World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2672 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (4)
  สัตบุรุษทั้งหลายบรรเทาความทุกข์อันยากที่จะอดทนได้ด้วยความสุข เพราะเป็นผู้มีจิตเยือกเย็นยิ่.. ชม 12433 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(4).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (3)
  ลูกเอ๋ย ลูกอย่าเชื่อคำนั้น ข่าวที่ว่า สุคติจะมีเพราะเอาบุตรไปบูชายัญ ทางนั้นเป็นทางไปนรก ไ.. ชม 12511 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(3).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (2)
  ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยความอดทน ย่อมไม่หลงทำกาละ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ ย่อมเข้าถึงส.. ชม 12387 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(2).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 7 ออกบวช)
  บุคคลผู้ปีติในธรรม เมื่อดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก และรสแห่งความสงบแล้ว ย่อมไม่มีความกระวนกระ.. ชม 12364 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%207%20ออกบวช).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 5 พบมหาพรหม)
  บุคคลใด ละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศล บุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจดวงจันทร์พ้.. ชม 12451 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%205%20พบมหาพรหม).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 4 โชติบาลกุมาร)
  ความดี คนดีทำง่าย ความดี คนชั่วทำยาก ความชั่ว คนชั่วทำง่าย ความชั่ว อริยบุคคลทำได้ยาก.. ชม 12430 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%204%20โชติบาลกุมาร).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 3 สนังกุมารพรหม)
  ชาวโลกนี้ เป็นผู้มืดบอด มีน้อยคนที่เห็นแจ้งในโลกนี้ น้อยคนเหลือเกินที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค.. ชม 12492 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%203%20สนังกุมารพรหม).html..
สรุปผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลพุทธคุณูปการ
   ชม 12907 ครั้ง (11 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100613_1NEW1.html
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (4)
  ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรั.. ชม 12495 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(4).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (2)
  ผู้ใดมีความเชื่อในตถาคต ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว มีศีลอันงามที่พระอริยะสรรเสริญ มีคว..ปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ และความเห็น.. ชม 12418 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(2).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (1)
  ดูก่อนเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕ คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม.. ชม 12570 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(1).html..
ห้องมหาสมบัติ
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เปิดเผยเรื่องราวความจริงของชีวิต คนเร.. ชม 12802 ครั้ง (04 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/GOLD.html
ฝึกสมาธิชะลอวัย
  กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทย ฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจสงบเกิดสติ..ปัญญาช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและที่สำคัญสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้.. ชม 12438 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100531_1NEW1.html
ลักษณะมหาบุรุษ (2)
  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรร.. ชม 12545 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(2).html
ลักษณะมหาบุรุษ (1)
  ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ ความมีทรวดทรงดี ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร อิฐ.. ชม 12458 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(1).html
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 6 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  อาสวะเหล่าใดที่ทำให้เศร้าหมอง ให้เกิดภพใหม่ มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป บุคค.. ชม 12563 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%206%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 4 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลเอก เป็นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่ แห่งแสงสว่างใหญ่ .. ชม 12346 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%204%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 3 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชา ผู้ส่องแสงสว่างไสว ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้น เพียงใด ชนทั้งหลายก.. ชม 12417 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%203%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 2 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ความรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป อวิชชาเป็นเลิศ บรรดาสัตว์ท.. ชม 12420 ครั้ง (31 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%202%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 1 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือ..ปัญญา ได้ทรงชนะสัจจกนิครนถ์ผู้เป็นคนมืดบอด มีอัธยาศัยไม่ยอมรับความจริง มีใจคิดแต่จะยก.. ชม 12754 ครั้ง (31 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%201%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 3 (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี)
  พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ได้ชัยชนะต่อช้างตัวประเสริฐ ชื่อนาฬาคีรี ซึ่งเป็นช้างตกมัน สุดแส.. ชม 13059 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%203_(ตอน%20ชนะช้างนาฬาคีรี).html..
ชัยชนะครั้งที่ 2 (ตอน ชนะอาฬวกยักษ์)
  พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์มาก ได้เ.. ชม 13114 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%202_(ตอน%20ชนะอาฬวกยักษ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 5 (ตอน ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณวิกา)
  พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ทำอาการเหมือนหญิงมีครรภ.. ชม 12675 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%205_(ตอน%20ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณ..
ศาสดาเอกของโลก (6)
  ชนเหล่าใด ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ชนเหล่านั้น ละโลกนี้ไปแล้ว จักไม่ไ.. ชม 13165 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(6).html
ศาสดาเอกของโลก (4)
  สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็น.. ชม 12762 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(4).html
ศาสดาเอกของโลก (3)
  พระพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ บำเพ็ญบารมีทุกประการจนเต็มเปี่ยม บรรลุพระสัมโพธิญา.. ชม 12586 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(3).html
ศาสดาเอกของโลก (2)
  ชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชนเหล่านั้นชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อม.. ชม 12475 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(2).html
พิธีมอบพระธรรมกายครั้งประวัติศาสตร์ ณ บังคลาเทศ
  เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวโลกจะได้รับรู้ว่า ชาวพุทธไม่เคยทอดทิ้งกันในยามมีภัย.. ชม 14387 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100527_3SPE1.html
พิธีจุดโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา ครั้งแรก ณ ดินแดนพุทธภูมิ
  ทีมงานลูกพระธัมฯจากประเทศไทย ทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ได้เดินทางไปร่วมจัดพิธีสำคัญในคร.. ชม 14111 ครั้ง (26 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100525_2SPE1.html
ทหารกองพลสถาปนาพร้อมลุย 24 น.
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษาทั่วไทย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสม.. ชม 12889 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100519_1DHM1.html
จดหมายจากเหล่ากอสมณะ
  จดหมายจากใจลูกเณรธนาธิป ตินันท์ (วัดศรีลังกา จังหวัดเชียงใหม่).. ชม 12771 ครั้ง (02 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100501_2SPE1.html
นานาทัศนะของพระมหาเถระในงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2553
  ความเห็น-ความรู้สึกของพระเถรานุเถระ เนื่องในวันคุ้มครองโลก.. ชม 12888 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_4SPE1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสะอาด น้อยกลัด ชม 12684 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุภาวดี รักประสิทธิ์.. ชม 12892 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_1MED1.html
เล็งเพิ่มวิชาสามัญในแผนกบาลี
  เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ระบุเตรียมเพิ่มการเรียนการสอนวิชาสามัญในโรงเรียนพระปริยัติธรรม.. ชม 12361 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100403_1NEW3.html
หน่ออ่อนห้าแสนคน การทำความดีที่ต้องบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 13405 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_2UBK1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 4
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 12829 ครั้ง (01 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_4CAS1_LEFT.html
สมุทรสงครามสว่างแล้ว
  บรรยากาศชวนบวชอุบาสิกาแก้ว ห้าแสนคน.. ชม 13180 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_2UBK1.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน เมื่อวิถีพุทธถูกปลุกด้วยภารกิจเชิงรุกของพระแท้.. ชม 13453 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_3DHM1.html
โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน
  ถึงยุคสว่างพร้อมกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน.. ชม 13585 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_2UBK1.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน ย่ำไปถึงไหนสว่างไปถึงนั่น ชม 13786 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_3DHM1.html
ร่วมถวายกองทุนผ้าไตรจีวร
  มี 4 กองทุน ดังนี้ กองทุนกิตติมศักดิ์ กองทุนกิตติมเสริม กองทุนกิตติมสุข กองทุนกิตติมใส.. ชม 12474 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100319_1SPA1.html
ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมนำแสงสว่างสู่ทุกดวงใจ
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมนำแสงสว่างสู่ทุกดวงใจ.. ชม 13325 ครั้ง (17 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_1UBK2.html
CaseStudy ผลบุญจากการบวชพระรุ่นแสนรูป
  ผลแห่งบุญจากการบวชมีมากมายแค่ไหน...หาคำตอบได้...ที่นี่.. ชม 13086 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_3CAS1_RIGHT.html
ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมบวชสองชั้น
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมบวชสองชั้น.. ชม 12656 ครั้ง (10 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100310_1UBK2.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทรุ่นแสนรูป
  พอมองไปเรื่อยๆ ผมก็รู้สึกว่า เรากำลังถูกดูดให้เข้าไปใกล้กับดวงแก้วขึ้นทุกที.. ชม 12473 ครั้ง (05 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100305_2MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม โครงการพระแสนรูป ช่วงที่ 1
  ผมก็นั่งมองศูนย์กลางกายไปเรื่อยๆ แล้วผมก็เห็นองค์พระค่อยๆชัดขึ้น สว่างขึ้น องค์พระใสมากๆ ใ.. ชม 12711 ครั้ง (24 ก.พ. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100223_1MED1.html
ข่าวบวชพระแสนรูปในประเทศเยอรมัน
  ภาพของชายภายใต้จีวรสีส้มที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ อยู่ในท่านั่งคุกเข่า กำลังหมอบกราบหน้า.. ชม 12945 ครั้ง (23 ก.พ. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100222_3HTM1_R.html
มงคลที่ 38 - จิตเกษม - ความสุขในพระรัตนตรัย
  หลังจากที่ท่านปลงผมเสร็จ กำลังจะผลัดผ้าสาฎกออก เพื่อเปลี่ยนมานุ่งห่มชุดของนักบวช ในจังหวะน.. ชม 12671 ครั้ง (01 ธ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มงคลที่_38_จิตเกษม_ความสุขในพระรัตนตรัย.html..
มงคลที่ 38 - จิตเกษม - ฉลาดคิด จิตจึงหลุดพ้น
  ท่านจึงรวบรวมจิตให้กลับเข้ามายังฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจ คือ ที่ศูนย์กลางกายของท่าน และพิจา.. ชม 12547 ครั้ง (01 ธ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มงคลที่_38_จิตเกษม_ฉลาดคิด_จิตจึงหลุดพ้น.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ