ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

พระพุทธเจ้าคือใคร เพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจง่ายๆ ขอด่วนนะครับ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 19 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 7-11

7-11
 • Members
 • 28 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 10:01 AM

พระพุทธเจ้าคือใคร เพื่ออธิบายให้เด็กเข้าใจง่ายๆ ขอด่วนนะครับ

ขอบคุณมากๆคับ


#2 บุญโต

บุญโต
 • Members
 • 2192 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • Interests:ปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 10:11 AM

เห็นสั้นดี...แต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ

ดึงข้อมูลมาจากพุทธประวัติ

พุทธประวัติ หมายถึง ประวัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้า มีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ และพระนางสิริมหามายา พระพุทธเจ้าประสูติในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 60 ปี ณ สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล เมื่อพระกุมารประสูติได้ 5 วันพระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้มีพิธีขนานพระนามและทำนายลักษณะของพระกุมาร โดยเชิญพราหมณ์ 108 คนมาทำพิธี ได้ถวายพระนามว่า สิทธัตถะ และทำนายว่าพระกุมารจะเสด็จออกบวช
หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ 7 วัน พระราชมารดาก็สวรรคต พระองค์จึงได้รับการดูแลจากพระนางปชาบดีโคตมี เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัย พระราชบิดาทรงให้ศึกษาศิลปะวิทยาการในสำนักครูวิศวามิตร เจ้าชายได้ศึกษาวิชาความรู้ที่ควรจะศึกษาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อถึงประเพณีแรกนาขวัญประจำปี เจ้าชายสิทธัตถะได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปด้วย พระองค์ได้ทรงพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ที่พบเห็น และทรงมีความเห็นว่า "ความทุกข์อันใหญ่หลวงกำลังครอบงำคนและสัตว์จำนวนมากอยู่ตลอดเวลา" พระเจ้าสุทโธทนะทรงทราบว่าพระโอรสทรงเริ่มคิดไปในทางธรรมพระองค์จึงโปรดให้สร้างปราสาทอันสวยงามขึ้น 3 ปราสาท สำหรับให้พระโอรสประทับในแต่ละฤดู เพื่อให้พระโอรสเกิดความรื่นรมย์ ซึ่งเป็นการโน้มน้าวจิตใจของพระโอรสให้เพลิดเพลินในทางโลก
เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเข้าสู่วัยหนุ่ม พระองค์ได้อภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา(ยโสธรา) แต่พระองค์ยังทรงอยากจะทราบความเป็นไปภายนอกพระราชวัยว่า ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างไร จึงได้ทูลขอพระราชานุญาตเสด็จประพาสพระนคร ทรงพบเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช ทั้ง 4 นี้ รวมเรียกว่า "เทวทูต " เจ้าชายทรงสลดพระทัยที่ทรงเห็น คนแก่ คนเจ็บ และคนตาย ทรงพอพระทัยที่เห็นนักบวช พระองค์ทรงนำสิ่งที่พบเห็นมาพิจารณาไตร่ตรอง หาทางแก้ไขให้ตนเองและผู้อื่นได้พ้นจากความทุกข์ และทรงคิดได้ว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะคิดค้นหาทางพ้นทุกข์ได้คือ การออกบวช จนกระทั่งเจ้าชายสิทธัตถะพระชนมายุได้ 29 พรรษา พระนางพิมพาประสูติประโอรส นามว่า ราหุล แม้ว่าพระองค์จะทรงห่วงใยพระโอรส แต่ด้วยมีพระประสงค์ที่จะหาทางช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นทุกข์ พระองค์จึงตัดสินพระทัยออกบวช จึงเสด็จออกจากพระนครพร้อมนายฉันนะมหาดเล็กและม้ากัณฐกะ จนกระทั่งเสด็จถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมา พระองค์จึงทรงเปลื้องเครื่องประดับเพื่อให้นายฉันนะนำกลังพระนครพร้อมกับม้าทรง พระองค์ทรงใช้พระขรรค์ตัดพระเมาลี และทรงอธิษฐานเป็นนักบวช พระสิทธัตถะได้ทรงศึกษากับอาฬารดาบสและอุทกดาบส แต่พระองค์ไม่ทรงพบหนทางที่จะดับทุกข์ที่แท้จริงได้จึงเลิกเสาะแสวงหาวิชาความรู้จากสำนักลัทธิต่างๆ

#3 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 11:05 AM

ถ้าตอบให้เด็กฟังนะครับ เอาง่ายๆว่า
ท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ เมื่อ 2500 กว่าปีก่อน ท่านทรงเป็นบุคคลที่ดีประเสริฐที่สุดในโลก มีปัญญามากฉลาดที่สุดในโลก และมีเมตตากรุณาต่อมนุษย์และสัตว์ที่สุดในโลก นอกจากนี้ท่านยังเป็นครูที่ดีที่สุดในโลกที่ลูกจะต้องกราบไหว้ บูชา ศึกษาในสิ่งที่ท่านสอนครับ
สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#4 ฟ้ายังฟ้าอยู่

ฟ้ายังฟ้าอยู่
 • Members
 • 2511 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 11:05 AM

ศาสดาเอกของโลก ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถรู้ได้
เพราะอะไร?

เพราะท่านสั่งสมความดีมามากมาย นับภพนับชาติไม่ถ้วนยอมตายหากไม่ได้ทำความดี หรือยอมตาย หากต้องทำความชั่ว เป็นต้น ทำให้ความดีเหล่านั้นสะสมพอกพูนท่วมโลก ท่วมจักรวาล จนกระทั่งเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทำให้เกิดในชาติสุดท้ายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (หรือเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ออกบวชจนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาฯ เมื่อ 2500 ปีที่ผ่านมา) สั่งสอนสัตว์โลกให้ทำความดีตามพระองค์ เพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสุดท้ายก็เพื่อการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ทำลายกิเลสจนหมดสิ้น หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเหมือนอย่างพระองค์ซึ่งตอนนี้ปรินิพพาน ไปแล้ว ไม่ต้องเกิดอีกแล้ว นิพพานคือสถานที่ที่ไม่มีความทุกข์เจือปน มีแต่สุขล้วนๆ ใครอยากเป็นคนดี ก็ต้องทำตามพระธรรมคำสอน ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้ว
"เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำจะเกิดมาทำไม
อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใย.."
พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)


#5 aph

aph
 • Members
 • 53 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 11:07 AM

ทำไมไม่ถามหลวงพ่อทัตตะดูหละครับ เผื่อท่านจะให้คำตอบที่เหมาะสมที่สุดแก่คุณำด้ ถ้าผมตอบไปก็คือกลัวจะผิดพลาดน่ะครับ ขออภัยด้วย

#6 7-11

7-11
 • Members
 • 28 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 12:36 PM

ขอบคุณสำหรับทุกๆคำตอบ

เก่งกันจัง


ไปนอนก่อนล่ะ อิอิ ป้ายป่าย#7 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 01:34 PM

ตอบง่ายที่สุด สั้นที่สุด

ท่านอยู่ในท้องของหนูไงล่ะจ๊ะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#8 gioia

gioia
 • Members
 • 593 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 03:46 PM

มาช้าไป..คุณคงไปนอนแล้ว แต่ขอตอบด้วยคนค่ะ

พระพุทธเจ้า คือ บุคคลที่เก่งที่สุด ฉลาดที่สุด ใจดีที่สุด รักเรามากที่สุด
ปรารถนาให้เราพ้นทุกข์ หรือหายจากอาการเสียใจ ให้มีแต่ความสุข
เราควรเคารพ บูชา และคิดถึงบ่อยๆ
..แล้วก็เอารูป พระพุทธรูปให้ดูค่ะ#9 7-11

7-11
 • Members
 • 28 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 04:22 PM

สุดยอด!!!!!!!

คำตอบของคุณ gioia ตอบได้ดีมากๆ เข้าใจง่ายมากๆ

โห...เพื่อนผมอ่าน ชมกัน ไม่หยุด ชอบกันมากๆเลย

ประทับใจๆๆ

นอนตื่นขึ้นมาก็สดชื่น ได้มาอ่านคำตอบของคนที่ใจดีๆตอบมา ยิ่งสดชื่นยิ่งขึ้น เหอๆๆๆๆ

ขอบคุณ ทุกๆท่านมากนะคับ....

#10 เพียงพอ

เพียงพอ

  I |\|EE|) S()|\/|E |3()DY |_()\/E.

 • Members
 • 724 โพสต์
 • Location:ไม่มีข้อมูล
 • Interests:ไม่มีข้อมูล

โพสต์เมื่อ 14 July 2006 - 10:09 PM

_/\_
เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.

เพียงพอ


#11 นิ่งๆ นุ่มๆ

นิ่งๆ นุ่มๆ
 • Members
 • 618 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 July 2006 - 04:07 AM

ว้า เพิ่งเห็นกระทู้นี้ อดแจมเลย confused_smile.gif
ยังไงขอสักนิดนะค่ะ ขอมีเอี่ยว อิอิ glare.gif พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้ และอยากแบ่งปันความสุขให้หนูด้วย เพราะฉะนั้นหนูก็ต้องรักท่านมากๆ หนูจะได้มีความสุข เหมือนเวลาที่หนูทานไอติม หรือได้ของเล่นชิ้นโปรดไงค่ะ
อย่าทำตัวเหมือนเรือ ที่เก็บขยะในมหาสมุทร ใครเขาจะพูดอะไร จะว่าอะไรเราให้ใจขุ่น ก็อย่าไปสนใจ ปากก็ของเขา ความคิดก็ของเขา อย่าเอามาแบกไว้ เพราะสุดท้ายเรือจะล่มอยู่กลางมหาสมุทร ไปไม่รอด
น้าจี้

#12 niwat

niwat
 • Members
 • 1420 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 15 July 2006 - 07:54 AM

เนื่องจากผมเป็นเด็ก(หุหุหุ) ได้มาอ่านคำอธิบายของพี่ๆทุกท่าน
ซึ่งได้อธิบายกันอย่างง่ายๆแล้ว ทำให้ผมเข้าใจพระพุทธองค์มากขี้นครับ smile.gif

อนุโมทนาบุญกับผู้ที่ให้ธรรมทานทุกท่าน สาธุ

#13 นับดาว

นับดาว
 • Members
 • 422 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 July 2006 - 10:27 AM

แล้วตกลงเอาไปสอนเด็กได้ผลยังไงบ้างล่ะคะ ? unsure.gif

เด็กเข้าใจหรือเปล่า ? ohmy.gif

หวังว่าคงได้คำตอบที่ดีนะคะ มาแจมช้าไปหน่อย เลยไม่ได้ช่วยตอบเลย cry_smile.gif


ถ้าใจใส

เรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

#14 บุษบา

บุษบา
 • Members
 • 131 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 July 2006 - 12:00 PM

หลวงพ่อทัตตะฯ ท่านเคยเมตตาเทศน์ไว้ในต่างประเทศปีที่แล้ว
ท่านบอกคำอธิบายไว้สำหรับสอนลูกหลาน เพราะท่านบอกว่าผู้ใหญ่ยังไม่รู้
ว่าจะอธิบายให้ลูกหลานฟังอย่างไร (จดไว้ย่อๆมีดังนี้นะคะ)

พระพุทธเจ้า คือ ศาสดาเอกของโลก
พระองค์ก่อตั้งพระพุทธศาสนา พระองค์ค้นคว้า บำเพ็ญเพียร ปฏิบัติ Research
จนกระทั่งค้นพบความจริงของชีวิต โลก และนำความรู้มาบอกให้เรา
จะได้ประพฤติตนให้เหมาะสม ไม่ก่อความเดือดร้อนให้คนอื่น จะได้
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทรงสอนวิธีแก้ความทุกข์ให้แก่ชาวโลกให้หมดุกข์
พระองค์ตรัสรู้ คือ ทั้งรู้ ทั้งเห็น ตามความเป็นจริง (Enlightening) สว่าง จนไม่มีอะไรปิดบัง

พระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่
1. มีปัญญามากที่สุดในโลก
2. แสนจะบริสุทธิ์ที่สุดที่โลก
3. เมตตา กรุณา ที่สุดในโลก ทรงตั้งใจสอนชาวโลกจนกระทั่งเฮือกสุดท้าย

พระพุทธเจ้ามีหลายชั้น
1. พระพุทธรูป (ชั้นนอก)
2. พระพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์
3. พระพุทธเจ้าที่อยู่ภายในตัว คือ พระธรรมกาย


#15 7-11

7-11
 • Members
 • 28 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 July 2006 - 01:46 PM

ขอบคุณทุกๆคำตอบนะคับ โมทนาอย่างแรง เพราะขอความทั้งหมดจะใช้อบรม ยุวแคมป์ครั้งแรก ที่ไต้หวันคับคับ มีเด็กอบรมประมาณสามสิบคน เด็กๆตื่นเต้นกันมากๆ เตรียมของรอกันเลย เด่วถ้าได้ผลไง จะบอกนะคับ

#16 นิ่งๆ นุ่มๆ

นิ่งๆ นุ่มๆ
 • Members
 • 618 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 July 2006 - 03:25 PM

โอออออออออออ สาธุ สาธุ ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
อย่าทำตัวเหมือนเรือ ที่เก็บขยะในมหาสมุทร ใครเขาจะพูดอะไร จะว่าอะไรเราให้ใจขุ่น ก็อย่าไปสนใจ ปากก็ของเขา ความคิดก็ของเขา อย่าเอามาแบกไว้ เพราะสุดท้ายเรือจะล่มอยู่กลางมหาสมุทร ไปไม่รอด
น้าจี้

#17 นับดาว

นับดาว
 • Members
 • 422 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 July 2006 - 04:25 PM

QUOTE
โมทนาอย่างแรง


อุ๊บส์!! ...โมทนาอย่างแรง...แบบนี้ไม่ช่วยตอบไม่ได้แล้ว.. ohmy.gif

undefined
หวังว่าคงพอจะนำไปใช้ได้นะคะ happy.gif

(คำตอบเหล่านี้คือคำตอบที่ใช้จริงๆสำหรับตอบคำถามหลานสาวอายุ 4 ขวบ

ซึ่งกำลังชอบตั้งคำถามว่า อะไร? ทำไม? อยู่ตลอดเวลาค่ะ

พอจบด้วยเรื่องสวรรค์ รู้สึกเขาจะ get เร็วมาก ไม่ถามต่ออีกเลย

ลองนำไปใช้ดูนะคะ ขอให้เป็น camp ที่สนุกสนานนะคะ happy.gif )

อุ๊บส์!! ...โมทนาอย่างแรง...แบบนี้ไม่ช่วยตอบไม่ได้แล้ว..

พระพุทธเจ้าคือ.. พระ..ที่เป็นเจ้าของคำสอนต่างๆในศาสนาพุทธ..เป็นพระผู้ใหญ่กว่าพระทุกรูปในโลกนี้

ท่านเป็นคนที่ดีที่สุด และสอนให้ทุกคน ทำดี เพื่อที่จะเป็นคนดีเหมือนท่าน

คนที่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้บุญมาก ตายแล้วได้ไปสวรรค์

หวังว่าคงพอตะนำไปใช้ได้นะคะ
ถ้าใจใส

เรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

#18 อ้วน บ่อโยก

อ้วน บ่อโยก
 • Members
 • 646 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:rayong

โพสต์เมื่อ 15 July 2006 - 07:46 PM

อนุโมทนาบุญ ด้วยคนนะครับ

เล่าประวัติท่านให้เด็กฟังง่าย แล้วเสริมว่า เด็ก ๆ สามารถพบท่านได้โดยการนั่งสมาธินะครับ

เริ่มจากดวงแก้วใส ๆ ก่อน แล้วจะพบท่านเอง

จำประสบการณ์ของ อีลาน ได้หรือไม่ครับ

#19 7-11

7-11
 • Members
 • 28 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 July 2006 - 04:27 PM

ขอบคุณคับผม

#20 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 15 March 2007 - 08:52 AM

สาธุ