ความรักคืออะไร?? รู้จักความรักสักนิด...ก่อนคิดจะ “รัก” สักครั้ง

ความรักคืออะไร..ความรักแบ่งเป็นประเภทได้ไหม..ความรักประเภทหนึ่งที่น่าสนใจและยอมรับไว้แต่โดยดีว่ามีอยู่ในมนุษย์ทุกคนก็คือ ความรักที่ทุกคนมีให้กับตนเองเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะเผื่อแผ่ความรักไปให้คนรอบข้าง คนที่ไม่รู้จักรักตนเอง ไฉนเลยจะรู้จักรักคนอื่นได้ เพราะสุขทุกข์ที่เกิดแก่ตนมีตนนั่นแล เป็นผู้รองรับความรู้สึกเหล่านั้น https://dmc.tv/a17390

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 31 ม.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 50608 ]

ความรักคืออะไร

รู้จักความรักสักนิด...ก่อนคิดจะ “รัก” สักครั้ง
 
ความรักคืออะไร
ความรักคืออะไร วาเลนไทน์นี้..เราต้องรู้จัก "รัก" ให้เป็น

รักตนซ่อนเร้นไว้...สำคัญ

       ความรัก อีกประเภทที่น่าสนใจและยอมรับไว้แต่โดยดีว่ามีอยู่ในมนุษย์ทุกคนก็คือความรักที่ทุกคนมีให้กับตนเองเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะเผื่อแผ่ ความรัก ไปให้คนรอบข้างคนที่ไม่รู้จักรักตนเอง ไฉนเลยจะรู้จักรักคนอื่นได้ เพราะสุขทุกข์ที่เกิดแก่ตนมีตนนั่นแลเป็นผู้รองรับความรู้สึกเหล่านั้น
 
       ในเรื่องของความรักตนนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อรรถาธิบายไว้ว่า....อย่างไรจึงชื่อว่ารู้จักรักตน อย่างไรจึงชื่อว่าไม่รู้จักรักตนผู้ประพฤติสุจริตกาย วาจา ใจ ชื่อว่ารักตน เพราะความรักย่อมทำความดี ความเจริญให้แก่ผู้ที่ตนรัก หากทำร้ายตนเองด้วยการประพฤติทุจริต กาย วาจา ใจ เป็นการแสวงหาทุกข์ใส่ตนจะเรียกว่ารักตนได้อย่างไร ดังนั้น ผู้ที่รักตนเองจึงประกอบบุญกุศลอยู่เป็นนิจเพื่อให้บุญนั้นติดตามตน สร้างสุข และอิ่มเอิบในบุญตลอดเวลามีเรื่องราวของคนที่รักกัน หากยอมรับความเป็นจริงต่อกันและกันในพระไตรปิฎกก็คือพระเจ้าปเสนทิโกศลและนางมัลลิกา ครั้งหนึ่งบนปราสาทอันงดงาม พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ตรัสถามนางมัลลิกาผู้เป็นราชเทวีและได้รับคำตอบว่า คนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตน ไม่มีแก่หม่อมฉันดอก และได้ย้อนถามพระสวามีว่า มีแก่พระองค์บ้างหรือ ครั้งนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลเองก็ยอมรับว่าคนซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนย่อมไม่มีแม้แก่ฉัน เช่นกัน แต่ถึงกระนั้น ก็เป็นที่ทราบกันอยู่ในหมู่ผู้ศึกษาพระไตรปิฎกว่า ความรักที่กษัตริย์และราชเทวีคู่นี้มีให้แก่กันนั้น ไม่ได้น้อยกว่าคู่ใดในประวัติศาสตร์ความรักเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถาสรุปความว่า บุคคลค้นหาด้วยจิตตลอดทุกทิศไม่ได้พบใครซึ่งเป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหนๆเลย สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นก็รักตนมากเช่นนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น
 
      บทสรุปดังกล่าว แสดงให้เห็นวิถีทางที่ถูกต้องของความรักที่แท้ของมนุษย์ เพราะมนุษย์มีความรักในตนเองทุกคน เรารักตนเอง ผู้อื่นก็รักตนเองเช่นเดียวกับเรา ดังนั้น การจะมีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขก็คือ การที่ต่างคนต่างเคารพในความรักของกันและกัน
 
ความรักคืออะไร
ความรักคือรัก

หยุดทุกดวงใจ....ไว้ด้วยความรัก


      จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราจะพบว่า ความรักแต่ละประเภท มีเรื่องปลีกย่อยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างมากมาย ในความรักของหนุ่มสาว มีทั้งความจริงใจและหลอกลวงมีความสุขและความทุกข์ ความรักของพ่อแม่ลูก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์สะอาดก็ยังมีข้อขัดแย้งบางประการเกิดขึ้นเป็นข้อยกเว้น เช่นพ่อแม่ที่ไม่รักลูก หรือลูกอกตัญญูแต่มีอีกความรักหนึ่งซึ่งเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เกิดจากมหากรุณาอย่างแท้จริง ไม่มีแง่มุมใดให้คลางแคลงสงสัย หรือมีเลศนัยใดเป็นข้อแม้ นั่นคือความเมตตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานให้แก่มนุษยโลก ตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ พระพุทธองค์ทรงเสียสละความสุขของตนด้วยความอดทนเพื่อพระโพธิญาณที่จะเจือจานมนุษยโลกในภายภาคเบื้องหน้า
 
       ตั้งแต่ครั้งเป็นสุเมธดาบส ผู้ทอดตนเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าทีปังกรและหมู่สงฆ์ใช้เดินข้ามฝั่ง ด้วยความเมตตาที่กำหนดไว้ในใจว่า เมื่อได้บรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้ว จักให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายข้ามฝั่งด้วยการกระทำอันยิ่งใหญ่ของตน ความตั้งใจนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะผ่านเส้นทางสร้างบารมีด้วยความยากลำบากเพียงใด นั่นคือใจกรุณาที่มีให้แก่ชาวโลก การสร้างบารมี 4 อสงไขยกับแสนมหากัปโดยไม่เบี่ยงเบนเป้าหมายที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์สู่ฝั่งพระนิพพาน เพียงเท่านี้ ก็ถือเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงอย่างหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้แล้วยิ่งเมื่อเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ สามารถตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง เข้าถึงธรรมอันไพบูลย์ที่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างถาวร ความหลุดพ้นบังเกิดแก่พระพุทธองค์ หากไม่อาศัยความกรุณาใหญ่แก่หมู่สัตว์ พระพุทธองค์คงยึดดำริเดิมที่จะไม่เสียเวลาประกาศธรรมให้เหน็ดเหนื่อยเพราะทรงเล็งเห็นแล้วว่า ธรรมที่พระพุทธองค์บรรลุเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายผู้มีราคะ โทสะครอบงำแล้วไม่อาจจะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆ แต่เมื่ออาศัยมหากรุณา พระพุทธองค์ได้ตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุอีกครั้ง จึงพบว่าสัตว์ทั้งหลายนั้น มีทั้งที่มีธุลีในตาน้อย สามารถเข้าถึงธรรมได้จึงได้ทรงประกาศธรรม และถ่ายทอดสู่พระสาวก ตกทอดมาเป็นธรรมอันวิจิตรจนมาถึงปัจจุบันให้เราซึ่งเป็นชนรุ่นหลังจากพระพุทธองค์ถึงกว่า 2,500 ปี มีโอกาสได้พบกับความสุขอันเกิดจากธรรมอำไพ
 
      นี่คือที่สุดของความรัก ที่มนุษย์จะพึงได้รับในชีวิต ความเมตตาที่ทรงกรุณาชี้เส้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงไว้ โดยไม่ต้องแสวงหาจึงเป็นความรัก ความเมตตาที่ควรค่าแก่การบูชา....ตลอดกาล

คัดลอกจาก : วารสารกัลยาณมิตร เดือนกุมภาพันธ์  2542 - นภาพร วรสายัณห์
 

http://goo.gl/h4yn3w


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันดินโลก ( World Soil Day)
      การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน
      พุทธศาสนากับภาษาไทย
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน
      ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒)
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร