Jump to content


Attachments: พิธีรวมใจอธิษฐานจิตถวายใบอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

  Attachment Size: Post #
Attached File 51555044_2061907030513715_3...
( downloads: 0 )
( Posted on Feb 05 2019 04:41 PM )
145.23KB 197790
Attached File 51371530_2061907007180384_4...
( downloads: 0 )
( Posted on Feb 05 2019 04:41 PM )
33.26KB 197790
Attached File 51520220_2061907053847046_2...
( downloads: 0 )
( Posted on Feb 05 2019 04:42 PM )
36.15KB 197790
Attached File 51440633_2061907070513711_6...
( downloads: 0 )
( Posted on Feb 05 2019 04:42 PM )
27.13KB 197790