จังหวัดระยองจัดตักบาตรพระ 2,000 รูป

       
        คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดระยองร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานข้าราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระยองจัดตักบาตรพระ 2,000 รูปสำหรับพิธีตักบาตรพระ 2,000 รูป ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สวนศรีเมืองระยอง จังหวัดระยอง  โดยคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดระยอง ร่วมกับคณะสงฆ์และส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระยองร่วมกันจัดขึ้น โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย  เทิดเผ่าไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับการตักบาตรพระและการแสดงตนเป็นพุทธมามกะครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาเอกของโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 
        นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานอริยะประเพณีของการตักบาตร อันเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขร่มเย็นของแผ่นดินไทย ทั้งเป็นแบบอย่างแก่เด็ก เยาวชนในการปลูกฝังความรักในพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่ในใจอย่างแท้จริง และเป็นการสานพลังความสามัคคีของชาวระยอง  ซึ่งการตักบาตรครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ตามดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย  ในส่วนของข้าวสารอาหารที่ได้จากการตักบาตรครั้งนี้บางส่วนนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร 286 วัด ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้ง ชาวไทยพุทธ ทหาร ตำรวจ คุณครู นักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาเป็นเวลายาวนานกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอในจังหวัดสงขลา และนอกจากนี้อาหารบางส่วนนำไปช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยต่างๆด้วย
 
 บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/news/จังหวัดระยองจัดตักบาตรพระ.html
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 06:29
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv