" กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ " เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559

" กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ " เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559 https://dmc.tv/a21994

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 8 พ.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 1064 ]
 " กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ "
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ประจำปีพุทธศักราช 2559
 
 
     เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่พระอรหันต์ผู้ทำหน้าที่ ประดุจพระธรรมทูตรุ่นแรก จำนวน 60 รูป ว่า....

“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย
เทวมนุสฺสานํ มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ
สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา
อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺญาตาโร อหมฺปิ ภิกฺขเว เยน อุรุเวลา
เสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ.”

“เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกัน 2 รูป
จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่
เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำบล
อุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม.” (วิ. มหา. ๔/๓๙/๓๒)     จากพระพุทธโอวาทดังกล่าว กลายเป็นอนุสติให้เหล่าพุทธสาวก แม้ในยุคปัจจุบัน ยึดถือเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นพลังในการออกทำหน้าที่นำแสงสว่างแห่งพระอริยสัจธรรมไปสู่ชาวโลกทั้ง หลาย ไม่ว่าท้องถิ่นแผ่นดินนั้นจะห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเพียงใด แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ พระภิกษุผู้มีหัวใจดุจพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ก็ช่วยกันแผ่ขยายธรรมรังสีออกไปสู่เมืองแล้วเมืองเล่า ประเทศแล้วประเทศเล่า อย่างน่าอนุโมทนาสาธุการ

     ด้วยเหตุนี้ "กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก" จึงเกิดขึ้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
 

" ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก " ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่....

 
     ห้องรับบริจาค สภาธรรมกายสากลและอาคาร 100 ปีคุณยายฯ หรือผู้ประสานงานกองที่ท่านสังกัด
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี งานบุญวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน
      ตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ โครงการสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 5
      โครงการ The Sun of Peace รุ่นที่ 11
      โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 34
      จัดพิมพ์หนังสือ คุณยาย In My Heart ฉบับภาษาจีน
      บวชสาเณรปิดภาคเรียน ยุวพุทธศาสตร์ รุ่น 5
      โครงการอบรมสามเณรใหม่ 2560
      บวชสามเณรปิดเทอม "หน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 6"
      โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี
      โรงเรียนตะวันชัยวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปี 2560
      ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้วรุ่นพิเศษ 18 (อายุ 18-50 ปี)
      ค่ายติว ม.ปลายสายวิทย์-คณิต ( ITC )
      กำหนดการวันมาฆบูชา 47 ปี วัดพระธรรมกาย เสาร์ที่ 11 ก.พ.นี้