ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ผลสอบธรรมศึกษาปี๕๐


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 3 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 moons

moons
 • Members
 • 21 โพสต์

โพสต์เมื่อ 02 April 2008 - 08:29 AM

ประกาศผลสอบธรรมศึกษาทุกชั้น ประจำปี ๒๕๕๐

ธรรมศึกษาตรี

ที่ ชื่อ นามสกุล
๑ นางจินดา มีพจน์เพราะ
๒ นางสาวเพ็ญศรี โกวิทยา
๓ นางมโนรถ รายยวา
๔ นายอำนาจเวธน์ พึ่งพุทโธ
๕ นางเสริมสิริ พึ่งพุทโธ
๖ นางสุภา สินสู่เรือน
๗ นางสาวนิรมล ธำรงธัญลักษณ์
๘ นางเพชรน้อย ขาวขำ
๙ นางสาวกัญญารัตน์ เจริญวนันท์
๑๐ นางสาวรวีร์นิภา พึ่งพุทโธ
๑๑ นางปิ่นประภา วิญญรัตน์
๑๒ นางสุวรรณี ณ ระนอง
๑๓ นางสาวทิพวรรณ นิ่งน้อย
๑๔ นางสาววันเพ็ญ วิทูรย์ทอง
๑๕ นางสาวปารณีย์ พึ่งพุทโธ
๑๖ นางกฤตยา ตรีสหเกียรติ
๑๗ นางอรวรรณ รัตนสุพา
๑๘ นางสาวมาลี แซ่จิง
๑๙ นางสมทรัพย์ สิงห์ขร
๒๐ นางสายบัว โตมอญ
๒๑ นางชื่นจิต วุฒิพันธ์เรืองชัย
๒๒ นางประไพ การะเวน
๒๓ นางสุฑาทิพย์ รุทธิฤทธิ์
๒๔ นางนันทลักษณ์ ศรีบุญปวน
๒๕ นางเล็ก ศิรประภาพฤทธิ์
๒๖ นายอภิชัย เลิศสิริมั่นคง
๒๗ นางณัฐนันท์ กุรกนก
๒๘ นายสุภาพ กสิวงศ์
๒๙ นางมะลิ หอมใสย
๓๐ นางสาวกวีศรี ยังมาก
๓๑ นายจักรกฤษณ์ ทะรารัมย์
๓๒ นายรัฐถา ขาวฉลาด
๓๓ นายสนั่น เพชรมาลัยกุล
๓๔ นายสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
๓๕ นางสุวรรณา ฉัตรแก้วมณี
๓๖ นางวิภารัตน์ คำบ่อ
๓๗ นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
๓๘ นางสุมิตรา แก้ววชิราภรณ์
๓๙ นางสาวบุษกร บูลย์ประมุข
๔๐ นางจงกลณี ราชบัณฑิต
๔๑ นางเมธี สุรินทร์
๔๒ นางสาวณัฐกมล โกเมนท์จำรัส
๔๓ นางสาวศิริวรรณ เมฆจันทร์
๔๔ นายสำเนียน คำบ่อ
๔๕ นางสาวจันทร์กานต์ ชาตะรูปะ
๔๖ นางพบพร กรรภิรมย์
๔๗ นางสาวนงพงา เอี่ยมศรี
๔๘ นางธรรมนอง มูลทา
๔๙ นายรชต หลวงนันท์
๕๐ นายคมสันต์ เยือนศิริ
๕๑ นางรุจินี ปดิฐพร
๕๒ นางบุญรัตน์ เทียมทวีสิน
๕๓ นางสาวสุกัญญา ฉัตรแก้วมณี
๕๔ นางสาวนิตยา โลมรัตน์
๕๕ นางสาวกมล อุปสุข
๕๖ นางสาวบุษรินทร์ วิมลมงคลวร
๕๗ นางสาวสุริศา หมอกเจริญพงศ์
๕๘ นายนพพร พรอโนทัย
๕๙ นางสาววิพิศพรรณ อนันต์ศิริประภา
๖๐ นายวศินชัย กาญจนพันธ์
๖๑ นางสาวฉันทนา หมอกเจริญพงศ์
๖๒ นายวราวุฒิ ศิวบวรวัฒนา
๖๓ นางสาวกระจอนจบ ชุมมา
๖๔ นายสวัสดิ์ อายุรไชย
๖๕ นางสาววรพรรณ มิลินทานุช
๖๖ นางมลฤดี ศิริชัยเอกวัฒน์
๖๗ นางสาวธิดาวรรณ สุจริยานุรักษ์
๖๘ นางสาวฐิติรัตน์ สุจริยานุรักษ์
๖๙ นางสาวกมลรัตน์ พงษ์ภัทระวิทย์
๗๐ นายสุวัฒน์ บุญชูศร
๗๑ นางสาวสีไพ ประดิษฐ์ภูมิ
๗๒ นางสาวจันทิพย์ พลศิริ
๗๓ นางสาวรักษ์ครินทร์ สีหมอก
๗๔ นายตรีพันธ์ เขียววรรณ์
๗๕ นางสาวธนกร ลาภวิสุทธิสาโรจน์
๗๖ นางสาวธารทิพย์ วิเตียรณี
๗๗ นางสาวพรภาวี มาลาคำ
๗๘ นางสาวสุชาดา ทองมาลัย
๗๙ นางสาวนิตยา บุษราคัม
๘๐ นางสาวอลิรัตน์ อมตาริยกุล
๘๑ นายวีรัพ ปลื้มสำราญ
๘๒ นางสาวภัทรานิษฐ์ ลิ้มทองมาดี
๘๓ นางสาวนัทธมน สิริกุล
๘๔ นางสาวธัญญามาศ มากขุนทด
๘๕ นางสาวนฤมล จินตพัฒนากิจ
๘๖ นางสาวเตือนใจ ชินผล
๘๗ นางสาวปพิชญา จงมีศิริพร
๘๘ นางสาวณัฐสิน ตีรวัฒนประภา
๘๙ นางสาวนลินี เขมฤกษ์อำพล
๙๐ นางสาวศุภรัฏฐา วิวัฒนสราญรมย์
๙๑ นางสาวสุนิสา ต้อมเหม
๙๒ นางสาวอัคคตา บูรณะศิริ
๙๓ นางสาวสาวิตตรี คำภูแสน
๙๔ นางสาวฆารวี โชคคุณะวัฒนา
๙๕ นางสาวชุติกาญจน์ ชื่นเจริญ
๙๖ นางสาวดวงกมล โพธิ์แก้ว
๙๗ นางสาวกฤษธินันท์ ศรีวิริยะสังวรณ์
๙๘ นางสาวอุทัย สมศรี
๙๙ นายไกรฤกษ์ พงศ์จินะ
๑๐๐ นางสาวราตรี ซ่อมประโคน
๑๐๑ นางสาวนิตยา หินวิเศษ
๑๐๒ นายภานุพงศ์ รัตยา
๑๐๓ นางสาวณัฐชญา โภคาพานิชย์
๑๐๔ นางสาวอิศรา ตรีสหเกียรติ
๑๐๕ นายอภินนท์ คุณเจริญจิต
๑๐๖ นางสาวสุวรรณี ทิพย์ชิต
๑๐๗ นายวรยศ คล้ายเหมือน
๑๐๘ นางสาวพิริยะพร ธรรมปัญญาภรณ์
๑๐๙ เด็กหญิงทิฆัมพร กุรกนก
๑๑๐ นางสาวพจศณวรรณ ธรรมปัญญาภรณ์
๑๑๑ เด็กหญิงศีลศวลี ธรรมปัญญาภรณ์
๑๑๒ เด็กหญิงสุภรัตน์ คีตะพันธ์สังวรณ์
๑๑๓ เด็กหญิงเนตรทิพย์ วิมลมงคลวร
๑๑๔ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา แสนทวีสุข


ธรรมศึกษาโท

ปท ๒๕๕๐/๐๗๒๔ นางศรีประภา เดชผล
ปท ๒๕๕๐/๐๗๒๕ ร้อยตรี ประเสริฐ จัยยะ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๒๖ นางอุไรวรรณ วงศ์ไตรพิพัฒน์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๒๗ นายอุดม ท่าดี
ปท ๒๕๕๐/๐๗๒๘ นางสุทธิวรรณ มณีแกม
ปท ๒๕๕๐/๐๗๒๙ นางสาวสมทรง เอี่ยมจิตร์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๐ นางจันทนา รินมุกดา
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๑ นางเอมอร เดชภูมี
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๒ นายธำรงศิลป โพธิสูง
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๓ นางสาวประภาพร แซ่เฮ้ง
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๔ นางทองพรรณ แซ่เจีย
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๕ นายแพทย์วาฑิต วัฒนศัพท์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๖ นางฉวีวรรณ จงเจริญ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๗ นายอิทธินันท์ กิตติประยูร
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๘ นางจินตนา พัฒนศิริ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๓๙ นายวีระพันธ์ ลิ้มโอฬารสุขสกุล
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๐ นางอัญชนา วงษ์สุรไกร
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๑ นายสุทธิพงษ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๒ นางศันสนีย์ นิ่มนวล
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๓ นางสาวแวว จิบสันเทียะ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๔ นายลีฮิงตุง แซ่ลี้
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๕ นางสาววิมล อาจหาญ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๖ นายสุรพล อิทธิเมธีวุฒิ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๗ นางสาวบุญเหรียญ แซ่โหง้ว
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๘ นางกวินทิพย์ จินาพันธ์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๔๙ ดอกเตอร์สมศักดิ์ จงวัฒน์ผล
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๐ นายณัฐญพงษ์ โอสถาภิรมย์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๑ นางสาววาสนา วีระผาสุก
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๒ นางน้ำค้าง แก้วก่า
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๓ นางอมรณ์ มีชัย
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๔ นางสาวเบญจวรรณ สุนทรวัตร์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๕ นางสาวอารีนันท์ รัตนพันธ์มงคล
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๖ นางสาวปัญญ์ประภัส แสงเจริญถาวร
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๗ นายวิสุทธิพล ณรงคะชวนะ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๘ นางสาววรรณพร สุบรรณ ณ อยุธยา
ปท ๒๕๕๐/๐๗๕๙ นางสาวมัณฑนา วงษ์ประเสริฐ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๐ นายธเนศ ศรีโหร
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๑ นางมิรินทร์ ขั้นชัยภูมิ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๒ นางสาวนริศรา โพธิ์ทอง
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๓ นางสาวจิรฐา สุคตะ
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๔ นางสาวศรีวิไล ชัยขาว
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๕ นางสาวทิพย์ ศรีโยธา
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๖ นางสาวเขมณัฏฐ์ พึ่งเกิด
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๗ นางสาวจีรภา ไร้รอด
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๘ นางสาวระวีรรรณ สายบัว
ปท ๒๕๕๐/๐๗๖๙ นางสาวจิดาภา กาญจนพัฒนเมธา
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๐ นางสาวอมราวดี ศรีเชียงสา
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๑ นางสาวพัชรินทร์ สีตบุตร
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๒ นางสาวสาหร่าย สุขเวช
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๓ นายสมาร์ทชัย โอสถาภิรมย์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๔ นางสาววิไล สุทธิสุข
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๕ นางสาวเพ็ญนภา ทองไสยา
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๖ นายบุญจวน มูลทอง
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๗ นางสาวธิดา นายกองแหล่ง
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๘ นางสาวกรรณิการ์ ไชยลังกา
ปท ๒๕๕๐/๐๗๗๙ นางสาวบรรจนา วรรณพฤกษ์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๐ นางสาวนฤมล จุลนิพิฐวงษ์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๑ นางสาวปัทมา เหมือนอ้น
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๒ นายสุทธิศักดิ์ วิชยาวิวัฒนา
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๓ นางสาวสายทอง กัลยาณรัตน์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๔ นางสาวปริยา ขาวเพียรพานิชย์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๕ นางสาวจรีรัตน์ พัสดุธาร
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๖ นางสาวดวงหทัย กาลเขว้า
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๗ นางสาวณัฎฐสิริ ตันติพจน์
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๘ เด็กหญิงอภิษฐา วุฒิพันธ์เรืองชัย
ปท ๒๕๕๐/๐๗๘๙ เด็กชายณัทกฤษณ์ วุฒิพันธ์เรืองชัย
ปท ๒๕๕๐/๐๗๙๐ เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์ นิลสิทธิ์สถาพร
ปท ๒๕๕๐/๐๗๙๑ เด็กหญิงเกศมณี วิชัยรัตน์


ธรรมศึกษาเอก

ปท ๒๖๕๐/๐๘๐๔ นางธาริณี เมตะศิริ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๐๕ นางทิพย์พร บุณยประสพ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๐๖ นางราตรี พินิจจันทร์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๐๗ นางชูศรี วีระสัมพันธ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๐๘ นางสะอาด จันทร์ส่องแสง
ปท ๒๖๕๐/๐๘๐๙ นางลออ ศิริวงษ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๐ นางณัฐพร มังคละคีรี
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๑ นางสาวสรวงกร ชัยธำรงค์กูล
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๒ นางสุกัญญา ชินพิมาย
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๓ นางพวงพยอม เนตรพระฤทธิ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๔ นางสาวเสริมศิริ เมืองมูล
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๕ นางนฤมล ดอกแก้วกลาง
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๖ นางสาววรรณภา ฉบับตรง
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๗ นางวีณา เพิ่มพานิช
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๘ นางสาวสุภาพร รักจันทร์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๑๙ นางสาวกัญญา สุวรรณเสม
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๐ นางจุฑาฐิติ เพลียครบุรี
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๑ นางจตุพร วัฒนศัพท์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๒ นางพจมาน แสงวงศ์รัศมี
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๓ นางสาวรุ่งอรุณ เงางามรัตน์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๔ นางวิไลลักษณ์ สุธาธรรมรัตน์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๕ นางประชุมพร แซ่ลี้
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๖ นางสาวกนกกร บุญจรัสวงศ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๗ นางวจี เจริญพร
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๘ นางสาวธัญนันท์ จารุจินดา
ปท ๒๖๕๐/๐๘๒๙ ว่าที่ร.ต.สุภาพ วิวัฒนปฐพี
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๐ นางสาวพรเพ็ญ แต่งเจริญพาณิชย์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๑ นางสาวพรทิพย์ แต่งเจริญพาณิชย์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๒ นางศุจีภรณ์ มูลทอง
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๓ นางสาววิยะดา ยังธนานนท์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๔ นางสาวประภัสสร ไชยสวัสดิ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๕ นางสาวสมจิต วรรณสมบูรณ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๖ นางเสาวณีย์ ปิยะวรรณรัตน์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๗ นายอัฐพล เวชศาสตร์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๘ นางสาวดุษฤดี บุญโสภณ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๓๙ นางสาวเมธาพร บรรเทิงใจ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๐ นางสาวศรีสุมล วงศ์ชลศรี
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๑ นางสาวบุลากร ตั้งคุณาวุฒิ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๒ นางสาวธรรศกมล ไพตรีจิตต์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๓ นายวิลาส ศรีพรหม
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๔ นางสาวจริยา นามราษฎร์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๕ นางสาวอัญจุรี ดิบดี
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๖ นางสาวนฤมล กัมพลพาณิชวงศ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๗ นางสาวสมพร พูดจา
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๘ นางสาวปาริชาติ แซ่เฮ่
ปท ๒๖๕๐/๐๘๔๙ นางสาวกรกมล แสงโตโพธิ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๐ นางสาวพวงพงา แดนไทยธรรม
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๑ นางสาวธนิดา หลักบุญ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๒ นางสาวละออ ม่อมพะเนาว์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๓ นางสาววรรณิดา ธีระทัศนานันต์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๔ นางสาววาสนา สุราวุธ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๕ นางสาววิมลพักตร์ ท้าวคาม
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๖ นางสาวฤทัยรัตน์ โชโต
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๗ นางสาวกมลทิพย์ พฤกษมาศ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๘ นายวิษณุ สุขาสหชาติ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๕๙ นางสาวรวิสรา บัณฑิต
ปท ๒๖๕๐/๐๘๖๐ นางสาววารุณี เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
ปท ๒๖๕๐/๐๘๖๑ นางสาวระไม นามเกาะ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๖๒ นางสาวอารีลักษณ์ แก้วมนูญ
ปท ๒๖๕๐/๐๘๖๓ นางสาวฐิติพร คิดสวย
ปท ๒๖๕๐/๐๘๖๔ นางสาวพัชรินทร์ อ๊อดเอก
ปท ๒๖๕๐/๐๘๖๕ นางสาวจุฑาพัฒน์ เพลียครบุรี
ปท ๒๖๕๐/๐๘๖๖ นางสาวทิสากร สีสุข
ปท ๒๖๕๐/๐๘๖๗ นางสาวรุจีพร สุดจิตร์

ท่านใดสอบผ่านแล้ว หรือยังไม่มีโอกาสได้เรียนได้สอบ ขอเชิญสมัครเรียนธรรมศึกษาด้วยกัน เนื่องจากปีนี้เป็นปีฟื้นฟูศีลธรรมโลก เรามาช่วยกันโดยเริ่มจากตัวของเราเองก่อน จึงค่อยขยายไปสู่คนรอบข้าง เชิญมาเอาบุญนี้ด้วยกันนะครับ

"เรียนธรรมศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิต"


#2 นักรบเผ่าพันธุ์ตะวัน

นักรบเผ่าพันธุ์ตะวัน
 • Members
 • 380 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 02 April 2008 - 10:06 AM

ขออนุโมทนาบุญกับ ทุกๆท่าน ด้วยน่ะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
เพราะเป้าหมายของพวกเราคือ "ที่สุดแห่งธรรม"

#3 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 02 April 2008 - 12:26 PM

Sa Thu Krub

#4 Freedom Club

Freedom Club
 • Members
 • 9 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 May 2008 - 02:30 PM

สาธุครับ