World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2769 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 30296 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 18930 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-30.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 17289 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-29.html
ไปโปรดพรหม - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16074 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-28.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 19862 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
บรมครูผู้ยิ่งใหญ่ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 17076 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-18.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 21582 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
7 ขวบ เรียนจบ 18 สาขา ภายใน 7 วัน - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 18871 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-07.html
ยมกปาฏิหาริย์
  ภูเขาวิบุละ เขากล่าวกันว่าเป็นภูเขาสูงเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในพระนครราชคฤห์ เสตบรรพต เ.. ชม 14048 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยมกปาฏิหาริย์.html
สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 25085 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-01.html
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน
  อุบาสิกา แก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และต้นบุญให้ก.. ชม 27276 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/superwoman1m.html
ใจหยุด สุดยอดปาฏิหาริย์
  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ คืออิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ภิ.. ชม 12909 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ใจหยุด_สุดยอดปาฏิหาริย์.html..
ประชุมวิชาการ “ครอบสุขครอบครัว ความสุขชุมชน”
  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 9 และป..ปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ชม 12743 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100818_news8.html
บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
  เมื่อยังไม่หมดกิเลส ต้องสร้างบุญให้เต็มที่ เพราะ "การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทั้งใ.. ชม 14762 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/make-merit.html
มหาปูชนียาจารย์ (3)
  ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม.. ชม 12595 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาปูชนียาจารย์_3.html
ความสำคัญของอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์
  พระธรรมเทศนา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย.. ชม 14206 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100817_1SPE1_RIGHT.html
สสส. จัดโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะเด็ก
  สสส. ห่วงสุขภาวะของเด็กไทย จึงได้จัดโครงการพัฒนาความฉลาดทางสุขภาวะ ของเด็ก เยาวชน และครอบค.. ชม 13028 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100817_news3.html
มหาปูชนียาจารย์ (2)
  ภิกษุใด ยังหนุ่มยังแน่น พากเพียรอยู่ในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้น ย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระ.. ชม 12687 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาปูชนียาจารย์_2.html
ชีวิตสมณะ..ชีวิตที่ฝันใฝ่.. ของลูกผู้ชายตัวจริง
  ไม่น่าเชื่อว่าจากคนธรรมดาสามัญ แต่เมื่อเข้าสู่การเป็นเพศนักบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่ว่าจะเ.. ชม 14847 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/yunaiboon_journal/yu-nai-boon_53_july.html
เสนอแต่งตั้ง เจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม
  สมเด็จพระวันรัต เสนอพระราชเมธากรกวี (โสภณ ..ปัญญาโสภโณ ) เป็นเจ้าอาวาสวัดเสนาสนาราม พระอารามหลวง.. ชม 13419 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100814_news1.html
เจริญธัมมานุสติ
  พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น.. ชม 13224 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เจริญธัมมานุสติ.html
ศีล และ สมาธิ เป็นเรื่องสากล
  พระธรรมเทศนา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย.. ชม 12939 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100813_1SPE1_RIGHT.html
เจริญพุทธานุสติ
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ พระองค์นั.. ชม 12860 ครั้ง (13 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เจริญพุทธานุสติ.html
เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติ ทรงดำเนินไปได้ 7 ก้าวจริงหรือ? - หลวงพ่อตอบปัญหา
  เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อแรกประสูติ ทรงดำเนินไปได้ 7 ก้าวนั้นเป็นไปได้จริงหรือ?, พระโพธิสัตว์ที.. ชม 16364 ครั้ง (13 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode32.html
การสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
  พระธรรมเทศนา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย.. ชม 13753 ครั้ง (13 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100812_1SPE_RIGHT.html
พิธีตักบาตรพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา
  จังหวัดฉะเชิงเทราจัดพิธีตักบาตรพระบวชใหม่ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้า.. ชม 12533 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100811_news6.html
ทำไมคนเราชอบทำความผิด ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ดี - หลวงพ่อตอบปัญหา
  ทำไมคนเราถึงชอบทำความผิด ทั้งๆ ที่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดี และจะแก้ไขได้อย่างไร,ถ้ามีญาติหรือเพ.. ชม 14530 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode31.html
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดภาวนาเกาลูน เมืองเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน.. ชม 12504 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100811_news1.html
พระธรรมคุณ
  พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันบุคคลผู้ปฏิบัติสามารถเห็นเองได้ ให้ผลไม่จำกัดกาล.. ชม 13293 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระธรรมคุณ.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา ภานุสิริโก
  เดี๋ยวนี้พอนั่งหลับตา กระผมก็จะเห็นองค์พระในดวงแก้ว อยู่ในกลางกายได้ทันที.. ชม 13038 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100810_1MED1.html
4 self เพื่อพัฒนาตนเอง
  1. self Awareness รู้จักตนเอง มีความฝัน มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน 2. self Discipline มีวิน.. ชม 13472 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100810_DMC_A05.html
พระพุทธคุณ ตอน ผู้รู้แจ้งโลก
  บุคคลใดมีความเพียร ข่มขี่มาร ครอบงำมัจจุราชได้แล้ว ได้ถูกต้องธรรมอันเป็นที่สิ้นก..ปัญญาดี เป็นมุนี ผู้หมดความทะยานอยากในธรรมทั้งปวง.. ชม 13137 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_ผู้รู้แจ้งโลก.html..
ความกตัญญูกตเวทีดีอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา
  ความกตัญญูทำให้ชีวิตคนเรามีความเจริญรุ่งเรืองจริงหรือไม่, ความกตัญญูจะก่อให้เกิด..ปัญญาได้อย่างไร, จะสอนให้คนเรามีความกตัญญูได้อย่างไร.. ชม 16537 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode30.html
โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ยุวชนรอบวัด รุ่นที่ 2
  โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้เยาวชนใกล้ชิดกับพร.. ชม 13410 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100809_bua_patum.html
การสร้างบารมีของ กัลฯสุพัตรา ภูริปัญโญ ในพุทธันดรที่แล้ว
  บทสรุปของยอดนักสร้างบารมี ผู้จากโลกนี้ไปอย่างผู้ชนะ.. ชม 13757 ครั้ง (08 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100807_2CAS1.html
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3
  พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3 ได้ร่วมประชุมสงฆ์ทั้งจังหวัดลพบุรี ตามมติของมหาเถรสม.. ชม 13249 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100807_news5.html
พระพุทธคุณ ตอน สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ
  พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของผู้ไร้ที่พึ่ง ทรงประทานความไม่มีภัยแก่เหล่าชนผู้มีความกลัว ทรงเป็น.. ชม 13124 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ.html..
พระพุทธคุณ ตอน ผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง
  เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง รู้ธรรมทั้งปวง อันตัณหา และทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้ว ในธรรมทั้งปวง ล.. ชม 12923 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_ผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา มหาปุญฺโญ
  อีกหนึ่งคำยืนยันว่า ความสุขจาการนั่งสมาธิ เป็นความสุขที่หาความสุขใดๆมาเปรียบไม่ได้.. ชม 13121 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100805_2MED1.html
ค่ายคุณธรรม พุทธมณฑล
  นักเรียนจากโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์กว่า 300 คน เข้าอบรมโครงการค่ายคุณธรรมที่พุทธมณฑล.. ชม 12946 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news11.html
พลังแห่งรัก พลังแห่งวัฒนธรรม
  กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานพลังแห่งรัก พลังแห่งวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ.. ชม 12590 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news9.html
กลยุทธของชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
  คนในโลกนี้มี 2 จำพวก คือคนที่ได้ กับคนที่ไม่ได้ เราต้องวางกลยุทธว่าเราต้องได้ เราต้องพิจ.. ชม 13501 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100804_DMC_A04.html
พระพุทธคุณไม่มีประมาณ
  ผู้ใดมีความศรัทธา ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าสรรเสริญ มีควา.. ชม 12815 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณไม่มีประมาณ.html..
มุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค
  ภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา ปีนี้เป็นปีที่ 23 มีพระภิกษุสอบได้เปรียญทั้งหมด 43 รูป.. ชม 14876 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100353_DMC_MU_LEFT.html
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ เรียบเรียงโดยพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ 5 เล่ม เรียบเรียงโดยพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ หนั.. ชม 13093 ครั้ง (07 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/20100607_1PR2.html
โครงการรวมใจชาวพุทธ
  โครงการรวมใจชาวพุทธ สวดมนต์เพื่อแผ่นดินตลอดพรรษา.. ชม 12821 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100802_Meditation1.html
ลักษณะของชุดขาวที่สวมใส่เพื่อเข้าสักการะพระมงคลเทพมุนี
  พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพลิกฟื.. ชม 23832 ครั้ง (17 มี.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/white_dressing.html
พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 62
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ใน 4 จังห.. ชม 12685 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100731_news9.html
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบรรพชาสามเณร
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท.. ชม 12631 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100731_news3.html
ชุมชนสว่างไสวด้วยพุทธบุตรใหม่รุ่นแสนรูป
  เกาะติดสถานการณ์โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 13973 ครั้ง (01 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100731_3DHM1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ