พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9, 6, 3 และบาลีศึกษา 9, 6 สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย

พุทธศาสนิกชน แสดงความยินดี จัดมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9,6,3 และบาลีศึกษา 9,6 สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a21592

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 11 ก.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2857 ]
พุทธศาสนิกชน แสดงความยินดี จัดมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค 9,6,3
และบาลีศึกษา 9,6 สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย


     พระมหานพพร ปุญญชโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวว่า ในแต่ละปี ทางแม่กองบาลีฯได้จัดให้มีการ "สอบบาลีสนามหลวง" ขึ้นเพื่อเป็นการวัดภูมิปัญญาและผลการศึกษาทางด้านพระปริยัติธรรมของพระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาเล่าเรียน แต่เนื่องจากการจัดสอบดังกล่าวได้ ตั้งมาตรฐานการวัดผลการศึกษาโดยกำหนดกฎเกณฑ์การสอบได้ ไว้ค่อนข้างสูง ในแต่ละปีจึงมีจำนวนผู้สอบได้น้อยกว่าผู้สอบตก โดยเฉพาะประโยค 9 อันเป็นประโยคสูงสุดด้วยแล้ว ในปีหนึ่งๆ จะมี ผู้สอบได้เพียงไม่กี่สิบรูปเท่านั้น ผู้ใดสอบได้นับว่าเป็นเพชรน้ำเอกในวงการศึกษาสงฆ์เลยทีเดียว ในปีนี้ในส่วนของวัดพระธรรมกายมีผู้สอบผ่าน เปรียญธรรมประโยค 9,6,3 และบาลีศึกษา 9,6 จำนวน 29 รูป / คน

     วันนี้ ( 10 ก.ค. 59 ) วัดพระธรรมกาย จึงจัดพิธีมุทิตาสักการะผู้สอบได้เปรียญธรรมประโยค 9,6,3 และบาลีศึกษา 9,6 ของสำนักเรียนวัดพระธรรมกาย จำนวน 29 รูป / คน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล โดยพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นในภาคเช้า พุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม และ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นพิธีมุทิตาสักการะ เปรียญธรรมประโยค 9,6,3 จำนวน 11 รูป และบาลีศึกษา 9,6 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ เปรียญธรรมประโยค 9 จำนวน 1 รูป , เปรียญธรรมประโยค 6 จำนวน 10 รูป , เปรียญธรรมประโยค 3 จำนวน 16 รูป , บาลีศึกษา 9 จำนวน 1 ท่าน และบาลีศึกษา 6 จำนวน 1 ท่าน ต่อด้วยพิธีปวารณาและถวายไทยธรรม พระภิกษุเปรียญธรรมที่บวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา ที่ผ่านมา

     "บาลี คือสุดยอดของภาษา เป็นภาษาของผู้รู้ภาษาของบัณฑิต ภาษาของนักปราชญ์ ถือได้ว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาอันหาที่สุดมิได้ คุณูปการอันยิ่งใหญ่ของภาษาบาลีก็คือ เป็นภาษาที่ช่วยเก็บรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดี การศึกษาภาษาบาลีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรื่องยั่งยืนอยู่ได้" พระมหานพพรกล่าว
 

รายนามพระนักเรียนป.ธ.9, 6, 3 บ.ศ.9, 6 สำนักเรียนวัดพระธรรมกายที่สอบผ่านปี 2559

     1. พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ.9
     2. พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ป.ธ.6
     3. พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ ป.ธ.6
     4. พระมหาวิทยา ธมฺมวโร ป.ธ.6
     5. พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย ป.ธ.6
     6. พระมหาวรวัชร วรินฺทชโย ป.ธ.6
     7. สามเณรธงชัย นิยมพิทักษ์พงศ์ ป.ธ.6
     8. สามเณรสุวินิจ เลาหวงศ์ ป.ธ.6
     9. สามเณรเมฑัต ลาโส ป.ธ.6
     10. สามเณรณัฐพล ภูวนาฎภิญโญ ป.ธ.6
     11. สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ ป.ธ.6
     12. พระไพฑูรย์ ชาวน้ำ ป.ธ.3
     13. พระเอกวศิน แจ่มเนียม ป.ธ.3
     14. พระอานนท์ ธมฺมิทฺธิโก ป.ธ.3
     15. สามเณรจิรายุ เพชร์รักษา ป.ธ.3
     16. สามเณรพงศ์พล สุขพันธ์ ป.ธ.3
     17. สามเณรสิริโชค นุชเทียน ป.ธ.3
     18. สามเณรเดชเมธี ลังกาพินธุ์ ป.ธ.3

รายนามพระนักเรียนป.ธ.9,6,3 บ.ศ.9,6 สำนักเรียนวัดพระธรรมกายที่สอบผ่านปี 2559


     19. สามเณรคงศักดิ์ เศษสังข์ ป.ธ.3
     20. สามเณรสิทธิชาติ บุญนำ ป.ธ.3
     21. สามเณรญาณวุฒิ กิ่งก้าน ป.ธ.3
     22. สามเณรวีรดล สมานมิตร ป.ธ.3
     23. สามเณรศรายุทธ หล้าสุดตา ป.ธ.3
     24. สามเณรศหัศวรรต เอี่ยมสง่า ป.ธ.3
     25. สามเณรโกมินทร์ ฉายยิ่ง ป.ธ.3
     26. สามเณรสันติสุข สุขคำมี ป.ธ.3
     27. สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี ป.ธ.3
     28. นางสาวสิรินุช บุสโร บ.ศ.9
     29. นายเสฐียร ทั่งทองมะดัน บ.ศ.6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูฝน
      พิธีตัดปอยผมและปลงผม โครงการสามเณรดี ศรีเมืองลุง
      ชมรมพุทธศาสน์ ม.นเรศวร จัดตักบาตรประจำสัปดาห์
      ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
      ชมรมพุทธศาสน์ มรภ.พิบูลสงคราม จัดตักบาตรพระ
      ชมรมแกลงร่วมใจ จัดอบรมห้องเรียนศีลธรรม
      ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณร
      พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
      วัดพระธรรมกาย จัดงานบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5
      ชาวไทย–เมียนมาร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง