ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญประทีปและอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ตอนที่ ๑๑


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 4 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 February 2007 - 07:49 PM

ผลแห่งการเพ่งเปลวประทีป

ของพระอุบลวรรณาเถรี***ประทีปดวงน้อย ๆ ที่เปล่งประกายระยิบระยับยามต้องลมพัดผ่าน เป็นภาพแห่งการมีชีวิตชีวาเบิกบานร่าเริงยินดี ประหนึ่งว่าจะท้าทายให้ใครก็ตาม ทั้งที่เป็นผู้จุดประทีปขึ้นมาด้วยมือของตนเอง หรือผู้ที่เฝ้าจับจ้องมองดูด้วยความตื่นตาตื่นใจ เกิดความรู้สึกลึกซึ้งขึ้นภายใน โดยอาศัยดวงประทีปนั้นเป็นภาพนิมิต มองย้อนกลับเข้าไปสว่างโพลงอยู่ภายใน จนสามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์

ดังตัวอย่างที่เคยเกิดมาแล้วเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล ชีวประวัติของ พระอุบลวรรณาเถรี อริยสาวิกา ผู้เลิศในด้านมีฤทธิ์ ท่านได้อาศัยความสว่างของเปลวประทีปเป็นนิมิต เจริญสมาธิจนได้บรรลุอรหันต์ในขณะยืนดูเปลวประทีปนั้น

เรื่องของพระอุบลวรรณาเถรี มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกาย เถรีคาถา เล่ม ๒ ภาค ๔ ในภพชาติสุดท้าย ได้เกิดมาในสกุลเศรษฐี บิดาตั้งชื่อว่า อุบลวรรณา เพราะมีผิวพรรณสวยงามเหมือนดอกบัวขาบ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า นางได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยดอกบัวขาบ แล้วตั้งความปรารถนาเช่นนั้น เมื่อนางเจริญวัยแล้ว กิตติศัพท์ความงามร่ำลือไปไกล จนกษัตริย์ทั่วชมพูทวีปต่างส่งทูตมาเจรจาสู่ขอนางไปเป็นมเหสี บิดาไม่สามารถจะตอบตกลงใจให้กับกษัตริย์เมืองใดได้ จึงได้เรียกนางมากล่าวว่า ลูกยินดีจะออกบวชได้ไหม นางเมื่อได้ยินเช่นนั้น รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนางได้สั่งสมบุญญาบารมีมามากจนเป็นชาติสุดท้าย นางได้ตอบรับคำของบิดาด้วยความปีติ แล้วได้นำนางไปบวชเป็นภิกษุณี

เมื่อได้บวชแล้วต่อมา ถึงคราวที่นางต้องรับหน้าที่ดูแลพระอุโบสถ ในวันที่ภิกษุณีทั้งหลายจะมาประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถเพื่อสวดพระปาฏิโมกข์ วันนั้นเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ นางได้มาทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู ปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางได้จุดประทีปไว้เพื่อให้ความสว่างในพระอุโบสถ เปลวประทีปที่ลุกโชติช่วงในขณะนั้น บางครั้งเมื่อถูกลมพัดก็ริบหรี่แทบจะดับไป บางครั้งก็กลับลุกสว่างไสวขึ้นมา นางได้มองดูเปลวประทีปยึดเอาเปลวประทีปนั้นเป็นอารมณ์ เรียกว่า "เตโชกสิณ" คือ เพ่งไฟในสงบนิ่ง เกิดปัญญารู้แจ้งภายในบรรลุธรรมไปตามลำดับ จนบรรลุอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ ขณะที่นางยืนเพ่งเปลวประทีปอยู่นั่นเอง
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 25 February 2007 - 10:09 AM

บุญประทีป และอานิสงส์แห่งการถวายประทีป
ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี

ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี สำหรับ ทุกๆ บทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน และผู้ศึกษา อย่างเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น ด้วยนะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 Thesun

Thesun
 • Members
 • 46 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:londoon,germany
 • Interests:สมาธิ

โพสต์เมื่อ 21 February 2008 - 04:48 AM

เตรียมงานพร้อมต้อนรับผู้มีบุญแล้วครับ london ที่เมืองไทยเชิญมาเอาบุญที่วัดพระธรรมกายนะครับ

ไฟล์แนบ

 • แนบไฟล์  CIMG1851.jpg   829.41K   192 ดาวน์โหลด
 • แนบไฟล์  CIMG1856.JPG   1.85MB   195 ดาวน์โหลด

เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี  สิ่งที่เราทำย่อมเป็นของเรา  ทำทั้งทีทำให้ปลื้ม


#4 usr32391

usr32391
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 December 2009 - 07:37 PM

อนุโมทนาบุญครับ

#5 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 April 2010 - 12:02 AM

ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
สา......ธุ