประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ครั้งใด รู้สึกปลื้มน้ำตาไหลทุกที
มีใครพอทราบบ้างครับ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดบ้างที่บำเพ็ญบารมี ๓๒ อสงไขย
ไม้ต้นเดียว ...........ไม่เป็นผืนป่า
ด้ายเส้นเดียว .........ไม่เป็นผืนผ้า
อิฐก้อนเดียว .... ไม่เป็นบ้านเรือน
ทำบุญคนเดียว ...ไม่เป็นกัลยาณมิตร

#3 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 19 April 2007 - 12:29 PM

สาธุ

#4 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 April 2007 - 08:53 PM

สาธุ

พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอนุเคราะห์ความปรารถนาของสุเมธดาบส โดยยกภูมิจากอนิยตโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์ผู้ซึ่งเที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้ธรรมในอนาคตกาลและพ้นจากฐานะแห่งความอาภัพ 18ประการ

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  PDVD_000.jpg   67.98K   8 ดาวน์โหลด

ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#5 OOI

OOI
 • Members
 • 62 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 April 2007 - 12:45 AM

สาธุค่ะ


#6 jane_072

jane_072
 • Members
 • 539 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 April 2007 - 10:47 PM

สาธุๆๆ

#7 บารมีธรรม

บารมีธรรม
 • Members
 • 212 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 24 April 2007 - 12:08 AM

สาธุ สาธุ สาธุ

#8 apple007

apple007
 • Members
 • 15 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 April 2007 - 03:29 AM

สาธุ ๆ ๆ

#9 jane_072

jane_072
 • Members
 • 539 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 June 2007 - 10:14 PM

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สาธุๆๆ