World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สวรรค์ พบ 2642 รายการ

   Tag :    สวรรค์

มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 7 ออกบวช)
  บุคคลผู้ปีติในธรรม เมื่อดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก และรสแห่งความสงบแล้ว ย่อมไม่มีความกระวนกระ.. ชม 12432 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%207%20ออกบวช).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 4 โชติบาลกุมาร)
  ความดี คนดีทำง่าย ความดี คนชั่วทำยาก ความชั่ว คนชั่วทำง่าย ความชั่ว อริยบุคคลทำได้ยาก.. ชม 12532 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%204%20โชติบาลกุมาร).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 3 สนังกุมารพรหม)
  ชาวโลกนี้ เป็นผู้มืดบอด มีน้อยคนที่เห็นแจ้งในโลกนี้ น้อยคนเหลือเกินที่จะไปสู่สุค..สวรรค์ เหมือนนกน้อยตัวที่รอดพ้นจากตาข่ายมีน้อยเหลือเกินฉะนั้น.. ชม 12618 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%203%20สนังกุมารพรหม).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 2 พุทธคุณ ๘ ประการ)
  บุคคลจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผู้ถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยคุณอันอุดมอย่างนี้ ชื่อว่.. ชม 12475 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%202%20พุทธคุณ%20๘%20ประการ).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 1 เทวสันนิบาต)
  ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุแห่งสุข และการสนับสนุนผู้พร้อมเพรียงกัน ก็เป็นเหตุ..สวรรค์ตลอดกัป ชม 12533 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%201%20เทวสันนิบาต).html..
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  กว่าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่านาที ที่แม่รอคอย เพราะฉะนั้น...เราก็ควรจะให้สิ่งที่แม.. ชม 16017 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100608_2SPE1_RIGHT.html
มิวสิควีดีโอ เพลงน้ำใจแม่
  เป็นลูกชาย ถ้ารักแม่...บวชให้แม่อย่างน้อยหนึ่งพรรษา ฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ เพื่..สวรรค์ ชม 13308 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100608_1MVD1_LEFT.html
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (4)
  ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตใน..สวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระ.. ชม 12636 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(4).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (3)
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ปราชญ์กล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้น สัตว์เหล่าใดเลื่อ.. ชม 12513 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(3).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (1)
  ดูก่อนเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕ คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม.. ชม 12684 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(1).html..
ลักษณะมหาบุรุษ (2)
  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรร.. ชม 12651 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(2).html
ลักษณะมหาบุรุษ (1)
  ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ ความมีทรวดทรงดี ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร อิฐ.. ชม 12561 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(1).html
ชัยชนะครั้งที่ 8 (ตอนที่ 2 ชนะพกพรหม)
  เพราะว่า สังสารวัฏกำหนดที่สุดของเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้ ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอ.. ชม 12601 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%208_(ตอนที่%202%20ชนะพกพรหม).html..
ชัยชนะครั้งที่ 7 (ตอนที่ 1 ชนะนันโทปนันทนาคราช)
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนี ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส ไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผู้.. ชม 13596 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%207_(ตอนที่%201%20ชนะนันโทปนันทนาคราช).h..
ชัยชนะครั้งที่ 3 (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี)
  พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ได้ชัยชนะต่อช้างตัวประเสริฐ ชื่อนาฬาคีรี ซึ่งเป็นช้างตกมัน สุดแส.. ชม 13329 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%203_(ตอน%20ชนะช้างนาฬาคีรี).html..
ศาสดาเอกของโลก (6)
  ชนเหล่าใด ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ชนเหล่านั้น ละโลกนี้ไปแล้ว จักไม่ไ.. ชม 13388 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(6).html
ศาสดาเอกของโลก (1)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เลิศเมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป.. ชม 12762 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(1).html
ศาสดาเอกของโลก (4)
  สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็น.. ชม 12969 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(4).html
ศาสดาเอกของโลก (3)
  พระพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ บำเพ็ญบารมีทุกประการจนเต็มเปี่ยม บรรลุพระสัมโพธิญา.. ชม 12702 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(3).html
ศาสดาเอกของโลก (2)
  ชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชนเหล่านั้นชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อม.. ชม 12586 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(2).html
วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
   ชม 14595 ครั้ง (26 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100528_1spd1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 4
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี.. ชม 13038 ครั้ง (22 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100521_1CAS1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 1
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี.. ชม 13165 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100518_4CAS1.html
ระวังร้อนตับแตก เพราะอากาศร้อนขึ้น
  อากาศที่ร้อนจัดจนมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต.. ชม 12491 ครั้ง (17 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100512_1NEW2.html
บุญใหญ่ขนาดนี้...เทวดาขอมีส่วนด้วย
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนสมัยพุทธกา.. ชม 13364 ครั้ง (15 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100514_1SPE1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระศุภสิทธิ์ ถามสิทฺโธ
  พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์.. ชม 12783 ครั้ง (14 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100513_3MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27
  ธรรมทายาทหญิงณัฐสุดา เอี่ยมธนาภรณ์.. ชม 12902 ครั้ง (11 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100510_4MED1.html
จดหมาย จาก...พระภิกษุ ผู้เป็นต้นเรื่องของ “แก้วกลางดอย”
  พระศุภชัย คณสกฺโก (ศุภชัย พยุงจำปี).. ชม 14390 ครั้ง (07 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100506_3DHM_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสมศรี เชิดผล ชม 12744 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_1MED1.html
Case Study บัวริมบึง ก่อเกียรติยิม ตอนที่ 1
  ทำไม ต้องมาเป็นนักมวยหญิง ทำไมชอบศิลปะการต่อสู้ ทั้งๆที่เป็นสาวสวย...ที่นี่มีคำตอบ.. ชม 13614 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_3SPE2_RIGHT.html
พลังสตรีที่โลกไม่เคยลืม
  เกาะติดสถานการณ์บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12854 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_3UBK1.html
ธุดงค์ธรรมชัย พระธรรมทายาท รุ่นกองพลแสนรูป
  ตอน ผ้าเหลืองห่มดอย ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่.. ชม 13848 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_1DHM1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนี้เป็นที่พึ่ง
  “บุญ” มีผลต่อชีวิตหลังความตายหรือไม่อย่างไร.. ชม 12961 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_3CAS1.html
แผ่นดินสะเทือนเดือนเมษา
  เกาะติดสถานการณ์บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12591 ครั้ง (24 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100423_2UBK1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ ตอนที่ 3
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 13045 ครั้ง (22 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100421_2CAS.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 12891 ครั้ง (09 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100409_4CAS1.html
ปรโลกนิวส์...วันพิพากษา
  วันสุดท้ายของชีวิต คือ วันตัดสินการกระทำทั้งชีวิตของเรา ทำดีเป็นนิจไปสุคติ ทำชั่วเป็นปกติไ.. ชม 13438 ครั้ง (06 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_3CAS1_RIGHT.html
มหาสารคามผนึกกำลัง...ปลื้มไปด้วยกัน
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12871 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_1UBK1.html
ปรโลกนิวส์...เรา คือ ผู้ออกแบบชีวิต
  ชีวิตของเรา เราออกแบบเองด้วยการกระทำ อยากเป็นอะไรตามแต่ใจของเรา.. ชม 12966 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_4CAS1_LEFT.html
ปรโลกนิวส์...บุญที่ลูกทำ...ช่วยพ่อพ้นอบาย
  มาร่วมกันศึกษาเรื่องของบุญ...บทพิสูนจ์ว่า บุญค่อยช่วยเราอยู่เสมอ.. ชม 13474 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100402_4CAS1_RIGHT.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 3
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 13065 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_3CAS1_RIGHT.html
ลูกๆสระบุรี ลุยทำหน้าที่สะบั้นหั่นแหลกเลย
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12632 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100330_3UBK1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 2
  ศีกษาความจริงของชีวิตจากปรโลกนิวส์.. ชม 13380 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100330_4CAS1_LEFT.html
ปรโลกนิวส์...บุญบวชจากพระลูกชาย
  ผลบุญจากการบวช ช่วยบุพการีได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 12989 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_4CAS1_LEFT.html
สมุทรสงครามสว่างแล้ว
  บรรยากาศชวนบวชอุบาสิกาแก้ว ห้าแสนคน.. ชม 13388 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_2UBK1.html
ปรโลกนิวส์...ยามเมื่อบุญส่งผล
  คนเราเมื่อตายไปแล้ว บุญและบาปเท่านั้น ที่เราจะเอาติดตัวไปได้.. ชม 13135 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_3CAS1_RIGHT.html
ชวนเพื่อนบ้านดู DMC TRUE VISION ช่อง 163
  จ-ศ 12.00-24.00 ส-อา 9.00-24.00 ชม 14226 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/UBC_RATV.html
ปรโลกนิวส์...ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป 3
  ตายแล้ว ไปอยู่กันคนละภพภูมิ เมื่อมาเจอกันจะจำกันได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 13152 ครั้ง (25 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100325_3CAS1_LEFT.html
ลุยทำหน้าที่นำความสว่างสู่ทุกดวงใจ
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12695 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_2UBK2.html
ปรโลกนิวส์...ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป 2
  ผลแห่งบุญที่ลูกทำอย่างสุดกำลัง ถูกเนื้อนาบุญ และถูกหลักวิชชา ช่วยบุพการีได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 13817 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_3CAS1_RIGHT.html


   ค้นหา บทความธรรมะ