วัดเกาะพญาเจ่ง

วัดเกาะพญาเจ่งได้รับการบูรณะตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ ๓ ในสมัยที่บุตรหลานท่านเป็นเจ้าเมืองนครเขิ่นขัน แต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่า"วัดเกาะบางพูด"และเพื่อเป็นก่ีรำลึกถึงบรรพบุรุษจึงได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น"วัดเกาะพญาเจ่ง" https://dmc.tv/a15457

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 11 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17953 ]

วัดเกาะพญาเจ่ง

วัดเกาะพญาเจ่ง
วัดไทย ในจังหวัดนนทบุรี
  

        พญาเจ่งคุมกองพันร่วมฟันฝ่า     พร้อมเจ้าตาสู้พม่ากลางสมร
    
    พลีเลือดเนื้อกู้เอกราชชาติไทยมอญ    แต่การก่อนหลายร้อยปีที่ผูกพัน

 ครั้นเสร็จศึกสร้างวัดสลัดบาป      แสวงบุญชำราบหทัยใส
 
             สร้างวัดเกาะเกิดกุศลผลอนันต์      โชติชีพพลันเรืองรุ่งเกรืองกรุงไกร
 


วัดเกาะพญาเจ่ง หรือ วัดเกาะบางพูดวัดเกาะพญาเจ่ง
ผสานศิลปะวัฒนธรรมของชาวมอญประวัติความเป็นมาและผู้สร้างวัดเกาะพญาเจ่ง      วัดเกาะพญาเจ่งนั้น มอญเป็นชนชาติที่อยู่ร่วมแผ่นดิน ร่วมทุกข์ ร่วมสุขกับคนไทยมาหลายร้อยปีมีความผูกพันทางสายเลือดและทางวัฒนธรรมที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้  จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ชาวมอญเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันมาก  จึงมีวัดมอญเรียงรายอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งวัดที่ชาวบ้านสร้างเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและวัดที่เจ้านายสร้าง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของผู้คน "วัดเกาะบางพูด"  ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ในยุคสมัยนั้นบุตรหลานของท่านได้เปนเจ้าเมืองนครเขิ่นขัน และฝ่ายสตรีท่านหนึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


วัดเกาะพญาเจ่ง
เป็นอาคารก่ออิฐขนาดใหญ่


     วัดเกาะบางพูด จึงได้รับการบูรณะอย่างงดงามสมศักดิ์ศรีวัดเจ้าพระยา เป็นวัดที่มีอุโบสถขนาดใหญที่สุดในอำเภอปากเกร็ด มีความกว้าง ๑๐ เมตร ๕๐ เซนติเมตร ยาว ๒๒ เมตร รูปทรงอุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถึงปูน หลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องมีชั้นรถ ๒ ชั้น เป็นลักษณะหลังคาคลุมรอบอุโบสถ ยกหลังคาด้วยเสานางเรียงสี่เหลี่ยมยกมุม เป็นรูปแบบศิลปกรรมที่นิยมสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ หน้าบรรณแบ่งเป็น ๒ ตอนภาพตอนบนแกะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  ตอนล่างเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่ระหว่างช่องหน้าต่าง ๒ บาน  เป็นการผสมผสานรูปแบบอยุธยากับรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซุ้มเรือนแก้วเหนือกรอบประตูและหน้าต่างแกะปูนเป็นแจกันดอกไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์  เป็นรูปแบบศิลปะที่นิยมตกแต่งงานก่อสร้างในซีกโลกตะวันตกที่ไทยได้รับอิทธิพลเข้ามา
 
 
ภายในอุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง
ประดิษฐานพระประธานสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์
 
 

อุโบสถวัดเกาะพญาเจ่ง

 
 
     ลานอุโบสถด้านหน้าตรงมุมกำแพงแก้วมีพระปรางเจดีย์ด้านละองค์ เข้าใจว่าใช้บรรจุอัฏฐิของท่านผู้สร้างและผู้บูรณะพระอารามแห่งนี้  รอบอุโบสถมีซุ้มสีมาทรงโกฎ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ผนังโบสถ์เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังถึงแม้จะลบเลือนไปบ้างแต่ยังคงความงาม  ด้านซ้ายและชวาเป็นภาพเทพชุมนุม แถวบนเป็นภาพพระพุทธองค์อยู่ในซุ้มเรือนแก้วมีภิกษุอยู่ซ้ายขวา แถวถัดลงมาเป็นภาพเทวดาศักดิ์ใหญ่ขั้นได้พัยศ ล่างสุดเป็นภาพเทวดาถือดอกบัว ถัดลงมาจากนั้นเป็นภาพเรื่องราวทศชาติชาดกเป็นอดีตชาติที่สำคัญ ๑๐ ชาติของพระพุทธองค์  ฝีมือการเขียนน่าจะเป็นช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ ๔ ภาพเขียนที่บานหน้าต่างอุโบสถเป็นภาพเทวดาถือพระขันธ์
 
 
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน 
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
 
 

ลักษณะพิเศษของพระพุทธรูปปางปรินิพพาน

 
 
     ในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งมีตำนานเล่าว่าเมื่อกษัตริย์ทั้งหลายได้หอบพระสรีระของพระพุทธองค์ด้วยผ้าขาวและสำลี ๕๐๐ ชั้นแล้ว ได้นำขึ้นจิตกาธานเพื่อถวายพระเพลิงแต่ไม่อาจจุดไฟให้ติดได้  จนกระทั่งพระกัสสปะมหาเถระน้อมกายกราบพระสรีระ  พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระมหากัสสปะเห็นพระพุทธบาทยื่นออกมาจากโลงทอง
 
 
อนุสรณ์สถาน "พระนางเรือล่ม" 
อนุสรณ์สถาน "พระนางเรือล่ม"
 
   
     วัดเกาะบางพูด ยังมีอาคารอื่นๆที่บุตรหลานสกุล "คชเสนีย์" ได้สร้างไว้ เช่น วิหาร ศาลาราย และอื่นๆ เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษและได้ขอเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดเกาะพญาเจ่ง" เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗  ถัดจากวัดไปไม่ไกลเป็นอนุสรณ์สถานทรงเจดีย์สร้างเพื่อรำลึกถึงพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือ "พระนางเรือล่ม"  พระอัครมเหสีในพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕  เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอิน เรือพระที่นั่งลงร่มใกล้กับวัดเกาะแห่งนี้ พระนางและพระโอรส ธิดา ทรงสวรรคตทุกพระองค์ ยังความโทมนัสและอาลัยรักต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนัก พระองค์จึงทรงสร้างไว้เพื่อรำลึกถึงและประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้   
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

http://goo.gl/kPZPx


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร