วันนักประดิษฐ์ 2557

 "วันนักประดิษฐ์ "
2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์”

วันนักประดิษฐ์

     มติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 ได้กำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันนักประดิษฐ์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราช ในการที่ได้ทรงประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” และทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเป็นวันที่ระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรให้แก่พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงคิดค้นประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และทรงได้รับสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก”

ความสำคัญวันนักประดิษฐ์

      เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา และได้รับสิทธิบัตรทางปัญญาเป็นครั้งแรก นอกจากนี้กังหันน้ำชัยพัฒนายังได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์เด่นจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประวัติวันนักประดิษฐ์

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะมีสภาพเสื่อมลงเรื่อยๆ รวมถึงน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์เครื่องกลสำหรับบำบัดน้ำเสียขึ้นหลายชิ้น เช่น ชัยพัฒนาซุปเปอร์ฟองแอร์ เครื่องตีน้ำชัยพัฒนา และชัยพัฒนาไฮโดรเป็นต้น แต่ชิ้นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด อีกทั้งเป็นชิ้นแรกที่ทรงได้รับสิทธิบัตรทางปัญญาได้แก่ กังหันน้ำชัยพัฒนา

กังหันน้ำชัยพัฒนา


       ด้วยพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ นอกจากนี้การที่ทางรัฐบาลได้จัดงานวันนักประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อต้องการให้เกิดความร่วมมือกันในวงการนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย และนักประดิษฐ์มากขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประดิษฐ์สิ่งของ เพื่อประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การเกษตร การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาชาติในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

       กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำแบบหมุนช้า เป็นแบบทุ่นลอย มีใบพัดขับเคลื่อนน้ำหมุนเป็นวงกลม สำหรับขับเคลื่อนน้ำ และวิดน้ำขึ้นไปสาดกระจายเป็นฝอยเพื่อให้น้ำได้สัมผัสกับอากาศได้อย่างทั่วถึง เป็นผลให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายผสมกับน้ำได้เร็วและในช่วงที่น้ำกระจายขึ้นมานั้นจะทำให้เกิดฟองอากาศจมลงไป เป็นการถ่ายเทอากาศ ได้อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในด้านเติมอากาศลงในน้ำและทำให้เกิดการหมุนเวียนมากขึ้น จากการทดสอบพบว่ากังหันน้ำชัยพัฒนาสามารถถ่ายเทออกซิเจนได้ถึง 0.9 กิโลกรัมของออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง

งานวันนักประดิษฐ์

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีกำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ "Innovation for Mankind" ในระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิทธิบัตรฝนหลวงที่ได้รับการจดทะเบียนในสหภาพยุโรป และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภายใต้ชื่อ

    "Weather Modification by Royal Rainmaking Technology"


      ให้เป็นสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโดยรวม และเป็นเวทีให้หน่วยงาน นักประดิษฐ์ นักวิจัย ได้เผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในกลุ่มคนทุกเพศ ทุกวัย ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและชุมชน และภาคธุรกิจ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการขยายผลและต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

     จึงขอเชิญชวนหน่วยงาน นักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์ " ประจำปี 2557 ในวันเวลาดังกล่าว
 


รายละเอียดเพิ่มเติม : เว็บไซต์>> วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ
โทรศัพท์. 0 2579 2288, 0 2561 2445 ต่อ 551, 530, 539  โทรสาร 0 2579 2288
อีเมล์: [email protected]

วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติ
กลอนวันวาเลนไทน์
ส่งการ์ดวันวาเลนไทน์ ฟรี
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2557
วันเยาวชนแห่งชาติ 2557
วันแม่แห่งชาติ 2557
วันพ่อแห่งชาติ 2557
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/วันนักประดิษฐ์-2-กุมภาพันธ์ .html
เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 21:34
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv