อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ

มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระรัตนตรัย คืออะไร อยู่ตรงไหน และจะเข้าถึงได้อย่างไร เมื่อไม่รู้จึงแสวงหาสิ่งนอกตัวเรื่อยไป แต่พวกเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐเกิดมาแล้วได้รู้ว่า พระรัตนตรัย คือ... https://dmc.tv/a21387

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 2 พ.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 10216 ]
อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ

เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 

ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือในโลกอื่น
หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นเสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย
พุทธรัตนะแม้นี้เป็นรัตนะอันประณีต ด้วยสัจวาจานี้
ขอความสวัสดีจงมีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย (รตนสูตร)


      มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าพระรัตนตรัย คืออะไร อยู่ตรงไหน และจะเข้าถึงได้อย่างไร เมื่อไม่รู้จึงแสวงหาสิ่งนอกตัวเรื่อยไป แต่พวกเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐเกิดมาแล้วได้รู้ว่า พระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท่านสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของทุก ๆ คน หากฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งจนเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านได้ เราจะปลื้มใจ อิ่มอกอิ่มใจจะรู้สึกอบอ่นุ ใจ และปลอดจากภัยทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นภัยในโลกนี้ ภัยในอบายภูมิ หรือภัยในสังสารวัฏ ชีวิตของเราจะไม่มีวันตกต่ำหรือพลัดหลงไปตกในอบายภูมิเลย จะมีสุคติภูมิเป็นที่ไปอย่างเดียว

     ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนมายุหนึ่งแสนปี มนุษย์ในยุคนั้นมีร่างกายใหญ่โต สมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนกันทั้งนั้น เมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมแต่ละครั้ง เหล่าเวไนยสัตว์ผู้มีบุญได้ตรัสรู้ธรรมตามพระองค์นับไม่ถ้วน ทำให้สรรพสัตว์ไปสู่สวรรค์ นิพพานกันมากมาย หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน พุทธศาสนิกชนช่วยกันสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรม-สารีริกธาตุสูงถึง ๑ โยชน์ และสร้างด้วยวัตถุธาตุที่มีค่ามากที่สุดในโลก นั่นคือ นำรัตนชาติมาร่วมสร้างถวายเป็นพุทธบูชา เพราะตระหนักถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์เสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

     เพราะฉะนั้น ใครมีรัตนชาติชนิดไหนก็ขนกันมามากมาย โดยไม่มีความตระหนี่หลงเหลืออยู่ในใจเลย ผู้มีบุญในกาลก่อนศรัทธาเลือ่ มใสในพระรตั นตรัยมาก มีสมบัติแลว้ ไม่ได้ตระหนี่หวงแหน เพราะมองเห็นว่า สิ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่ารัตนชาตินั้นก็คือ พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวาทั้งหลาย ส่วนรัตนชาติที่มีอยู่ก็แค่ให้ความปลื้มปีติใจและให้ประโยชน์เฉพาะผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น แต่หากนำรัตนชาติมาบูชาพระรัตนตรัย ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและมวลมนุษยชาติอีกนับไม่ถ้วน
 

     ชาวพุทธสมัยนั้นต่างพร้อมใจกันเป็นสมานฉันท์ สร้างพระเจดีย์สูง ๑ โยชน์ โดยแบ่งออกเป็น ๗ ชั้น ชั้นที่ ๑ สร้างด้วยทองคำแท้ ชั้นที่ ๒ สร้างด้วยแก้วมณี ชั้นที่ ๓ เป็นเงินล้วน ๆ ชั้นที่ ๔ เป็นแก้วผลึก ชั้นที่ ๕ ทำด้วยแก้วทับทิม ชั้นที่ ๖ เป็นแก้วแพรวพราวคล้ายเพชรตาแมว ชั้นบนสุดทำด้วยรัตนะที่มีค่าที่สุด ส่วนทางเดินก็ทำด้วยแก้วมณี

     พวกเทวดาเห็นมนุษย์กำลังเอาบุญใหญ่กัน ก็พากันมาประชุมปรึกษาหารือกันว่า บัดนี้พวกมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างพระเจดีย์เป็นพุทธบูชา เราก็ควรจะมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วย จึงเนรมิตเจดีย์สูง ๑โยชน์ ซ้อนเจดีย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นครั้งแรกให้เป็นเจดีย์ที่สำเร็จด้วยรัตนะ ๗ ประการล้วน ๆ พระเจดีย์จึงสูง ๒ โยชน์ งดงามสว่างไสว ขจัดความมืดมิดให้หมดไป

    เหล่านาคเห็นพุทธเจดีย์สว่างไสว เกิดความเลื่อมใสอยากจะได้บุญใหญ่บ้าง จึงรวมพลนาคมาปรึกษาว่า “พวกเราอย่ามัวประมาทอยู่เลย ควรเอาบุญใหญ่ร่วมกันสร้างพุทธเจดีย์เหมือนที่มนุษย์และเทวดาได้สร้างเอาไว้” ว่าแล้วก็เนรมิตเจดีย์สูงขึ้นไปอีกเป็นโยชน์ที่ ๓โดยใช้อานุภาพของพญานาคทำให้เป็นเจดีย์สำเร็จด้วยแก้วอินทนิล แก้วมหานิล และแก้วมณี มีรัศมีโชติช่วงสว่างไสวสวยงามมาก

     ต่อมา พวกครุฑพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีกเป็นโยชน์ที่ ๔ โดยใช้แก้วมณีล้วน ๆ ทำถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนพวกกุมภัณฑ์ประชุมปรึกษากันเป็นสมานฉันท์ แล้วพร้อมใจกันสร้างเจดีย์ให้สูงขึ้นไปอีกเป็นโยชน์ที่ ๕โดยใช้รัตนะล้วน ๆ มาร่วมสร้างพระเจดีย์ทำให้เกิดความสว่างไสวมากยิ่งขึ้นเป็นพิเศษพวกยักษ์ก็พร้อมใจกันสร้างพระเจดีย์ด้วยแก้วผลึกให้สูงขึ้นไปอีก ๑ โยชน์

     เหล่าคนธรรพ์เห็นดังนั้นก็อยากได้บุญบ้าง จึงมาประชุมร่วมปรึกษากันว่า มนุษย์เทวดา นาค ครุฑ กุมภัณฑ์ และยักษ์ พากันสร้างพระพุทธเจดีย์แล้ว ถ้าพวกเราไม่ได้สร้างเลยก็นับว่าเป็นผู้ประมาทอย่างยิ่ง จึงพร้อมใจกันสร้างโดยใช้ทองคำล้วน ๆ ให้สูงขึ้นไปอีก ๑ โยชน์ ทำให้มหาเจดีย์สว่างไสวทั้งกลางคืนและกลางวัน
 

     รัศมีของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวไม่สามารถครอบงำรัศมีของมหาเจดีย์ที่สว่างไสวเรืองรองด้วยรัตนชาติ แสงสว่างนั้นส่องสว่างออกไปทุกทิศทุกทางไกลถึง ๑๐๐โยชน์ ใครได้พบเห็นหรือนมัสการมหาเจดีย์ก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่ง เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างง่ายดาย ความปลื้มปีติศรัทธาเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนมากขึ้นเป็นทับทวี

     สมัยนั้น ถ้าหากบุคคลใดประสงค์จะนำเครื่องสักการบูชาไปนมัสการพระมหาเจดีย์เนื่องจากพระมหาเจดีย์สูงตระหง่านถึง ๑ โยชน์จะเดินขึ้นไปสูง ๆ เกรงว่าจะได้รับความลำบากและอาจเกิดอันตรายพลัดตกลงมา จึงมียักษ์ตนหนึ่งชื่ออภิสัมมัตตะมารับบุญพิเศษด้วยการนำพวงดอกไม้ของหอมทั้งหลายที่สาธุชนนำมาวางไว้บนหิ้งขึ้นไปบูชาบนยอดพระเจดีย์มนุษย์มองไม่เห็นยักษ์ เห็นแต่พวงดอกไม้ลอยละลิ่วสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ เจ้าของเครื่องสักการะก็จะมองตามขึ้นไปด้วยจิตเลื่อมใสมาก ๆ แล้วพากันกลับไปบอกต่อ ๆ ถึงความพิเศษของพระมหาเจดีย์ ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางเพื่อนำเครื่องสักการะมาบูชา และมาสวดมนต์สรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณเป็นประจำทั้งเช้าและเย็น ด้วยอานุภาพแห่งความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณในครั้งนั้นส่งผลให้มนุษย์ไปสู่สุคติโลกสวรรค์มากมายนับไม่ถ้วน ทำให้บนสวรรค์หนาแน่นไปด้วยเหล่าเทพบุตรเทพธิดา ส่วนในนรกก็ประหนึ่งว่าจะร้างทีเดียว
 

     นักสร้างบารมีในยุคสมัยก่อนสั่งสมบุญชนิดทุ่มสุดฤทธิ์สุดเดช เพราะเล็งเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติจึงไม่มีความตระหนี่หวงแหนทรัพย์สมบัติกันเลย ใจนั้นกว้างขวาง มีแต่ความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลก อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ชีวิตทั้งชีวิตจึงอุทิศให้กับพระรัตนตรัย สิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นก็คุ้มค่าเกินกว่าที่เราจะคาดคะเนได้

     เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งสำคัญยิ่งกว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกก็คือ ให้คิดว่าทำอย่างไรเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ชีวิตเราจะได้ปลอดภัย โดยเริ่มจากสละเวลาทำมาหากิน สละความเพลินจากการทำกิจกรรมทางโลก แล้วมาพร้อมใจกันบูชามหาธรรมกายเจดีย์ในเวลาเดียวกัน

     บุญจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาธรรมกายเจดีย์ที่พวกเราพร้อมใจกันสถาปนาขึ้นมานี้ จะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต สมบูรณ์พูนสุขทั้งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ดังนั้นเวลาบูชามหาธรรมกายเจดีย์ จึงเป็นเวลาสว่างที่ทุกคนทั้งโลกจะได้นอบน้อมส่งใจถึงบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกและจักรวาล คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเลื่อมใสอันไม่มีประมาณในบุคคลผู้เลิศจะทำให้เราเข้าถึงฐานะอันเลิศ เกิด ณ แห่งหนตำบลใด อีกกี่ภพกี่ชาติ ก็จะได้เกิดอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในอย่างง่ายดายไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม
 
บทความที่เกี่ยวข้อง....
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related