เพื่อโอกาสแห่งศรัทธาบวชพระในพรรษา ๓ โครงการ

ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ที่การบวชพระช่วงเข้าพรรษาในแต่ละวัดทั่วประเทศมีจำนวนน้อย หลายวัดมีเพียงเพื่อให้ครบ ๕ รูป ตามจำนวนในพุทธบัญญัติที่จะสามารถรับกองกฐินของศรัทธาญาติโยมที่จะมาถวายในช่วงออกพรรษาเท่านั้น https://dmc.tv/a21839

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 8 ก.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2525 ]
เพื่อโอกาสแห่งศรัทธาบวชพระในพรรษา ๓ โครงการ

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

บวชพระ
 
     ยังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ที่การบวชพระช่วงเข้าพรรษาในแต่ละวัดทั่วประเทศมีจำนวนน้อย หลายวัดมีเพียงเพื่อให้ครบ ๕ รูป ตามจำนวนในพุทธบัญญัติที่จะสามารถรับกองกฐินของศรัทธาญาติโยมที่จะมาถวายในช่วงออกพรรษาเท่านั้น สาเหตุสำคัญประการหนึ่งมิใช่เพราะชายไทยศรัทธาลดลง แต่เป็นเพราะกุลบุตรทั้งหลายส่วนใหญ่ทำงานในภาคเอกชนบ้าง งานส่วนตัวบ้าง ไม่สามารถลางานหรือหยุดภารกิจมาบวชได้ถึง ๓ เดือนตลอดพรรษา ทำให้หาโอกาสได้ยากที่จะบวชศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างของบรรพบุรุษที่เคยกระทำมา ซึ่งหากไม่มีแนวทางแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้ เชื่อได้เลยว่าต่อไปผู้คนจะมีแนวโน้มห่างพระศาสนาและวัดวาอารามมากขึ้นเรื่อย ๆ

บวชพระ ๑ เดือนในพรรษานี้มี ๓ ครั้ง

     ด้วยสาเหตุสำคัญดังกล่าว วัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการบวชพระในช่วงเข้าพรรษา เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยผู้มีหัวใจศรัทธาได้มีโอกาสบวชในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง คือ อากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไป และยังเป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ที่จะให้การอบรมและถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องเต็มที่แม้จะมีเวลาเพียง ๑ เดือนก็ตาม ซึ่งในพรรษานี้วัดพระธรรมกายก็จัดให้มีการบวช ๓ รุ่น รุ่นละประมาณ ๑ เดือน ได้แก่

     ๑. รุ่นบูชาธรรม ๔๘ พรรษา พระเทพญาณ-มหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เปิดรับสมัครเป็นรุ่นแรกสำหรับชายแท้ เฉพาะยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญและผู้ที่เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทมาแล้วเท่านั้นเพื่อเข้ารับการอุปสมบทหมู่เนื่องในโอกาสพิเศษครบ ๔๘ พรรษาของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้เป็นเช่นตะวันธรรมนำความสว่างไสวแก่หมู่ชน

     การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคมถึง ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีการบรรพชาอุปสมบท ณ วัดพระธรรมกาย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์
 
     ๒. รุ่นบูชาธรรม ๙๙ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อบรมระหว่างวันที่ ๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีการบรรพชาอุปสมบทในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย

     ๓. รุ่นบูชาธรรม ๑๓๒ ปี พระมงคลเทพมุนีอบรมระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ถึง ๔ พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๙ ทำพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกายในกรณีที่ผู้สมัครบวชเป็นสาธุชนใหม่สามารถเข้าโครงการบวชทุกเดือนได้ที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๘๓๑-๑๒๓๔,๐๘-๕๓๖๓-๙๖๒๔, ๐๘-๖๔๙๒-๙๗๐๐
 


บวชพระในพรรษาถูกต้องตามกติกาในพระวินัย

     อาจจะมีคำถามว่า บวชพระในพรรษาได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เคยมีมาในสมัยพุทธกาลเมื่อหลานชายคนหนึ่งของนางวิสาขามีศรัทธาใคร่จะบวช ได้เข้าไปขอบวชต่อพระภิกษุสงฆ์แต่ภิกษุทั้งหลายไม่ยอมบวชให้ บอกว่าในพรรษานี้ได้ตั้งกติกากันไว้ว่าจะไม่บรรพชาอุปสมบทให้ใคร ให้รอจนออกพรรษาเสียก่อนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงไปบอกกับหลานของนางวิสาขา แต่หลานนางวิสาขาบอกว่าไม่บวชเพราะไม่ยินดีเสียแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าเมื่อจิตมีศรัทธาต้องรีบลงมือทำทันที ถ้าปล่อยให้ล่วงเลยศรัทธาอาจจะถดถอยลงได้ ครั้นนางวิสาขาทราบเรื่อง ก็ติเตียนว่าไฉนจึงต้องตั้งกติกาเช่นนี้ เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่จำกัดกาลเวลามิใช่หรือ พระบรมศาสดาทรงทราบเรื่อง จึงตรัสห้ามตั้งกติกาอันไม่เป็นธรรมดังปรากฏในพระบัญญัติในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาคที่ ๑ วัสสูปนายิกขันธกะ เรื่องทรงห้ามตั้งกติกาไม่เป็นธรรมในระหว่างพรรษา วรรค ๔ ความว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงตั้งกติกาเช่นนี้ว่าในระหว่างพรรษาห้ามไม่ให้บรรพชา รูปใดตั้งต้องอาบัติทุกกฎ”

     ดังนั้น เมื่อเข้าพรรษาแล้ว ในระหว่างพรรษาก็สามารถทำการบวชได้ ไม่มีความเชื่อหรือกฎเกณฑ์ห้าม แต่การนับให้ได้พรรษานั้นจะต้องบวชให้ทันวันเข้าพรรษาและอยู่จนถึงวันออกพรรษาเท่านั้น
 


เพื่อโอกาสสำคัญในช่วงเข้าพรรษา

     จึงขอเรียนเชิญชายแท้ยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญและผู้เคยผ่านการอบรมธรรมทายาทมาแล้ว หลอมดวงใจเป็นดวงเดียวกันบวชบูชาธรรมในโครงการต่าง ๆ ข้างต้น เพราะนอกจากจะเป็นการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมแห่งพระพุทธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้ว ยังเป็นการสร้างแบบอย่างอันดีงามแก่ผู้คนในสังคมยุคใหม่ ก่อให้เกิดทั้งความภาคภูมิใจในความเป็นชาวพุทธและเป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยกันสืบสานความประเสริฐแห่งพระพุทธธรรมคำสอน เพื่อยังโลกใบนี้ให้ก้าวสู่สันติสุขอันไพบูลย์ พลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ปรากฏนอกจากจะเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปีติแก่ผู้ได้ร่วมงานทุกส่วนทุกฝ่ายแล้ว ยังถือเป็นความประทับใจในบุญที่จะติดตามตนไปตลอดตราบสิ้นกาลนาน

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2561 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร