โครงการอบรมสามเณรบวชเรียน ประจำปี พ.ศ. 2558

รายละเอียดโครงการอบรมสามเณรบวชเรียน ประจำปี พ.ศ. 2558 https://dmc.tv/a19347

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 29 ธ.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 7709 ]
บวชเรียน...เส้นทางแห่งความสุขและความสำเร็จ
 

รายละเอียดโครงการอบรมสามเณรบวชเรียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘


     สามเณรคือเหล่ากอของสมณะ ผู้เป็นศาสนทายาทที่สำคัญยิ่งที่จะมาช่วยสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้คงอยู่ต่อไป  เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมที่จะปลูกฝังให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ซึ่งสามเณรที่จะเก่งและดีได้ ก็ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตามหลักพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่หมู่ญาติและชาวโลกสืบไป

     ทางโครงการอบรมจึงได้จัดให้มีการบวชเรียนเพื่อมุ่งหวังพัฒนาให้สามเณรเป็นศาสนทายาทที่ดี เป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรม มีความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ สามารถนำไปสู่ภาคปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลไปทั่วโลก เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่สังคมโลกได้อย่างแท้จริง และ มุ่งตรงสู่เป้าหมายของชีวิต คือ การทำพระนิพพานให้แจ้งในกาลต่อไป

สิทธิพิเศษสำหรับสามเณรบวชเรียน


     ๑. ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ และสูงสุด ในด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม-นักธรรมบาลี และภาษาต่างประเทศ

     ๒. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อทั้งภายใน และต่างประเทศ

     ๓. ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์อุปโภค อาหาร ที่พัก พยาบาล และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย

   ๔. ได้รับการอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมคุณธรรม เพื่อนำไปใช้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องตามหลักพุทธวิธีจากพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานอบรมที่มีประสบการณ์ในด้านพัฒนาอบรมเยาวชน

     ๕. มีห้องสมุดค้นคว้าหาความรู้ที่ครบครัน

     ๖. มีห้องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ความเร็วสูงไว้ใช้ศึกษาเล่าเรียน

     ๗. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติธรรม และโรงฉัน ที่สะอาด เรียบร้อย สะดวก สงบ ส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขตลอดการอบรม
 

กำหนดการอบรม


ระยะเวลาการอบรม

   สามเณรรุ่นโต (จบการศึกษาชั้น ม.๒ – ม.๖) อบรมระหว่างวันที่ ๗ มีนาคม – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ (๔๙ วัน)
   สามเณรรุ่นเล็ก (จบการศึกษาชั้น ป.๖ – ม.๑) อบรมระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ (๓๓ วัน)

เปิดรับสมัคร
   ตั้งแต่บัดนี้ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

วันบรรพชา
   สามเณรรุ่นโต(จบการศึกษาชั้น ม.๒ – ม.๖) บรรพชาวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘
   สามเณรรุ่นเล็ก(จบการศึกษาชั้น ป.๖ – ม.๑)  บรรพชาวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘

สิ้นสุดการอบรม
     วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘

สถานที่อบรม
     วัดหรือโรงเรียนที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ ( สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02-831-1234 )

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
     ๑. เป็นเพศชายแท้ อายุ ๑๐-๑๘ ปี
     ๒. จบการศึกษาในระดับชั้น ป.๖ ถึง ม.๖
     ๓. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
     ๔. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการ
     ๕. สามารถอ่าน และ เขียนไทยได้
     ๖. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคเรื้อน เป็นต้น
     ๗. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด ลมชัก
     ๘. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย สามารถดูแลตัวเองได้
     ๙. มีความตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองเป็นสามเณรที่ดีในพระพุทธศาสนา

หลักฐานการสมัคร
     ๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
     ๒. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ
     ๓. สำเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ชุด
     ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ใบ
     ๕. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง ๑ ชุด
     ๖. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี)

ของที่ใช้ในการอบรม
     ๑. เสื้อขาวไม่มีลาย จำนวน ๒ ตัว
     ๒. กางเกงวอร์ม หรือกางเกงขายาว ใส่สบาย ลุกนั่งสะดวก ๒ ตัว
     ๓. เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย หรือเสื้อนักเรียน จำนวน ๑ ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
     ๔. กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ
     ๕. มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด
     ๖. ผ้าห่ม จำนวน ๑ ผืน
     ๗. ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ไฟฉายพร้อม  ถ่านไฟฉาย (ถ้ามี) และรองเท้าแตะ
     ๘. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ

ของที่ไม่ใช้ในการอบรม
     ๑. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ(Meditation)
     ๒. อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
     ๓. เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ, ซีดี, MP3, MP4, IPOD เป็นต้น
     ๔. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
     ๕. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
     ๖. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ , IPAD เป็นต้น
     **หมายเหตุ: เพื่อความปลอดกังวลในการฝึกสมาธิ ทางคณะกรรมการจะช่วยดูแลของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรม

ของที่ห้ามนำติดตัวตลอดการอบรม
     ๑. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่ออันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
     ๒. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด


เส้นทางนี้มีแก่นสาร
จากผู้เคยผ่านการบวชเรียน
.................................................................................................

 

พระมหา ดร.ชัฏพงศ์ กตปุญฺโญ   พรรษา ๑๖      
                   
การศึกษา ปริญญาเอก อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พุทธศาสตร์) มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุ่น,
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
บรรพชาสามเณร พ.ศ.๒๕๔๐
อุปสมบท พ.ศ.๒๕๔๒
หน้าที่การงานในปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกุมมะ,หัวหน้าหมู่บ้านปฏิบัติธรรมประเทศญี่ปุ่น

ความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมาบวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร...


   รู้สึกโชคดีที่ได้มีโอกาสบวชเรียนและสร้างบารมีในเพศสมณะตั้งแต่เยาว์วัย ไม่ต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารในทางโลก เพราะชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่ปลอดกังวล ปราศจากพันธนาการของชีวิต มีโอกาสศึกษาทั้งปริยัติ ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานอย่างแท้จริง
สิ่งที่อยากบอกน้องๆ...

  การบวช ถือเป็นชัยชนะอันสูงสุดของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และเพศชาย และหากใครได้มีโอกาสบวชเรียนตั้งแต่ยังเยาว์วัย ถือว่ามีโชคหลายชั้น เพราะบุคคลท่านนั้นย่อมมีโอกาสสร้างบุญบารมีได้มาก และมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งๆขึ้นไป เป็นการย่นย่อหนทางสู่พระนิพพานอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านให้ได้มาบวชกัน เพื่อตัวเอง เพื่อคนในครอบครัว เพื่อประเทศชาติ และเพื่อความเจริญยิ่งยืนนานของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป.
............................................................

พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทฺธิ  ป.ธ. ๙  พรรษา ๑๑


การศึกษา ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต,เปรียญธรรม ๙ ประโยค
บรรพชาสามเณร พ.ศ.๒๕๓๖
อุปสมบท พ.ศ.๒๕๔๗
หน้าที่การงานในปัจจุบัน รักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไฮล์บรอนน์ เยอรมนี

ความรู้สึกที่ได้มีโอกาสมาบวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร...


   รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเพื่อนๆหลายคนไม่มีโอกาสแบบเรา และได้บวชตอบแทนคุณบิดามารดา ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยตัวเองและท่านได้ขึ้นสวรรค์ เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วย
สิ่งที่อยากบอกน้องๆ...

   การได้ตัดสินใจก้าวเข้ามาเป็นสามเณรนี้ได้ชื่อว่า ถึงเส้นชัยแห่งความสำเร็จในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งผู้มีบุญในสมัยก่อนเมื่อเสวยสมบัติจนเบื่อแล้ว ท้ายที่สุดคือการออกบวชและศึกษาธรรมะ แต่สามเณรทุกๆรูป ได้มาทางลัดที่สุด โดยไม่ต้องเสียเวลากับสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ใจเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งให้กังวล จงมีความภาคภูมิใจในตัวเองให้มากๆ เมื่อมานึกย้อนดูในภายหลัง จะมีแต่ความปลื้มใจตลอดเส้นทาง ซึ่งไม่มีชีวิตแบบไหนจะมาประเสริฐเท่ากับชีวิตสมณะได้เลย.
............................................................

เครือข่ายสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน
http://goo.gl/4AmdOo


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27
      ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ 3 โครงการ
      พิธีถวายมหาสังฆทาน 122 รูป ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี
      ขอเชิญทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษา พุทธศักราช 2561
      ขอเรียนเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา 2561
      เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 22
      โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
      โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 134 ปี พระมงคลเทพมุนี
      โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ครบรอบ 101 ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ รุ่น วันธรรมชัย
      ค่ายรักแม่ LOVE U MOM CAMP
      Super Kids Leader Camp 2018-แค้มป์พัฒนาตนเองเชิงพุทธ
      สัมมนาวิชาการธรรมธารา "วัคซีนชาวพุทธไทย"
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ 3 โครงการ
  ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเวียนประทักษิณ โครงการบรรพชาและอุปสมบทหม..
(20 ก.ค. 2561)    ชม 170 ครั้ง
สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27
  เปิดรับสมัครบวชโครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 (ปิดเทอม..
(23 ก.ค. 2561)    ชม 56 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร