Review รายการ

    

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ

  มุมมองเศรษฐี - ผู้อ่าน 14447
มุมมองเศรษฐี การมีทรัพย์แล้วเราใช้ทรัพย์ได้ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ดี เรื่องความรวยจะไม่ดีก็ต่อเมื่อเราตั้งอยู่บนความโลภเท่านั้น ถ้าเป็นเรื่องความรวยใครๆ ก็อยากรวย ในมุมมองของพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองว่า รวยเป็นเรื่องที่ดี อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  มหกรรมโลกสู่มหกรรมเรา - ผู้อ่าน 14194
มหกรรมโลกสู่มหกรรมเรา โลกเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนี้ เราสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมของประชากรโลก รวมถึงการจัดงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก นิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ และงานแสดงศิลปะต่างๆ และตอนนี้มีงานหนึ่งที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจก็คือ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  การตลาดเพื่อสังคม - ผู้อ่าน 27370
การตลาดเพื่อสังคม ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา หลายท่านคงเห็นองค์กรต่างๆ ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ทำความดีกันมากมายเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ หรือว่ามอบทุนการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางด้านกีฬาและดนตรี กิจกรรมเหล่านี้เรียกว่า อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ - ผู้อ่าน 27672
สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ บทธรรมแต่ละหมวด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์สอนไว้แล้วมีบันทึกในพระไตรปิฎก ล้วนคือ “ขุมทรัพย์ใหญ่ของมวลมนุษยชาติ” ความรู้ทางโลกที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย แต่ความรู้ในพระไตรปิฎกเป็น อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ยุทธศาสตร์ชีวิต-พิชิตใจตน - ผู้อ่าน 17262
ยุทธศาสตร์ชีวิต-พิชิตใจตน ยุทธศาสตร์ของชีวิต คือ 1. ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน มีศรัทธา 2. มีวินัยกำกับตัวเองให้มุ่งตรงต่อเป้าหมายนั้น ฝันให้ไกล ต้องทำให้ถึงด้วย ถึงจะถึงที่ฝัน 3. แสวงหาความรู้เพื่อจะได้นำไปสู่เป้าหมายนั้นได้จริงๆ 4. รู้จักสละอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปจากใจ อย่าไปติดใจประเด็นเล็กๆ จนทำให้เราเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมาย 5. มีปัญญาในการนำสรรพกำลังทั้งปวงมาทุ่มเทแก้ปัญหา อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  สังคหวัตถุ-4-หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ - ผู้อ่าน 100893
สังคหวัตถุ-4-หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่า การที่เรามาอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นต้องปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านทรงได้ให้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุขคือ สังคหวัตถุ 4 ซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม 4 ข้อ ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และ สมานัตตา โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังนี้ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  อิทธิบาท4 ทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จ - ผู้อ่าน 113566
อิทธิบาท4 ทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จ อิทธิบาทก็คือ “ทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จ”ซึ่งประกอบด้วยหมวดธรรม 4 ข้อ คือ 1. ฉันทะ คือ เต็มใจทำ 2. วิริยะ คือ แข็งใจทำ 3. จิตตะ คือ ตั้งใจทำ 4. วิมังสา คือ เข้าใจทำ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ฆราวาสธรรม 4 ธรรมของผู้ครองเรือน - ผู้อ่าน 172422
ฆราวาสธรรม 4 ธรรมของผู้ครองเรือน ฆราวาสธรรม 4 ธรรมของผู้ครองเรือน ประกอบด้วย สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ผู้นำฆราวาสธรรม 4 ไปใช้ จะมีความสุขความสำเร็จในชีวิต อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  กฎพาเรโต-หนทางสู่ความสำเร็จ - ผู้อ่าน 18135
กฎพาเรโต-หนทางสู่ความสำเร็จ หลักการของพาเรโต 20/80 นี้ เป็นหลักการเก่าประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ตั้งขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลี่ยน ชื่อ วิลเฟรโด พาเรโต ส่วนแนวคิดที่มาของกฎพาเรโตคือ ด้วยความที่พาเรโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของประเทศอิตาลี ได้มองว่าที่ดิน 80 % ของอิตาลีถือครอบครองโดยคน 20% อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ช่องว่างระหว่างวัย “Generation gap” - ผู้อ่าน 23387
ช่องว่างระหว่างวัย “Generation gap” เมื่อพูดถึง “ช่องว่างระหว่างวัย” ทุกคนคงจะมองตรงกันว่า เรื่องนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งขึ้นในทุกๆ สังคม เริ่มตั้งแต่ครอบครัวไปจนถึงที่ทำงาน รวมถึงการดำเนินชีวิต ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ การที่คนหลาย รุ่น หลายวัย หลายความคิด ต้องมาทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดา การอยู่ร่วมกันในสังคม ระบบความคิด ค่านิยม ทัศนคติ เป้าหมายชีวิต รสนิยม ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นตัวสร้างความแตกต่างด้วยกันหมดทั้งสิ้น อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  ความแตกต่างของการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน - ผู้อ่าน 79802
ความแตกต่างของการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน วัดเป็นที่รวมสรรพวิชา การเรียนการสอนในสมัยก่อนเป็นการฝึก การอ่านออก เขียนได้ จับประเด็นได้ เรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ บวก ลบ คูณ หาร การคัดลายมือ ศิลปะเฉพาะด้านเช่นช่างฝีมือ ช่างแกะสลัก อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  สัปปุริสธรรม 7 - ผู้อ่าน 247963
สัปปุริสธรรม 7 ธรรมที่ทำให้คนเป็นสัตบุรุษ หรือ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มี 7 ประการ ด้วยกัน คือ 1. ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ 2. อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล 3. อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน 4. มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ 5. กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล 6. ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักชุมชน 7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  วุฒิธรรม (คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม) - ผู้อ่าน 43622
วุฒิธรรม  (คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม) วุฒิธรรม หรือ วุฒิ 4 ธรรมหมวดนี้ ในบาลี เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อปัญญาวุฒิ (ปัญญาวุฒิธรรม) คือ เพื่อความเจริญงอกงามแห่งปัญญา อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ - ผู้อ่าน 16760
หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ สมองเรา สามารถแยกแยะวิธีคิดเป็นแบบต่าง ๆ ได้ 6 แบบ โดยแต่ละแบบสามารถวางแผนล่วงหน้าได้ หากมีการวางแผนล่วงหน้าก็จะส่งผลให้มีกลยุทธในการคิดได้ดีขึ้น และนำมาใช้ในการประเมิน คิดในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ หรือคิดสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างดีขึ้น อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  6 ทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต - ผู้อ่าน 15802
6 ทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต โลกในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ ซึ่งข้อมูลข่าวสารทั่วทุกมุมโลกมีมากมายให้เราได้รับรู้อย่างรวดเร็ว ง่าย กระชับ ฉับไว จนตามแทบไม่ทัน การทำงานก็เช่นกันเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว เรียนรู้อย่างรวดเร็วและทรงประสิทธิภาพ เราต้องพัฒนาตัวเราเองให้เป็นบุคคลที่มี Knowledge Worker อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  4 self เพื่อพัฒนาตนเอง - ผู้อ่าน 15429
4 self เพื่อพัฒนาตนเอง 1. self Awareness รู้จักตนเอง มีความฝัน มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน 2. self Discipline มีวินัยในตนเอง 3. self Improvement การปรับปรุงตนสอนตนเองฝึกตนเอง ดูว่าตัวเราจะต้องพัฒนาในจุดใดบ้าง ต้องหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาในเรื่องที่เราต้องการจะพัฒนา... อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  กลยุทธของชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จ - ผู้อ่าน 15014
คนในโลกนี้มี 2 จำพวก คือคนที่ได้ กับคนที่ไม่ได้ เราต้องวางกลยุทธว่าเราต้องได้ เราต้องพิจารณาตนเองว่าเรามีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือยัง คนอื่นทำได้ ทำไมเราทำไม่ได้ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  มุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค - ผู้อ่าน 16830
มุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค ภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา ปีนี้เป็นปีที่ 23 มีพระภิกษุสอบได้เปรียญทั้งหมด 43 รูป อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  จุดเปลี่ยนของศาสนากับการบวชพระแสนรูป - ผู้อ่าน 15821
ปัจจุบันประเทศไทยมีวัดร้าง 5,900 วัด และที่กำลังจะร้างอีกหมื่นกว่าวัด พระพุทธศาสนากำลังมีภัยอย่างยิ่ง อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  การให้อภัย - ผู้อ่าน 28752
ความโกรธ หากเราปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้เกาะกุมจิตใจนานๆ เข้า ก็เท่ากับว่าเรากำลังทำร้ายตัวของเราเอง เพราะฉะนั้น เรามารักตัวเองด้วยการ ให้อภัย กันดีกว่า อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  พูดดี พูดโดน ง่ายกว่าที่คิด - ผู้อ่าน 16779
พูดดี พูดโดน ง่ายกว่าที่คิด การพูดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ก็ตามแต่ การพูดออกไปนั้นเป็นการบ่งบอกความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นๆ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  อบรมพระแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา “ประวัติวัด และการสร้างบารมีของหมู่คณะ” - ผู้อ่าน 14613
อบรมพระแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา “ประวัติวัด และการสร้างบารมีของหมู่คณะ” การอบรมธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  สาเหตุการเจ็บป่วยของคนส่วนใหญ่ในปัจจุปัน - ผู้อ่าน 28287
ในโลกปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วย สาเหตุส่วนหนึ่งของอาการที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากสภาวะของจิตใจ อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  “วัฒนธรรมชาวพุทธ” อบรมพระแสนรูป - ผู้อ่าน 14093
“วัฒนธรรมชาวพุทธ” อบรมพระแสนรูป การอบรมธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย อ่านเรื่องReview รายการต่อ 
  พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ บวชแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา - ผู้อ่าน 15365
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ บวชแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย อ่านเรื่องReview รายการต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม