หลวงพ่อธัมมชโย กับผลงานการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย หรือเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว หลวงพ่อธัมมชโย ได้มุ่งมั่นรณรงค์ให้คนลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ผ่านกิจกรรมต่างๆมากมาย จนได้รับรางวัลจากองค์การอนามัยโลก https://dmc.tv/a21479

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 30 พ.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 3095 ]

หลวงพ่อธัมมชโย กับผลงานการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่

 

หลวงพ่อธัมมชโย กับผลงานการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่ถ้วยรางวัล World No Tobacco Day Awards 2004

การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

การรณรงค์เลิกสูบบุหรี่นั้น พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 35 ปี นับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย โดยแทรกสาระเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และจัดกิจกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

พระเทพญาณมหามุนี หรือ พระธัมมชโย เป็น ผู้ริเริ่มกำหนดนโยบาย และทิศทางในการจัดกิจกรรมหล่อหลอมทัศนคติในการไม่สูบบุหรี่ โดยเริ่มจากหล่อหลอมพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เลิกบุหรี่อย่างเด็ดขาด และกลายเป็นผู้นำประชาชนที่มาวัปฏิบัติธรรม หรือเข้าค่ายอบรมต่างๆ และประชาชนทั่วไป ด้วยค่านิยม “เข้าวัด ปราศจากบุหรี่” ทั้งนี้เพื่อลดโอกาสในการสูบบุหรี่เมื่อมาประกอบพิธีกรรมหรือมาอบรมในวัดพระธรรมกาย

เพิ่มจำนวนผู้ที่ตั้งใจละ และเลิกสูบบุหรี่ และการลดจำนวนผู้สูบให้มากขึ้น เมื่อผู้เข้าอบรม หรือผู้ที่มาวัด มีความเข้าใจและนำแนวคิดนี้ไปจัดกิจกรรมเพื่อขยายแนวความคิดนี้ในครอบครัว หรือหน่วยงานของตนต่อไป จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้สร้างค่านิยมให้แก่พุทธศาสนิกชนเรื่องวัดปลอดบุหรี่ตั้งแต่ก่อนมีมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ อาทิ

1.) ประกาศระเบียบปฏิบัติของวัด

ตั้งแต่ก่อตั้งวัดพระธรรมกาย ปีพ.ศ. 2513 ว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ตลอดจนไม่นำสิ่งเสพติดให้โทษเข้
ามาในวัด” เป็นหนึ่งในระเบียบที่ต้องปฏิบัติของวัด เป็นการประกาศจุดยืนของวัดที่ชัดเจน เกี่ยวกับการไม่สูบบุหรี่แก่ทุกคน

2.) การหล่อหลอมประเพณี “เข้าวัด ปราศจากบุหรี่”

พระภิกษุ
สามเณร และญาติโยมสาธุชน ที่มาวัดกันประกอบศาสนพิธีในทุกวันอาทิตย์ และในงานบุญใหญ่ โดยได้สร้างค่านิยม “ปลอดบุหรี่” จนกลายเป็นสิ่งปกติในจิตสำนึกของประชาชนทุกคนที่มาวัด ทั้งในวันธรรมดา วันอาทิตย์ต้นเดือน ซึ่งมีประชาชนมาวัดประมาณ 50,000 คน ในวันอาทิตย์ที่ไม่ใช่อาทิตย์ต้นเดือน ประมาณ 20,000 คน ในวันงานบุญใหญ่ เช่น วันมาฆบูชา วันฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ วันสลายร่างมหาอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง แต่ละครั้ง ประมาณ 100,000 - 300,000 คน โดยแจ้งข้อปฏิบัติเมื่อมาวัดให้ทราบ โดยขอความร่วมมือ เพื่อให้คนที่ยังไม่เลิก ไม่สูบบุหรี่เมื่อมาวัด และสร้างจิตสำนึกให้คนที่มาวัดเป็นประจำช่วยกันดูแล และแนะนำไม่ให้บุคคลใกล้ชิด หรือคนที่มาใหม่สูบบุหรี่ในวัด เป็นการลดโอกาสการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนขนาดใหญ่อย่างได้ผล

3.) การอบรมพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา

การอบรมพระภิกษุ สามเณร : การอบรมพระกัลยาณมิตร เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 45 รุ่น มีพระที่ได้รับการอบรมทั้งหมด 8,656 รูป โดยแบ่งประเภทการอบรมออกเป็น 3 ระดับ คือระดับเจ้าอาวาส ระดับผู้ช่วยอาวาส และระดับ พระลูกวัด โดยทุกรูปจะได้รับการปลูกฝัง เรื่องการงดบุหรี่ และเป็นหนึ่งในกิจกรรม หลักเพื่อให้พระทุกรูปที่ผ่
านการอบรม สามารถหักดิบเลิกบุหรี่ เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน และสนับสนุนจัดให้วัดต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการ “วัดปลอดบุหรี่” อีกด้วย

โครงการวัดปลอดบุหรี่ ผ่านโครงการอบรม<a href=http://www.dmc.tv/search/ธรรมทายาท title='ธรรมทายาท' target=_blank><font color=#333333>ธรรมทายาท</font></a>ต่างๆ
ผู้มาบวชร่วมใจกันเผาบุหรี่ตามโครงการรณรงค์ของหลวงพ่อธัมมชโย


4.) การรณรงค์ผ่านสื่อและโทรทัศน์
ดาวเทียม “โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

การรณรงค์เพื่อให้เลิกบุหรี่นั้
น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการใช้สื่อที่เหมาะสมและมีพลัง นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา วัดพระธรรมกายโดยการอำนวยการของพระเทพญาณมหามุนี ได้ขยายทัศนคติ “หักดิบเลิกบุหรี่” นี้ไปยังพระภิกษุและสาธุชนทั้งปวงทั่วประเทศโดยผ่านสื่อต่างๆ ผสมกับสื่อบุคคลช่วยตอกย้ำทัศนคติ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาทิ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วารสารกัลยาณมิตร วารสารตะวันธรรม วารสารสหธรรมิก วารสารพระสังฆาธิการ วารสารภาษาอังกฤษ The Light of Peace และเอกสารประเภทแผ่นพับ บัตรอวยพร ตามวาระโอกาสต่างๆ สไลด์มัลติวิชั่นและวีดีโอธรรมะทั้งภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น รายการวิทยุประจำชื่อ รายการธรรมะเพื่อประชาชน

นอกจากนี้ได้นำสื่อใหม่มาใช้ คือ สื่ออินเตอร์เน็ต โดยมีเว็บไซท์เฉพาะของวัดและสื่
อล่าสุด คือ โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนำเสนอรายการตลอด 24 ชั่วโมง โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมชโย) จะเทศน์ผ่านรายการ “โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา” เป็นประจำทุกคืนตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 19.30 - 21.45 น. ในปัจจุบันมีสมาชิกนับแสนคน

4.) กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ กำหนดให้มีการปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปและคณะสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อสัจจะและความศักดิ์สิทธิ์ของ คำปฏิญาณ จากนั้นร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ ด้วยการชวนกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำให้ตัวเลขของผู้หักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้ผลจริง และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ


หลวงพ่อธัมมชโยกับการรณรงค์เลิกสูบบุหรี่
ถ้วยรางวัล World No Tobacco Day Awards 2004


การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมชโย) มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยมีผู้ร่วมงานเทเหล้า-เผาบุหรี่กว่า 75,000 คน ประกาศเลิกสูบบุหรี่กว่า 10,000 คน เมื่อรวมตัวเลขของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกาย และเลิกได้เองแล้ว ตัวเลขการเลิกสูบบุหรี่น่าจะถึงหลักแสนคน ทั้งนี้ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไป และได้ตอกย้ำเสมอว่า แม้ว่าเมื่อท่านเองจะละโลกนี้ไปแล้วก็ตาม โครงการเผาบุหรี่นี้ยังจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าบุหรี่จะหมดไปจากเมืองไทยและโลกใบนี้ โดยยืนยันและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยข้อคิดที่ว่า "เลิกได้ เพราะได้เลิก ที่เลิกไม่ได้ เพราะไม่ได้เลิก"

ด้วยความตั้งใจนี้ทำให้ องค์กร WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้พิ
จารณาเห็นถึงผลงานของพระเทพญาณมหามุนี ที่ได้อบรมศีลธรรมให้ผู้คนเว้นขาดจากอบายมุขมากว่า 30 ปี และยังมีการจัดกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ เพื่อรณรงค์ให้ชาวไทยและชาวโลกร่วมกันต่อต้านอบายมุขทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเครือข่ายต่างๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด และเครือข่ายกัลยาณมิตร ไปจนถึงองค์กรศาสนา ทั้งคริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ และขยายไปทั่วโลก นับเป็นกิจกรรมที่ก้าวข้ามพรมแดนของประเทศและศาสนา

ส่งผลให้ประชาชนทั้งโลกตระหนั
กถึงโทษภัยของสุราและบุหรี่กันอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลดีทั้งต่อสุขทางภาพทั้งกายและทางใจของชาวโลก ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงเห็นสมควรถวายรางวัล World No Tobacco Day Awards 2004 แด่พระเทพญาณมหามุนี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
โทษของบุหรี่
วิธีเลิกบุหรี่
กลอนวันงดสูบบุหรี่โลก
เพลงวันงดสูบบหรี่โลก
สูบบุหรี่เท่จริงหรือ
ภาพเกี่ยวกับการสูบบุหรี่


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
      กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561
      ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร