บทสวดมนต์ข้ามปี รวมบทสวดมนต์ข้ามปี

บทสวดมนต์ข้ามปี รวมบทสวดมนต์ข้ามปี มีบทอะไรบ้างมาติดตามกัน https://dmc.tv/a20940

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 31 ธ.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 14029 ]

บทสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่


บทสวดมนต์ข้ามปี

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับสิ่งดีๆ ปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี

บทสวดมนต์ข้ามปี

     วันคืนล่วงไปล่วงไป บัดนี้เราทำอะไรอยู่ .. วันคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ บางคนอาจรู้สึกว่า เราเพิ่งฉลองปีใหม่ไปเมื่อไม่นานมานี้ และแล้วก็มาถึงวันสิ้นปีอีกครั้ง สิ่งดีๆ ที่เราจะได้ทำ เพื่อส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต คนในครอบครัว สังคม และโลกใบนี้ กิจกรรมดีๆ ที่ชาวพุทธกระทำกันคือ การปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี เพื่อส่งผ่านความรักและความเมตตาปรารถนาดีไปให้กับผู้คนรอบข้าง กระแสแห่งความดีจะแผ่ขยายออกไป และออกไป โลกใบนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุข มีสันติภาพ

     กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนี้ นิยมทำเป็นกลุ่มเป็นหมู่ ตามวัดและสถานที่สำคัญที่มีการจัดสวดมนต์ข้ามปี วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ก็เป็นอีกวัดหนึ่ง ที่มีการจัดกิจกรรมดีเช่นนี้ และที่สำคัญคือ สาธุชนที่ตั้งใจมาสวดมนต์ข้ามปี จะมาอยู่ที่วัด รักษาศีล 8 ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ(Meditation) ก่อนที่จะถึงวันสิ้นปี ซึ่งทางวัดพระธรรมกายเรียกกิจกรรมนี้ว่า "ธุดงค์ปีใหม่"

     สาธุชนและผู้ที่ใฝ่ในบุญจะมาอยู่วัดและถือธุดงค์ คือ การอยู่ตามแต่เจ้าหน้าที่จัดให้ และปฏิบัติธรรม น้อมนำแต่สิ่งดีๆ สิ่งที่เป็นบุญกุศลเข้าสู่ตัว

บทสวดมนต์ข้ามปี

     สำหรับบทสวดมนต์ที่ใช้ก็จะมีหลายบทด้วยกัน ได้แก่

     บทสวด คำบูชาพระรัตนตรัย

          โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
          สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม
          สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
          ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง
          อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ
          สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ
          ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา
          อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ
          อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

          1.  อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.
          (กราบลง ภาวนาว่า พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา)

          2. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ
          (กราบลง ภาวนาว่า ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นทีพึ่งของเรา)

          3. สุปะฏิปันโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ
          (กราบลง ภาวนาว่า สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นทีพึ่งของเรา)

     บทชุมนุมเทวดา

          สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
          ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ
          ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
          อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

          สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา
          สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง
          สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
          ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
          ภุมมา จา ยันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
          ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ.

          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา


(1)    คำนมัสการ

          นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
          นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
          นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


(2) บทพระไตรสรณคมน์

          พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
          ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
          สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

          ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
          ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

          ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
          ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ


(3) บทนมการสิทธิคาถา

              สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ               ทะวาทะสัญจะ สะหัสสะเก
          ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                    นะมามิ สิระสา อะหัง
          เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                อาทะเรนะ นะมามิหัง
          นะมะการานุภาเวนะ                       หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
          อะเนกาอันตะรายาปิ                      วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

              สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ       จะตุวีสะติสะหัสสะเก
          ทะสะสะตะสะหัสสานิ                     นะมามิ สิระสา อะหัง
          เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                อาทะเรนะ นะมามิหัง
          นะมะการานุภาเวนะ                       หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
          อะเนกา อันตะรายาปิ                     วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ
          
              สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต              อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก
          วีสะติสะตะสะหัสสานิ                      นะมามิ สิระสา อะหัง
          เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                 อาทะเรนะ นะมามิหัง
          นะมะการานุเวนะ                           หันตวา สัพเพ อุปัททะเว
          อะเนกา อันตะรายาปิ                      วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ


(4) บทนโมการอัฏฐกคาถา

              นะโม อะระหะโต สัมมา                สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
          นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ                    สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
          นะโม มะหาสังฆัสสาปิ                     วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
          นะโม โอมาตยารัทธัสสะ                  ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง
          นะโม โอมะกาตีตัสสะ                      ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ
          นะโม การัปปะภาเวนะ                     วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
          นะโม การานุภาเวนะ                       สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
          นะโม การัสสะ เตเชนะ                     วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ


(5) บทมงคลสูตร

              อะเสวะนาจะ พาลานัง            ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
          ปูชา จะ ปูชะนียานัง                  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ                ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
          อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ                  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ              วินะโย จะ สุสิกขิโต
          สุภาสิตา จะ ยาวาจา                  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                    ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
          อะนากุลา จะ กัมมันตา                เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ             ญาตะกานัญจะ สังคะโห
          อะนะวัชชานิ กัมมานิ                  เอตัมมังคะละมุตตะมัง
          อาระตี วิระตี ปาปา                    มัชชะปานา จะ สัญญะโม
          อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ                เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          คาระโว จะ นิวาโต จะ                 สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
          กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง                 เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          ขันตี จะ โสวะจัสสะตา                 สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
          กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา                 เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ            อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
          นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ                  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ                  จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
          อะโสกัง วิระชัง เขมัง                  เอตัมมังคะละมุตตะมัง.
          เอตาทิสานิ กัตวานะ                   สัพพัตถะมะปะราชิตา
          สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ              ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ.


(6) บทรตนสูตร (ย่อ)

              ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
          คเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
          นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
          อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง
          เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

              ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง
          ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
          นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ
          อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
          เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

              ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี
          สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ
          สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ
          อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง
          เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

              เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา
          จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ
          เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา
          เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ
          อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
          เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

              เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ
          นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ
          เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ
          ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา
          อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง
          เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ.

              ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง
          วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง
          เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา
          นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป


(7) บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ)

          เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง              มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
          อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ              อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
          ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา                สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
          เอตัง สะติง อะทิฏเฐยยะ              พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
          ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา        ทัสสะเนนะ สัมปันโน
          กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง                   นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ  


(8) บทขันธปริตร

              วิรูปักเขหิ เม เมตตัง           เมตตัง เอราปะเถหิ เม
          ฉัพฺยาปุตเตหิ เม เมตตัง           เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
          อะปาทะเกหิ เม เมตตัง            เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
          จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง           เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
          มา มัง อะปาทะโก หิงสิ           มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
          มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ           มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
          สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา          สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
          สัพเพ ภัทฺรานิ ปัสสันตุ              มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

          อัปปะมาโณ  พุทโธ  อัปปะมาโณ  ธัมโม  อัปปะมาโณ  สังโฆ  
          ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี  
          สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ  
          โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ


(9) บทโมระปริตร

              อุเทตะยัญจักขุมา เอกราชา
          หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
          ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
          ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง

              เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
          เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
          นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา
          นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
          อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

              อะเปตะยัญจักขุมา เอกราชา
          หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส
          ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
          ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง

              เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม
          เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ
          นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา
          นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
          อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ


(10) บทวัฏฏะกะปริตร

              อัตถิ โลเก สีละคุโณ               สัจจัง โสเจยยะนุททะยา
          เตนะ สัจเจนะ กาหามิ                 สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

              อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง            สะริตวา ปุพพะเก ชิเน
          สัจจะพะละมะวัสสายะ                  สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

              สันติ ปักขา อะปัตตะนา            สันติ ปาทา อะวัญจะนา  
          มาตา ปิตา จะ นิกขันตา               ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ

              สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง           มะหาปัชชะลิโต สิขี
          วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ              อุทะกัง ปัตวา ยะถาสิขี
          สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ                 เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ


(11) บทอาฏานาฏิยะปริตร

              วิปัสสิสสะ นะมัตถุ           จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
          สิขิสสะปิ นะมัตถุ                สัพพะภูตานุกัมปิโน
          เวสสะภุสสะ นะมัตถุ             นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
          นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ            มาระเสนัปปะมัททิโน
          โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ       พราหมะณัสสะ วุสีมะโต
          กัสสะปัสสะ นะมัตถุ             วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
          อังคีระสัสสะ นะมัตถุ            สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
          โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ        สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
          เย จาปิ นิพพุตา โลเก          ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
          เต ชะนา อะปิสุณา              มะหันตา วีตะสาระทา
          หิตัง เทวะมะนุสสานัง           ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
          วิชชาจะระณะสัมปันนัง         มะหันตัง วีตะสาระทัง
          วิชชาจะระณะสัมปันนัง          พุทธัง วันทามะ โคตะมันติฯ


(12) โพชฌังคปริตร

              โพชฌังโค สะติสังขาโต         ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
          วิริยัมปีติปัสสัทธิ                      โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
          สะมาธุเปกขะโพชฌังคา             สัตเต เต สัพพะทัสสินา
          มุนินา สัมมะทักขาตา                 ภาวิตา พะหุลีกะตา
          สังวัตตันติ อะภิญญายะ               นิพพานายะ จะ โพธิยา
          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

              เอกัสมิง สะมะเย นาโถ           โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
          คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา                 โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
          เต จะ ตัง อะภินันทิตวา               โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

              เอกะทา ธัมมะราชาปิ              เคลัญเญนาภิปีฬิโต
          จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ                ภะณาเปตวานะ สาทะรัง
          สัมโมทิตวา จะ อาพาธา               ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                 โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

              ปะหีนา เต จะ อาพาธา             ติณณันนัมปิ มะเหสินัง
          มัคคาหะตะกิเลสาวะ                    ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                  โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ


(13) บทอะภะยะปะริตตะคาถา

              ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
          โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
          ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
          พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

              ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
          โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
          ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
          ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

              ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
          โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
          ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
          สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ


(14) บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา


              ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา     ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา
          โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา           โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน
          เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ             สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง
          สัพเพ เทวานุโมทันตุ                สัพพะสัมปัตติสิทธิยา
          ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ            สีลัง รักขันตุ สัพพะทา
          ภาวะนาภิระตา โหนตุ               คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ
          สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา           ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
          อะระหันตานัญจะ เตเชนะ           รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ


(16) บทสรรเสริญพระพุทธคุณ

          พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

          อิติปิ โส ภะคะว อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน  
          สุคะโต โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง,  
          พุทโธ ภะคะวาติ ฯ

          สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก,  
          โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่า วิญญูฮีติ)

          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  
          สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  
          สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง  จัตตาริ  
          ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,  
          อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรัง  
          ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ


(16) บทชะยะสิทธิคาถา

              พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
          ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
          ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ.

              มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
          โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
          ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

              นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
          ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
          เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

              อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
          ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
          อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวามุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

              กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
          จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
          สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

              สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
          วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
          ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสาภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

              นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
          ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
          อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

              ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
          พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
          ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
          ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ.

              เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา
          โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
          หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
          โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
          หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
          โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ.


(17) บททวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา

              มะหาการุณิโก นาโถ               หิตายะ สัพพะปาณีนัง
          ปูเรตวา ปาระมี สัพพา             ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ             โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

              ชะยันโต โพธิยา มูเล                สักยานัง นันทิวัฑฒะโน
          เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ          ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
          อะปะราชิตะปัลลังเก               สีเส ปะฐะวิโปกขะเร
          อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง        อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ.

              สุนักขัตตัง สุมังคะลัง               สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง
          สุขะโณ สุมุหุตโต จะ                สุยิฏฐัง พรัหมะจารีสุ
          ปะทักขิณัง กายะกัมมัง             วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
          ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง            ปะณิธี เต ปะทักขิณา
          ปะทักขิณานิ กัตวานะ              ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ.


(18) บทอุณหิสสวิชัย

              อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย      ธัมโม โลเก อะนุตตะโร
          สัพพะสัตตะหิตัตถายะ            ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต                       
          ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ          อะมะนุสเสหิ ปาวะเก
          พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต         อะกาละมะระเณนะ วา
          สัพพัสมา มะระณา มุตโต        ฐะเปตวา กาละมาริตัง
          ตัสเสวะ อานุภาเวนะ             โหตุ เทโว สุขี สะทา
          สุทธะสีลัง สะมาทายะ           ธัมมัง สุจะริตัง จะเร
          ตัสเสวะ อานุภาเวนะ             โหตุ เทโว สุขี สะทา
          ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง             ธาระณัง วาจะนัง คะรุง
          ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา          ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ


(19) มงคลจักรวาลใหญ่

          สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ  มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญา
          ธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  
          สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุ
          พยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะ

          รังสิยานุภาเวนะ  เกตุมาลานุภาเวนะ  ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ  
          ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ  
          สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ  พุทธานุภาเวนะ  ธัมมานุภาเวนะ  
          สังฆานุภาเวนะ  เตชานุภาเวนะ  อิทธานุภาเวนะ  พะลานุภาเวนะ  

          เญยยะธัมมานุภาเวนะ  จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ   
          นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ  อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ  อัฏฐะ
          สะมาปัตติยานุภาเวนะ  ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ  จะตุสัจจะญาณานุ
          ภาเวนะ  ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ  สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ  

          เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ  สัพพะปะริตตานุภาเวนะ  
          ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะ
          โทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะ
          สังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ  

          สะมังคิโก  โหตุ  สัพพะทาฯ  อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหา
          สะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ  

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง           รักขันตุ สัพพะเทวะตา
          สัพพะพุทธา นุภาเวนะ           สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง           รักขันตุ สัพพะเทวะตา
          สัพพะธัมมา นุภาเวนะ           สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง           รักขันตุ สัพพะเทวะตา
          สัพพะสังฆา นุภาเวนะ           สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ


(20) ภูมิพลมหาราชวรสฺส ชยมงฺคลคาถา

              ภูมิพโล มหาราชา             นวโม จกฺกิวำ สิโก
          รฏฺฐปฺปสาสเน พฺยตฺโต            นีติจาริตฺตโกวิโท
          สมฺพุทฺธมามโก อคฺโค             สาสนสฺสูปถมฺภโก
          รชฺชำ  ธมฺเมน กาเรติ             ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ
          ทยฺยานำ  วุฑฺฒิมิจฺฉนฺโต         สนฺติมคฺคนิโยชโก
          สพฺเพสำ  ทุกฺขฆาตา จ           สทา จ สุขทายโก
          สพฺพทยฺยานมตฺถาย               สพฺพกิจฺจานิ กุพฺพเต
          ทุกฺขโต ทุกฺขิเต ทยฺเย            ภยโต ภยตชฺชิเต
          สมุสฺสาโห ปโมเจติ               มหาการุญฺญเจตสา
          เมตฺโตทเกน โตเสติ               ฆมฺเม เทโวว ภูมิเช
          สมฺมาอาชีวโยคสฺส                วิธึ วิเนติ โยนิโส
          อนุยุญฺชติ พุทฺเธน                 ภาสิตำ  สมชีวิตำ
          ทยฺยานำ  รฏฺฐปาลีนำ            เอตญฺจ อนุสาสติ
          อิทาเนโส มหาราชา              จตุราสีติอายุโก
          อีทิเส มงฺคเล กาเล                เทมสฺส ชยมงฺคลำ
          รตนตฺตยานุภาเวน                 รตนตฺตยเตชสา
          เสฏฺโฐ ภทฺรมหาราชา            ภูมิพโล นริสฺสโร
          อโรโค สุขิโต โหตุ                สตาติเรกวสฺสิโก
          วณฺณวา พลสมฺปนฺโน             นิทฺทุกฺโข อกุโตภโย
          อนฺตรายูปสคฺเคหิ                  สพฺพารีหิ วิมุจฺจตุ
          อิจฺฉิตำ  ปตฺถิตำ  สพฺพำ          ขิปฺปมสฺส สมิชฺฌตุ
          จิรำ  รฏฺเฐ ปติฏฺฐาตุ              ปติฏฺฐา ทยฺยวาสินำ
          ทีฆายุตาทิสมฺปนฺนา              สิริกิตฺติ ปรมราชินี
          เต ปุตฺตธีตุนตฺตาโร               ญาติสาโลหิตา จิเม
          ทยฺยิกา จ มหามจฺจา             สุขิตา โหนฺตุ สพฺพทา
          ทยฺยชาติ วิโรเจตุ                 สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
          อิทฺธึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลำ           วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ สทา
          จิรำ  โลเก ปติฏฺฐาตุ             สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนนฺติ ฯ

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทสวดมนต์ข้ามปี

รวมบทสวดมนต์
รวมบทสวดมนต์ หนังสือสวดมนต์ วิดีโอบทสวดมนต์ อานิสงส์ของการสวดมนต์
คําบูชาพระรัตนตรัย พร้อมคําแปล
บทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปล
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า
บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น
การสวดมนต์สวดเฉพาะคำแปลภาษาไทยได้หรือไม่
อานิสงส์ของการสวดมนต์มีอะไรบ้าง
อานิสงส์ของการสวดมนต์มีอะไรบ้าง
การสวดมนต์มีวัตถุประสงค์อะไร ? มีที่มาอย่างไร ?
ถ้าไม่จุดธูปเทียนก่อนแต่พระสวดมนต์เลยจะผิดวินัยหรือไม่
การสวดมนต์โดยเข้าใจกับไม่เข้าใจความหมายมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไร

 


สวดมนต์ข้ามปี สวดมนต์ข้ามปี

  

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน
      วันดินโลก ( World Soil Day)
      การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน
      พุทธศาสนากับภาษาไทย
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน
      ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร