ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

วันมาฆบูชา คืออะไร


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 11 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 03 March 2007 - 12:51 AM

มาฆบูชา เป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า เป็น วันเกิดพระธรรม ถือว่าเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มาประชุมกันในวันนั้น นำไปเผยแผ่

วั น "มาฆบูชา" เป็น วันบูชาพิเศษ ที่ต้องทำใน วันเพ็ญ เดือนมาฆะ หรือ ในวันที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (ซึ่งโดยปกติทำกันในกลางเดือน ๓ แต่ถ้า ปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองแปด ก็เลื่อนไปกลางเดือน ๔ ) ถือกันว่าเป็นวันสำคัญ เพราะวันนี้ เป็นวันคล้ายกับ วันประชุมกันเป็นพิเศษ แห่งพระอรหันตสาวก โดยมิได้มีการนัดหมาย ซึ่งเรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งได้มีขึ้น ณ บริเวณ เวฬุวันมหาวิหาร หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นเวลานับได้ ๙ เดือน

วันนี้เอง ที่พระพุทธองค์แสดง "โอวาทปาฎิโมกข์" ซึ่งถือกันว่า
เป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา

จาตุรงคสันนิบาต คือ การประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔ คือ
 1. วันนั้น เป็น วันมาฆปูรณมี คือวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือนมาฆะ จึงเรียกว่า มาฆบูชา
 2. พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย (สาเหตุของการชุมนุม)
 3. พระภิกษุทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ ประเภท ฉฬภิญญา คือ ได้ อภิญญา ๖
 4. พระภิกษุ เหล่านั้น ทั้งหมด ได้รับ การอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง (เอหิภิกฺขุอุปสมฺปทา)


โอวาทปาฏิโมกข์ เป็น หลักคำสอนที่เป็นหัวใจ ของ พระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง จุดหมาย หลักการ และวิธีการ ของพระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน
 1. จุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน (นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา)
 2. หลักการของพระพุทธศาสนา คือ ต้องมีความอดทน ในการฝึกตนเอง เพื่อบรรลุจุดหมาย (ขนฺติ ปรมํ ตโป ตีติกฺขา) ต้องประกอบด้วย
  ก. ไม่ทำความชั่วโดยประการทั้งปวง ทั้งทางกาย วาจา และทางใจ (สพฺพปาปสฺส อรกณํ)
  ข. ทำความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ (กุสลสฺสูปสมฺปทา) การไม่ทำความชั่วนั้น จะเรียกว่า เป็นคนดียังไม่ได้ การเป็นคนดี จะต้องทำความดี ทั้งทางกาย วาจา ใจ มิฉะนั้นแล้ว คนปัญญาอ่อน คนเป็นอัมพาต เป็นต้น ก็จะเป็นคนดีไปหมด
  ค. การชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส สงบ (สจิตฺตปริโยทปนํ)
 3. วิธีการที่จะบรรลุจุดหมาย คือ ต้องฝึกอบรมตนแบบต่อเนื่อง ให้เกิด มรรคสามัคคี คือ อริยมรรคมี องค์ ๘ ** รวมพลังกัน เหมือนเชือก ๘ เกลียว หรือให้มี ศีล สมาธิ และ ปัญญา รวมพลังกัน เหมือนเชือก ๓ เกลียว พัฒนากาย วาจา ใจ ให้พูดดี ทำดี คิดดี ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ หรือ ราคะ โมสะ โมหะ ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่ง กิเลส ตัณหา หรือ ความใคร่ ความอยากมี อยากเป็น แบบมืดบอด ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ที่มันเป็นไปไม่ได้ เช่น ไม่อยากเป็นคนเสื่อมลาภ, ยศ, สรรเสริญ, สุข เป็นต้น โดยอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้.
 • ฝึกวาจา ระวังเสมอ มิให้กล่าว คำเท็จ คำหยาบ คำส่อเสียด คำเพ้อเจ้อ (อนูปวาโท)
 • ฝึกกาย ระวังเสมอ มิให้มีการฆ่า ทำลายชีวิต ตลอดจนถึงการเบียดเบียนทางกาย (อนูปฆาโต)
 • ละเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามไว้ และ ทำตามข้อที่พระพุทธองค์อนุญาต (ปาฎิโมกฺเข จ สํวโร)
 • รู้จักประมาณในการบริโภค อาหาร ตลอดจน รู้จักประมาณในการใช้สอยปัจจัย ๔ (มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺสมึ)
 • ฝึกตนอย่างจริงจัง ในที่ที่สงัดจากสิ่งรบกวน (ปนฺตนฺ จ สยนาสนํ) ภาวนาอยู่เสมอ คือ พัฒนาตนเองให้พ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหา การภาวนา หมายถึง การใช้ทั้ง สมาธิ และ วิปัสสนา แก้ปัญหา หรือจัดการกับกิเลส (อธิจิตฺเต จ อาโยโค) เป็นการตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ มิให้จิตใจเศร้าหมอง ให้จิตใจผ่องใสอยู่เสมอ (สจิตฺตปริโยทปนํ)
จุดหมาย หลักการ และ วิธีการ ที่ พระพุทธเจ้า ได้ประกาศไว้จะเป็นไปด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายไว้นั้น พระองค์ได้ย้ำเตือนไว้ว่า จะต้องปฏิบัติตนให้เป็น อย่างบรรพชิต และ เป็นอย่างสมณ คือ เว้นจากความชั่วทุกประการ และ เป็นผู้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง เพื่อระงับบาปอกุศล ได้แก่ ผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นอริยบุคคล ทั้งไม่เบียดเบียนและไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่คนที่ประพฤติดี ปฏิบัติชอบทั้งหลาย (น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต)

หมายเหตุ

** อริยมรรคมีองค์ ๘ ได้แก่
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ
สัมมาวาจา การพูดจาชอบ
สัมมากัมมันตะ การทำงานชอบ
สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ
สัมมาวายามะ ความพากเพียรชอบ
สัมมาสติ ความระลึกชอบ
สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ

อภิญญา ๖
อภิญญา คือความรู้อันยอดยิ่งมี ๖ ประการได้แก่
๑. แสดงฤทธิ์ได้ (อิทธิวิธิ)
๒. หูทิพย์ (ทิพยโสต)
๓. รู้จักกำหนดใจผู้อื่น (เจโตปริยญาณ)
๔. ระลึกชาติได้ (ปุพเพนิวาสานุสติญาณ)
๕. ตาทิพย์ (ทิพยจักษุ)
๖. ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไป - คือ ญาณหยั่งรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย (อาสวักขยญาณ)

สาเหตุของการชุมนุม
คงเนื่องมาจากภิกษุเหล่านั้นล้วนเคยนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน และในวันเพ็ญ เดือนมาฆะ เป็นวันที่ทาง ศาสนาพราณ์ ได้ประกอบ พิธีศิวาราตรี คือ การลอยบาปในแม่น้ำคงคา และประกอบพิธีสักการบูชาพระเป็นเจ้าในเทวสถาน เมื่อถึงวันนั้น พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยประกอบพิธีดังกล่าวจึงต่างพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์


ที่มา :
คลิ๊กที่นี้

The basic knowledge of Buddhism to become a better Buddhist Edition 2

พุทธกิจ ๔๕ พรรษา (สำหรับ อ่าน และ ฟัง)

หัวใจของพระพุทธศาสนา

ข้าพเจ้าใคร่ขอ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ทุกๆท่าน ไว้ ณ กระทู้นี้ด้วย อีกนะครับ


สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 03 March 2007 - 01:33 AM

วันนี้ วันพระ วันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550มหัศจรรย์วันพระ
..ความจริงที่ไม่เคยเปิดเผย - ความพิเศษในวันพระ ปรากฏการณ์พิเศษในอีกมิติที่เรามองไม่เห็น ความสัมพันธ์ของเหล่าเทวดาชั้นต่างๆ มหัศจรรย์วันพระ..ความจริงที่ไม่เคยเปิดเผย - ความพิเศษในวันพระ ปรากฏการณ์พิเศษในอีกมิติที่เรามองไม่เห็น 25.15 นาทีสื่ออื่นๆ ที่น่าสนใจ คลิ๊กที่นี้


วันพระใหญ่ คือ อะไร ต่างจากวันพระอื่นๆ ที่ตรงไหน
ปฏิทินวันพระ ประจำปี พ.ศ. 2550

สำหรับท่านผู้ใคร่อยากพิจารณา ปล่อยสัตว์น้ำ เป็นทาน ก็เชิญโปรดพิจารณาข้อมูลด้านล่างนี้ ได้ตามสะดวกเลยนะครับ
ปลาดุก กิโลกรัมละ ประมาณ 35-45 บาท ถ้าขนาดกลาง จะได้ ประมาณ 4 - 5 ตัวครับ
หอยขม กิโลกรัมละ ประมาณ 20-30 บาท ได้หลายๆ ตัวเลยละครับ (กลิ่นจะแรงนิดหนึ่งนะครับ)
- รู้สึกว่า หอยแครง จะอยู่ในน้ำเค็มนะครับ ดังนั้นโปรดพิจารณากันดีๆนะครับ เพราะข้าพเจ้าเคยได้รับคำแนะนำจากคนขายว่า ปล่อยได้ แต่ข้าพเจ้ามาทราบทีหลังว่า...สามารถปล่อยในลงแม่น้ำ(จืด)ได้จริง แต่...อยู่รอดได้หรือป่าวนั้น ข้าพเจ้าก็ยัง สงสัยและแคลงใจ อยู่เช่นกันครับ...
ปลาไหล กิโลกรัมละ ประมาณ 120 - 180 บาท ถ้าขนาดกลาง จะได้ ประมาณ 7 - 10 ตัวครับ
เต่า นี้ ข้าพเจ้าไม่แน่ใจนะครับ...ไว้มาเพิ่มเติมทีหลัง ถ้าได้มีประสบการณ์ นะครับ

และ ถ้าเป็นไปได้ เวลาเราซื้อสัตว์น้ำเหล่านี้ โปรดลองพิจารณา เชิญชวนผู้ที่เราซื้อ มาร่วมกันปล่อยกับเราด้วยนะครับ (วันพระทั้งที เนอะๆๆ ) เพราะ จากประสบการณ์ส่วนตัวนั้น ท่านเหล่านั้นมักจะ ถือโอกาสร่วมบุญกับเราด้วย (ถ้าเราได้ลองถามเค้าดูนะครับ ) ไม่มากก็น้อยนะครับ

ข้าพเจ้าขอ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ทุกๆท่าน ด้วยครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 03 March 2007 - 07:30 AM

กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

#4 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 March 2007 - 11:06 AM

From Australia
Ar Nu Moo Tha Na Boon Krab _/|\_ Sa Dhu

#5 ThDk

ThDk
 • Members
 • 259 โพสต์
 • Location:Struer, Denmark
 • Interests:จุดมุ่งหมายของการประพฤติพรรหมจรรย์ เพื่อสำรอกราคะ... เพื่อละสังโยชน์... เพื่อถอนอานุสัย.. เพื่อรู้รอบสังสารวัฎอันยืดยาว... เพื่อความสิ้นอาสวะ... เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผลคือ วิชชาและวิมมุติ... เพื่อญาณทัศนะ... เพื่อปรินิพพาน อันปราศจากอุปทาน.

โพสต์เมื่อ 03 March 2007 - 12:33 PM

Thank you very much for your kindness.
Sathu

พุทธดำรัส ตอบ “....บุคคลใดมีเพียงความเชื่อ เพียงความรักเราบุคคลนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า”

* อริยสาวกผู้มีความเพียรเป็นกำลังย่อมละอกุศล เจริญกุศลได้ ละสิ่งมีโทษ เจริญสิ่งไม่มีโทษได้ ย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม.

* บุคคลย่อมข้ามห้วงน้ำได้ด้วย ศรัทธา
ย่อมข้ามมหาสมุทรได้ด้วย ความไม่ประมาท
ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วย ความเพียร
ย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วย ปัญญา.

* จุดมุ่งหมายของการประพฤติพรรหมจรรย์ เพื่อสำรอกราคะ.... เพื่อละสังโยชน์.... เพื่อถอนอานุสัย.... เพื่อรู้รอบสังสารวัฎอันยืดยาว.... เพื่อความสิ้นอาสวะ.... เพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งผล คือ วิชชาและวิมมุติ.... เพื่อญาณทัศนะ.... เพื่อปรินิพพานอันปราศจากอุปทาน....

โลกอยู่ภายใต้การครอบงำของชรา ก้าวเข้าไปสู่ชรา ไม่ยั่งยืน

โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่มีผู้เป็นใหญ่

โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวง

โลกพร่องอยู่เป็นนิจ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา.

- สละโลกได้ ก็พ้นทุกข์ได้


#6 lee072d

lee072d
 • Members
 • 265 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 March 2007 - 12:36 PM

กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ

#7 Bgood

Bgood
 • Members
 • 75 โพสต์

โพสต์เมื่อ 04 March 2007 - 12:05 AM

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ สาธุ


Do good, reap good; do evil, reap evil.

#8 น้ำฝน มัชฌิมหญิงรุ่น14

น้ำฝน มัชฌิมหญิงรุ่น14

  เราคือ นักรบกล้าอาสาสมัคร กองทัพธรรม

 • Members
 • 1961 โพสต์
 • Gender:Female
 • Interests:ช่วยงานบุญที่วัด ให้ถึงที่สุดกำลัง ตราบวันที่ชีวิตจะสิ้นลมหายใจ

โพสต์เมื่อ 04 March 2007 - 12:30 PM

อนุโทนาบุญด้วยค่ะ
"ด้วยใจกล้าอาสา พัฒนาไม่หยุดยั้ง"

น้ำฝนลูกพระธัมฯ

#9 บุญโต

บุญโต
 • Members
 • 2192 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • Interests:ปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 04 March 2007 - 01:52 PM

อนุโมทนาสาธุ

#10 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 March 2007 - 03:04 PM

สาธุ...กับสรุปความอันกระชับ
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#11 *ตมิสา*

*ตมิสา*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 07 February 2011 - 06:33 PM

[อนุโมทนาบุญด้วยคะ rolleyes.gif

#12 *มด*

*มด*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 25 May 2011 - 11:43 AM

ขออนุโมทนาบุญค้วยนะเจ้า happy.gif