สำหรับการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2552 รวม  15 วัน ณ ศาลาเจษฎาบดินทร์ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร โดยมีพระนักเทศน์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 รูป สำหรับหลักสูตรการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเทศน์  เทคนิคการเทศนา หลักการและวิธีการเทศ ศาสนพิธีเกี่ยวกับการเทศน์ การวิเคราะห์ธรรม พุทธวิธีการเผยแผ่ การเขียนบทเทศนา การใช้ภาษาไทยในการเทศน์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนากับเยาวชน การวิเคราะห์พุทธศาสนสุภาษิต  จรรยานักเทศน์  หลักการเทศน์ปุจฉา-วิสัชชนา การใช้ปฎิภาณในการเทศน์ หลักการเทศน์แจง  การประชาสัมพันธ์และการเป็นพิธีกร การพูดในชุมชนต่างๆ ศิลปะการใช้อุปมาและสาธก สื่อและเทคโนโลยีกับการเผยแผ่ การเขียนบทและบรรยายทางวิทยุ-โทรทัศน์ เทคนิคการกล่าวสัมโมทนียกถา  การอภิปรายธรรม และสมาธินักเทศน์ เป็นต้น ด้านนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวถึงงบประมาณการศึกษาพระปริยัติธรรมและบาลี ว่า ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2549 ซึ่งได้รับงบประมาณกว่า 154 ล้านบาท ปี 2550-2551 ได้รับงบประมาณกว่า 28 ล้านบาท ปี 2552 ได้รับงบประมาณ จำนวนกว่า 400 ล้านบาท ส่วนปี 2553 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาระดับอนุกรรมการของสำนักงบประมาณและได้เสนอมายังพลตรีสนั่น ขจรประสาท ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้รับทราบแล้ว ส่วนจะได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปี 2552 หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/news/2009-21-5-2.html
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 00:50
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv