พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก

กรรมวิธีในการผลิตผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้น ทุกขั้นตอนในการผลิต ล้วนทำอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถัน https://dmc.tv/a8214

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 18 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 24901 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 13 "พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ภายหลังจากที่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ได้ทรงออกผนวช จากนั้น พระองค์ทรงตั้งใจปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวด โดยการอธิษฐานข้อวัตรปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญบารมีทั้ง 10-ประการ1-ให้สมบูรณ์ นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเจริญพรหมวิหารภาวนาจนตลอดชีวิต และได้บรรลุองค์แห่งฌานและอภิญญาทั้งหลาย เมื่อละจากโลกไปแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ก็ได้ไปบังเกิดอยู่ในพรหมโลก
 
(1บารมี 10 ประการ ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี)
 
 
        เราจะเห็นได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่มีพระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวด (คือ มีบารมีเพียงพอที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต)_มีโอกาสได้มาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องทรงกระทำ แม้ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระพุทธองค์ก็ทรงได้ประทานพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเช่นกัน (ซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้ก็มีปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา)
 
 
        เรื่องมีอยู่ว่า... ในสมัยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรก พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพุทธบิดาและเหล่าพระประยูรญาติ)-พระนางมหาปชาบดีโคตมี2-ทรงมีความตั้งใจที่จะนำ ผ้าสาฎก-(ผ้าสำหรับใช้นุ่งห่ม)_ที่คัดสรรมาอย่างดี และผ่านกรรมวิธีในการทำอย่างละเอียดประณีต ไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
(2พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระขนิษฐภคินี (น้องสาว) ของพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ดังนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี จึงเป็นพระมาตุจฉา (พระน้านาง) ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์แล้วหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เจ็ดวัน ในกาลต่อมา พระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงตั้งพระนางมหาปชาบดีโคตมีไว้ในตำแหน่งอัครมเหสี พระนางได้ทรงเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอย่างดี เหมือนเป็นพระโอรสของพระนางเอง พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา ได้เรียนกรรมฐานและปฏิบัติอย่างจริงจัง จนได้บรรลุพระอรหันต์ พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระนางว่าเป็นเอตทัคคะ คือ เลิศกว่าผู้อื่นในทางรัตตัญญู)
 
 
        สำหรับกรรมวิธีในการผลิตผ้าสาฎกทั้งสองผืนของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้น ทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น ล้วนทำอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันมากกว่าผ้าสาฎกผืนใดๆในโลก
 
        ในขั้นตอนแรก พระพระนางมหาปชาบดีโคตมีจะทรงรับสั่งให้ช่างทอง ทำอ่างทองคำขึ้นมาทั้งหมดเจ็ดใบ เพื่อเอาไว้สำหรับปลูกเมล็ดฝ้ายที่จะนำมาใช้ทอผ้าสาฎกทั้งสองผืน ขั้นตอนต่อมา หลังจากได้อ่างทองคำแล้ว พระนางก็ทรงรับสั่งให้นำทองคำบริสุทธิ์มาฝนจนเป็นผงละเอียด แล้วเอามาผสมกับเครื่องปรุงที่ประกอบไปด้วยจตุมธุรสทั้งสี่ อันได้แก่ น้ำมันเนย น้ำมันงา น้ำผึ้ง และน้ำตาลโตนด ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นวิตามินที่ช่วยเสริมให้เมล็ดพันธุ์ฝ้ายเจริญเติบโต และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ
 
        เมื่อได้ส่วนประกอบต่างๆแล้ว ก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ากับดินเนื้อดี แล้วนำไปบรรจุใส่ลงในอ่างทองคำทั้งเจ็ดใบที่เตรียมเอาไว้ จากนั้น จึงนำเมล็ดฝ้ายมาปลูก พร้อมกับรดด้วยน้ำนมโคสดผสมผงทองคำบริสุทธิ์ทุกวัน
 
 
        เมื่อต้นฝ้ายเริ่มเจริญงอกงามขึ้น จนผลิดอกออกบานสะพรั่ง พระนางก็จะทรงเก็บดอกฝ้ายนำมาใส่ในผอบทองคำ แล้วทรงนำดอกฝ้ายเหล่านั้นไปหีบ ดีด และปั่น ทำให้เป็นเส้นใยด้วยพระองค์เองอย่างพิถีพิถัน และด้วยกรรมวิธีในการผลิตเส้นใยที่มีความละเอียดประณีตถึงขนาดนี้ จึงทำให้เส้นใยสำหรับทอผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีความละเอียดประณีต ยากที่จะให้เส้นใยใดมาเสมอเหมือน
 
        ในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้เส้นใยสำหรับทอผ้าสาฎกทั้งสองผืนแล้ว พระนางก็จะทรงเฟ้นหาช่างทอผ้าชั้นเลิศที่มีฝีมือในการทอผ้าแบบหาตัวจับยาก เมื่อได้ตัวช่างทอผ้าฝีมือดีแล้ว พระนางจะทรงดูแลช่างทอผ้าเหล่านั้นเป็นอย่างดี โดยให้ช่างเหล่านั้นรับประทานแต่อาหารเลิศรส อีกทั้งพระนางยังทรงมอบเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับที่สวยงาม เพื่อเป็นของกำนัลและเป็นกำลังใจให้แก่ช่างเหล่านั้น เป็นจำนวนมากอีกด้วย
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13
 

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13

http://goo.gl/S2oxs


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก