การอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น (The Middle Way Meditation Coach Training Program)

การอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น (MMC)เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ได้ร่วมปฏิบัติธรรมระยะยาว และสามารถออกไปทำหน้าที่เผยแผ่การสอนสมาธิในระดับนานาชาติได้

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 5 ก.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 12100 ]
   Bookmark and Share
View this page in:

การอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิ(Meditation)เบื้องต้น (MMC)


โครงการอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น รุ่นที่ 2
The Middle Way Meditation Coach Training Program
 
เริ่ม 11 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

The Middle Way Meditation Coach Training Program

           The Middle Way Meditation Coach Training Program 
 
             ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นใด อยู่ในสังคมใด ทุกคนต่างแสวงหาความสุขและสันติภาพ ในประวัติศาสตร์ มนุษย์เราได้พยายามเจรจาสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น จากหมู่ชนหลากหลายเชื้อชาติ แต่สงครามและความรุนแรงก็ยังคงอยู่มาจนบัดนี้  สถานการณ์โลกในขณะนี้เรียกร้อง และค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่า “สันติภาพโลกสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า?”
 
                ในชีวิตที่ไม่มีความแน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก็ยังมีอีกหนึ่งวิธี ที่จะทำให้เราพบกับความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนได้ วิธีนี้เรียกว่า “การทำสมาธิ”  สมาธิคือการฝึกจิตของเรา  สามารถฝึกได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศ  มีอายุ  เชื้อชาติ  และความเชื่อใด
 
                นี้คือมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ และพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่จะเผยแผ่สันติภาพภายในไปทุกสารทิศทั่วโลก  และที่ได้เห็นเป็นหลักฐานจากสื่อต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจในสมาธิและพุทธปรัชญา  เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนี้  เราจึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น (The Middle Way Meditation Coach Training Program) ขึ้น แก่ผู้ที่แสวงหาสันติสุขภายใน เพื่อมามีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นและแผ่ขยายไปทั่วโลกด้วยกัน
                      
ทุกคนต่างแสวงหาความสุขและสันติภาพ
                                                           
ทุกคนต่างแสวงหาความสุขและสันติภาพ
              
                ในระหว่างการอบรม  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิ และหลักการพัฒนาตนเองที่ถูกต้อง เพื่อจะได้มีโอกาสพัฒนาสมาธิของตนเองมากขึ้น  ภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณพระราช-ภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้เชี่ยวชาญสูงสุดในการปฏิบัติสมาธิทางสายกลาง (the Middle Way Meditation) ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็น ในการเป็น MMC เพื่อที่จะไปใช้ในการแนะนำและช่วยสอนการทำสมาธิเบื้องต้น ทำหน้าที่เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์     
 
               จุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ปฏิบัติสมาธิมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักของพระพุทธศาสนา  และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการอบรมได้รับประกาศนียบัตรเพื่อไปทำหน้าที่สอนสมาธิแก่ผู้คนทั่วโลก 
 
                มีการอบรมภาคภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ทุกภาคภาษาจะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย และสถานที่อบรมของวัดพระธรรมกายที่ประเทศไทย 
 
ช่วงเวลาของโครงการ  
 
MMC #2               11 กรกฎาคม – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554              สมัครด่วน !
MMC #3               9 มกราคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2555
MMC #4               16 กรกฎาคม – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิ และหลักการพัฒนาตนเองที่ถูกต้อง

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการฝึกปฏิบัติสมาธิ และหลักการพัฒนาตนเองที่ถูกต้อง
 
ตารางการอบรม :      11 กรกฎาคม - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 
11 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม : เรียนรู้หัวใจหลักของพระพุทธศาสนาในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติการปฏิบัติสมาธิ  เรียนรู้คำสอนในพระพุทธศาสนา รวมถึงวัฒนธรรมชาวพุทธ และเป้าหมายของชีวิต    (28 วัน)      
 
8 สิงหาคม - 18 กันยายน :  ฝึกทำสมาธิภายใต้การดูแลของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)    (42 วัน)   
 
19 กันยายน - 2 ตุลาคม :  ฝึกทักษะอื่นๆ สำหรับการทำหน้าที่เป็น MMC    (14 วัน)
 
ตารางประจำวัน
 
04.30     ตื่นนอน
05.00     สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ แผ่เมตตา
06.30     ทำกิจกรรมส่วนรวม
07.10     รับประทานอาหารเช้า
09.00     ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม
11.00     รับประทานอาหารเที่ยง
12.30     เวลาส่วนตัว
14.00     ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม                
16.15     ออกกำลังกาย
17.00     ทานปานะ
18.30     สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.00     ปฏิบัติธรรม และฟังธรรม
21.00     เวลาส่วนตัว
21.30     หลับในอู่ทะเลบุญ
 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการอบรมได้รับประกาศนียบัตรเพื่อไปทำหน้าที่สอนสมาธิแก่ผู้คนทั่วโลก
 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการอบรมได้รับประกาศนียบัตรเพื่อไปทำหน้าที่สอนสมาธิแก่ผู้คนทั่วโลก 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1)       ชายหรือหญิงอายุระหว่าง 20-50 ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
2)       จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามที่  คณะกรรมการยอมรับ
3)       สนใจในการฝึกฝนสมาธิและสามารถนั่งสมาธิได้ทุกวัน  วันละ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย    
4)       มีมโนปณิธานมุ่งมั่นที่ขยายสันติภาพไปทั่วโลก
5)       ยึดมั่นในพระรัตนตรัย  วิชชาธรรมกาย และมหาปูชนียาจารย์
6)       สามารถรักษาศีล 5 ได้โดยปกติ
7)       รักในการฝึกฝนตนเองในทุกๆ ด้านสามารถทำงานเป็นทีมได้
8)       สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ  จีน  หรือญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

กฎระเบียบระหว่างเข้าอบรม
 
เพื่อที่จะให้กลุ่มผู้ฝึกสมาธิได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้การฝึกสมาธิแบบทางสายกลาง จากประสบการณ์ผู้ฝึกสมาธินับพันคน ผู้เข้าอบรมควรจะปฏิบัติตามกฎในการประพฤติตนดังต่อไปนี้
ผู้สมัครทุกคนควรจะศึกษากฎในการประพฤติตน  และหากมีข้อสงสัยควรติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อขอคำแนะนำ
 
1.   อยู่อบรมจนจบโครงการ 
ผู้เข้าอบรมควรอยู่อบรมจนจบโครงการเพื่อที่จะได้ศึกษาการนั่งสมาธิแบบทางสายกลางอย่างครบถ้วน  และได้นั่งสมาธิในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการฝึกสมาธิทางสายกลางในระดับที่สูงขึ้นไป
 
2.  การฝึกสติ
การที่ได้อาศัยอยู่ในกลุ่มชนที่นั่งสมาธิเป็นประจำเป็นประสบการณ์ที่จำเป็นในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมด้วยกันอย่างสมานฉันท์และมองโลกในแง่ดี ผู้เข้าอบรมควรฝึกสติดังต่อไปนี้
 
        2.1 เว้นจากการฆ่าสัตว์
ความคิดที่จะทำลายชีวิตแม้เพียงสัตว์เล็กๆ เช่น ยุง ก็อาจทำให้เกิดความคิดในแง่ลบที่จะส่งผลเสียในการฝึกสมาธิของท่าน
        2.2 เว้นจากการลักทรัพย์
เราควรพอใจในสิ่งที่เรามีและให้ความช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ เช่น ล้างจาน และเตรียมอาหาร เป็นต้น การช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะทำให้เกิดบรรยากาศของความสามัคคี ความใจกว้างทำให้จิตใจเราอ่อนโยน และความคิดที่สงบเป็นสิ่งที่ดีมากต่อการทำสมาธิ
 
 การเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ปฏิบัติสมาธิมากยิ่งขึ้น   
 
การเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ปฏิบัติสมาธิมากยิ่งขึ้น
 
  2.3 เว้นจากการยุ่งเกี่ยวเรื่องเพศ
เมื่อเราทำสมาธิ ใจของเราควรอยู่กับตัวเอง ถ้าคุณถูกกระตุ้นด้วยสิ่งยั่วยวน ใจของคุณจะได้รับผลกระทบจากสิ่งนั้น ใจที่ฟุ้งซ่านจะยากต่อการหยุดนิ่ง 
        2.4 เว้นจากการพูดปด
การพูดปดรวมทั้งการพูดโกหก พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ  คำพูดที่ให้กำลังใจผู้อื่นในการค้นหาความสุขภายในเป็นคำพูดที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลก การฝึกสมาธิของคุณจะก้าวหน้าถ้าคุณใช้คำพูดอย่างมีสติและเว้นจากการพูดปด
        2.5 เว้นจากการดื่มเครื่องดื่มมึนเมา
เครื่องดื่มมึนเมาทำให้ร่างกายอ่อนแอทั้งกายและใจ รวมถึงการหมดสติในชั่วขณะ ปัจจัยนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการทำสมาธิของคุณ
ห้ามผู้เข้าอบรมนำเครื่องดื่มมึนเมาหรือบุหรี่เข้ามาในโครงการ  สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปกติ  ทางโครงการขอให้งดเว้นการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างอบรม และการอบรมของเราไม่เหมาะกับผู้ที่ติดอบายมุข  เช่น  ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นต้น
        2.6 เว้นจากการทานอาหารหลังเที่ยงวัน
การงดทานอาหารบางมื้อจะช่วยทำให้ร่างกายเบาขึ้นและเหมาะแก่การฝึกทำสมาธิ  และช่วยลดความเกียจคร้านหลังจากทานอาหารมื้อเย็นลงด้วย  ในการอบรมผู้เข้าอบรมจะทานอาหาร 2 มื้อ (ไม่ใช่อาหารมังสวิรัติ) คือ มื้อเช้า และมื้อกลางวัน  อย่างไรก็ตามเรามีเครื่องดื่ม (ปานะ) สำหรับผู้เข้าอบรมในช่วงเย็น
ผู้เข้าอบรมควรทราบว่าจะไม่มีการเตรียมอาหารพิเศษตามความต้องการของผู้เข้าอบรมบางท่าน  ถ้าแพทย์แนะนำให้คุณทานอาหารเฉพาะอย่าง  กรุณาแจ้งทางโครงการล่วงหน้าเพื่อที่เราจะพิจารณาว่าเราสามารถจัดหาอาหารที่คุณต้องการได้หรือไม่  ถ้าทางเราไม่สามารถจัดหาอาหารที่คุณต้องการได้  หรือเป็นอาหารที่ไม่เหมาะกับการฝึกสมาธิ  เราคิดว่าคุณควรรอจนกว่าคุณจะปรับตัวเข้ากับอาหารทั่วไปได้ก่อนที่จะสมัครเข้าโครงการ  ผู้เข้าอบรมควรจะปรับตัวให้สามารถทานอาหารทั่วไปที่ทางโครงการจัดให้ได้
        2.7 เว้นจากสิ่งบันเทิงและเครื่องลูบไล้รวมทั้งเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย
เพื่อการรักษาใจ  วาจา  และกายจากสิ่งจูงใจต่างๆ ควรที่จะขจัดความฟุ้งเพ้อและความทระนงที่เกิดขึ้นจากร่างกาย
        2.8 งดเว้นจากการนอนที่นอนอันสูงใหญ่ 
เพื่อป้องกันความรู้สึกที่จะนำไปสู่ความตื่นเต้นและความปรารถนา  นอกจากนั้นการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ทำให้ยากในการตื่นนอนในตอนเช้า 
 
ศึกษาการนั่งสมาธิแบบทางสายกลางอย่างครบถ้วน
 
ศึกษาการนั่งสมาธิแบบทางสายกลางอย่างครบถ้วน 
 
3. การแยกชายและหญิง 
จุดประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการคือการศึกษาสมาธิ  การที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถควบคุมความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมได้อาจส่งผลต่อสมาธิของผู้เข้าอบรม  ความคิดในทางเพศจะไปแทรกแซงและส่งผลต่อการทำสมาธิ  การแยกชายและหญิงจะช่วยให้นำผู้เข้าอบรมไปสู่ความสงบ และความหยั่งรู้เฉพาะตน
 
4. ไม่ออกจากพื้นที่อบรม 
ระหว่างการอบรมผู้เข้าอบรมควรงดเว้นการออกจากพื้นที่อบรม  เพื่อจะได้ใช้เวลาที่มีค่าไปกับการฝึกฝนสมาธิ  ผู้เข้าอบรมควรอยู่ในพื้นที่สำหรับอบรมเท่านั้น  ผู้เข้าอบรมสามารถออกจากเขตพื้นที่ที่อบรมได้ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ของโครงการเท่านั้น
 
5. ไม่พกเครื่องมือสื่อสาร 
คงเป็นการยากที่จะทิ้งทุกสิ่งไว้เบื้องหลังเพื่อค้นหาความสุขที่แท้จริงและความสงบของจิตใจ  แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าช่วงเวลาที่พิเศษเช่นนี้ไม่ควรจะถูกรบกวนด้วยอะไรก็ตาม  จะไม่มีการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น  คอมพิวเตอร์  หรือโทรศัพท์มือถือ  ระหว่างช่วงที่อบรม  ผู้เข้าอบรมที่มีเครื่องมือสื่อสารดังกล่าว  จะต้องฝากเครื่องมือสื่อสารไว้ที่เจ้าหน้าที่ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี
 
6. ไม่นำสิ่งพิมพ์  เกมส์  และเครื่องเล่นเพลงมาใช้ในระหว่างการอบรม 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ (หนังสือ หรือ นิตยสาร) เกมส์ต่างๆ (เครื่องเล่นเกมส์, เกมส์การ์ด หรือ เกมส์ประเภทอื่นๆ) และเครื่องเล่นเพลงที่จะส่งผลรบกวนการทำสมาธินั้นไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในการอบรม  รวมทั้งสิ่งพิมพ์และการจดบันทึกต่างๆ ด้วย
 
7.  การแต่งกาย 
เพื่อความสบายในการนั่งสมาธิ  ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่หลวม  เรียบง่าย  และใส่สบาย  ควรสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน  ไม่อนุญาตให้สวมใส่และนำเสื้อผ้าแขนกุด, เสื้อผ้าที่สั้น, เสื้อผ้าที่รัดรูป, กางเกงเลกกิ้ง, เสื้อซีทรู, เสื้อผ้าที่รัดมาก  หรือเสื้อผ้าที่เปิดเผยร่างกายเข้ามาในโครงการ
 
8. เครื่องอัดเสียง 
ไม่อนุญาตให้นำเครื่องอัดเสียงเข้ามาในโครงการ
 
9. ความเลื่อมใสและการปรับตัว 
ผู้เข้าอบรมควรสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งอำนวยความสะดวก และปรับตัวที่จะอยู่อย่างเรียบง่ายตามที่โครงการจัดหาให้ได้  นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมควรจะปฏิบัติกฎตามระเบียบของโครงการ  รวมทั้งคำสอนของพระอาจารย์ขณะเข้าร่วมโครงการด้วย
 
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรม MMC ควรมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
 
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรม MMC ควรมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 
 
สุขภาพ 
 
1. ผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิต 
ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรม MMC ควรมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ  แม้ว่าการฝึกสมาธิจะส่งผลที่ดีต่อในหลายๆ ต่อทุกคนก็ตาม  แต่การฝึกสมาธิก็ไม่สามารถทดแทนการรักษาด้วยแพทย์หรือการรักษาทางจิตเวชได้  เราไม่แนะนำการฝึกสมาธิของโครงการสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิตในระดับที่รุนแรง
 
2. การรักษาพยาบาลระหว่างการอบรม 
ทางโครงการมีการปฐมพยาบาลและยารักษาโรคขั้นพื้นฐาน  สำหรับปัญหาสุขภาพที่ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบโดยแพทย์หรือโรงพยาบาล  สำหรับผู้เข้าอบรมที่มีความจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (เช่นค่าธรรมเนียมการตรวจวินิจฉัย  ค่าธรรมเนียมการตรวจเอ็กซ์เรย์  ค่ายา และอื่นๆ) จะเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าอบรม
 
การกรอกใบสมัครและเขียนเรียงความ

แบบฟอร์มการสมัครจะมีการเขียนเรียงความเกี่ยวกับประวัติ และสุขภาพของผู้สมัคร  ใบสมัครต้อง
ประกอบไปด้วยเรียงความจำนวน 200 - 500 คำเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร  และจุดมุ่งหมายในการเข้าร่วมโครงการ
 
การสัมภาษณ์และคัดเลือก

เพื่อสามารถคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับโครงการ  จึงมีการเพิ่มการสัมภาษณ์ในกระบวนการ
คัดเลือก  เมื่อเสร็จสิ้นการคัดกรองครั้งแรกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล์โดยอัตโนมัติสำหรับการสัมภาษณ์

ยึดมั่นในพระรัตนตรัย  วิชชาธรรมกาย และมหาปูชนียาจารย์
 
ยึดมั่นในพระรัตนตรัย  วิชชาธรรมกาย และมหาปูชนียาจารย์

ค่าใช้จ่ายของโครงการอบรม 
 
ค่าสมัคร: ไม่มีค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า:  ผู้สมัครรับผิดชอบด้วยตัวเอง
ค่าเดินทางไปกลับ: ผู้เข้าอบรมที่อยู่จนจบโครงการสามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางคืนได้ 50% ของตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด  
ค่าฝึกอบรมในประเทศไทย: ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
เส้นทางการทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น 
 
การทดสอบและการรับรองว่าผ่านการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการอบรมจะเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ในการเผยแผ่สมาธิทางสายกลางไปยังประเทศของตน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการประเมินครั้งสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น ว่าตนจะได้ผ่านการเป็น MMC หรือไม่ และคณะกรรมการโครงการจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม   เอกสารรับรองการเป็น MMC จะมีอายุ 1 ปี  
 
การสอน
หลังเสร็จสิ้นการอบรม MMC จะมีโอกาสทำงานที่ศูนย์ในประเทศไทย และศูนย์ในต่างประเทศ  หน้าที่หลักของ MMC ที่ทำงานในต่างประเทศ ต้องสอนการทำสมาธิทั้งนอกและในศูนย์ ตลอดจนในประเทศเพื่อนบ้านด้วย  
 
 ค่าตอบแทน
ผู้ที่เป็น MMC ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิธรรมกาย จะได้รับการสนับสนุนด้านอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้าและยารักษาโรค ระหว่างที่ยังปฏิบัติหน้าที่ MMC  จะได้รับค่าตอบแทนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น  ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด  หรือค่าธรรมเนียมวีซ่า  เป็นต้น
 
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการอบรมหรือการสมัคร กรุณาติดต่อ
website: : www.mdwmeditation.org , หรือ email info@mdwmeditation.org,หรือโทร +6682-342-1999 (ประเทศไทย)
 

รับชมคลิปวิดีโอโครงการรับผู้ฝึกสอนสมาธิเบื้องต้น (MMC)
ชมวิดีโอโครงการรับผู้ฝึกสอนสมาธิเบื้องต้น (MMC)  MP3 ธรรมะโครงการรับผู้ฝึกสอนสมาธิเบื้องต้น (MMC)   Download ธรรมะโครงการรับผู้ฝึกสอนสมาธิเบื้องต้น (MMC)

http://goo.gl/JhUqY

     
Tag : โรค  เกมส์  อาจารย์  หลวงพ่อ  หลวงปู่วัดปากน้ำ  สันติภาพ  สมาธิ  ศีล 5  วิดีโอ  วัดพระธรรมกาย  มหาปูชนียาจารย์  พระราชภาวนาวิสุทธิ์  พระพุทธศาสนา  ปัญหา  ปัจจัย  ปฏิบัติธรรม  บุญ  ธัมมชโย  ธรรมะ  ธรรมกาย  ทำวัตร  ทางสายกลาง  การ์ด  MMC  dhamma  

พิมพ์บทความนี้


<< ก่อนหน้า
คำอวยพรปีใหม่ ภาษาไทย คําอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ บทสัมภาษณ์ กัลฯ อารีพันธุ์ ตรีอนุสรณ์ อุปัฏฐาก คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
ถัดไป >>

   

Bookmark and Share   

บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลกประจำปี 2557
      ประมวลภาพงานสัมมนา "หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ"
      ประมวลภาพตักบาตร 222 ปีเมืองอุบล
      ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดแม่ขิง
      ประมวลภาพพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกครั้งที่ 2 ที่ประเทศฟิลิปปินส์
      วัดตาก้อง ประมวลภาพพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี
      เพลงวันสงกรานต์
      ประมวลภาพธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุใจกลางเมืองเชียงใหม่
      วันนี้วันพระ รวมรูปภาพวันนี้วันพระ
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาและคล้องอังสะ วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557
      วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักรี ความเป็นมาความสำคัญของวันจักรี
      ประมวลภาพพิธีวันทาเจดีย์ วันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557
      ประมวลภาพพิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 100 ณ วัดพุทธภูมิ จ.ยะลาธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองวิสาขบูชาโลกรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนหลายอัตรา


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ประมวลภาพวันคุ้มครองโลกประจำปี 2557
  ประมวลภาพพิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธ..
(23 เม.ย. 2557)    ชม 376 ครั้ง
ประมวลภาพงานสัมมนา "หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ"
  ประมวลภาพงานสัมมนา "หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ" บูชา 7..
(21 เม.ย. 2557)    ชม 254 ครั้ง
ประมวลภาพตักบาตร 222 ปีเมืองอุบล
  ประมวลภาพพิธีตักบาตรพระ 2,222 รูป ฉลอง 222 ปี อุบลราชธานี ณ...
(20 เม.ย. 2557)    ชม 253 ครั้ง