Jump to content


Attachments: พิธีมุทิตาสักการะ พระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

  Attachment Size: Post #
Attached File 46761603_1963660107005075_1...
( downloads: 0 )
( Posted on Nov 27 2018 12:32 PM )
37.44KB 197781
Attached File 46898077_1963661483671604_2...
( downloads: 0 )
( Posted on Nov 27 2018 12:33 PM )
104.37KB 197781