อานิสงส์การบูชาด้วยดอกมะลิ

มนุษย์เท่านั้นที่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสัตว์ที่เหลือส่วนใหญ่จะเกิดมาเพื่อเสวยผลกรรมที่เคยทำไว้ในอดีต ถึงจะเป็นสัตว์นรกเปรต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉาน ก็ต้องชดใช้ ผลกรรมที่ทำไว้ https://dmc.tv/a21912

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 3 ต.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 22483 ]
อานิสงส์การบูชาด้วยดอกมะลิ
 
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์
วารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 
 
“ผู้ที่เกิดมาในโลกจำต้องตายทุกคน ผู้ทำกรรมอันใดไว้ ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาป
บุญและบาปนั้นเป็นสมบัติของเขา และเขาจะพาเอาบุญและบาปนั้นไปสู่ปรโลก
อนึ่ง บุญและบาปเป็นของติดตามเขาไปประดุจเงาติดตามตัวไป
เพราะฉะนั้น บุคคลพึงทำกัลยาณกรรมสะสมไว้เป็นสมบัติในปรโลก
เพราะว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก”
(สํ. สคาถวรรค)
 
     มนุษย์เท่านั้นที่เกิดมาเพื่อสั่งสมบุญสัตว์ที่เหลือส่วนใหญ่จะเกิดมาเพื่อเสวยผลกรรมที่เคยทำไว้ในอดีต ถึงจะเป็นสัตว์นรกเปรต อสุรกาย หรือสัตว์เดรัจฉาน ก็ต้องชดใช้ผลกรรมที่ทำไว้ จะต้องได้รับแต่ความทุกข์ทรมาน โอกาสสั่งสมบุญให้ตนเองนั้นยากมากแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นว่ามีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการเลี้ยงดูจากเจ้าของดีกว่าคนจนทั่ว ๆ ไป แต่ก็เป็นได้แค่เพียงสัตว์แสนรู้

     ผู้ที่สั่งสมบุญไว้ดีแล้วจะไปบังเกิดเป็นเทวดา ไปเป็นชาวสวรรค์ที่มีความเป็นอยู่อันเป็นทิพย์ เกิดมาเพื่อเสวยบุญ ปรารถนาอะไรก็สำเร็จได้ด้วยบุญ สำเร็จด้วยใจทุกอย่าง ไม่ว่ารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ล้วนเป็นทิพย์ไปหมดอายุขัยก็ยืนยาว มีความเป็นหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลา นั่นก็เป็นเพราะผลบุญที่สั่งสมไว้ดีแล้วแต่โอกาสที่จะสั่งสมบุญอย่างเต็มที่ให้ตนเองทำได้ยากมาก เพราะว่ากายอันเป็นทิพย์สร้างบารมีสู้กายมนุษย์ไม่ได้ และเมื่อติดอยู่ในสุขอันเป็นทิพย์ก็จะมองเห็นทุกข์ภัยในสังสารวัฏได้ยาก ส่วนใหญ่จะมัวประมาท เพลิดเพลินในกามคุณอันเป็นทิพย์เหมือนกัน

     ส่วนผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติพรหมวิหารธรรม จะไปบังเกิดเป็นพรหมผู้เสวยสุขในฌานสมาบัติ มีความเป็นอยู่ที่ประณีตกว่าสุขกว่าชาวสวรรค์มากมายหลายเท่านัก อายุขัยก็ยืนยาวเป็นล้าน ๆ กัป แม้จะมีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาบังเกิดหลายพระองค์แล้วก็ยังไม่จุติที่ได้อัตภาพเช่นนั้นเพราะกำลังบุญ กำลังฌานสมาบัติ ที่ฝึกฝนอบรมจิตเอาไว้เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ จึงมีภพภูมิที่ละเอียดประณีตบังเกิดขึ้นมารองรับ แต่นั่นเป็นเพียงการเสวยผลบุญเท่านั้น จะสร้างบารมีให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปเหมือนมนุษย์ก็ทำได้ยาก

     เพราะฉะนั้น เมื่อเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งหาได้ยากในโลก ดังพุทธพจน์ที่ว่า กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยาก เราก็ควรหาโอกาสสั่งสมบุญให้เต็มที่ เพราะมนุษย์เท่านั้นที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมี ไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรม หรือปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวัน ๆ ด้วยกระแสของบาปดึงไปอย่างเดียวเท่านั้น และก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการอื่นด้วย เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง มาเพื่อสั่งสมบุญ เมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้ว จะได้ปราบกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร

 
    ดังพระเถระรูปหนึ่งที่ชื่อขัณฑสุมนะผู้โชคดีได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา ย้อนไปเมื่อแสนกัปปีที่แล้ว ท่านเป็นชายหนุ่มรูปงามเกิดมาในช่วงหลังพุทธปรินิพพานของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า มหาชนช่วยกันสร้างพระสถูปที่ทำด้วยทองคำเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระรัตนตรัย ส่วนตัวท่านมีโอกาสสร้างกำแพงทำด้วยไม้แก่นจันทน์ซึ่งเป็นไม้เนื้อหอมล้อมรอบพระสถูปอีกชั้นหนึ่ง ทำให้พระสถูปซึ่งนอกจากจะมีสีเหลืองอร่ามเหมือนทองคำแล้ว ยังมีกลิ่นหอมที่เกิดจากไม้แก่นจันทน์อีกด้วย ทำให้ผู้ไปนมัสการพระสถูประลึกถึงพระรัตนตรัยด้วยใจที่สบายและไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กันนับไม่ถ้วน

     คนในสมัยก่อน เมื่อเกิดศรัทธาก็ไม่รอช้า จะรีบทำความดีทันที และจะไม่ให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรค ข้อแม้ ข้ออ้าง หรือเงื่อนไขในการทำความดี ความรู้สึกเช่นนั้นไม่เกิดขึ้นกับนักสร้างบารมีในสมัยก่อนเลย เมื่อใจเปี่ยมด้วยศรัทธาปัญญาก็เจริญ เมื่อมีปัญญา ปัญหาก็ไม่มี กลายเป็นคนที่ไม่มีปัญหา มีแต่ปัญญาขวนขวายหาช่องทางในการทำความดีนั้นให้สำเร็จจนได้

     ด้วยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนั้น ทำให้ท่านไปเสวยทิพยสมบัติในสุคติโลกสวรรค์ เป็นผู้มีกลิ่นจันทน์หอมออกจากสรีระฟุ้งขจรขจายใครได้กลิ่นก็ชื่นใจและอยากเข้าใกล้ ท่านเสวยทิพยสมบัติเป็นเวลายาวนานมาก เมื่อลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “สมัตตะ” ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มีชื่อเดิมอยู่ถึง ๘ ครั้ง พอละโลกก็กลับไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์อีก เวียนว่ายตายเกิดแต่ใน ๒ ภพภูมินี้เท่านั้น
 
     เมื่อมาเกิดในสมัยหลังพุทธปรินิพพานของพระกัสสปพุทธเจ้า มหาชนต่างพากันบูชาพระพุทธองค์ด้วยการสร้างพระเจดีย์ทองสูง ๑ โยชน์ ท่านปรารถนาจะบูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ ไปเที่ยวตระเวนหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ จึงลองเดินเข้าไปในสวนดอกไม้ เห็นดอกมะลิกิ่งหนึ่ง จึงขอซื้อมะลิกิ่งนั้นด้วยราคาแพงลิบลิ่วทีเดียว เพราะคนขายโก่งราคาสูงมาก แต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ทำให้ท่านตัดสินใจซื้อเพื่อแลกกับการได้บูชาพระรัตนตรัย

 
     เมื่อมาเกิดในสมัยหลังพุทธปรินิพพานของพระกัสสปพุทธเจ้า มหาชนต่างพากันบูชาพระพุทธองค์ด้วยการสร้างพระเจดีย์ทองสูง ๑ โยชน์ ท่านปรารถนาจะบูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ ไปเที่ยวตระเวนหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ จึงลองเดินเข้าไปในสวนดอกไม้ เห็นดอกมะลิกิ่งหนึ่ง จึงขอซื้อมะลิกิ่งนั้นด้วยราคาแพงลิบลิ่วทีเดียว เพราะคนขายโก่งราคาสูงมาก แต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย ทำให้ท่านตัดสินใจซื้อเพื่อแลกกับการได้บูชาพระรัตนตรัยไปบังเกิดในเทวโลกอีกครั้งหนึ่ง และเสวยสุขในสวรรค์อยู่นานถึง ๘๐ โกฏิปี

     ครั้นมาในยุคพุทธกาลของเรานี้ ท่านได้มาเกิดเป็นพระราชกุมารในเมืองปาวา แคว้นมัลละ เป็นผู้มีกลิ่นกายหอมเหมือนดอกมะลิผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งผ่องใสมากเป็นพิเศษเมื่อได้ยินข่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้ว และกำลังประทับอยู่ที่สวนอัมพวันของนายจุนทะ ท่านบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาอย่างยิ่งที่จะไปฟังธรรม เหมือนผืนดินที่แห้งแล้งรอคอยฝนจากฟากฟ้ามายาวนานหรือเหมือนปลาในหนองน้ำที่แห้งขอดกำลังรอฝนด้วยใจจดใจจ่อ ท่านรีบชักชวนข้าทาสบริวารไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฟังพระธรรมเทศนา ครั้นได้ฟังแล้วก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นจึงตัดสินใจออกบวช ท่านบำเพ็ญเพียรเพียงไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา

     จากนั้น ท่านระลึกชาติไปดูบุพกรรมว่าได้ทำบุญอะไรเอาไว้ จึงมีมหาโชคได้มาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุอรหัตผลอย่างง่ายดาย เมื่อเห็นแล้วท่านก็ปลื้มปีติและเปล่งอุทานว่า “เราถวายดอกไม้เพียงกิ่งเดียว เราได้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ถึง ๘๐ โกฏิปีในที่สุดได้บรรลุพระนิพพาน เพราะผลบุญที่ได้บูชาพระเจดีย์ด้วยจิตเลื่อมใส”

     นี้เป็นตัวอย่างของการบูชาพระเจดีย์ด้วยดอกมะลิ ถ้าหากเรามีความเลื่อมใสศรัทธาจริง ๆ แม้พระบรมศาสดาจะมีพระชนม์ชีพอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามอานิสงส์แห่งความเลื่อมใสนั้นก็มีผลเสมอกันเพราะฉะนั้นแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไป ๒,๕๐๐ กว่าปีแล้วก็ตาม แต่ยังมีสิ่งที่เป็นอนุสรณ์แห่งความดี เป็นเครื่องหมายที่ทำให้เราและชาวโลกได้ตรึกระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ก็คือ พระมหาธรรมกายเจดีย์ที่เราร่วมกันสถาปนาขึ้นมาด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่ง

     พระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ ศูนย์รวมดวงใจของมนุษย์และเทวดาในยุคนี้ เป็นเจดีย์ที่เราร่วมกันสร้างด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและลงทุนลงแรงด้วยความเหนื่อยยาก ซึ่งจะก่อเกิดเป็นบุญใหญ่แก่เราทุกคน เหมือนฝนที่ตกลงมาในจักรวาล ไม่มีลมพายุ มีแต่เม็ดฝนล้วน ๆ ถ้าหากเราเอาภาชนะที่ไม่มีรูรั่วตั้งไว้กลางแจ้ง ฝนตกลงมาเท่าไรก็เต็มภาชนะฉันใดเราก็จะได้บุญกันเต็มที่ไม่รั่วไปไหนฉันนั้น เราสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา บุญกุศลที่เกิดขึ้นนอกจากจะทับทวีเป็นอสงไขยอัปปมาณังแล้วการที่เราหาโอกาสเดินทางไปสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประจำ ยังจะเกิดบุญกุศลหนุนนำให้ประสบความสุขความสำเร็จทั้งในโลกนี้โลกหน้าทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
 
อานิสงส์บูชาการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานิสงส์การบูชาเจดีย์ด้วยดอกผักตบ
อานิสงส์การให้ทานเพื่อขจัดความตระหนี่ อานิสงส์บูชาเจดีย์ด้วยดอกบัว ๘ กำ
อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่องพระพุทธคุณ อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว
อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน
อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ อานิสงส์การรักษาศีล 5
อานิสงส์ถวายความหอม อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน
อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ ดาวน์โหลดวารสารอยู่ในบุญ
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 110 ปี คุณย..
(10 ม.ค. 2554)    ชม 28,907 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร