ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญประทีปและอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ตอนที่ ๗


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 February 2007 - 08:15 PM

ผลแห่งการถวายประทีป ๕ ดวง
ของพระปัญจทีปิกาภิกษุณีเราได้ศึกษาเรื่องราวอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ๑ ดวง และการถวายประทีปอยู่เป็นประจำมาแล้ว ในเรื่องราวต่อจากนี้เป็นผลแห่งการถวายประทีป ๕ ดวงของทีปิกาภิกษุณี เรื่องราวมีดังต่อไปนี้

***ในอดีตกาล พระปัญจทีปิกาภิกษุณีท่านได้เล่าว่า ครั้งนั้นท่านเกิดเป็นหญิงอยู่ในพระนครหังสวดี ต้องการทำกุศลจึงมุ่งหน้าไปสู่อารามแห่งหนึ่ง ระหว่างทางนั้นท่านได้พบไม้โพธิ์ต้นหนึ่ง เป็นต้นโพธิ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในวันกาฬปักษ์ (วันแรม ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ) ได้ตั้งจิตให้เลื่อมใสศรัทธาในไม้โพธิ์อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ธรรมนั้น

ท่านนั่งลงที่โคนต้นโพธิ์ ตั้งจิตเคารพประนมมือเหนือเศียรเกล้า มีความปีติโสมนัสขณะตั้งจิตอธิษฐานว่า

ถ้าพระพุทธเจ้ามีพระคุณนับไม่ได้ ไม่มีบุคคลเสมอเหมือนได้แล้วไซร้ ก็ขอให้ทรงแสดงปาฏิหาริย์แก่เราด้วยเถิด ขอไม้โพธิ์นี้จงเปล่งรัศมีให้เราได้เห็น

ทันใดนั้น ไม้โพธิ์ก็ได้สว่างโพลงไปทั่วสมดังกับคำอธิษฐานด้วยพุทธานุภาพ รัศมีนั้นมีสีทองสวยงามไพโรจน์ไปทั่วบริเวณ ด้วยจิตเป็นกุศลที่เต็มเปี่ยม ท่านได้นั่งอยู่ที่โคนต้นโพธิ์นั้นเป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน พอถึงวันที่ ๗ จึงได้ทำการบูชาพระพุทธองค์ด้วยประทีป ๕ ดวง ประทีปทั้ง ๕ ดวงนั้นได้ลุกโพลง ล้อมรอบบริเวณต้นโพธิ์นั้นจนกระทั่งถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น

มีข้อน่าสังเกตว่า ก่อนที่จะจุดประทีปบูชาพระพุทธเจ้านั้นท่านได้นั่งอยู่ที่โคนโพธิ์เป็นเวลาถึง ๗ วัน ๗ คืนก่อน คาดว่าน่าจะเป็นการทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ เหมาะที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญ เฉกเช่นกับประเพณีอันงดงามของชาวพุทธทั้งหลายนั่นเอง

ด้วยอานิสงส์จากการถวายประทีปเป็นพุทธบูชานั้น เมื่อละจากมนุษย์แล้ว ท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในทันที

ในภพดาวดึงส์ที่ท่านถือกำเนิดนั้น ท่านเป็นเจ้าของวิมานอันวิจิตรเรียกว่า ปัญจทีปวิมาน ซึ่งมีความสูง ๑๐๐ โยชน์ กว้าง ๖๐ โยชน์ มีประทีปนับไม่ถ้วนส่องสว่างล้อมรอบวิมานอยู่ ทั่วเทพพิภพนั้นโชติช่วงด้วยแสงประทีป

ท่านมีตาทิพย์สามารถมองเห็นไปได้ทั่วในทุกทิศ ปรารถนาจะเห็นทั้งเบื้องบน ล่าง ซ้าย ขวา แม้ปรารถนาจะเห็นกระทั่งกรรมดีกรรมชั่วของผู้อื่นซึ่งอยู่ในที่ใดก็ตาม ก็สามารถเห็นทะลุไปได้ด้วยทิพยจักษุ

ท่านได้เป็นพระอัครมเหสีของท้าวสักรินทร์เทวราช ๘๐ องค์

ท่านได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าจักรพรรดิ ๑๐๐ พระองค์

ทุกที่ที่เกิด ย่อมมีประทีปตั้งเป็นแสน ๆ ดวง ส่องแสงล้อมรอบท่านไว้ทุกภพทุกชาติ

เมื่อจุติจากเทวโลกแล้ว ได้เกิดในครรภ์มารดา ประทีปตั้งจำนวนแสนดวง ส่องสว่างอยู่ในเรือนประสูติของท่านผู้เพียบพร้อมด้วยบุญจากการถวายประทีป ๕ ดวง

แม้ในภพชาติสุดท้าย เป็นผู้มีฉันทะอยู่ในใจ ปรารถนานิพพานสมบัติอันเป็นสภาวะอันเยือกเย็น ไม่มีชราและมรณะ ตั้งแต่ถือกำเนิด พออายุได้ ๗ ปีก็สามารถบรรลุพระอรหัตผลได้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โคดม นี้เป็นผลจากการจุดประทีปถวายด้วยจิตเลื่อมใส

เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบถึงความที่ท่านบรรลุอรหัตผลแล้วได้อุปสมบทให้แก่ท่านเป็นภิกษุณี ท่านได้เข้าฌานอยู่มณฑปโคนไม้ ปราสาท ถ้ำ หรือเรือนอันว่างเปล่าก็ดี ในที่นั้นๆ ประทีป ๕ ดวงที่ท่านได้ถวายในครั้งก่อนติดตามส่องให้แสงสว่างแก่ท่านตลอดมา

เป็นผู้มีทิพยจักษุ ฉลาดในสมาธิ ถึงความบริบูรณ์ในอภิญญา

เป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์ทั้งปวง เข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์ ไม่มีอาสวะ นี้เป็นผลของการถวายประทีป ๕ ดวง จึงได้ชื่อว่า ปัญจทีปา

พระปัญจทีปิกาภิกษุณีได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่า ด้วยอานิสงส์จากการที่ท่านได้ถวายประทีป ๕ ดวงในครั้งโน้น ทำให้ท่านไม่เคยมีทุคติเป็นที่ไปเลย

อานิสงส์แห่งการถวายประทีปเป็นพุทธบูชาด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธานั้น ผลบุญจะติดตามเกื้อหนุนไปตลอดทุกภพทุกชาติ ผู้ให้ประทีปคือแสงสว่าง ย่อมส่งผลดลบันดาลให้มีดวงตาเห็นธรรม ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักสร้างบารมี
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 25 February 2007 - 10:04 AM

บุญประทีป และอานิสงส์แห่งการถวายประทีป
ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี

ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี สำหรับ ทุกๆ บทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน และผู้ศึกษา อย่างเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น ด้วยนะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 usr32391

usr32391
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 December 2009 - 07:36 PM

อนุโมทนาบุญครับ