ขอแสดงมุทิตาสักการะเปรียญธรรมประโยค ๙ สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย

ขอแสดงมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณร ผู้สอบผ่าน บาลีสนามหลวง เปรียญธรรมประโยค ๙, ๘, ๗, ๖, ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ และ บาลีศึกษา ๘ สำนักศาสนาศึกษาวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๑ https://dmc.tv/a23112

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 8 มี.ค. 2561 ] - [ ผู้อ่าน : 1894 ]
 
ขอแสดงมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณร ผู้สอบผ่าน บาลีสนามหลวง 
เปรียญธรรมประโยค ๙, ๘, ๗, ๖, ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ และ บาลีศึกษา ๘
สำนักศาสนาศึกษาวัดพระธรรมกาย
สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๑


รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๙ ประจำปี ๒๕๖๑
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
     ๑. พระมหาธนณัฏฐ์ กิตฺติปญฺโญ
         เปรียญธรรม ๙ ประโยค
         รูปที่ ๗๒ ของวัดพระธรรมกาย

     ๒. พระมหาวัชระ วิทูรชโย
        เปรียญธรรม ๙ ประโยค
        รูปที่ ๗๓ ของวัดพระธรรมกาย

     ๓. พระมหายอดนภา วิสิฏฺฐชโย
        เปรียญธรรม ๙ ประโยค
        รูปที่ ๗๔ ของวัดพระธรรมกาย

      ๔. พระมหารณภพ กิตฺติธมฺโม
         เปรียญธรรม ๙ ประโยค
         รูปที่ ๗๕ ของวัดพระธรรมกาย

     ๕. พระมหาทินพัฒน์ สารตฺถชโย
        เปรียญธรรม ๙ ประโยค
        รูปที่ ๗๖ ของวัดพระธรรมกาย
 
     ๖. พระมหาจิรายุ โพธิชโย
        เปรียญธรรม ๙ ประโยค
        รูปที่ ๗๗ ของวัดพระธรรมกาย
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๘  ประจำปี ๒๕๖๑
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
     ๑. พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข (สุขกิจเจ)
     ๒. พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย (อภิวิชญ์ชลชาติ)
     ๓. พระมหาพงศธร ธีชโย (เนาว์เภา)
     ๔. สามเณรณัฐดนัย จันทะพันธ์
     ๕. สามเณรณัฐพล ภูวนาฎภิญโญ
     ๖. สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๗  ประจำปี ๒๕๖๑
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
     ๑. พระมหาธัญสัณห์ กิตฺติสาโร (ศรีบูระเดช)
     ๒. พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ (เถลิงเกียรติขจร)
     ๓. พระมหาโกมล สุภจิตฺโต (ด้วงเต่า)
     ๔. พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย (ศิลาวราเวทย์)
     ๕. พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ (เอกรักษาศิลป์ชัย)
     ๖. พระมหากฤตพจน์ สกฺกธมฺโม (ปุระ)
     ๗. พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย (ภาระดีไพเราะห์)
     ๘. พระมหาเทิดเกียรติ นาถชโย (เวียงสิมมา)
     ๙. พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย (สุขจิต)
     ๑๐. พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต (นิยมพิทักษ์พงศ์)
     ๑๑. พระมหาพิพัฒน์ วิชโย (คงกระพันธ์)
     ๑๒. สามเณรวัฒนะ ดอกสะบา
     ๑๓. สามเณรอภิสิทธิ์ เหล่าชินชาติ
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค 6  ประจำปี ๒๕๖๑
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
     ๑. พระมหาผดุงพงษ์ ผาติวํโส (แก้วดอก)
     ๒. พระมหาณัฐวัฒน์ อมตชโย (ลิ้มรัตน์)
     ๓. พระมหาอนุชน วิมุตฺติชโย (วันจงคำ)
     ๔. พระมหาชราธร ธมฺมโชโต (นามวงษ์)
     ๕. พระมหานันทวัฒน์ ธมฺมนนฺโท (ทองโท)
     ๖. พระมหาต้นตระการ ธมฺมกุสโล (พิลาดี)
     ๗. พระมหากัณฐ์ ธมฺมสาโร (ขวัญทองยิ้ม)
     ๘. สามเณรหัสดี  เลิศพันราย
     ๙. สามเณรสิทธิชัย  ชำนาญพุดซา
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค 5  ประจำปี ๒๕๖๑
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
     ๑. พระมหาสันติ เนปโก (สุภาชนะ)
     ๒. พระมหาอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ (ชินพิพัฒน์)
     ๓. พระมหาพัฒทานัย ธมฺมธีโร (เคนไชยวงศ์)
     ๔. พระมหาพิศณุพนธ์ โสภิตชโย (สีดาจัน)
     ๕. พระมหาดุสิต ธมฺมโชโต (คชเดช)
     ๖. พระมหากิตติศักดิ์ กลฺยาณธมฺโม (ยอดทองหลาง)
     ๗. สามเณรชาญชัย ชุ่มชื่น
     ๘. สามเณรพศวัต ศรีวรพันธ์
     ๙. สามเณรปฏิพล มุ่งประสิทธิชัย
     ๑๐. สามเณรณัฐพล จันทา
     ๑๑. สามเณรธวัชชัย สายสมบัติ
     ๑๒. สามเณรฐิติพันธ์ ณัฐธยาน์
     ๑๓. สามเณรนัทดนัย วิภาวิน
     ๑๔. สามเณรสิทธิชัย เดชคำพู
     ๑๕. สามเณรปุญญพัฒน์ หงษ์ศรี
     ๑๖. สามเณรธีรศักดิ์ รักสกุล
     ๑๗. สามเณรรัตนพล ประสาททอง
     ๑๘. สามเณรธนากร สุนี
     ๑๙. สามเณรอภิวัฒน์ ครองยุติ
     ๒๐. สามเณรธนพล อุ่นบุญเรือง
     ๒๑. สามเณรธนบดี ปัญญาดี
     ๒๒. สามเณรศุภกร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
     ๒๓. สามเณรบรรพชา ครองพันธ์
     ๒๔. สามเณรหมี อายี
     ๒๕. สามเณรอธิบุตร ยอดพุดชา
     ๒๖. สามเณรธีรพงษ์ บัวศรี
 

รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค 4  ประจำปี ๒๕๖๑
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
     ๑. พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค  (จิราดิเรก)
     ๒. พระมหาศิริ สิริสาโร (กาญจนวิชานนท์)
     ๓. พระมหาเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ (แจ๋มเนียม)
     ๔. สามเณรธนพล เจริญผล
     ๕. สามเณรณรงฤทธิ์ วันศุกร์
     ๖. สามเณรเดชเมธี ลังกาพินธุ์
     ๗. สามเณรคงศักดิ์ เศษสังข์
     ๘. สามเณรชลิตนพณัฐ คำภา
     ๙. สามเณรพลากร ดีประเสริฐ
     ๑๐. สามเณรสิทธิชาติ บุญนำ
     ๑๑. สามเณรศุภลักษณ์ บุรีขันธ์
     ๑๒. สามเณรแทน พนักงาม
     ๑๓. สามเณรธนกิจ แก้วเจริญวิริยะ
     ๑๔. สามเณรศุภากร หิรัญศรี
     ๑๕. สามเณรบัณฑิต แสงทอง
     ๑๖. สามเณรจอเหล่ ทูทอง
     ๑๗. สามเณรจักรพันธ์ อยู่เย็น
     ๑๘. สามเณรวรวุฒิ พุทธธรรม
     ๑๙. สามเณรสรศักดิ์ หล่อแหลม
     ๒๐. สามเณรสันติสุข สุขคำมี
     ๒๑. สามเณรพัทธนันท์ สุนทรวรเชษฐ์
     ๒๒. สามเณรชยันต์พล เปรมธาวินัย
     ๒๓. สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ
     ๒๔. สามเณรนิธิพล สายพินทอง
     ๒๕. สามเณรนวพล วิลัยเกษ
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค 3  ประจำปี ๒๕๖๑
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
     ๑. พระคงกระพัน วุฑฺฒิธโร (เข่งพิมล)
     ๒. พระธานินทร์ ญาณินฺโท (อินทรหะ)
     ๓. พระพจภณ เขมโชโต (แน่นหนา)
     ๔. พระรังสรรค์ ธมฺมทินฺโน (ภูลายขาว)
     ๕. พระณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต (คำดิษฐ)
     ๖. พระพนารักษ์ ปุณฺณวีริโย (แสนพันธ์)
     ๗. พระนพพล อุตฺตมปุญฺโญ (คำนก)
     ๘. พระภัทร์นฤน ฐิตปุญฺโญ (บุญเทศ)
     ๙. พระเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ (ทิพย์เนตร)
     ๑๐. พระวรรธนะ ธมฺมนาโท (คำใจ)
     ๑๑. พระภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ (กิจพนาชัย)
     ๑๒. พระภูตะวัน ธมฺมชีโว (ถิ่นจันดา)
     ๑๓. สามเณรเอกพล  วงศ์สวาสดิ์
     ๑๔. สามเณรสันติภาพ  ตันสิริ
     ๑๕. สามเณรสุรพล  ศรีสะอาด
     ๑๖. สามเณรจิรายุ  ทรัพย์โภคา
     ๑๗. สามเณรกัมปนาท  สุวรรณเลิศ
     ๑๘. สามเณรทศพล  ประทุมภักดิ์
     ๑๙. สามเณรโชคตระการ  สิงห์คำ
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๑ - ๒  ประจำปี ๒๕๖๑
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)
 
    ๑. พระธาดา จรณธโร (วิทักษบุตร)
    ๒. พระพิจิตร ปภากโร (กุลฐิติกร)
    ๓. พระสุบงกช นิสมฺมกาโร (พันธ์คำภา)
    ๔. พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม (กุสลจีรัง)
    ๕. พระเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช  (ถิระศรุตานันท์)
    ๖. พระเอกพล อาจารปาโล (เอกเศวตอนันต์)
    ๗. พระเมธี  วรกาโร (ศรีอาภรณ์)
    ๘. พระชัชวัชร ปาลิโต (กุจิรพันธ์)
    ๙. พระวิทัสน์ สทฺธาพหุโล (รัตนเลิศนาวี)
    ๑๐. พระนาวิน นาถวโร (จิวไว้วรณ์)
    ๑๑. พระธนาพล ธมฺมสิทฺโธ (ขันเงิน)
    ๑๒. พระชวิน ธมฺมโกวิโท (พรธาดาวิทย์)
    ๑๓. สามเณรผดุงชัย เปรมปรีดา
    ๑๔. สามเณรธรณ์เทพ ศรีสมุทร
    ๑๕. สามเณรเจมส์ ลุงคำ
    ๑๖. สามเณรนนทวัฒน์ เชยชื่น
    ๑๗. สามเณรผดุงเกียรติ สายแก้ว
    ๑๘. สามเณรบัญญพล หอมเทียม
    ๑๙. สามเณรธนวรรธน์  เจริญอนันตสิน
    ๒๐. สามเณรณัฐนันท์  นวลวัน
    ๒๑. สามเณรสมโชค  พงษ์วิชัย
    ๒๒. สามเณรวายุ  คำทองนาค
    ๒๓. สามเณรนพนนท์  จีนดิบ
    ๒๔. สามเณรวีรภัทร  วรุณวงศ์ชัย
    ๒๕. สามเณรดนุสรณ์  จิ๋วปัญญา
    ๒๖. สามเณรทยุติธร  คงเมือง
    ๒๗. สามเณรฐิติพงษ์  แซ่ตั้น
    ๒๘. สามเณรปกาสิต  เพ็ชรพุดจาด
    ๒๙. สามเณรนิพัทธ์  เจริญศรี
    ๓๐. สามเณรปรเมธ  เต๋จ๊ะ
    ๓๑. สามเณรปิยะพงษ์  สีหาพล
    ๓๒. สามเณรภูรินทร์  พวงมาลัย
    ๓๓. สามเณรปฏิภาณ  คำแผลง
    ๓๔. สามเณรเจษฎา  กัณหาพิมพ์
    ๓๕. สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก
    ๓๖. สามเณรดิน  นนลือชา
    ๓๗. สามเณรภูบดี  พิบูลรัตน์
 
 
รายนามผู้สอบผ่านบาลีศึกษา  ๘  ประจำปี ๒๕๖๑
 
     ๑. นายเสฐียร  ทั่งทองมะดัน
     ๒. นางสาวประสงค์ สมน้อย
 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ชาวศรีลังกา ร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์
      ชาวเมียนมา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
      ชาวเวียดนาม เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย
      คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
      บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย
      พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)
      ชาว สปป.ลาว เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
      มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐิน ณ เมืองมาตาเล ศรีลังกา
      ชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
      บรรยากาศสอบนักธรรมโท-เอก ณ วัดพระธรรมกาย
      มหาวิทยาลัยสงฆ์ย่างกุ้ง ส่งผู้แทนร่วมอบรมโครงการ UG5
      วัดศิลาลาด จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี
      ชาวเวียดนาม เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ชาวศรีลังกา ร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์
  กลุ่มแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศศรีลังกา ได้เดินทางมา..
(10 ธ.ค. 2561)    ชม 240 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร