วัดพระธรรมกายชอบบอกบุญถี่ๆ แถมยังเร่งให้ทำบุญก่อนจริงหรือ ? ถือว่าสอนผิดหรือไม่ ?

ก่อนจะตอบคําถามเหล่านี้ อยากให้เราลองศึกษาประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศในด้านการบรรลุธรรมก่อนและได้บวชก่อนใคร ว่าท่านสร้างเหตุมาอย่างไรถึงได้เป็นเลิศด้านนี้ https://dmc.tv/a21925

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมะสอนใจ
[ 6 ต.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2217 ]
วัดพระธรรมกายชอบบอกบุญถี่ ๆ
แถมยังเร่งให้ทำบุญก่อนจริงหรือ ? ถือว่าสอนผิดหรือไม่ ?
 
เคลียร์ข่าววัด
เรื่อง : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์
วารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
 

     ก่อนจะตอบคําถามเหล่านี้ อยากให้เราลองศึกษาประวัติของพระอัญญาโกณฑัญญะ ผู้เป็นเลิศในด้านการบรรลุธรรมก่อนและได้บวชก่อนใคร ว่าท่านสร้างเหตุมาอย่างไรถึงได้เป็นเลิศด้านนี้

     หากย้อนไปดูเหตุในอดีตของพระอัญญาโกณฑัญญะจะพบว่า ท่านมีอุปนิสัยในการทําบุญที่ไม่เหมือนใครอย่างสิ้นเชิง คือ ท่านชอบทําบุญก่อนด้วยของที่เลิศที่สุด และชอบทำบุญถี่ ๆ
 

     เนื่องจากท่านมักเห็นโอกาสที่จะเป็นทางมาแห่งบุญก่อนคนอื่น และรีบชิงช่วงทําบุญก่อนทันที ซึ่งถ้าหากเราศึกษาจาก อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ เรื่องบุรพกรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะ และอรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา โสฬสกนิบาต อัญญาโกณฑัญญเถรคาถา จะทําให้เราที่งในอัธยาศัยการทําบุญของท่านเลยทีเดียว

     ปกติในสมัยก่อนชาวนานิยมเอาข้าวไปทําบุญช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จหมดแล้ว เพราะคิดว่าถ้าหากเก็บเกี่ยวก่อนจะทําให้ได้ผลผลิตที่เป็นข้าวเปลือกน้อย แต่ในอดีตชาติของพระอัญญาโกณฑัญญะท่านไม่ทําเช่นนั้น ท่านเก็บเกี่ยวตั้งแต่เมล็ดข้าวยังอ่อน ยังเป็นน้ำเขียว ๆ อยู่ โดยเอามาเคี่ยวเป็นน้ำนมจนข้น ปรุงด้วยเนยใส น้ำผึ้ง และน้ำตาลกรวด แล้วเอาไปถวายพระ อีกทั้งยังชอบทําบุญแบบถี่ ๆ แบบที่ใครเขาไม่ทํากัน คือ พอถึงช่วงที่ข้าวเป็นข้าวเม่า ก็จะเอาข้าวเม่าไปถวายพระ พอถึงช่วงเก็บเกี่ยว ท่านก็เอาข้าวที่เก็บเกี่ยวไปถวาย พอถึงช่วงที่ทำเขน็ด ก็เอาข้าวที่ทำเขน็ดไปถวาย พอถึงช่วงที่มัดเป็นฟ่อน ก็เอาข้าวที่มัดเป็นฟ่อนไปถวาย พอถึงช่วงฝัดข้าว ก็เอาข้าวที่อยู่ในลานไปถวาย พอถึงช่วงที่เอาข้าวไปขาย ก็เอาข้าวช่วงที่ขายไปถวาย พอถึงช่วงนับผลผลิตข้าวที่เหลือ ก็เอาข้าวช่วงที่นับผลผลิตไปถวาย พอถึงช่วงที่เอาข้าวเก็บไว้ในฉาง ก็เอาข้าวในฉางไปถวาย คือ ถวายเป็นช่วง ๆ ทํานองนี้ โดยคัดสรรผลผลิตส่วนที่ดีเลิศที่สุดของช่วงนั้นไปถวาย ซึ่งรวมแล้วได้ถวายทานอันเลิศแด่พระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็น ประมุขถี่ถึง ๙ ครั้ง ในฤดูการทํานาข้าวครั้งหนึ่ง

     ด้วยอานิสงส์ในการเห็นโอกาสที่เป็นทางมาแห่งบุญก่อน และตัดสินใจทําบุญก่อนคนอื่น อีกทั้งยังทําบุญถี่ ๆ ด้วยของเลิศนี้เอง บุญเลยส่งผลทําให้พระอัญญาโกณฑัญญะ บรรลุมรรคผลก่อนคนอื่นทั้งหมด
 

     ดังนั้น เราจะเห็นว่า การทําบุญก่อน ทําบุญทันที ทําบุญถี่ ๆ เป็นสิ่งที่ไม่ผิดเลย เพราะถ้าผิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงทรงตําหนิการถวายทานของพระอัญญาโกณฑัญญะในอดีตชาติไปแล้ว มิหนําซ้ำการทําบุญก่อน ทําบุญทันที ทําบุญถี่ ๆ ยังเป็นสิ่งที่ควรทํา เพราะจะทําให้ได้อานิสงส์ดังพระอัญญาโกณฑัญญะ

     ถ้าคนทั่วไปได้รู้ข้อมูลความจริงตรงนี้ ผู้เขียนเชื่อว่า คงมีคนอยากทําบุญตามพระอัญญาโกณฑัญญะกันมาก เพราะหากชาติที่เรามีบุญเกิดมาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็คงอยากหมดกิเลสบรรลุธรรมเร็ว ๆ เนื่องจากไม่อยากมีความทุกข์ในชาตินั้นนาน ๆ

การทําบุญก่อนทันทีให้ผลแตกต่างจากการทําบุญช้าอย่างไร ?

     จาก อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปาปวรรคที่ ๙ เรื่องพราหมณ์ชื่อ จูเพักสาฎก พบว่า การตัดสินใจทําบุญก่อน เวลาบุญส่งผลจะทําให้เราได้สมบัติในปริมาณมาก เหมือนในเรื่อง จูเพักสาฎกพราหมณ์ สองสามีภรรยาที่ยากจนมากถึงขนาดไม่ค่อยมีเสื้อผ้าจะใส่ แต่ตัดใจทําบุญถวายผ้าคลุมกายที่มีเพียงผืนเดียวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เนื่องจากตัดสินใจช้า คือกว่าจะถวายก็จวนจะใกล้รุ่งแล้ว ด้วยเหตุนี้เวลาบุญส่งผลจึงได้สมบัติน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงการส่งผลของบุญของพราหมณ์ท่านนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ถ้าเอกสาฎกนี้จักได้อาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมยามไซร้ เขาจักได้สรรพวัตถุอย่างละ ๑๖, ถ้าจักได้อาจถวายในมัชฌิมยามไซร้ เขาจักได้สรรพวัตถุอย่างละ ๘, แต่เพราะถวายในเวลาจวนใกล้รุ่ง เขาจึงได้สรรพวัตถุอย่างละ ๔, แท้จริงกรรมงามอันบุคคลผู้เมื่อกระทำ ไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสีย ควรทําในทันทีนั้นเอง, ด้วยว่ากุศลที่บุคคลทำช้า เมื่อให้สมบัติย่อมให้ช้าเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พึงทํากรรมงามในลําดับแห่งจิตตุปบาททีเดียว”
 

     ดังนั้น จะเห็นว่า หากเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นบุญ แล้วตัดสินใจทําทันที เวลาบุญส่งผลก็จะทําให้เราได้สมบัติปริมาณที่มาก ทั้ง ๆ ที่เราก็ทําบุญนั้นในปริมาณที่เท่ากัน ฉะนั้นเราควรจะรีบทําบุญก่อนหรือทําช้า ๆ ดี ?

     ที่สําคัญ หากเรามีวิบากกรรมที่กําลังรอส่งผลอยู่พอดี การทําบุญทันทีจะไปชิงช่วงตัดรอนวิบากกรรมได้ทันเวลา ทําให้หนักเป็นเบา เบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำดีแต่อายุสั้น
      ไม่มีที่ให้พึ่ง
      อยากมีสติว่องไว
      กำลังตัดสินใจเป็นโสด
      อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด
      หลับยากแต่ตื่นง่าย
      มีลูกมากกับมีลูกน้อย
      อยากดับความจน
      กินบุญเก่า
      พระโพธิสัตว์
      ทางแก้สมาธิสั้น
      เลี้ยงลูกวัยรุ่น
      ไฝขี้เกียจกับไฝเดินทาง
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร