DMC ได้รับรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards

Telly Awards เป็นรางวัลที่กำหนดมาตรฐานการผลิตสื่อต่างๆ ให้อยู่เหนือมาตรฐาน ซึ่งสื่อดังกล่าว ได้แก่ งานโฆษณา และรายการที่ผลิตเพื่อถ่ายทอดในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ทางโทรทัศน์ หรือทางเคเบิ้ล รวมทั้งงานวีดีโอ และภาพยนตร์สารคดี ทั้งด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว https://dmc.tv/a2141

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 6 ก.ค. 2550 ] - [ ผู้อ่าน : 19246 ]
View this page in: English
 
 
รางวัลสื่อมาตรฐานระดับโลก
 
     DMC หรือ Dhamma Media Channel เป็นโครงการเผยแพร่ธรรมะ ๒๔ ชั่วโมง ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ ของวัดพระธรรมกาย เป็นสื่อสีขาวที่น้อมนำหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มานำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย ได้ทั้งสาระและความบันเทิงในธรรม เนื้อหาเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย

ช่อง DMC ได้รับ ๕ รางวัล ได้แก่


     ๑. รางวัล “สถานีวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น” พ.ศ. ๒๕๕๑ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

     ๒. รางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards ครั้งที่ ๒๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จำนวน ๑๒ รางวัล

     ๓. รางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๓ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร

     ๔. รางวัลช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๕๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

     ๕. รางวัลสื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

     จากรางวัลที่ได้รับมาดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่รับรอง และรับประกันคุณภาพว่าช่อง DMC เป็นสื่อสีขาวที่นำเสนอธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ่ายทอดเป็นภาพและเสียง เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมในใจคนให้เป็นคนดี มาโดยตลอด

     รายการสื่อสีขาวของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา หรือรู้จักกันดีในนาม DMC Channel คือ ประจักษ์พยานยืนยันถึงการสร้างความดีสากล ที่เข้าถึงจิตใจผู้คนทุกชาติทุกภาษา ผ่านการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก Telly Awards ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งสร้างปรากฎการณ์ที่น่าสนใจในแวดวงสื่อสารมวลชน กับรางวัลสื่อมาตรฐานระดับ ถึง ๑๒ รางวัล
                   
     Telly Awards เป็นหนึ่งในองค์กรที่วัดระดับมาตรฐานของการผลิตสื่อมัลติมีเดีย และมอบรางวัล ให้กับประเภทงานโฆษณา และรายการที่ผลิตเพื่อถ่ายทอดในประเทศสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก ทางโทรทัศน์ หรือทางเคเบิลทีวี รวมทั้งงานวึดิโอ และภาพยนตร์สารคดี

     Telly Awards ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. ๑๙๗๘ โดย Mr. David E. Carter โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างมาตรฐานในการผลิตสื่อให้มีคุณค่าเหนือมาตรฐาน (High Standard of Merit) โดยเริ่มต้นจากสื่อโฆษณาก่อน และในภายหลัง จึงได้มีรางวัลสำหรับวีดิโอ และรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นมา เพื่อกระตุ้นกระแสของการสร้างสรรค์ในการทำสื่อ และเป็นการเพิ่มมาตรฐานของการผลิตสื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

     Telly Awards เป็นหนึ่งในรางวัลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในวงการสื่อโฆษณา ในแต่ละปีมีชิ้นงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า ๑๓,๐๐๐ ชิ้น จากทุกทวีปทั่วโลก ตั้งแต่บริษัทเอเจนซี่ บริษัท production ท้องถิ่น ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่

     Telly Awards จะตัดสินจากมาตรฐานและคุณภาพของชิ้นงานที่โดดเด่น โดยที่แต่ละชิ้นงานจะไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่จะต้องแข่งกับมาตรฐานที่เป็นเลิศที่ Mr. David E. Carter ได้ตั้งไว้ และจะมีการขยับมาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีทีมผู้ชำนาญในระดับ top จากวงการสื่อและโฆษณา ซึ่งเคยได้รับรางวัลไปแล้วในปีก่อนๆ เป็นผู้ตั้งมาตรฐานและตัดสิน

     ทั้งนี้ องค์กรที่เคยได้รับรางวัล ล้วนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ว่าผ่านมาตรฐานสูงในการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ ของ Telly Awards มาแล้วทั้งสิ้น อาทิเช่น AOL , CNN , Discovery Education , Disneyland Resort , ESPN, Hallmark Channel , Microsoft , NBA Entertainment , Nike , The History Channel ฯลฯ

รายการสื่อของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้รับรางวัล Telly Awards (เทลลี่อวอร์ดส) รางวัลสำหรับสื่อที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานโลก

                    ๑.ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านรายการที่เหมาะสำหรับเด็ก (Children)

                    ๒.ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านการใช้เพลงประกอบ (Use of Music)

                    ๓.รายการ case study ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                    ๔. เพลงพุทธประวัติ ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                    ๕. ทศชาติชาดก ได้รับ ๒ รางวัล คือ
                 
                                          - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                                           - สื่อคุณภาพด้านสาระบันเทิง (Edutainment)
                   
                    ๖. animation มหานรกขุม ๕ ได้รับ ๒ รางวัล คือ
                                       - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                                       - สื่อคุณภาพด้านการใช้แอนิเมชั่น (Use of Animation)

                    ๗. ช่วงเทเหล้าเผาบุหรี่ ได้รับ ๔ รางวัล คือ
                 
                                       - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

                                       - สื่อคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health and Wellness)

                                       - สื่อคุณภาพด้านสังคม (Social Issue)
                                       
                                       - สื่อคุณภาพด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation)

รวมทั้งสิ้นขณะนี้ได้รับ ๑๒ รางวัล และยังมีรายการอื่นๆ ของร.ร.อนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่กำลังรอผลการตัดสินอยู่

                    ด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ และความรักในการสร้างสันติสุขอันแท้จริงให้เกิดขึ้นแก่สังคมโลก ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ท่านคือแบบอย่างของการสร้างความดี ที่สอนให้ทุกคนพร้อมจะทำความดีทุกรูปแบบ โดยไม่หวังคำยกย่องสรรเสริญ หรือสิ่งตอบแทนอันใด

                    ทำให้ DMC Channel รายการสื่อสีขาวของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา คือหน่วยงานเล็กๆ ที่ใครก็ตามหากมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการผลิตสื่อของสถานีแล้ว ต้องบอกได้คำเดียวว่า "ทึ่ง" เพราะมีเงินทุนดำเนินการเพียงน้อยนิด กับเครื่องมืออุปกรณ์คุณภาพระดับกลางจำนวนไม่มากนัก ทั้งนี้ มาตรฐานของการผลิตสื่อ ไม่ได้วัดกันที่อุปกรณ์ทันสมัยแต่อย่างใด แต่วัดกันที่คุณภาพของสื่อที่ผลิตออกมา ว่าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ชมมากน้อยเพียงใด

                    ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าของรายการทุกคนทำงานด้วยใจ และยินดีที่จะควักเงินทุนของตนเอง โดยปราศจากผลกำไร เพราะรู้ดีว่า ในที่สุดของปลายทางนั้นมีความสว่าง ระหว่างทางนั้นมีความสุขของการทำ "หน้าที่อันยิ่งใหญ่" เป็นพลัง หวังเห็นเพียงชีวิตที่สดใสของผู้คนมากมาย ด้วยการจุดดวงประทีปส่องนำทางสังคมดีงามในวันข้างหน้า

                    รางวัลการผลิตสื่อมาตรฐานอันทรงเกียรติระดับโลก หรือ Telly Awards ในครั้งนี้ เป็นเพียงภาพรวมแห่งความสำเร็จ เป็นเพียงบางส่วนของแนวทางการปลูกฝังศีลธรรม เป็นเพียงบางตัวอย่างของรายการจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มานะบากบั่น ฝึกฝนอดทน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งมาเป็นเพชรเม็ดงามที่ทอแสงเจิดจรัส เป็นที่น่ายกย่อง และภาคภูมิใจ

                    จนสามารถกล่าวได้ว่า นี่มิใช่บทเรียนที่สวยหรูในตำรา แต่เป็นแนวทางการสร้างนิสัยใฝ่รู้ และใฝ่ดี ให้เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับคนทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติภาษา หากมีโอกาสอยากเชิญชวนทุกท่านให้ชมรายการ DMC Channel แล้วท่านจะพบว่า รายการเหล่านี้ มิได้เป็นรายการ ที่เพียงให้ความรู้ด้านหลักธรรมะเท่านั้น หากแต่ให้คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แก่ทุกคนบนโลกอย่างแท้จริง

                    ขอกราบอนุโมทนาบุญ และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ผลิตรายการทุกท่าน ที่ต่างเดินบนเส้นทางสายนี้ เส้นทางแห่งความดีของผู้มีมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน ที่ยังต้องก้าวต่อไปอย่างมั่นคง


Telly Awards
Telly Awards เป็นรางวัลที่กำหนดมาตรฐานการผลิตสื่อต่างๆ ให้อยู่เหนือมาตรฐาน ซึ่งสื่อดังกล่าว ได้แก่ งานโฆษณา และรายการที่ผลิตเพื่อถ่ายทอดในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ทางโทรทัศน์ หรือทางเคเบิ้ล รวมทั้งงานวีดีโอ และภาพยนตร์สารคดี ทั้งด้านการศึกษาและการท่องเที่ยว

Telly Awards ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.๑๙๗๘ (ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๘) โดย Mr. David E. Carter โดยมีจุดประสงค์ที่จะสร้างมาตรฐานในการผลิตสื่อให้มีคุณค่าเหนือมาตรฐาน (High Standard of Merit) โดยเริ่มต้นจากสื่อโฆษณาก่อน และในภายหลัง จึงได้มีรางวัลสำหรับวีดีโอ และรายการโทรทัศน์เพิ่มขึ้นมา เพื่อกระตุ้นกระแสของการสร้างสรรค์ในการทำสื่อ และเป็นการเพิ่มมาตรฐานของการผลิตสื่อให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

Telly Awards เป็นหนึ่งในรางวัลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในวงการสื่อโฆษณา ในแต่ละปีมีชิ้นงานเข้าร่วมประกวดถึงกว่า ๑๓,๐๐๐ ชิ้น จากทุกทวีปทั่วโลก ตั้งแต่บริษัทเอเจนซี่ บริษัท production ท้องถิ่น ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ (โดยเฉพาะองค์กรเล็กๆ มักจะเข้าร่วมเพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผลงานขององค์กรนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก)

Telly Awards จะตัดสินจากมาตรฐานและคุณภาพของชิ้นงานที่โดดเด่น โดยที่แต่ละชิ้นงานจะไม่ได้แข่งขันกันเอง แต่จะต้องแข่งกับมาตรฐานที่เป็นเลิศที่ Mr. David E. Carter ได้ตั้งไว้ และจะมีการขยับมาตรฐานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีทีมผู้ชำนาญในระดับ top จากวงการสื่อและโฆษณาจากทั่วโลก ซึ่งเคยได้รับรางวัลไปแล้วในปีก่อนๆ เป็นผู้ตั้งมาตรฐานและตัดสิน

ตัวอย่างองค์กรที่เคยได้รับรางวัล Telly Awards
AOL
CNN
Discovery Education
Disneyland Resort
ESPN
Hallmark Channel  
Microsoft  
NBA Entertainment
Nike
Thai Airways International - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
The History Channel  

จากรายชื่อองค์กรที่เคยได้รับรางวัลตามที่กล่าวถึงนี้ จะเห็นได้ว่าล้วนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เพราะองค์กรเหล่านี้ต่างก็ได้ผ่านมาตรฐานที่สูงของ Telly Awards มาแล้ว

ดังนั้น ชื่อของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มูลนิธิธรรมกาย และ DMC ก็ย่อมจะรวมอยู่ในมาตรฐานที่สูงส่งของ Telly Awards     และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ดังเช่นองค์กรที่มีรายนามข้างต้นต่อไป
 
รายการสื่อของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ได้รับรางวัล Telly Awards  

รวมทั้งสิ้นได้รับ ๑๒ รางวัล
 
 

 
 
 
 
 
๑. ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมเด็ก (Children)
 
    
 
    

 

 
 
 
 
๒. ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านการใช้เพลงประกอบ (Use of Music)

    
 
     

 
 
 
 
 
 
๓. รายการ case study ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)

 
 


 
 
 
 
 
๔. เพลงพุทธประวัติ ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)
   
 
 
 
๕. ทศชาติชาดก ได้รับ ๒ รางวัล คือ
 
    - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)
    - สื่อคุณภาพด้านสาระบันเทิง (Edutainment)
  
  
 
   
 
 
 
๖. animation มหานรกขุม ๕ ได้รับ ๒ รางวัล คือ
 
    - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)
    - สื่อคุณภาพด้านการใช้แอนิเมชั่น (Use of Animation)
 
 

 
 
 
 
 
 
๗. ช่วงเทเหล้าเผาบุหรี่ ได้รับ ๔ รางวัล คือ
 
   - สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)
   - สื่อคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health and Wellness)
   - สื่อคุณภาพด้านสังคม (Social Issue)
   - สื่อคุณภาพด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation)
 

  
 
 

    
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร