อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ )ตอนที่ 10

หลังจากที่เจ้าหญิงสุมนาซึ่งเป็นพระภคินีของพระราชโอรสได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระนางก็ทรงทูลเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าประหลาดใจเกี่ยวกับเด็กทารกทั้งสองคน หรือเด็กทารกที่เป็นพระราชโอรสกับเด็กทารกที่เป็นบุตรของนางสนมกำนัล https://dmc.tv/a13274

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > ธรรมะน่ารู้จากคุณครูไม่ใหญ่
[ 26 ก.พ. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 15786 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
อานิสงส์การถือธุดงควัตร(ภาคพิเศษ)ตอนที่ 10
 

อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 10
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา  
 
เจ้าหญิงสุมนาทรงทูลเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าประหลาดใจเกี่ยวกับเด็กทารกทั้งสองคนให้พระพุทธองค์ได้ทรงสดับ

เจ้าหญิงสุมนาทรงทูลเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าประหลาดใจเกี่ยวกับเด็กทารกทั้งสองคน
ให้พระพุทธองค์ได้ทรงสดับ

     หลังจากที่เจ้าหญิงสุมนาซึ่งเป็นพระภคินีของพระราชโอรสได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระนางก็ทรงทูลเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าประหลาดใจเกี่ยวกับเด็กทารกทั้งสองคน หรือเด็กทารกที่เป็นพระราชโอรสกับเด็กทารกที่เป็นบุตรของนางสนมกำนัล ให้พระพุทธองค์ได้ทรงสดับแล้วพระนางก็ทรงทูลถามข้อสงสัยอันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์สนทนาระหว่างเด็กทั้งสองคนว่า “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าหากว่ามีบุคคล 2 คนซึ่งมีศรัทธา ศีล และปัญญาเท่าๆ กันแต่ต่างกันตรงที่ บุคคลท่านหนึ่งรักการให้ทาน ส่วนบุคคลอีกท่านหนึ่งมีความตระหนี่ เมื่อถึงคราวที่พวกเขาทั้งสองคนละจากโลกนี้ ไปบังเกิดเป็นเทวดา หรือลงมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือออกบวชเป็นบรรพชิต บุคคลทั้งสองคนนั้นจะมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างไร”

บุคคลที่รักการให้ทานย่อมมีธรรม 5 ประการคือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตย 
 
บุคคลที่รักการให้ทานย่อมมีธรรม 5 ประการคือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตย
 
     ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเฉลยและทำลายความสงสัยที่มีอยู่ในใจของเจ้าหญิงสุมนาและลูกๆ นักเรียนอนุบาลทุกคนว่า “เมื่อถึงคราวที่บุคคลทั้งสองคนละจากโลกนี้ไป แม้พวกเขาจะได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาเหมือนกัน แต่บุคคลที่รักการให้ทาน ย่อมมีธรรม 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตย อันเป็นของทิพย์เลิศล้ำกว่าบุคคลที่มีความตระหนี่ และเมื่อบุคคลทั้งสองคนนั้นลงมาเกิดเป็นมนุษย์ บุคคลที่รักการให้ทานย่อมมีธรรม 5 ประการดังกล่าว อันเป็นของมนุษย์ เลิศล้ำกว่าบุคคลที่มีความตระหนี่เช่นเดียวกัน

บุคคลที่รักการให้ทานก็ย่อมจะได้มากกว่าบุคคลที่มีความตระหนี่ 
 
บุคคลที่รักการให้ทานก็ย่อมจะได้มากกว่าบุคคลที่มีความตระหนี่
 
     และถ้าหากบุคคลทั้งสองได้ออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อพวกเขาออกปากขอปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัช บุคคลที่รักการให้ทานก็ย่อมจะได้มากกว่าบุคคลที่มีความตระหนี่ อีกทั้ง เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายยังจะมีความรักใคร่เมตตา คิดดี พูดดี ทำดี และมักจะหาของชอบใจมาให้แก่บุคคลที่รักการให้ทานอยู่เป็นประจำอีกด้วย” 
 
จากเรื่องนี้ได้<a href=http://video.dmc.tv/programs/think_around.html title='ข้อคิด' target=_blank><font color=#333333>ข้อคิด</font></a>ว่าบุคคลควรหมั่นให้ทานและควรหมั่นสั่งสม<a href=http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89.html title='บุญ' target=_blank><font color=#333333>บุญ</font></a>อยู่เป็นนิตย์ เพราะบุญจะคอยตามเกื้อหนุนและส่งผลอยู่ตลอดเวลา

จากเรื่องนี้ได้ข้อคิดว่าบุคคลควรหมั่นให้ทานและควรหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์
เพราะบุญจะคอยตามเกื้อหนุนและส่งผลอยู่ตลอดเวลา

      เมื่อเจ้าหญิงสุมนาซึ่งเป็นพระภคินี ของพระราชโอรสได้ทรงสดับคำเฉลยจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระนางก็เกิดความปลื้มปีติยินดีพร้อมทั้งได้กราบทูลแด่พระพุทธองค์ว่า “น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก จากเรื่องนี้ ทำให้ข้าพระองค์ได้ข้อคิดว่าบุคคลควรหมั่นให้ทานและควรหมั่นสั่งสมบุญอยู่เป็นนิตย์ เพราะบุญจะคอยตามเกื้อหนุนและส่งผลอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเราจะไปบังเกิดเป็นเทวดา หรือลงมาเกิดเป็นมนุษย์ หรือออกบวชเป็นบรรพชิต”
    

 
     ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสรับรองพร้อมทั้งตรัสสรรเสริญผลแห่งการให้ทานว่า “เป็นอย่างนั้น สุมนา   ดวงจันทร์โคจรไปในอากาศย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวด้วยรัศมีฉันใด  ผู้ให้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศีลและศรัทธาย่อมรุ่งเรืองกว่าผู้ตระหนี่ด้วยการบริจาคและแบ่งปันฉันนั้น”

ด้วยผลแห่งทานที่พระภิกษุผู้รักการให้ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในพุทธันดรที่ผ่านมานี้เอง จึงทำให้ท่านได้เกิดมาในตระกูลสูงและมีทุกอย่างเพียบพร้อม

ด้วยผลแห่งทานที่พระ ภิกษุผู้รักการให้ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในพุทธันดรที่ผ่านมานี้เอง
จึงทำให้ท่านได้เกิดมาในตระกูลสูงและมีทุกอย่างเพียบพร้อม

      จากเรื่องราวของเด็กทารกทั้งสองคนนี้ พระธรรมทายาททุกรูปจะเห็นได้ว่า ด้วยผลแห่งทานที่พระภิกษุผู้รักการให้ได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในพุทธันดรที่ผ่านมานี้เอง จึงทำให้ท่านได้เกิดมาในตระกูลสูงและมีทุกอย่างเพียบพร้อม เพราะฉะนั้นเมื่อออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ไม่ควรที่จะขาดหรือละเลยการให้ทานเพราะการให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และผลแห่งการให้ทานย่อมจะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราให้ได้รับความสะดวกสบายทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถสั่งสมบุญสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังยิ่งๆ ขึ้นไป


http://goo.gl/Y8SlK


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก