นิทานชาดก 500 ชาติ

    อ่านนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบ กว่า 500 ชาติ นิทานชาดกคือเรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้า

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > นิทานชาดก 500 ชาติ

  กิงฉันทชาดก ชาดกว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น - ผู้อ่าน 17987
กิงฉันทชาดก ชาดกว่าด้วยโทษที่ฉกฉวยเอาประโยชน์ของคนอื่น ในความยาวนานเป็นอสงไขยแห่งห้วงอนันตจักรวาลนี้ ทุกชีวิตล้วนเคยเกิดและตายมานับครั้งไม่ถ้วนจนกระดูกของคนนับได้ว่ากองเท่าภูเขาและสูงใหญ่ได้เท่ากับผู้อยู่ใกล้ตัวที่ต้องร่วมกรรมต้องกันมาทุกชาติทุกชีวิต มีความเป็นไปเช่นนี้เหมือนกันหมด อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  สัตติคุมพะชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องการคบหาคนพาล - ผู้อ่าน 17944
สัตติคุมพะชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องการคบหาคนพาล สารัตถะแห่งพระพุทธศาสนาข้อสำคัญที่ประจักษ์แจ้งทั่วกันอย่างหนึ่งก็คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยงไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่ง ในแผ่นดินมคธซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปักธงชัยประกาศศาสนาไว้ ก็ไม่พ้นจากความจริงจากข้อนี้ได้ เมื่อสิ้นอำนาจพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอชาตศัตรูผู้ทำปิตุฆาตขึ้นครองมคธตามคำยุยงของพระเทวทัต อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  กัณหชาดก ชาดกว่าด้วยผู้เอาการเอางาน - ผู้อ่าน 17999
กัณหชาดก ชาดกว่าด้วยผู้เอาการเอางาน ในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมคธรัตนนั้น มีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกันหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ พระเวฬุวณาราม ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาก็ได้สร้างขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้ โอวาทปาฏิโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่อริยสาวก 1,250 รูป และการบัญญัติพระธรรมวินัยในหลายสิกขาบท อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  มัจฉชาดก ชาดกว่าด้วยความลุ่มหลง - ผู้อ่าน 18741
มัจฉชาดก ชาดกว่าด้วยความลุ่มหลง มัจฉชาดก ชาดกว่าด้วยความลุ่มหลง คือตัวนำไปสู่ความตาย "อนิจจาปลาใหญ่คร่ำครวญถึงแต่นางปลาสาว มิได้รู้สึกกลัวความตายที่อยู่ตรงหน้าสักนิด" อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม - ผู้อ่าน 27338
ติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม นิทานชาดกเรื่องติตติรชาดก ชาดกว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม “ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ภิกษุทั้งหลายยังไม่มีความยำเกรงกัน ถ้าหากเราปรินิพพานไปแล้ว ภิกษุทั้งหลายจะเป็นอย่างไร” อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  อลีนจิตตชาดก ชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตร - ผู้อ่าน 18097
อลีนจิตตชาดก ชาดกว่าด้วยกัลยาณมิตร ณ นครสาวัตถีมีภิกษุรูปหนึ่งเมื่อบวชแล้วก็ไม่สามารถบรรลุในพระธรรมได้สักที ภิกษุรูปนี้หมดความหวัง ละความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมอีกต่อไป อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  มุณิกชาดก ชาดกว่าด้วยผู้มีอายุยืน - ผู้อ่าน 18530
มุณิกชาดก ชาดกว่าด้วยผู้มีอายุยืน มุณิกชาดก เป็นเรื่องของหมูมุณิกะ ซึ่งถูกเลี้ยงดูด้วยอาหารดีเลิศและได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี และทำให้โคจุฬโลหิตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในชะตาของมันซึ่งต่างจากหมู แต่ถ้ามันรู้ความจริงว่าหมูมุณิกะถูกเลี้ยงไว้เพื่อฆ่า...มันจะทำอย่างไร มันจะช่วยหมูมุณิกะหรือไม่ อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  นิโครธมิคชาดก ชาดกว่าด้วยการเลือกคบ - ผู้อ่าน 18838
นิโครธมิคชาดก ชาดกว่าด้วยการเลือกคบ นิโครธมิคชาดก บางครั้งการเคร่งครัดต่อกฏระเบียบข้อบังคับมากเกินไปจนลืมนึกถึงเหตุและผลที่สมควร ก็กลับกลายเป็นเรื่องที่ขาดคุณธรรมไปได้ ติดตามเรื่องราวการปกครองเหล่าบริวารของพญากวางสาขะและพญากวางนิโครธะ ชึ่งให้ข้อคิดและสามารถนำมาปรับใช้กับหลายๆ เหตุการณ์ในปัจจุปันได้ อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  ขทิรังคารชาดกว่าด้วยเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง - ผู้อ่าน 18077
ขทิรังคารชาดกว่าด้วยเป็นผู้มีจิตใจมั่นคง ขทิรังคารชาดก เรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มแห่งกรุงสาวัตถีผู้มีใจรักในการทำบุญสร้างทานบารมี เขาโดนขัดขวางการสร้างมหาทานบารมีครั้งใหญ่ในชีวิตโดยพญามาร แต่เขากลับเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างมหาทานครั้งนี้...มาติดตามกันว่า..เขาทำได้หรือไม่? อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  มาลุตชาดกว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ - ผู้อ่าน 18374
มาลุตชาดกว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ มาลุตชาดก ขึ้นชื่อว่า ทิฐิมานะ นั้นถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วก็ยากที่จะแก้ไขได้ตราบเท่าที่ยังหลงยึดมั่นแต่ความคิดเห็นของตัวเป็นหลัก ดังตัวอย่างใน มาลุตชาดก ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  กุรุงคมิคชาดกว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน - ผู้อ่าน 18089
กุรุงคมิคชาดกว่าด้วยการร่วมด้วยช่วยกัน กุรุงคมิคชาดก เป็นเรื่องของสัตว์ 3 ตัว คือ เต่า นกสตปัตตะ กวาง สัตว์ทั้งสามตัวเป็นเพื่อนรักกัน และเหตุที่ทุกตัวไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เจ้ากวางถูกกับดักติดบ่วงของนายพราน เพื่อนรักอย่างเจ้านกและเจ้าเต่าจะมีวิธการช่วยเหลือเพื่อนกวางได้หรือไม่? อย่างไร?..... อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  คิชฌชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณ - ผู้อ่าน 18047
คิชฌชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณ คิชฌชาดก พญาแร้งผู้มีความกตัญญู ผู้ที่สามารถนำพาเหล่าฝูงแร้งให้อยู่รอดปลอดภัยได้ในทุกสถานการณ์ แต่ตัวมันเองกลับต้องถูกจับเพื่อให้พระเจ้าแผ่นดินลงอาญา...พญาแร้งจะมีโอกาสรอดชีวิตหรือไม่?...เกิดอะไรขึ้นกับพญาแร้ง? อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  วัณณุปถชาดกว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน - ผู้อ่าน 20960
วัณณุปถชาดกว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน วัณณุปถชาดก ว่าด้วยเรื่องของนายวาณิชผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้าน สามารถช่วยเหลือเหล่าบริวารที่ต่างพากันสิ้นหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุ ไม่มีอาหาร ไม่มีแม้แต่น้ำ!! อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  ขัลลฏิยชาดกว่าด้วยความหลงผิดลุ่มหลงในอบายมุข - ผู้อ่าน 18433
ขัลลฏิยชาดกว่าด้วยความหลงผิดลุ่มหลงในอบายมุข ขัลลฏิยชาดก เป็นเรื่องความหลงผิดของสตรีนางหนึ่ง ซึ่งนางหลงประกอบมิจฉาชีพและทำจนคุ้นชิน ความสำนึกในบาปบุญคุณโทษก็หมดสิ้นไป เมื่อได้มาในสิ่งที่ต้องการ ก็ยิ่งหลงทำผิด ทำบาปเพิ่มมากยิ่งขึ้น จนเป็นเหตให้นางไปเกิดเป็นนางเวมานิกเปรต อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  วัฏฏกาชาดกว่าด้วยอำนาจแห่งการตั้งสัตยาธิษฐาน - ผู้อ่าน 17884
วัฏฏกาชาดกว่าด้วยอำนาจแห่งการตั้งสัตยาธิษฐาน วัฏฏกาชาดก เป็นเรื่องของการอธิษฐาน อธิษฐานจิตอย่างไรให้ถูกต้องและเป็นจริงได้ หลักการอธิษฐานขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิต เราควรยังจิตนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทบทวนศีล 5 ให้บริสุทธิ์ จำเป็นหรือไม่?!! อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  กันทคลกชาดก - ผู้อ่าน 17846
กันทคลกชาดก ชาดกว่าด้วยเรื่องนกหัวขวานตายเพราะไม้แก่น อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  ตินทุกชาดก-ชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตาย - ผู้อ่าน 18169
ตินทุกชาดก-ชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตาย ในสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ ณ พระเชตะวันมหาวิหารเผยแผ่ธรรมะคำสอนให้แก่เหล่าพุทธสาวกได้ซึมซับในพระธรรมคำสอน ด้วยพระปัญญาบารมีของพระองค์ได้ทำให้เหล่าภิกษุในพระเชตวันต่างรู้สึกเลื่อมใสและเคารพนับถือเป็นยิ่งนัก อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  กุกกุรชาดก-ชาดกว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ - ผู้อ่าน 17813
กุกกุรชาดก-ชาดกว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนั่งสนทนากันอยู่ ณ เชตะวันมหาวิหาร ถึงเรื่องที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงช่วยให้พระประยูรญาติจำนวนมากได้บรรลุธรรมถึงความพ้นทุกข์ และในจำนวนนั้นมีพระประยูรญาติหลายพระองค์ได้มาเป็นกำลังใจในการเผยแพร่แผ่พระพุทธศาสนา อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  มุทุลักขณชาดก-ชาดกว่าด้วยกามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมอง - ผู้อ่าน 17916
มุทุลักขณชาดก-ชาดกว่าด้วยกามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมอง สมัยพุทธกาลผ่านมาพระเชตะวันมหาวิหารของพระบรมศาสดาร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาของเวไนยสัตว์อย่างทั่วถึง ดุจแสงจันทร์วันเพ็ญอันสว่างนวลทั่วปริมณฑล แต่จันทร์กระจ่างฟ้าก็หาทำความรื่นรมย์ได้ทั่วทุกคนไม่ ยังมีภิกษุหนุ่มชาวสาวัตถีรูปหนึ่งกำลังกลัดกลุ้มอยู่กับความทุกข์ภายใต้แสงจันทร์นวลทุกราตรี อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  นันทชาดก-ชาดกว่าด้วยความมานะถือตัว - ผู้อ่าน 18277
นันทชาดก-ชาดกว่าด้วยความมานะถือตัว เมื่อฤดูฝนอย่างกรายมาถึงพระภิกษุทั้งหลายก็อยู่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติ มิได้ออกเที่ยวจาริกที่ใดๆได้ตามปกติเป็นเวลานาน 3 เดือน ครั้นวสันตฤดูผ่านพ้นภิกษุในพระเชตะวันมหาวิหารก็พร้อมที่จะเดินทางออกไปเผยแผ่พุทธธรรมดังที่เคยกระทำต่อเนื่องกันมาอีกครั้ง อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  จันทกินรีชาดก-ชาดกว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดี - ผู้อ่าน 21463
จันทกินรีชาดก-ชาดกว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดี ครั้งเมื่อพระพุทธศาสดาเสด็จสู่แคว้นสักกะแห่งศากยวงศ์ พร้อมพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาและสังฆสาวกทั้งมวล พุทธกาลครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุ์นครหลวงของแคว้นสักกะ เพื่อแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดา อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  โลสกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของความอิจฉาริษยา - ผู้อ่าน 18673
โลสกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของความอิจฉาริษยา ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล ณ ชนบทแคว้นโกศลมีหมู่บ้านชาวประมงประมาณ 1,000 ครอบครัว อาศัยอยู่ด้วยความผาสุกตลอดมา ครั้นต่อมาหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ตั้งครรภ์ นับตั้งแต่นั้นมาทุกครอบครัวต่างก็ทำมาหากินฝืดเคืองลำบากมากขึ้นตามลำดับ อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  พกชาดก-ชาดกว่าด้วยบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง - ผู้อ่าน 18198
พกชาดก-ชาดกว่าด้วยบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง พระเชตะวันมหาวิหาร ณ เวลาในพุทธกาลสมัยหนึ่งยังมีพระภิกษุผู้มีศิลปะในการตัดเย็บ ย้อมสี ปะ ชุนจีวร ฝีมือดีจนเป็นที่ยอมรับในหมู่สงฆ์ ภิกษุรูปนี้ชาญฉลาดในการทำจีวรให้งาม ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพากันขนานนามตามความหมายนั้นว่า พระจีวรวัฒฑกะ อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  วานรินทชาดก-ชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู - ผู้อ่าน 18137
วานรินทชาดก-ชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู พุทธกาลสมัยในขณะที่พระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขจรขจายไปทั่วแว่นแคว้นดินแดนชมพูทวีป ยังความร่มเย็นเป็นสุขด้วยรสแห่งธรรมที่องค์พระศาสดาตรัสรู้นั้น แผ่นดินมคธกลับผลัดเปลี่ยนอำนาจจากพระเจ้าพิมพิสารอันเป็นองค์ศาสนูปถัมภกมาเป็นโอรสนามพระเจ้าอชาตศัตรู อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 
  กัฏฐหาริชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษแห่งการแบ่งชนชั้น - ผู้อ่าน 17620
กัฏฐหาริชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษแห่งการแบ่งชนชั้น ณ ถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนานั้นยังมีการถือชนชั้นกีดกันวรรณะกันอย่างรุนแรงแม้แต่ในหมู่พระประยูรญาติขององค์พระพุทธศาสดาเอง อุษาสางวาระหนึ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดส่องพระญาณก็ทรงพบว่า ความทุกข์เวทจากวรรณะได้เกิดกับพระญาติแห่งศากยวงศ์ อ่านเรื่องนิทานชาดก 500 ชาติต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม