ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

คำอธิษฐานจิต


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 15 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ตาล

ตาล
 • Members
 • 69 โพสต์
 • Location:ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ เขตของบรมโพธิสัตว์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 12:15 AM

เป็นคำอธิฐานจิตที่ผมคิดเองส่วนหนึ่งและเป็นของทางวัด ด้วยในส่วนหนึ่ง ของทางวัดนี้ดีมากๆครับ ผมอยากจะลองเอามาให้พี่ๆช้วยดูว่า ผมควร ที่จะต้องแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับ

ผมสวดประมาณนี้ครับ

คำบูชาพระรัตนไตร

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวาขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
สุปฎิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ตัมมะยัง ภะคะ วันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
สาธุโนภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปามานะสา
อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฎิคคัณหาตุ
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ
อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ(กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ(กราบ)
สุปะฎิปัณโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ(กราบ)


http://www.palungjit...ead.php?t=42537 File เสียงบทสวด ขอขมา ต่อ พระรัตนไตร อันนี้เปิดแล้วผมสวดตาม
http://www.palungjit...7205#post237205 ไฟล์เสียงรับศิลรับพรสวดตามมนี้

คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาป ถอนคำแช่ง ถอนคำสาบาน ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น
ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ
ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม
ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพยาน ว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่งเหล่านั้นร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ล้านหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอนนะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอนถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ
ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย ในความบกพร่อง
ผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ

ต่อด้วย คำแผ่เมตตาสรรพสัตว์


นะโม ( ๓ จบ )
สัพพัง อะปะราธังขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต
หากข้าพเจ้า จงใจหรือ ประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน ....บิดามารดา พี่ชาย น้องชาย
พี่หญิงน้องหญิง ปู ย่า ตา ยาย ทวด บรรพบุรุษญาติพี่น้องทั้งหลาย ลูกหลานทั้ง
หลาย ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยเจ้า
ตลอดจน เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่งหลาย ผู้มีพระคุณทุกท่าน เจ้ากรรมนายเวร
และคู่กรรมของข้าพเจ้าทั้งในชาตินี้และ อดีตชาติที่ได้เกิดมาในวัฏฏะสงสารทุกภพทุกชาติที่ข้าพเจ้า ได้เกิดขึ้น จะที่ภพใดหรือ ภูมิใด ก็ตาม จะด้วย กาย วาจาหรือ ใจ ทั้งระลึกได้และระลึกไม่ได้ขอให้ ท่านทั้งหลาย ได้ โปรด อดโทษ และอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย เถิด

ข้าพเจ้า ขอถอน คำอธิฐาน คำสาบาน คำสัญญาถอนคำพูด ถอนความคิด จะด้วยกายวาจา
หรือใจ ที่ผิดพลาดทำไปทั้งระลึกได้และระลึกไม่ได้ อันจะมีเหตุที่ไม่ส่งผลดี
ต่อ สรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งต่างๆทั้งหลาย รวมถึง ตัวของข้าพเจ้าและผู้อื่นและ
การกระทำที่ไม่ไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรและไม่ไปในทาง สัมมาทิฐิ ทั้ง ที่มีสติ
สัมปชัญญะ และไม่มีสติสัมปชัญญะ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งรู้ตัวและไม่รู้
ตัวอันจะทำให้ข้าพเจ้าจะต้องทำผิดต่อการดำเนินชีวิตและการสร้างบุญบารมีที่
บริสุทธิ์และจะกลายเป็นผังชีวิตติดตัวขอข้าพเจ้าไปในภพชาติเบื้องหน้าเมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้า จึงมีความตั้งใจและความปารถนา ที่จะ ขอถอนคำอธิฐาน
ถอนคำสาบาน ถอนคำสัญญา ถอนคำพูด ถอนความคิด จะด้วยกายวาจาใจทั้งตั้งใจและไม่
ตั้งใจ ทั้งที่มีสติสัมปชันยะ และไม่มีสติสัมปชันยะทั้งละลึกได้และละลึกไม่ได้
ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวที่ผิดพลาดทำไปแล้วนั้นในตั้งแต่ ข้าพเจ้าได้
บังเกิดขึ้นมาตั้งแต่ชาติแรกและชาติเบื้องต้นไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามจน
ถึงปัจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้า ขอให้จบเพียงแค่นี้ ขอให้หมดเพียงแค่นี้ขอให้ไม่มี
โอกาศ ส่งผลได้อีก นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เหลือแต่เพียงคำอธิษฐาน คำ
สาบาน คำสัญญา คำพูด ความคิด จะด้วยกายวาจา หรือใจ ที่ทำ ไปในทางแห่งการสร้าง
บุญสร้างบารมีที่บริสุทธิ์และทางสัมมาทิฐิ เท่านั้นและต่อไปนี้ข้าพเจ้า จะ
ขอตั้งผังชีวิตใหม่ ให้ดีที่สุดให้รอบคอบที่สุดเป็นไปแต่เพียงการสร้างบุญบารมี
ที่บริสุทธิ์ เท่านั้น และ ด้วยคำอธิษฐานนี้ขอให้ มีผลไปถึงลูกถึงหลาน สืบต่อ
กันไปไม่มีวันหมดสิ้นถึงแม้ว่าผู้ที่จะมาเกิดป็นลูกเป็นหลาน จะไม่เคยอฐิษฐาน มา
ก่อน ก็ขอให้ผังชีวิตที่ข้าพเจ้าได้อธิฐานขึ้นนี้ได้สืบต่อกันไปและติดตัวไป
ทุกภพทุกชาติสืบต่อกันไปไม่มีวันสิ้นสุดไปทุกพบทุกชาติ ทุกๆภพทุกๆภูมินับ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ( ในวงเล็บนี้ เป็นเพียงแค่ตัวอย่าง แล้วแต่ว่าท่านจะเลือกอะไร / ตลาบกระทั้ง ถึงที่สุดแห่งธรรม - หรือจนกว่าจะเข้า ถึงพระนิพานด้วยเถิด )
ท้ายที่สุดนี้ ขอบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ช่วยให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็น
จริงด้วยเถิดหากคำอธิษฐานข้อไหนที่ผิดพลาดไปก็ให้ให้คำอธิฐานข้อนั้น ไม่มีผล ขอ
ให้เหลือไว้แต่เพียง คำอธิษฐานที่ถูกต้องที่สุดที่ดีที่สุดด้วยเถิด


* ข้าพเจ้าขอลบผังชีวิตเก่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ไม่ดีและไม่ไปในทางแห่งการสร้างบุญบารมี
ที่บริสุทธิ์ต่อไปนี้จะเป็นผังชีวิตใหม่ทั้งหมดที่จะมีผลกับตัวของข้าพเจ้าและ
รวมไปถึงลูกหลานที่จะสืบต่อเนื่องไปไม่มีวันสิ้นสุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนไปถึงในภพชาติเบื้องหน้าและทุกๆชาติ ทุกๆภพทุกๆภูมิหากข้าพเจ้า ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ขอให้ข้าพเจ้า ได้เกิดในสถานที่ ที่อยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ในดินแดน แห่งพระพุทศาสนามีแต่ความสงบสุขและง่ายต่อการสร้างบุญบารมีที่บริสุทธิ์ ให้ได้เกิดในครอบครัวสัมมาทิฐิ ที่สั่งสมบุญบารมีที่บริสุทธิ์ ที่ชอบในการทำบุญทำทาน
รักษาศีล ประกอบอาชีพ ที่เป็นสัมมาอาชีวะ ไม่เบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
และไม่ทำให้ชีวิตผู้อื่นต้องเดือดร้อน

1. กาย
1. ขอให้ข้าพเจ้าไม่ยินดีและไม่มีความต้องการ ในการทำร้ายหรือฆ่าหรือสั่งให้
ผู้ใดทำร้ายหรือฆ่า อย่าได้กระทำการเบียดเบียน ทั้งทางด้านกายวาจาใจต่อ คน ต่อสัตว์ทุก
ชนิด และต่อตนเองถึงแม้ข้าพเจ้าจะยังเป็นเด็กไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องก็อย่า
ให้ได้ทำ อย่าให้ได้คิด สรุปคือข้าพเจ้าจะไม่ขอฆ่าสัตว์ไม่ขอทำร้ายสัตว์ทุกๆ
ชนิด ไม่ฆ่าคน และไม่ทำร้ายคนและไม่ยินดี ในการกระทำของผู้อื่น ถึงแม่จะเป็น
เพียง มด หรือแมลงซึ้งเป็นสัตว์ที่เล็กที่สุด ข้าพเจ้าก็จะไม่คิดทำร้าย
หรือฆ่าพวกสัตว์เหล่านั้น
และจะไม่มีผู้ไดมาบังคับ ให้ข้าพเจ้า ได้คิดทำร้าย และฆ่า ต่อ คนและสัตว์ ได้


2.วาจา
2 . ขอให้ข้าพเจ้า เป็นคนที่ ไม่พูดคำหยาบให้พูดแต่คำสุภาพ ไม่ด่าใคร ไม่ว่า
ใคร ไม่พูดจาส่อเสียด ไม่นินทาใคร ไม่ให้ร้ายใคร ไม่พูดหักหาญน้ำใจผู้อื่น ไม่
พูดตัดท้อต่อว่าตัวเอง ไม่ด่าตัวเองไม่พูดต่อว่าคนอื่นไม่พูดจาโอ้อวด ให้พูดด้วย
คำพูดที่แสดงต่อความอ่อนน้อมถ่อมตน และจะพูดแต่สิ่งที่เป็นจริง ไม่พูดโกหก
- และเป็นคนฉลาดที่รู้จักพูด รู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด และมีมารยาทกับคน
ทุกๆคนโดยมีอากับกริยา ที่แสดงออก ทั้งสีหน้าและท่าทางการกระทำ ให้ดีที่สุด
ให้สุภาพที่สุด ต่อทุกๆคนที่ข้าพเจ้า ได้พูดคุยด้วยไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็
ตาม ให้ข้าพเจ้าพูดด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่แสแสร้งแกล้งทำหรือแกล้งพูด และให้
ข้าพเจ้า เป็นคนที่ชอบพูดแต่ในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ เป็นบุญเป็นกุศล อันบริสุทธิ์
หากข้าพเจ้าได้บอกบุญกับใครหรือได้ชวนใครไปทำบุญ ก็ขอให้คนที่ได้ฟังคนที่ได้
ยินเกิดความอยากที่จะได้ไปสร้างบุญสร้างบารมีที่บริสุทธิ์และได้ไปตามคำชวนที่
ข้าพเจ้าที่ได้ชวน ด้วยเถิด

3.ใจ
3. ขอให้ ข้าพเจ้าคิดแต่สิ่งที่ดีๆคิดแต่ในสิ่งที่จะเป็นไปในการสร้างบุญสร้าง
บารมีที่บริสุทธิ์ อย่าให้ได้คิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่าจะทำอะไร เห็นอะไร ฟัง
อะไร เจอกับอะไรหรือคุยกับใคร ฟังจากใคร ไม่ว่าคน คนนั้นจะเป็นใครก็ตาม ก็ตาม
ให้ข้าพเจ้าได้มีสติปัญญา ที่คิดสอนตนเองได้ ตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าอะไรดี
อะไรไม่ดี อะไรจริงและอะไรไม่จริง และจะไม่เชื่อ กับสิ่งที่ไม่เป็นความจริง จะ
ไม่ชื่อกับสิ่งที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาหลอกลวงไม่ว่าจะมาในรูปแบบไดก็ตาม

4.ขอให้ข้าพเจ้า ได้เกิดมาพบและได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญ อันมี พระอริยเจ้า พระ
พุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านมีความประพฤติ ปฏิบัติที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมอันบริสุทธิ์
ให้ข้าพเจ้า เป็นผู้ที่ได้สร้างบุญสร้างบารมีที่บริสุทธิ์เป็นผู้ที่ชอบในการทำ
บุญทำทานรักษาศิล และปฎิบัติธรรม ได้โดยง่ายและสะดวกให้มีจิตใจที่ ใสสะอาดบริสุทธิ์
และ อยู่ในบุญตลอดเวลา ไม่ว่าจะหลับจะตื่น นั่งเดิน ยืน นอนให้ข้าพเจ้า
เป็นผู้ที่ สะอาดทั้ง กาย วาจา ใจ ตลอดเวลา
ให้มีจิตใจที่ชอบ ชวน คนอื่นๆ มาทำบุญ ทำทานและลักษาศิล และหากชวนใครแล้วก็ขอ
ให้คนนั้น เกิดความรู้สึกที่อยากจะมาทำบุญทำทานรักสาศิล และรักในการทำบุญทำทาน
รักสาศิลโดยตลอด อย่าง เต็มใจ

หากข้าพเจ้าจะต้องมีครอบครัวก็ขอให้ได้คนรัก ที่เป็นคนดี มีจิตใจที่ดี ที่มี
ศิล สมาธิ ปัญญา มีทิฐิที่เสมอกัน ให้ได้เป็นครอบครัวแก้วเป็นครอบธรรมกาย
ครัวแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีที่บริสุธิให้สืบต่อไปถึงลูกถึงหลานตราบนานเท่า
นาน

-------------------------------------------------------------


*5
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนี้ จงดลบันให้ข้าพเจ้า มีปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้แตกฉานในวิชชาธรรมกาย แตกฉานในพระไตรปิฎก ถึงพร้อมด้วยศิลสมาธิปัญา วิมุติ วิมุติญาณทัศนะ ได้สำเร็จวิชา3 วิชา8 อภิญญษ6 ปฎสัมภิทาญาน4 วิโมกข์8 เป็นผู้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัตร ทรัพสมบัตร คุณสมบัตร เจริญด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารบริวารสมบัติ ไม่ตกตำกันดาน ตลอดเส้นทางแห่งการสร้างบารมี และเป็นที่รักของมนุษและเทวดาทั้งหลาย มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ และทุกๆชาติ เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย รู้จักแต่ความได้ในสิ่งที่ดีที่สุด ความมี ความสำเร็จ ตลอด การสร้างบารมี เมื่อหมดอายุขัยละสังขารจากภพชาตินี้แล้ว ให้มีจิตผ่องใส กลับสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตของบรมโพธิสัตว์ ให้ได้ตามติดมหาปูชนียาจารย์ ทั้ง3 มี พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) / คุณยายอาจารย์ ( คุณยายจันขนนกยุง ) / และ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธรรมไชโย วัดพระธรรมกาย อย่าได้พลัดกันเลยตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
เมื่อเกิดมาสร้างบุญบารมีอีก ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในครับครัวธรรมกาย
ระลึกชาติได้ รู้เป้าหมายของการมาเกิด และได้สั่งสมบุญบารมีที่บริสุทธิ ทับทวียิ้งๆขึ้นไป ให้มีกำลังใจเข้มเข็ง ดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ ได้คบแต่บัณทิต นักปราชญ์ และ กลัยาณมิตร เป็นผู้ไม่ประมารถในชีวิต คิดสอนตนเองได้ บาปกรรมอันไดที่ผิดพลาดทำไป ขอให้ไม่มีโอกาศส่งผล ขอให้เป็น อโหสิกรรม บุญกุศลใดที่ทำไปดีแล้ว ขอให้รวมส่งผลก่อนเป็นอัศ จรรย์
ขออุทิตบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาดีแล้วนี้ ให้ถึงแก่เพื่อนมนุษย์ และ สรรพสัตว์ ทั้งหลาย และ คู้กรรมของข้าพเจ้า ขอจงมีส่วนในบุญนั้น ที่ทำไว้ดีแล้วนี้ ขอความปราถนาทั้งหลายทั้งปวงนี้ จงเป็นผังสำเร็จ จงเป็น ผังสำเร็จ จงเป็น ผังสำเร็จ ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ นิพพานะ ปัจจะโยโห ตุ
*7
บุญใด, ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, เพระบุญนั้น, และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
ขอให้ข้าพเจ้า, ทำให้แจ้ง, โลกกุตรธรรมเก้า ในทันที,หากข้าพเจ้า, เป็นผู้อาภัพอยู่,
ยังต้องท่องเทียวไป, ในวัฏฏะสงสาร, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์, ผู้
เที่ยงแท้, ได้รับการพยากรณ์, แต่พระพุทธเจ้าแล้ว, ไม่ถึงฐานะ, แห่งความอาภัพ,18
ประการ, ขอให้ข้าพเจ้า, พึงเว้นจากเวรทั้ง5, พึงยินดีในการรักษาศิล, ไม่เกาะ
เกี่ยวในกามคุณทั้ง5, พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณ, ขอให้ข้าพเจ้า, ไม่
พึงประกอบด้วย, ทิฐิชั่ว, พึงประกอบด้วย, ทิฐิที่ดีงาม, ไม่พึงคบมิตรชั่ว,
พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ, คือศรัทธา, สติ,
หิริโอตตัปปะ, ความเพียรและขันติ, พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้, ไม่เป็นคน
เขลา, คนหลงงมงาย, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้ฉลาดในอุบาย,แห่งความเสื่อม, และ
ความเจริญ, เป็นผู้เฉียบแหลม, ในอรรถและธรรม, ขอให้ญานของข้าพเจ้า, เป็นไปไม่
ข้องขัดในธรรมะที่ควรรู้ ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น, ความปรารถนาใดๆ, ของ
ข้าพเจ้าที่เป็นกุศล, ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายทุกเมื่อ, คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมา
แล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติ,
เมื่อใด, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์, เกิดขึ้นแล้วในโลก,
เมื่อเป็นเช่นนั้น,
ขอให้ข้าพเจ้า, พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย,เป็นผู้ได้โอกาส, แห่งการบรรลุธรรม,
ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นคนรักศีล, มีศีล, ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา, ของพระบรมศาสดา,
ขอให้เป็นผู้ที่มีการปฎิบัติธรรมได้, โดยสะดวก, ตรัสรู้ได้พลัน กระทำให้แจ้ง
ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ, อันประดับด้วยธรรมะ, มีวิชชาเป็นต้น, ถ้าหากพระพุทธเจ้า, ยังไม่บังเกิดขึ้น, แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า, เต็มเปียมแล้ว, เมื่อเป็นเช่นนี้, ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณ,เป็นเครื่องรู้ เฉพาะตน, อันสูงสุด เทอญ

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*8
คำอธิษฐานบุญบารมี


ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ -นามสกุล.............)


ซึ่งมีเห็น จำ คิด รู้ กาย วาจา ใจ มั่นคงในพระบวรพุทธศาสนา

มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก

ได้สั่งสมบุญบารมีดีแล้วในพระบวรพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อ สะอาด บริสุทธิ์ สมบูรณ์ บริบูรณ์ ความเจริญมั่นคง ความสำเร็จใน อาณาจักร พุทธจักร ธาตุธรรม มรรค - ผล นิพพาน ในฝ่ายสัมมาทิฐิ
ข้าพระพุทธเจ้าน้อมบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) คุณครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ คุณมารดาบิดา ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ตลอดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ราชวงศ์จักรี ผู้รักษาประเทศชาติ ศาสนา วิชชาธรรมกาย อาณาจักร พุทธจักร ธาตุธรรม มรรค - ผล นิพพาน มนุษย์ อมนุษย์ รวมทั้งตัวของข้าพเจ้าเองด้วย
ด้วยบุญบารมีดังกล่าวแล้วนี้ ปรารถนาจิตให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้เกิดในฤกษ์สร้างบารมี บารมี 30 ทัศเป็นเลิศ
ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจธรรมทั้ง 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ปัจจัยสี่ สมบูรณ์ บริบูรณ์ ได้ซึ่ง มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

สำเร็จกิจในอาณาจักร พุทธจักร พระพุทธศานา วิชชาธรรมกาย มรรคผล นิพพาน ในฝ่ายสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียว

ขึ้นชื่อว่าความอดอยาก ยากจน เป็นหนี้สิน จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย ได้ประสบแต่สรรพสวัสดิพิพัฒน์มงคลด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พ้นจากวิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ ภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ กิเลส อวิชชา เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย พ้นจากกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

ไม่เกิดในอบายภูมิทั้ง 4 โลกันตร์นรก อรูปพรหม 4

ให้ได้เป็นธาตุเป็น ธรรมเป็น แผนผังเป็น กายเป็น นิพพานเป็น สะอาด บริสุทธิ์ สมบูรณ์ และอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณทัสนะ

ไม่เบียดเบียนท่านผู้อื่น ไม่เบียดเบียนตัวของข้าพเจ้าเอง ด้วยกาย วาจา ใจ ละชั่วด้วย กาย วาจา ใจ ทำดีด้วยกาย วาจา ใจ ทำใจให้ใส สะอาด บริสุทธิ์

ไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใด สิ่งหนึ่งสิ่งใด รวมทั้งตัวของข้าพเจ้าเอง มาทำลายล้าง แย่งอำนาจ สิทธิ ในการสั่งสมบารมีจวบจนสำเร็จกิจแห่งปรารถนาญาณ ในฝ่ายสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียว

ข้าพเจ้าทรงไว้ซึ่งอำนาจสิทธิความสำเร็จกิจแห่งศาสนจักร อาณาจักร พุทธจักร มรรคผล นิพพาน ในฝ่ายสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียวในตำแหน่ง.............(พระสัพพัญญูพุทธเจ้า พระอรหันต์ขีณาสพ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธบิดา พุทธมารดา...............)

นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ#2 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 02:36 AM

nerd_smile.gif ขออาสามาช่วยแก้ไขให้นะครับ

QUOTE
คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาป ถอนคำแช่ง ถอนคำสาบาน ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น
ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ
ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม
ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพยาน ว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่งเหล่านั้นร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ล้านหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ
นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอนนะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอนถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ

nerd_smile.gif มิจฉาทิฏฐิมิอาจแก้ได้ด้วยการอธิษฐานไถ่ถอน หากต้องแก้ด้วยการบำเพ็ญ "ทิฏฐุชุกัม" คือ การทำความเห็นของตนเองใหถูกต้องตามทำนองคลองธรรม (ฝากให้เจ้าของกระทู้กลับไปทบทวนเป็นการบ้านด้วยนะครับว่า "สัมมาทิฏฐิตามทัศนะของพระพุทธองค์คืออะไร? เมื่อทราบแน่ชัดแล้ว จึงทำการปรับความเห็นของตนให้ตรงตามแนวทางที่พระพุทธองค์ตรัสสอนอยู่เสมอ เพราะสัมมาทิฏฐินี้ได้ชื่อว่า เป็นมูลรากฝ่ายเกิดแห่งกุศลธรรมทั้งปวง") อันเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๑o ประการ และถ้าหากต้องการอธิษฐานจิตต้องทำในลักษณะของการอธิษฐานตอกย้ำ/เป็นเครื่องกำกับใจว่า

***"ขอให้ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้เจริญในธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งสัมมาทิฏฐิแต่เพียงส่วนเดียว และขอให้ข้าพเจ้าจงมีทิฏฐิที่เป็นนิยตสัมมาทิฏฐิอันหยั่งรากลึกลงสู่ขันธสันดาน และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกาย ใจ จิต วิญญาณ ธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ ของข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรม"

(คำอธิษฐานจิตส่วนตัว)

QUOTE
ข้าพเจ้า ขอถอน คำอธิฐาน คำสาบาน คำสัญญาถอนคำพูด ถอนความคิด จะด้วยกายวาจา
หรือใจ ที่ผิดพลาดทำไปทั้งระลึกได้และระลึกไม่ได้ อันจะมีเหตุที่ไม่ส่งผลดี
ต่อ สรรพสัตว์ทั้งหลายสิ่งต่างๆทั้งหลาย รวมถึง ตัวของข้าพเจ้าและผู้อื่นและ
การกระทำที่ไม่ไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรและไม่ไปในทาง สัมมาทิฐิ ทั้ง ที่มีสติ
สัมปชัญญะ และไม่มีสติสัมปชัญญะ ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทั้งรู้ตัวและไม่รู้
ตัวอันจะทำให้ข้าพเจ้าจะต้องทำผิดต่อการดำเนินชีวิตและการสร้างบุญบารมีที่
บริสุทธิ์และจะกลายเป็นผังชีวิตติดตัวขอข้าพเจ้าไปในภพชาติเบื้องหน้าเมื่อ
เป็นเช่นนี้แล้ว ข้าพเจ้า จึงมีความตั้งใจและความปารถนา ที่จะ ขอถอนคำอธิฐาน
ถอนคำสาบาน ถอนคำสัญญา ถอนคำพูด ถอนความคิด จะด้วยกายวาจาใจทั้งตั้งใจและไม่
ตั้งใจ ทั้งที่มีสติสัมปชันยะ และไม่มีสติสัมปชันยะทั้งละลึกได้และละลึกไม่ได้
ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวที่ผิดพลาดทำไปแล้วนั้นในตั้งแต่ ข้าพเจ้าได้
บังเกิดขึ้นมาตั้งแต่ชาติแรกและชาติเบื้องต้นไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามจน
ถึงปัจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้า ขอให้จบเพียงแค่นี้ ขอให้หมดเพียงแค่นี้ขอให้ไม่มี
โอกาศ ส่งผลได้อีก นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

nerd_smile.gif การกระทำทาง กาย วาจา ใจที่ทำไปแล้วล้วนแก้คืนไถ่ถอนไม่ได้อีกเช่นกันนอกจากตั้งต้นทำใหม่ (เข้าทำนอง "วัวหายล้อมคอก") แต่เราสามารถอธิษฐานจิตเพื่อเป็นการรักษาและป้องกันกาย วาจา ใจของเราไม่ให้พลาดพลั้งไปกระทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลได้ (ล้อมคอกก่อนที่วัวจะหาย) ดังนี้

สำหรับตัวอย่างของการอธิษฐานจิต (อย่างง่ายและครอบคลุม) มีดังนี้

***"ด้วยบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจกระทำบำเพ็ญไว้แล้วด้วยดี ขอจงมาเป็นเครื่องกำกับรักษากาย วาจา ใจ อีกทั้งธาตุธรรมเห็น จำ คิด รู้ ของข้าพระพุทธเจ้า มิให้กระทำบาปอกุศลทุกชนิดด้วยกาย วาจา ใจ และขอให้บุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น จงมาเป็นเครื่องหนุนนำให้ข้าพระพุทธเจ้า ได้สร้างสมแต่บุญกุศลโดยถ่ายเดียว นับแต่ปัจจุบันกาลนี้และตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน ถึงที่สุดแห่งธรรม จงทุกประการเทอญฯ"

นิพฺพานปจฺจโย โหตุ

QUOTE
และ ด้วยคำอธิษฐานนี้ขอให้ มีผลไปถึงลูกถึงหลาน สืบต่อ
กันไปไม่มีวันหมดสิ้นถึงแม้ว่าผู้ที่จะมาเกิดป็นลูกเป็นหลาน จะไม่เคยอฐิษฐาน มา
ก่อน ก็ขอให้ผังชีวิตที่ข้าพเจ้าได้อธิฐานขึ้นนี้ได้สืบต่อกันไปและติดตัวไป
ทุกภพทุกชาติสืบต่อกันไปไม่มีวันสิ้นสุดไปทุกพบทุกชาติ ทุกๆภพทุกๆภูมินับ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

nerd_smile.gif บุญบารมีเป็นของเฉพาะตัว ใครทำ ใครได้ ถ้าไม่ทำ ก็ไม่ได้ เหมือนกับการรับประทานอาหาร ใครทานคนนั้นก็อิ่ม ที่จะอิ่มแทนกันเป็นไม่มี เพราะฉะนั้น ตัดส่วนนี้ทิ้งไปได้เลยครับ

QUOTE
ท้ายที่สุดนี้ ขอบารมีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ช่วยให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าเป็น
จริงด้วยเถิดหากคำอธิษฐานข้อไหนที่ผิดพลาดไปก็ให้ให้คำอธิฐานข้อนั้น ไม่มีผล ขอ
ให้เหลือไว้แต่เพียง คำอธิษฐานที่ถูกต้องที่สุดที่ดีที่สุดด้วยเถิด

nerd_smile.gif สิ่งที่เป็นข้อบกพร่องและผิดพลาดของตัวเราเองนั้น ในเมื่อเราเป็นผู้ผูก เราต้องเป็นผู้แก้ด้วยตัวของเราเอง ทุกข์ของเราใครเขาจักช่วยได้ หากต้องการความสมบูรณ์พูนสุขอย่างเต็มเปี่ยมด้วยผลแห่งคำอธิษฐานก็เช่นกัน เราต้องประกอบเหตุในส่วนหยาบ คือ การกระทำทางกาย วาจา ใจ ให้ควบคู่ไปกับส่วนละเอียดที่เราได้ตั้งใจอธิษฐานไว้เสมอ อีกทั้งต้องรู้จักฉลาดในการอธิษฐานจิตให้ตั้งมั่นตั้งตนของตนเองไว้ในทางที่ชอบอีกด้วย ทุกอย่างจึงจะสัมฤทธิ์ผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนา

QUOTE
* ข้าพเจ้าขอลบผังชีวิตเก่าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ไม่ดีและไม่ไปในทางแห่งการสร้างบุญบารมี
ที่บริสุทธิ์ต่อไปนี้จะเป็นผังชีวิตใหม่ทั้งหมดที่จะมีผลกับตัวของข้าพเจ้าและ
รวมไปถึงลูกหลานที่จะสืบต่อเนื่องไปไม่มีวันสิ้นสุดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนไปถึงในภพชาติเบื้องหน้าและทุกๆชาติ ทุกๆภพทุกภูมิ

nerd_smile.gif ส่วนนี้ตัดทิ้งไปได้อีกเช่นกันครับ เพราะสิ่งที่ทำไปแล้วลบล้างไม่ได้ แก้คืนไม่ได้ ไถ่ถอนไม่ได้ นอกจากตั้งต้นทำใหม่ และทำแทนให้กันด้วยไม่ได้อีกเช่นกันครับ

QUOTE
หากข้าพเจ้าจะต้องมีครอบครัวก็ขอให้ได้คนรัก ที่เป็นคนดี มีจิตใจที่ดี ที่มี
ศิล สมาธิ ปัญญา มีทิฐิที่เสมอกัน ให้ได้เป็นครอบครัวแก้วเป็นครอบธรรมกาย
ครัวแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีที่บริสุธิให้สืบต่อไปถึงลูกถึงหลานตราบนานเท่า
นาน

nerd_smile.gif หากตาลต้องการที่จะสร้างสมบ่มบารมีให้เต็มที่ เต็มเปี่ยมแล้วล่ะก็ ขอแนะนำว่าให้ตัดเรื่องนี้ทิ้งและลืมเรื่องนี้ไปได้เลยครับ เพราะที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ เมื่อหมดรัก ก็หมดทุกข์ครับ ถ้าจะแต่งพี่ขอแนะนำว่า ให้แต่งกับงาน คือ มโนปณิธานและเป้าหมายที่เราปรารถนาจะมุ่งไปให้ถึงจะดีกว่าครับ (ความรักในกรณีนี้ เป็นความรักที่เกี่ยวเนื่องด้วยกามนะครับ ไม่ใช่ความรักในลักษณะที่เรียกว่า "รักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์" ครับ)

QUOTE
บุญใด, ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, เพระบุญนั้น, และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
ขอให้ข้าพเจ้า, ทำให้แจ้ง, โลกกุตรธรรมเก้า ในทันที,หากข้าพเจ้า, เป็นผู้อาภัพอยู่,
ยังต้องท่องเทียวไป, ในวัฏฏะสงสาร, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์, ผู้
เที่ยงแท้, ได้รับการพยากรณ์, แต่พระพุทธเจ้าแล้ว, ไม่ถึงฐานะ, แห่งความอาภัพ,18
ประการ, ขอให้ข้าพเจ้า, พึงเว้นจากเวรทั้ง5, พึงยินดีในการรักษาศิล, ไม่เกาะ
เกี่ยวในกามคุณทั้ง5, พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือกามคุณ, ขอให้ข้าพเจ้า, ไม่
พึงประกอบด้วย, ทิฐิชั่ว, พึงประกอบด้วย, ทิฐิที่ดีงาม, ไม่พึงคบมิตรชั่ว,
พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นบ่อเกิดแห่งคุณ, คือศรัทธา, สติ,
หิริโอตตัปปะ, ความเพียรและขันติ, พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้, ไม่เป็นคน
เขลา, คนหลงงมงาย, ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นผู้ฉลาดในอุบาย,แห่งความเสื่อม, และ
ความเจริญ, เป็นผู้เฉียบแหลม, ในอรรถและธรรม, ขอให้ญานของข้าพเจ้า, เป็นไปไม่
ข้องขัดในธรรมะที่ควรรู้ ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น, ความปรารถนาใดๆ, ของ
ข้าพเจ้าที่เป็นกุศล, ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายทุกเมื่อ, คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมา
แล้วทั้งปวงนี้จงมีแก่ข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติ,
เมื่อใด, พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์, เกิดขึ้นแล้วในโลก,
เมื่อเป็นเช่นนั้น,
ขอให้ข้าพเจ้า, พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย,เป็นผู้ได้โอกาส, แห่งการบรรลุธรรม,
ขอให้ข้าพเจ้า, เป็นคนรักศีล, มีศีล, ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา, ของพระบรมศาสดา,
ขอให้เป็นผู้ที่มีการปฎิบัติธรรมได้, โดยสะดวก, ตรัสรู้ได้พลัน กระทำให้แจ้ง
ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ, อันประดับด้วยธรรมะ, มีวิชชาเป็นต้น, ถ้าหากพระพุทธเจ้า, ยังไม่บังเกิดขึ้น, แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า, เต็มเปียมแล้ว, เมื่อเป็นเช่นนี้, ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณ,เป็นเครื่องรู้ เฉพาะตน, อันสูงสุด เทอญฯ

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนี้ จงดลบันให้ข้าพเจ้า มีปัญญาสว่างไสว เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม ได้เข้าถึงพระธรรมกายให้แตกฉานในวิชชาธรรมกาย แตกฉานในพระไตรปิฎก ถึงพร้อมด้วยศิลสมาธิปัญา วิมุติ วิมุติญาณทัศนะ ได้สำเร็จวิชา3 วิชา8 อภิญญษ6 ปฎสัมภิทาญาน4 วิโมกข์8 เป็นผู้มีความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ถึงพร้อมด้วย ที่สุดแห่งรูปสมบัตร ทรัพสมบัตร คุณสมบัตร เจริญด้วยอายุวรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารบริวารสมบัติ ไม่ตกตำกันดาน ตลอดเส้นทางแห่งการสร้างบารมี และเป็นที่รักของมนุษและเทวดาทั้งหลาย มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้ และทุกๆชาติ เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย รู้จักแต่ความได้ในสิ่งที่ดีที่สุด ความมี ความสำเร็จ ตลอด การสร้างบารมี เมื่อหมดอายุขัยละสังขารจากภพชาตินี้แล้ว ให้มีจิตผ่องใส กลับสู่ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตของบรมโพธิสัตว์ ให้ได้ตามติดมหาปูชนียาจารย์ ทั้ง3 มี พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) / คุณยายอาจารย์ ( คุณยายจันขนนกยุง ) / และ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ธรรมไชโย วัดพระธรรมกาย อย่าได้พลัดกันเลยตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
เมื่อเกิดมาสร้างบุญบารมีอีก ขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในครับครัวธรรมกาย
ระลึกชาติได้ รู้เป้าหมายของการมาเกิด และได้สั่งสมบุญบารมีที่บริสุทธิ ทับทวียิ้งๆขึ้นไป ให้มีกำลังใจเข้มเข็ง ดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ ได้คบแต่บัณทิต นักปราชญ์ และ กลัยาณมิตร เป็นผู้ไม่ประมารถในชีวิต คิดสอนตนเองได้ บาปกรรมอันไดที่ผิดพลาดทำไป ขอให้ไม่มีโอกาศส่งผล ขอให้เป็น อโหสิกรรม บุญกุศลใดที่ทำไปดีแล้ว ขอให้รวมส่งผลก่อนเป็นอัศ จรรย์
ขออุทิตบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาดีแล้วนี้ ให้ถึงแก่เพื่อนมนุษย์ และ สรรพสัตว์ ทั้งหลาย และ คู้กรรมของข้าพเจ้า ขอจงมีส่วนในบุญนั้น ที่ทำไว้ดีแล้วนี้ ขอความปราถนาทั้งหลายทั้งปวงนี้ จงเป็นผังสำเร็จ จงเป็น ผังสำเร็จ จงเป็น ผังสำเร็จ ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั้งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

nerd_smile.gif เท่าที่พี่ตรวจสอบมาทั้งหมด ขอแนะนำว่าให้เอา ๒ คำอธิษฐานนี้เป็นแบบแผนในการใช้อธิษฐานจิตประจำวันได้เลยครับ

QUOTE
*8
คำอธิษฐานบุญบารมี


ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ -นามสกุล.............)


ซึ่งมีเห็น จำ คิด รู้ กาย วาจา ใจ มั่นคงในพระบวรพุทธศาสนา

มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก

ได้สั่งสมบุญบารมีดีแล้วในพระบวรพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อ สะอาด บริสุทธิ์ สมบูรณ์ บริบูรณ์ ความเจริญมั่นคง ความสำเร็จใน อาณาจักร พุทธจักร ธาตุธรรม มรรค - ผล นิพพาน ในฝ่ายสัมมาทิฐิ
ข้าพระพุทธเจ้าน้อมบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) คุณครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ คุณมารดาบิดา ญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณทั้งหลาย ตลอดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ราชวงศ์จักรี ผู้รักษาประเทศชาติ ศาสนา วิชชาธรรมกาย อาณาจักร พุทธจักร ธาตุธรรม มรรค - ผล นิพพาน มนุษย์ อมนุษย์ รวมทั้งตัวของข้าพเจ้าเองด้วย
ด้วยบุญบารมีดังกล่าวแล้วนี้ ปรารถนาจิตให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายได้เกิดในฤกษ์สร้างบารมี บารมี 30 ทัศเป็นเลิศ
ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจจธรรมทั้ง 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ปัจจัยสี่ สมบูรณ์ บริบูรณ์ ได้ซึ่ง มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ

สำเร็จกิจในอาณาจักร พุทธจักร พระพุทธศานา วิชชาธรรมกาย มรรคผล นิพพาน ในฝ่ายสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียว

ขึ้นชื่อว่าความอดอยาก ยากจน เป็นหนี้สิน จงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย ได้ประสบแต่สรรพสวัสดิพิพัฒน์มงคลด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พ้นจากวิบัติ บาปศักดิ์สิทธิ์ ภัยพิบัติ ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ กิเลส อวิชชา เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย พ้นจากกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา

ไม่เกิดในอบายภูมิทั้ง 4 โลกันตร์นรก อรูปพรหม 4

ให้ได้เป็นธาตุเป็น ธรรมเป็น แผนผังเป็น กายเป็น นิพพานเป็น สะอาด บริสุทธิ์ สมบูรณ์ และอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ วิมุติญาณทัสนะ

ไม่เบียดเบียนท่านผู้อื่น ไม่เบียดเบียนตัวของข้าพเจ้าเอง ด้วยกาย วาจา ใจ ละชั่วด้วย กาย วาจา ใจ ทำดีด้วยกาย วาจา ใจ ทำใจให้ใส สะอาด บริสุทธิ์

ไม่มีท่านผู้หนึ่งผู้ใด สิ่งหนึ่งสิ่งใด รวมทั้งตัวของข้าพเจ้าเอง มาทำลายล้าง แย่งอำนาจ สิทธิ ในการสั่งสมบารมีจวบจนสำเร็จกิจแห่งปรารถนาญาณ ในฝ่ายสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียว

ข้าพเจ้าทรงไว้ซึ่งอำนาจสิทธิความสำเร็จกิจแห่งศาสนจักร อาณาจักร พุทธจักร มรรคผล นิพพาน ในฝ่ายสัมมาทิฐิแต่ส่วนเดียวในตำแหน่ง.............(พระสัพพัญญูพุทธเจ้า พระอรหันต์ขีณาสพ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระพุทธบิดา พุทธมารดา...............)

นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ

nerd_smile.gif สำหรับคำอธิษฐานจิตชุดนี้ หากเจ้าของกระทู้มีความต้องการอธิษฐานเพื่อเป็นการตอกย้ำมโนปณิธาน และ/หรือเพื่อความสบายใจ ก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานได้ ไม่มีอะไรผิด ไม่มีอะไรเสียครับ แต่สำหรับตัวพี่เองเวลาตั้งจิตอธิษฐาน พี่จะเลือกใช้คำอธิษฐาน ๒ แบบที่ได้แนะนำไป และคำอธิษฐานจิต (ส่วนตัว) แบบย่นย่อ สั้น กระชับ และรัดกุมเท่านี้ก็เพียงพอแล้วล่ะครับ เพราะหากจะเปรียบกับรูปประโยคซึ่งประกอบไปด้วย ประธาน กิริยา กรรม อันเป็นองค์ประกอบหลัก คำอธิษฐานจิตแบบกระชับ รัดกุม และครอบคลุมนั้น เปรียบได้กับ "องค์ประกอบหลักของรูปประโยค" ส่วนคำอธิษฐานจิตที่เหลือทั้งหมดนั้น เป็นเพียงส่วนขยาย (จะอธิษฐานหรือไม่ก็ได้) เพราะปลายทางสุดท้ายแห่งทางสายธรรมอันเปรียบได้กับรถด่วนขบวนสุดท้ายนี้ ล้วนมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน คือ "ที่สุดแห่งธรรม" ครับ

***สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากให้กับทุกท่านก็คือ ในการตั้งจิตอธิษฐานแต่ละครั้ง ควรอธิษฐานในสิ่งที่มุ่งสู่ทางมรรคผลนิพพาน และมุ่งทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นสำคัญ ที่เหลือนอกนั้น คือ คำอธิษฐานจิตที่ช่วยเกื้อหนุนให้เราสามารถสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ให้เป็นผู้บริบูรณ์พร้อมด้วยสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง เป็นไปเพื่อการสงเคราะห์ธรรม และสงเคราะห์โลกได้อย่างเต็มที่ เต็มเปี่ยม เต็มกำลังแห่งศรัทธา ดังนี้เป็นต้น ส่วนคำอธิษฐานจิตของท่านจะสำเร็จสมความปรารถนาได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสำคัญ ๒ ประการ คือ ปุพฺเพ จ กตฺปุญฺญตา (มีบุญวาสนามาก่อน) และเหตุแห่งบุญ-บาปที่ได้ประกอบไว้ในชาติปัจจุบัน ว่ามีความเกื้อหนุนต่อกันสูงหรือไม่ ถ้าหากเกื้อหนุนสูง ย่อมจะส่งผลสมดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาในทุกสิ่งได้อย่างสะดวกโยธิน นอกจากปัจจัยหลักสำคัญ ๒ ประการนี้แล้ว สิ่งสำคัญประการต่อไปก็คือ หยาบ (การกระทำ) และละเอียด (คำอธิษฐาน) ต้องไปควบคู่กันเสมอ เปรียบได้กับการตบมือ ถ้าเราตบมือข้างเดียว จะตบกี่ครั้ง มันก็ดังไม่ได้ จริงไหมครับ? เพราะฉะนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาในแต่ละวัน มาเป็นเครื่องช่วยในการพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขให้หยาบและละเอียดสามารถไปควบคู่กันได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์แห่งผังสำเร็จในทุกคำอธิษฐานอย่างสูงสุด ขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาในธรรมทานของท่านมา ณ โอกาสนี้ สาธุ... สาธุ... สาธุ...

"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#3 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 10:54 AM

สาธุ ดีมากครับ
คำอธิษฐานน่าเอาไปใช้ และควรต้องปฏิบัติและรู้ความหมายด้วย
หยุดคือตัวสำเร็จ

#4 อ้วน บ่อโยก

อ้วน บ่อโยก
 • Members
 • 646 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:rayong

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 12:24 PM

ขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานดี ๆ

ขออนุญาตเล็กน้อย

"คำบูชาพระรัตนไตร' --> รัตนตรัย ครับ

โยโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
สวาขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม ---> สวากขาโต ครับ
#5 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 01:21 PM

QUOTE
ทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้าแม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมาเป็นพยาน

nerd_smile.gif สรณะอันเกษมสูงสุด คือ พระรัตนตรัย หากจะอาราธนาเหล่าเทพยดาให้มารู้ เห็น เป็นพยานการกล่าวแบบรวมๆ ก็เพียงพอแล้วครับ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพายตัดทิ้งไปได้เลยครับ

[attachmentid=5766]


สรณะอันเกษม คือ พระรัตนตรัย

พระพุทธภาษิต

พหุ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ
อารามรุกขฺเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา
เนตํ โข สรณํ เขมํ เนตํ สรณํมุตฺตมํ
เนตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ
โย จ พุทธญฺจ ธมฺมญจ สงฺฆญฺจ สรณํ คโต
จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ
ทุกฺขํ ทกฺขสมุปฺปาทํ ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ
อริยญฺจฏฐํคิกํ มคฺคํ ทุกฺขูปสมาคามินํ
เอตํ โข สรณํ เขมํ เอตํ สรณมุตฺตมํ
เอตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ

คำแปล

มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถุกภัยคุกคามแล้ว
ย่อมยึดเอาภูเขาบ้าง ป่าบ้าง อารามบ้าง ต้นไม้ที่เป็นเจดีย์บ้าง
ว่าเป็นที่พึ่ง นั่นไม่ใช่สรณะอันเกษม นั่นไม่ใช่สรณะอันอุดม
เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั้นแล้ว ไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้
ส่วนผู้ใดยึดพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง
เห็นอริยสัจ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบของตน
คือ เห็นทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ
ซึ่งยังบุคคลให้ถึงความสงบแห่งทุกข์
สรณะนั่นแลเกษม สรณะนั่นแลอุดม
เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ท้ายที่สุดนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายพึงอาศัยสรณะอันสูงสุดเกษมศานต์อย่างไม่มีสรณะอื่นใดยิ่งกว่า เป็นนิยยานิกธรรมนำพาตนเองและหมู่สัตว์ให้ล่วงพ้นจากบ่วงแห่งมาร อีกทั้งเครื่องร้อยรัดทั้งหลายในสังสาร และพึงเป็นผู้ถึงพร้อมบริบูรณ์ด้วยพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ญาณรัตนะ อันขึ้นตรงต่อธรรมภาคขาวที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากมลทินโดยส่วนเดียว ทั้งในภพนี้และตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญฯ

ไฟล์แนบ


"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#6 ชาร์ป

ชาร์ป
 • Members
 • 985 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ปทุมธานี

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 01:37 PM

ผมใช้ใบอธิษฐานอันนี้อ่ะครับ

คำอธิษฐานจิตประจำวัน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ เพราะบุญนั้น
ขอให้ข้าพเจ้า / เข้าถึงพระธรรมกาย / เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกาย / ที่ ชัด ใส สว่าง / ที่ละเอียดสุดละเอียด / จะนับจะประมาณมิได้ / ให้ได้ศึกษาวิชชาธรรมกาย / รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย / ในธาตุธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็น / กุสลาธัมมา / อกุสลาธัมมา / และอัพยากตาธัมมา / ถึงพร้อมด้วยศีล / สมาธิ / ปัญญา / วิมุตติ / วิมุตติญาณทัสสนะ / เป็นผู้ชนะพยามาร / เป็นผู้ที่พยามาร / ตัดรอนกำลังใจไม่ได้ / ตัดรอนบุญบารมีไม่ได้ / ตัดรอนทรัพย์สมบัติไม่ได้ / ตัดรอนชีวิตไม่ได้ / กดธาตุธรรมให้ตกต่ำไม่ได้ / ให้สมบูรณ์พร้อม / ด้วยมงคลชีวิตทั้ง 38 ประการ / ด้วยคุณธรรมทั้งปวง / มีความอ่อนน้อมเป็นต้น / ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ / ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ / ที่สุดแห่งคุณสมบัติ / ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ / ทั้งที่เป็น / ของมนุษย์ / ของทิพย์ / ของพระนิพพาน / ที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี / และรื้อสัตว์ขนสัตว์ / แต่เพียงฝ่ายเดียว / มีแต่ความได้ / ความมีความสำเร็จ / ในการสร้างบารมีตลอดไป / ให้กาย / วาจา / ใจ / สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส / สามารถรองรับความบริสุทธิ์ของวิชชาธรรมกาย / บาปกรรมอันใด / ที่ผิดพลาดทำไป / ตั้งแต่ปฐมชาติ / ปฐมกับป / ขอให้ตามไม่ทัน / ขอให้ไม่มีโอกาสส่งผล / บุญกุศลใด / ที่ตั้งใจทำไว้ดีแล้ว / ขอให้ส่งผลก่อน / ส่งผลศักดิ์สิทธิ์ / มีฤทธิ์มีเดช / มีอานุภาพ.
คำอธิษฐานใด / ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ / ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย / ที่คุณยายอาจารย์ / อธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น / จงบังเกิดมี / ใน กาย วาจา ใจ / ของข้าพเจ้า / และเหล่าสรรพสัตว์ทั้งปวง / ตลอดแสนโกฏิจักรวาล / อนันตจักรวาล.
ก่อนหมดอายุขัย / ขอให้สติบริบูรณ์ / จิตใจผ่องใส / ไม่มึความเจ็บปวดใดๆ / ให้ถอดเอาพระธรรมกาย / ออกไปได้อย่างสะดวกง่ายดาย / เหมือนออกจากบ้านหนึ่ง / ไปสู่อีกบ้านหนึ่ง / เมื่อละจากโลก / ขอให้บังเกิดด้วย / ทิพยกาย / ที่เป็นสมณเทพบุตร / มีรัศมีตั้งพันเป็นอย่างน้อย / พร้อมด้วยฝนดอกไม้พันสีพันชนิด / ฝนรัตนชาติทั้ง 7 ประการ / ตกลงมาต้อนรับ / การกลับไปของข้าพเจ้า / ทั้งแต่มนุษย์โลก / จรดดุสิตเทวโลก / ให้ได้เกิดในวงบุญพิเศษ / ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ / พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย / และคุณยายอาจารย์ / ให้เป็นอย่างนี้ / ทุกภพทุกชาติ / ภพชาติต่อไป / ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายตั้งแต่เกิด / ระลึกชาติได้ทั้งแต่เกิด / รู้แจ้งในกฎแห่งกรรมทั้งปวง / สามารถสั่งสอนตักเตือนตัวเองได้ / ให้ได้เกิดในครอบครัวธรรมกาย / มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง / ไว้ใช้สั่งมหาทานบารมี / เลี้ยงคนได้ทั้งโลก / ขอให้ข้าพเจ้า / อย่าได้ไปทำร้ายใคร / และใครๆ / ก็อย่าได้คิดทำร้ายข้าพเจ้า / ให้ได้เวียนว่ายตายเกิด / อยู่ในสุคติภูมิ / แต่เพียงฝ่ายเดียว / รื้อสัตว์ขนสัตว์ / ปราบมารประหารกิเลส / ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ / ยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย / พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพยามาร / ขอให้ข้าพเจ้า / เป็นผู้คิดก่อนทำก่อน / พูดก่อนทำก่อน / ในทุกๆโครงงานของพระพุทธศาสนา / ของวิชชาธรรมกาย / ได้สำเร็จวิชชา 3 / วิชชา 8 / อภิญญา 6 / ปฏิสัมภิทาญาณ 4 / วิโมก 8 / จรณะ 15 / และขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีเท่านั้น
ขอให้ได้ตามติด / พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ / พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย / และคุณยายอาจารย์ / มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุง / สร้างบารมี / ไปได้ทุกภพทุกชาติ / ตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ


#7 เพียงพอ

เพียงพอ

  I |\|EE|) S()|\/|E |3()DY |_()\/E.

 • Members
 • 724 โพสต์
 • Location:ไม่มีข้อมูล
 • Interests:ไม่มีข้อมูล

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 05:26 PM

แล้วเวลาพวกพี่ๆอธิษฐานกัน ใช้เวลาสักกี่นาทีครับ นานมั๊ย _/|\_
เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.

เพียงพอ


#8 ตาล

ตาล
 • Members
 • 69 โพสต์
 • Location:ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ เขตของบรมโพธิสัตว์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 07:02 PM

ว้าว สุดยอด ขอบคุณพี่ทุกๆคนครับ ที่ให้คำแนะนำทีดีๆ สาธุ สธุ สาธุ#9 นักรบทิศตะวันตก

นักรบทิศตะวันตก
 • Members
 • 354 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Bangkok Thailand
 • Interests:...หยุด...

โพสต์เมื่อ 28 June 2006 - 12:11 AM

คำอธิษฐานของคุณตาล ยาว...................จังเลยนะครับ ขณะอธิษฐานอย่าลืมนำใจมาหยุดที่072นะ
ผู้มีความกล้า....ย่อมมีความหวัง...

.
ฟังเรื่องราวดีๆได้ที่นี่ครับ

#10 แก้วประเสริฐ

แก้วประเสริฐ
 • Members
 • 513 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 June 2006 - 01:27 PM

อธิษฐานสั้นๆ กระชับ รัดกุม ก็น่าจะดี เห็นบางคนอ่านเป็นหน้าๆยาวมากๆ รีบๆกลัวไม่ทันถวาย

หรือกลัวตกคำอธิษฐานนั้นๆ หลักวิชาต้องวางใจนิ่งๆ ที่ 072 ทำองค์พระให้สว่างๆ กลวงท้องไม่ใช่ท่องตามโพย

นะครับ

#11 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 29 June 2006 - 09:09 AM

QUOTE
แล้วเวลาพวกพี่ๆอธิษฐานกัน ใช้เวลาสักกี่นาทีครับ นานมั๊ย _/|\_

แล้วแต่จะพอใจค่ะ

QUOTE
อธิษฐานสั้นๆ กระชับ รัดกุม ก็น่าจะดี เห็นบางคนอ่านเป็นหน้าๆยาวมากๆ รีบๆกลัวไม่ทันถวาย

หรือกลัวตกคำอธิษฐานนั้นๆ หลักวิชาต้องวางใจนิ่งๆ ที่ 072 ทำองค์พระให้สว่างๆ กลวงท้องไม่ใช่ท่องตามโพย

นะครับ


สั้นๆ แต่ไม่ครอบคลุมนะคะ ก็ไม่ดี

ต้องเอาใจวางไว้กลางกายแล้วอธิษฐานให้ครอบคลุมให้หมดทุกอย่างเลยค่ะ

ทั้งให้เจอพระพุทธศาสนา
เข้าถึงธรรม
รูป ทรัพย์ คุณสมบัติ
ไม่หลงในกามารมณ์หรือเพศตรงข้าม
ให้มีเวลานั่งธณรมะ รักการนั่งธรรมะ

อย่างว่าล่ะค่ะ เวลาพระให้พรก็ต้องอธิษฐาน หนูนะคะ พระให้พรจบแล้ว ไม่เคยเลยที่จะอธิษฐานทันหมด ต้องมีเหลือทุกทีเลย
เพราะคุณยายบอกไว้ ว่าชาติที่แล้วเราสบายเลยไม่ได้อธิษฐานมาให้ดี ชาตินี้เลยเกิดมาลำบากแบบนี้กันค่ะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#12 arraya

arraya
 • Members
 • 298 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 July 2006 - 10:04 AM

สงสัยนะคะ เพราะเคยได้ยินจากหลวงพี่รูปหนึ่งว่า การที่อธิษฐานว่า " คำอธิษฐานใดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อธิษฐานไว้ ขอให้บังเกิดแก่ลูก จะเป็นการไมสมควร" เพราะหลวงปู่ท่านมีบารมีมาก เราไม่สามารถเป็นอย่างท่านได้แน่นอน รบกวนผู้รู้ตอบด้วยนะคะ

#13 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 07 March 2007 - 03:54 PM

กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

#14 หยิก

หยิก
 • Members
 • 45 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 November 2007 - 09:08 PM

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุๆๆ

#15 ไปพนาวัฒน์กันเถิด

ไปพนาวัฒน์กันเถิด
 • Members
 • 124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 August 2009 - 02:03 PM

กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

เราแก่แล้วนะ อย่านึกว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ให้คึดถึงความแก่ตลอดเวลา ถ้ายังทะนงว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ก็จะทำให้หลงตกนรกได้ง่าย ๆ

#16 *power*

*power*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 11 December 2010 - 09:32 PM

อนุโมทนาครับ