ตายแล้วไปไหน

 ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร

 
ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย
 
วิธีปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย 
 
ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตายที่ควรปฏิบัติ
 
       ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย เป็นหน้าที่ของพวกญาติมิตรที่ต้องทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง แม้บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจของญาติมิตรบางคน หรือแม้แต่ผู้ที่ใกล้ตายก็ตาม แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำเพื่อคนใกล้ตาย และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างนำไปปฏิบัติอีกด้วย ในคำสอนของท่านผู้รู้ที่สมบูรณ์ (สัพพัญญูพุทธเจ้า) ได้กล่าวไว้ดังนี้ คือ  
 
     1. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานที่นั้นให้สะอาดเรียบร้อย ให้ผู้ป่วยได้เห็น ได้ยิน ได้ฟัง แต่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยบุญกุศล เช่น ฟังพระสวดมนต์ ฟังธรรมะ ให้นึกถึงพระพุทธรูป หรือคำภาวนาที่เกี่ยวกับพระรัตนตรัย เช่น พุทโธ, สัมมาอะระหัง เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อใกล้จะตายจริงๆ ตาย่อมมองไม่เห็น แต่หูยังพอได้ยิน จึงควรเปิดเทป ซีดี ใส่ใกล้หูผู้ป่วย  
 
      2. หาบัณฑิตกัลยาณมิตรทางธรรม มานำอารมณ์ที่ดีให้ เพราะหากแม้ผู้จะตายเห็นกรรมนิมิตหรือคตินิมิตปรากฏแล้ว ท่านผู้เป็นบัณฑิตทางธรรมย่อมทราบ และนำอารมณ์ใหม่ที่ดีให้ปรากฏได้ เป็นเหตุให้เมื่อผู้ตายละโลกไปแล้วก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 1 เพราะหากหาผู้ที่แนะนำไม่ฉลาด อาจพาไปนรกได้ เหมือนพวกพราหมณ์แนะนำนรกว่าเป็นพรหมโลก แก่มหาทัตตเสนาบดี 2  
 
     3. แนะนำบุตรหลานหรือญาติมิตรมิให้เศร้าโศก และคอยกีดกันหรือห้ามปรามผู้ที่จะพูดให้ระลึกถึงอกุศลกรรมที่เคยทำ หรือที่จะทำในอนาคต ถ้าผู้นั้นหายป่วย เช่น "โอ้เพื่อนรัก เราเคยไปเที่ยวบาร์ด้วยกันที่โน้นสนุกมาก ถ้าแกหายป่วยพวกเราจะได้ไปดื่มเหล้าให้สนุกปากด้วยกัน ไปดูภาพยนตร์ด้วยกัน เป็นต้น เพราะ ทำให้ผู้ใกล้ตายจิตใจเศร้าหมอง อันเป็นเหตุให้ไปอบายภูมิได้ 3
 
1 ม.อุ.อ. พหุธาตกสูตร 22/329 เรื่องบิดาของพระโสณะเถระ
  องฺ.ติก.อ.นิทานสูตร 34/127 เรื่องคนเฝ้าประตูชาวทมิฬ
 
2ม.ม.อ.สุภสูตร 21/444
 
3 วิ.ตติยปาราชิก 2/311
 
รับชมวิดีโอ
 
  [[videodmc==39034]]
[[videoprogram==case_study]]
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย
ตายแล้วไปไหน
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ตายแล้วไปไหน/ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย.html
เมื่อ 30 พฤษภาคม 2563 15:57
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2563 http://www.dmc.tv