วันสมาธิโลก วันแห่งเกียรติยศของวงการพระพุทธศาสนา

นแห่งการเชิดชูเกียรติพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนา เมื่อพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และพุทธบริษัททั้งหลาย ร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๙ ณ วัดพระธรรมกาย https://dmc.tv/a21833

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 6 ก.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2787 ]
สมาธิ(Meditation)
วันสมาธิโลก
วันแห่งเกียรติยศของวงการพระพุทธศาสนา

ทบทวนบุญ
เรื่อง : แป้นแก้ว
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนกันยายน ฑ.ศ.๒๕๕๙
 

     วันแห่งการเชิดชูเกียรติพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคถือเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนา เมื่อพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และพุทธบริษัททั้งหลาย ร่วมเป็นประจักษ์พยานในพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๙ ณ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในเทศกาลวันสมาธิโลก (๖ สิงหาคม) โดยในวันเดียวกันนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่น พิธีถวายมหาสังฆทาน ๓,๐๐๐กว่าวัดทั่วประเทศและพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ทุกพิธีกรรมนำมาซึ่งความปลื้มปีติยินดีและเป็นการแสดงออกถึงพลังสามัคคีของพุทธบริษัท ๔ ที่หลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมประกาศความสำคัญของการศึกษาพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก
 


เชิดชูเกียรติเพชรน้ำเอกแห่งวงการพระพุทธศาสนา

     พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเป็นอีกปีที่พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงเมตตาให้เกียรติไปเป็นประธานสงฆ์ โดยมีพระมหาเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการและพุทธบริษัทจากทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นประจักษ์พยานในความสำ เร็จของพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรมทุก รูปคือบุคคลสำคัญที่จะนำความรู้จากการศึกษาพระบาลีออกไปเทศนาสั่งสอนญาติโยม ยิ่งมีผู้ศึกษามากเท่าไรย่อมช่วยขยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้กว้างไกล ไปสู่ดวงใจชาวโลกมากยิ่งขึ้น ซึ่งบนเส้นทางการศึกษาพระบาลีต้องใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจ และมั่นคงในเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ จึงจะกระทำสิ่งที่ทำได้ยากอย่างยิ่งให้สำเร็จ
 

     ด้วยเหตุนี้ พระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเชิดชูเกียรติให้สมกับเป็นเพชรน้ำเอกแห่งวงการพระพุทธศาสนา
 

     เพื่อเป็นการประกาศเจตนาในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกล พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย
ผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก และภายหลังผู้แทนพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลกแล้วสามเณรพฤก ชาตะปัทมะ ได้เป็นผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ท่ามกลางความชื่นชมยินดีของพุทธบริษัททั้งหลาย
 
 


ประกาศเกียรติคุณยอดสำนักเรียนบาลีดีเด่น

     หน้าประวัติศาสตร์แห่งวงการพระพุทธ-ศาสนาไทยได้บันทึกเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของยอดสำนักเรียนบาลีดีเด่นแห่งสังฆมณฑลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของพระมหาเปรียญธรรมทุกรูปในพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่สำนักเรียนบาลีที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนภาษาบาลีรวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ผลสำเร็จที่บังเกิดขึ้นได้สร้างเพชรน้ำเอกแห่งวงการพระพุทธศาสนา ทั้งยังได้ประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
 

มหาสังฆทาน มหาปีติ

     พิธีถวายมหาสังฆทาน ๓,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศและพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๒ ครั้งที่ ๑๒๒ โดยมีคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลเมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญให้เหล่ากัลยาณมิตรผู้รักในพระพุทธศาสนาเป็นประจำ ทุกปี นำมาซึ่งความปีติอย่างสุดซึ้งที่ได้โอกาสน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงและเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นยังเป็นดั่งคำมั่นสัญญาของพุทธบริษัททั้งหลายในการสืบทอดพิธีกรรมสำคัญให้คงอยู่ต่อไป เพื่อร่วมกันสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในวันแห่งเกียรติยศเป็นประจำทุกปี
 
 


มอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้

     ภายหลังพิธีถวายมหาสังฆทานเป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้จาก ๔ จังหวัดภาคใต้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจแก่พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการอบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคน
 
 


เส้นทางการศึกษาพระบาลีเส้นทางแห่งการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

     เหตุการณ์สำคัญในวันแห่งเกียรติยศสร้างมหาปีติให้บังเกิดขึ้นอย่างท่วมท้น ยิ่งกว่านั้นคือความมั่นใจและภาคภูมิใจในเส้นทางการศึกษาพระบาลีที่พร้อมสร้างเพชรน้ำเอกประดับวงการพระพุทธศาสนา รักษาไว้ซึ่งพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อร่วมมือกันเผยแผ่ให้เป็นที่แพร่หลายขยายสู่นานาอารยประเทศ และยังเป็นการร่วมปกป้องพระพุทธ-ศาสนาจากภัยคุกคาม ด้วยการรวมพลังพุทธ-บริษัท ๔ ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว

      ด้วยเหตุนี้ พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลกจึงเป็นพิธีกรรมสำคัญ เป็นการยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงส่งและเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อวงการพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร