คุณธรรมพื้นฐาน 3

คุณธรรมพื้นฐาน 3 คุณธรรมความดีต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีคุณธรรมพื้นฐาน 3 รองรับอย่างมั่นคงแข็งแรงก่อน ได้แก่ 1. ความมีวินัย 2. ความอดทน 3. ความเคารพ https://dmc.tv/a16545

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 31 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 29663 ]

คุณธรรมพื้นฐาน 3


คุณธรรมความดีต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องมีคุณธรรมพื้นฐาน 3 รองรับอย่างมั่นคงแข็งแรงก่อน ได้แก่

1. ความมีวินัย
2. ความอดทน
3. ความเคารพ

1.ความมีวินัย คือความเต็มใจประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหมู่คณะที่กำหนดไว้ดีแล้ว เพื่อกำกับความประพฤติปฏิบัติของสมาชิกให้เป็นระเบียบหรือมาตรฐานเดียวกัน เพราะตระหนักดีว่าการประพฤติปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด ย่อมเป็นผลให้
 
     1.1 วัตถุ คือ บริเวณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัว ร่างกายสะอาด เป็นระเบียบเสมอ

     1.2 บุคคล เป็นผลให้บุคคล 3 ประเภทเกิดพฤติกรรมที่ดี
 
          - ตัวเราเองมีการกระทำทางกาย คำพูดความคิดที่สะอาดและเป็นระเบียบยิ่งขึ้น คือ มีมารยาท มีศีล มีธรรม บังเกิดตามมา

         - บุคคลภายใน คือมวลสมาชิกย่อมลดการกระทบกระทั่ง ลดการจับผิดกันและกัน เกิดความเห็นอกเห็นใจกัน ยอมรับนับถือกัน ความสมัครสมานสามัคคีย่อมเกิดขึ้น

         - บุคคลภายนอก คือ มหาชน เมื่อพบเห็นผู้มีวินัย ที่ไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใส ที่เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใส ไว้ใจ ให้เกียรติมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่บรรยากาศแห่งการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาให้เกิดศีลธรรมประจำใจ การสร้างผู้เรียนให้เป็นมิตรแท้ การร่วมใจกันพัฒนาประเทศชาติ และพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป


2. ความอดทน คือความอดกลั้น รักษาใจไว้ให้เป็นปกติอยู่ได้ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน ฉุนเฉียว ไม่พอใจ ไม่แสดงอาการอยากได้ เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัวใดๆ ออกมานอกหน้า

      ผู้มีความอดทนไม่ว่าจะประสบกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งที่เย้ายวนให้รู้สึกพอใจ หลงระเริงหรือที่บีบคั้น กลั่นแกล้งให้รู้สึกคับแค้น ไม่พอใจ ก็ยังยืนหยัดทำความดีต่อไปอย่างไม่ลดละ ประเภทยอมตายถวายชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อผดุงศีลธรรม เพราะตระหนักดีว่า

     2.1 เราทั้งหลายต่างเป็นนักโทษรอประหาร ถูกขังให้เป็นทุกข์ทรมานร่วมกันอยู่ภายในคุกมหึมาคือโลก เพราะเรายังมีกิเลส ยังอยู่ใต้กฎแห่งกรรม
    
     2.2 เราต้องไม่หลงผิดคิดทำอะไรเอาแต่ใจตัว แต่ตั้งใจละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส เพื่อกำจัดกิเลสให้สิ้นไป และเพื่อให้พ้นจากอำนาจกฎแห่งกรรม พ้นจากการเป็นนักโทษของสังสารวัฏ เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์

     2.3 การที่ใครๆ ล่วงเกินให้เราต้องเดือดร้อน เพราะเขาไม่ได้เป็นตัวชองตัวเอง ถูกกิเลสบังคับให้คิด พูด ทำร้ายๆ ต่อเรา จึงสมควรให้อภัย เราเองก็ต้องระวังตนและอดทนเพิ่มขึ้นด้วย
 


3. ความเคารพ


     3.1 โดยคุณธรรม ความเคารพ หมายถึง ความรู้ชัดความตระหนักคุณความที่มีอยู่จริงในบุคคล เช่น พระภิกษุ ครู มิตรแท้ ฯลฯ ในวัตถุ เช่น พระพุทธรูป พระไตรปิฎก ฯลฯ ในเหตุการณ์ เช่น การทำสมาธิ การฟังโอวาท การต้อนรับผู้ใหญ่ ฯลฯ เพราะสัมผัสได้ถึง ความสะอาด – สว่าง – สงบ เมื่อได้เข้าใกล้หรือมีส่วนร่วมกับบุคคลนั้น วัตถุนั้นและเหตุการณ์นั้นๆ

            1. ชื่อว่าความสะอาด เพราะทำให้ปราศจากหรือลดความโลภ โกรธ หลง ของเราลงได้ คือทำให้ไม่คิดกอบโกยเอาเข้าตัว แต่คิดทะนุถนอมไม่คิดทำลาย ฯลฯ
            2. ชื่อว่าความสว่าง เพราะทำให้เห็นเหตุผลได้ชัดเจนด้วยปัญญา โดยปราศจากโมหะ – อารมณ์ขุ่นเคืองใดๆ
            3. ชื่อว่าความสงบ เพราะทำให้ไม่วุ่นวายใจ แต่เป็นสุขเยือกเย็น ไม่ใช่สนุกตื่นเต้น เป็นสุขเพราะรู้เท่าทันอันประกอบด้วยสติและปัญญา ไม่ใช่เพียงเพลินๆ
 
     3.2 โดยลักษณะการเกิด ผู้มีความเคารพ เมื่อพบบุคคล วัตถุ เหตุการณ์ใด ย่อมพยายามจับถูก คือตั้งใจค้นหาความดีจากบุคคลและสิ่งนั้นๆ จนกว่าจะพบ เพราะตระหนักดีว่า ความดีเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ใจของตนสะอาด สว่าง สงบยิ่งขึ้นได้
 
     3.3 โดยการแสดงออก ผู้มีความเคารพหากพบว่าใครมีความดีจริง ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็เต็มใจแสดงความยอมรับนับถือด้วยการกราบไหว้ ให้เกียรติ ฯลฯ อย่างเหมาะสม แล้วตั้งใจปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ต่อวัตถุและต่อเหตุการณ์นั้นๆ ในทางที่ถูกที่ควร จึงสามารถซึมซับ รองรับความดีนั้นๆ เอามาได้ ต่อมาความดีเหล่านั้นเอง ก็พัฒนาเป็นคุณธรรม – ศีลธรรมประจำใจของตนในที่สุด

สัญลักษณ์คุณธรรมพื้นฐาน 3

*คัดลอกจาก หนังสือแม่บทการพัฒนานิสัยบัณฑิตมิตรแท้ โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)


http://goo.gl/kcWm77


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร