นางเกศินี สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า จ.อำนาจเจริญ จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะในเทศกาลเข้าพรรษาปี 2549 โดยนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ จะนำหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดร่วมทำบุญทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษา ทั้งหมด 36 วัดในพื้นที่ของจังหวัด โดยแยกออกเป็น 3 สาย เริ่มตั้งแต่วันพระที่ 25 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป สายที่ 1 วัดเชตุวนาราม อ.ปทุมราชวงศา นายสมบูรณ์ศักดิ์ ปรียานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานสาย พร้อมด้วยกระทรวงมหาดไทย, กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรเอกชน เป็นเจ้าภาพ สายที่ 2 วัดศรีบุญเรือง อ.ชานุมาน นายประวัติ รัฐิรมย์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานสาย พร้อมด้วยกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพ

สายที่ 3 วัดศรีไคร อ.เสนางคนิคม นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานสาย พร้อมด้วยกระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการคลัง, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงยุติธรรม, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ และอัยการจังหวัด เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ หัวหน้าส่วนราชการจะได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในบริเวณวัด เพื่อรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นำมาปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมของจังหวัดให้ยั่งยืนมั่นคงต่อไป จึงขอเชิญส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญสังฆทาน ฉันเพลในวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้
 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//2006-08-10-2.html
เมื่อ 25 เมษายน 2561 10:04
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv