World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2667 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 3 สนังกุมารพรหม)
  ชาวโลกนี้ เป็นผู้มืดบอด มีน้อยคนที่เห็นแจ้งในโลกนี้ น้อยคนเหลือเกินที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค.. ชม 12466 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%203%20สนังกุมารพรหม).html..
สรุปผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลพุทธคุณูปการ
   ชม 12882 ครั้ง (11 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100613_1NEW1.html
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (4)
  ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรั.. ชม 12476 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(4).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (2)
  ผู้ใดมีความเชื่อในตถาคต ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว มีศีลอันงามที่พระอริยะสรรเสริญ มีคว..ปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ และความเห็น.. ชม 12403 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(2).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (1)
  ดูก่อนเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕ คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม.. ชม 12556 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(1).html..
ห้องมหาสมบัติ
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เปิดเผยเรื่องราวความจริงของชีวิต คนเร.. ชม 12773 ครั้ง (04 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/GOLD.html
ฝึกสมาธิชะลอวัย
  กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทย ฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจสงบเกิดสติ..ปัญญาช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและที่สำคัญสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้.. ชม 12423 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100531_1NEW1.html
ลักษณะมหาบุรุษ (2)
  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรร.. ชม 12531 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(2).html
ลักษณะมหาบุรุษ (1)
  ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ ความมีทรวดทรงดี ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร อิฐ.. ชม 12445 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(1).html
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 6 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  อาสวะเหล่าใดที่ทำให้เศร้าหมอง ให้เกิดภพใหม่ มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป บุคค.. ชม 12548 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%206%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 4 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลเอก เป็นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่ แห่งแสงสว่างใหญ่ .. ชม 12339 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%204%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 3 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชา ผู้ส่องแสงสว่างไสว ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้น เพียงใด ชนทั้งหลายก.. ชม 12401 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%203%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 2 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ความรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป อวิชชาเป็นเลิศ บรรดาสัตว์ท.. ชม 12402 ครั้ง (31 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%202%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 1 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือ..ปัญญา ได้ทรงชนะสัจจกนิครนถ์ผู้เป็นคนมืดบอด มีอัธยาศัยไม่ยอมรับความจริง มีใจคิดแต่จะยก.. ชม 12710 ครั้ง (31 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%201%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 3 (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี)
  พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ได้ชัยชนะต่อช้างตัวประเสริฐ ชื่อนาฬาคีรี ซึ่งเป็นช้างตกมัน สุดแส.. ชม 13012 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%203_(ตอน%20ชนะช้างนาฬาคีรี).html..
ชัยชนะครั้งที่ 2 (ตอน ชนะอาฬวกยักษ์)
  พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์มาก ได้เ.. ชม 13036 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%202_(ตอน%20ชนะอาฬวกยักษ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 5 (ตอน ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณวิกา)
  พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ทำอาการเหมือนหญิงมีครรภ.. ชม 12644 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%205_(ตอน%20ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณ..
ศาสดาเอกของโลก (6)
  ชนเหล่าใด ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ชนเหล่านั้น ละโลกนี้ไปแล้ว จักไม่ไ.. ชม 13082 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(6).html
ศาสดาเอกของโลก (4)
  สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็น.. ชม 12718 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(4).html
ศาสดาเอกของโลก (3)
  พระพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ บำเพ็ญบารมีทุกประการจนเต็มเปี่ยม บรรลุพระสัมโพธิญา.. ชม 12561 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(3).html
ศาสดาเอกของโลก (2)
  ชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชนเหล่านั้นชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อม.. ชม 12456 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(2).html
พิธีมอบพระธรรมกายครั้งประวัติศาสตร์ ณ บังคลาเทศ
  เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวโลกจะได้รับรู้ว่า ชาวพุทธไม่เคยทอดทิ้งกันในยามมีภัย.. ชม 14297 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100527_3SPE1.html
พิธีจุดโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา ครั้งแรก ณ ดินแดนพุทธภูมิ
  ทีมงานลูกพระธัมฯจากประเทศไทย ทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ได้เดินทางไปร่วมจัดพิธีสำคัญในคร.. ชม 14009 ครั้ง (26 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100525_2SPE1.html
ทหารกองพลสถาปนาพร้อมลุย 24 น.
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษาทั่วไทย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสม.. ชม 12858 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100519_1DHM1.html
จดหมายจากเหล่ากอสมณะ
  จดหมายจากใจลูกเณรธนาธิป ตินันท์ (วัดศรีลังกา จังหวัดเชียงใหม่).. ชม 12745 ครั้ง (02 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100501_2SPE1.html
นานาทัศนะของพระมหาเถระในงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2553
  ความเห็น-ความรู้สึกของพระเถรานุเถระ เนื่องในวันคุ้มครองโลก.. ชม 12858 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_4SPE1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสะอาด น้อยกลัด ชม 12658 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุภาวดี รักประสิทธิ์.. ชม 12868 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_1MED1.html
เล็งเพิ่มวิชาสามัญในแผนกบาลี
  เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ระบุเตรียมเพิ่มการเรียนการสอนวิชาสามัญในโรงเรียนพระปริยัติธรรม.. ชม 12349 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100403_1NEW3.html
หน่ออ่อนห้าแสนคน การทำความดีที่ต้องบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 13317 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_2UBK1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 4
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 12805 ครั้ง (01 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_4CAS1_LEFT.html
สมุทรสงครามสว่างแล้ว
  บรรยากาศชวนบวชอุบาสิกาแก้ว ห้าแสนคน.. ชม 13135 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_2UBK1.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน เมื่อวิถีพุทธถูกปลุกด้วยภารกิจเชิงรุกของพระแท้.. ชม 13390 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_3DHM1.html
โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน
  ถึงยุคสว่างพร้อมกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน.. ชม 13502 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_2UBK1.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน ย่ำไปถึงไหนสว่างไปถึงนั่น ชม 13714 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_3DHM1.html
ร่วมถวายกองทุนผ้าไตรจีวร
  มี 4 กองทุน ดังนี้ กองทุนกิตติมศักดิ์ กองทุนกิตติมเสริม กองทุนกิตติมสุข กองทุนกิตติมใส.. ชม 12458 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100319_1SPA1.html
ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมนำแสงสว่างสู่ทุกดวงใจ
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมนำแสงสว่างสู่ทุกดวงใจ.. ชม 13287 ครั้ง (17 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_1UBK2.html
CaseStudy ผลบุญจากการบวชพระรุ่นแสนรูป
  ผลแห่งบุญจากการบวชมีมากมายแค่ไหน...หาคำตอบได้...ที่นี่.. ชม 13048 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_3CAS1_RIGHT.html
ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมบวชสองชั้น
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมบวชสองชั้น.. ชม 12639 ครั้ง (10 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100310_1UBK2.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทรุ่นแสนรูป
  พอมองไปเรื่อยๆ ผมก็รู้สึกว่า เรากำลังถูกดูดให้เข้าไปใกล้กับดวงแก้วขึ้นทุกที.. ชม 12456 ครั้ง (05 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100305_2MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม โครงการพระแสนรูป ช่วงที่ 1
  ผมก็นั่งมองศูนย์กลางกายไปเรื่อยๆ แล้วผมก็เห็นองค์พระค่อยๆชัดขึ้น สว่างขึ้น องค์พระใสมากๆ ใ.. ชม 12687 ครั้ง (24 ก.พ. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100223_1MED1.html
ข่าวบวชพระแสนรูปในประเทศเยอรมัน
  ภาพของชายภายใต้จีวรสีส้มที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ อยู่ในท่านั่งคุกเข่า กำลังหมอบกราบหน้า.. ชม 12922 ครั้ง (23 ก.พ. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100222_3HTM1_R.html
มงคลที่ 38 - จิตเกษม - ความสุขในพระรัตนตรัย
  หลังจากที่ท่านปลงผมเสร็จ กำลังจะผลัดผ้าสาฎกออก เพื่อเปลี่ยนมานุ่งห่มชุดของนักบวช ในจังหวะน.. ชม 12655 ครั้ง (01 ธ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มงคลที่_38_จิตเกษม_ความสุขในพระรัตนตรัย.html..
มงคลที่ 38 - จิตเกษม - ฉลาดคิด จิตจึงหลุดพ้น
  ท่านจึงรวบรวมจิตให้กลับเข้ามายังฐานที่ตั้งดั้งเดิมของใจ คือ ที่ศูนย์กลางกายของท่าน และพิจา.. ชม 12533 ครั้ง (01 ธ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มงคลที่_38_จิตเกษม_ฉลาดคิด_จิตจึงหลุดพ้น.html..
พิธีบรรพชาสามเณรครั้งประวัติศาสตร์
  ในที่สุดก็ถึงวันแห่งมหาปีติที่ทุกคนรอคอย วันอัศจรรย์ที่ชายต่างวัยแต่หัวใจเดียวกัน ทุกคนได้.. ชม 12815 ครั้ง (08 ก.พ. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีบรรพชาสามเณรครั้งประวัติศาสตร์.html..
พิธีถวายโคมมาฆประทีป
  ทีปโท โหติ จกฺขุโท ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ ในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุ.. ชม 12767 ครั้ง (05 ก.พ. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/พิธีถวายโคมมาฆประทีป.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 202
  พระแม่เภรีคิดว่า “บัดนี้เกียรติคุณของท่านมหาบัณฑิตได้เป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าข้าราชบริพารทั.. ชม 17663 ครั้ง (30 พ.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita202.html
มงคลที่ 38 - จิตเกษม - สำคัญที่ดวงจิต
  เมื่อแน่ใจแล้วว่าอุบาสิกานี้รู้วาระจิตของตนจริงๆ ท่านจึงกลับมาคิดใคร่ครวญว่า "กรรมนี้หนักห.. ชม 12498 ครั้ง (01 ธ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มงคลที่38_จิตเกษม_สำคัญที่ดวงจิต.html..
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 201
  พระแม่เภรีได้ฟังเหตุผลนั้นแล้ว จึงทูลถามถึงโทษของพราหมณ์เกวัฏเป็นลำดับต่อไป "ขอถวายพระพร ท.. ชม 13965 ครั้ง (30 พ.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita201.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 200
  ในจำนวนอำมาตย์ที่รับใช้อยู่ในราชสำนักของฉัพภิพราหมณ์นั้น ยังมีอำมาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ซึ่ง.. ชม 13750 ครั้ง (30 พ.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita200.html


   ค้นหา บทความธรรมะ