ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 2 คะแนน

รู้ไหมว่าระหว่างสวดมนต์ กับนั่งสมาธิได้ผลดีต่างกันอย่างไร


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 6 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ผู้กองยอดรัก

ผู้กองยอดรัก
 • Members
 • 27 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 26 March 2014 - 03:10 PM

รู้ไหมว่าระหว่างสวดมนต์ กับนั่งสมาธิได้ผลดีต่างกันอย่างไร

 

แนบไฟล์  สวดมนต์-นั่งสมาธิต่างกันอย่างไร.jpg   1.27MB   104 ดาวน์โหลด

: ผลการวิจัยออกมาแล้วโดย K. Kijsarun Chanpo
ได้ทำการทดลองกับนิสิตจุฬาฯ จำนวน 60 คน
โดยให้สวดมนต์ 30 คน และทำสมาธิ 30 คน
ชาย-หญิงอย่างละ15 คน
และทำการวัดคลื่นสมองทีละคน
ในขณะสวดมนต์ 30 นาที และผู้ทำสมาธิ 30 นาที
บันทึกการทำงานของสมองตลอดระยะเวลา30 นาที

ผลปรากฎ ว่าทั้ง 30 คนในการสวดมนต์ทีละคนได้ผลเหมือนกันคือ..

: นาทีที่ 0-5 นาทีแรก จิตยังซัดส่าย

: พอนาทีที่ 5-10,10-15,15-20,20-25,25-30
คลื่นสมองจะบอกถึงการดิ่งของจิตที่สงบ

ส่วนการทำสมาธิจะได้ผลดีที่สุดอยู่ที่ นาทีที่ 0-5

: พอเข้านาทีที่ 5-10,10-15,15-20...จนจบการทดลอง
จิตจะซัดส่าย คลื่นสมองจะไม่นิ่ง อันเนื่องจากมีนิวรณ์ 5
เข้ามาเป็นเครื่องกั้นการทำงานของจิตต่อการทำสมาธิ

ต้องฝึกเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะสามารถกำจัดนิวรณ์ได้

ซึ่งการทดลองนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสัญญาณคลื่นสมองอัลฟ่าผ่อนคลายเมื่อหลับตาลง
ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดในระยะแรก

ฉะนั้น ทำให้เรารู้ว่าการสวดมนต์ก่อนทำสมาธิจำเป็นอย่างยิ่ง


ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ นอกจากไม่ได้ทำ


#2 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 March 2014 - 04:41 PM

ต้องเข้าไปศึกษาจากตัวงานวิจัย บางทีการนำเสนอดูจะเป็นผลดี แต่การนำไปใช้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง

 

 

                   กิจจ์ศรัณย์  จันทร์โป๊ : ผลของการสวดมนต์ตามแนวพุทธศาสนา และการทำสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อความเครียดของ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(EFFECTS OF BUDDHISM PRAY AND ANAPANASATI MEDITATION ON STRESS IN CHULALONGKORN UNIVERSITY STUDENTS)

อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก:  รศ.ดร.ถนอมวงศ์  กฤษณ์เพ็ชร์ 97 หน้า.

 

 

 

  วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการสวดมนต์ตามแนวพุทธศาสนาและการทำสมาธิแบบอานาปานสติที่มีต่อความเครียดของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               

 

  วิธีดำเนินการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างคือนิสิตระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-21 ปี ทั้งหมดจำนวน 60 คนทำแบบวัดความเครียดสวนปรุงเพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีคะแนนระดับความเครียดตั้งแต่ 24 ถึง 61 คะแนน ซึ่งมีความเครียดในระดับปานกลางถึงเครียดสูง เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้ และทำการคัดเลือกแบบจับคู่ (Matched group) ในการจัดเข้ากลุ่มสวดมนต์และกลุ่มทำสมาธิแบบอานาปานสติ กลุ่มละ 30 คน ทำการวัดคลื่นสมองด้วยเครื่อง NeXus-10 โดยจะทำการวัดเป็นรายบุคคล ก่อนทำการสวดมนต์ และทำสมาธิแบบอานาปานสติ ให้ผู้ทำการทดลองนั่งพัก 5 นาทีแล้ววัดคลื่นสมองขณะพัก จากนั้นเริ่มทำการสวดมนต์ในกลุ่มสวดมนต์ และทำสมาธิในกลุ่มทำสมาธิแบบอานาปานสติ วัดคลื่นสมองทุก 5 นาทีเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นทำการทดสอบความเครียดหลังการทดลอง นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างภายในกลุ่ม ด้วยค่าทีรายคู่(Paired t-test) และ การทดสอบแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ำ เมื่อพบความแตกต่างนำมาเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยวิธีของแอลเอสดี

 

   ผลการวิจัยพบว่า

 

              1. หลังการทดลองของกลุ่มสวดมนต์ และกลุ่มทำสมาธิแบบอานาปานสติ มีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียด ก่อนการทดลองและหลังการทดลองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

                   2. ค่าเฉลี่ยของคลื่นสมองอัลฟ่า และเบต้า ภายในทั้งสองกลุ่มก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลองในนาทีที่ 5, 10, 15, 20, 25, 30 และหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคลื่นสมองอัลฟ่าในกลุ่มสวดมนต์เริ่มแตกต่างสูงขึ้นในนาทีที่ 5-10 เป็นต้นไป และคลื่นอัลฟ่าในกลุ่มทำสมาธิเริ่มแตกต่างสูงขึ้นในนาทีที่ 0-5 เป็นต้นไป

 

   สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าการสวดมนต์ และการทำสมาธิแบบอานาปานสติมีผลทำให้ลดระดับความเครียดลงได้ โดยการสวดมนต์สามารถผ่อนคลายความเครียด(คลื่นอัลฟ่า)ได้ตั้งแต่นาทีที่ 5 เป็นต้นไป ส่วนการทำสมาธิแบบอานาปานสติสามารถผ่อนคลายความเครียด(คลื่นอัลฟ่า)ได้ตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีที่ 5

 

คำสำคัญ : การสวดมนต์ตามแนวพุทธศาสนา/การทำสมาธิแบบอานาปานสติ/ความเครียด


ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#3 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 March 2014 - 05:06 PM

ซึ่งต้องเข้าไปแปรผลจากงานวิจัยฉบับเต็มว่า study design เป็นอย่างไร?

 

คงแปรตามบทคัดย่อได้เพียง

๑. ทั้งการสวดมนต์...(ไม่ทราบว่าสวดบทอะไร) และ สมาธิโดยอานาปานสติ ลดความเครียดระดับกลางและเครียดระดับสูงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติหลังปฏิบัติ 30นาที โดยใช้แบบทดสอบวัดความเครียดสวนปรุง ในกลุ่มนักศึกษาชาย-หญิง

 

๒. ระหว่างสวดมนต์ และ ทำสมาธิโดยอานาปานสติ ทำให้คลื่นสมองอัลฟ่า เบต้า ลดลง(ซึ่งเป็นคลื่นสมองปกติในเวลาทำงาน ไม่ใช่คลื่นสมองเครียด และถ้าทำสมาธิดีคลื่นสมองจะเป็นคลื่นคอสมิคคล้ายคลื่นเดลต้า) เพียงการทำสมาธิทำให้คลื่นสมองราบเรียบได้เร็วกว่าการสวดมนต์

 

ดังนั้นจากงานวิจัยนี้ ถ้านำมาใช้ประยุกต์ จะกลายเป็นว่าควรทำสมาธิแบบอานาปานสติ ควบคู่กับการสวดมนต์เพราะคลื่นสมองปรับได้เร็วใน 5นาทีแรกโดยสมาธิแล้วคงตัวจากการสวดมนต์ ไม่ใช่ไปแปรผลว่าการสวดมนต์ก่อนนั่งสมาธิจำเป็นอย่างยิ่ง และการไปวิจารณ์ว่าจิตซัดส่ายจากนิวรณ์ไม่ควรนำมาอธิบายในการศึกษานี้ เว้นแต่ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยอื่นมาอ้างอิงจึงจะนำมาอธิบายได้

 

ถ้าจะทำ น่าจะ design วิจัยเป็น Cross over ใช้ประชากรเดียวกัน ไม่ต้องไปทำ Pair t-test ทำแบบสวดมนต์ก่อนทำสมาธิ กับทำสมาธิก่อนสวดมนต์ หรือ ทำควบคู่กันไปอะไรจะให้ผลดี ไม่ก็ศึกษาช่วงเช้ามืด กับ ก่อนนอน

 

โดยรวมของงานวิจัยใช้ได้ สำหรับเรียนปริญญาโท ในการอธิบายผลจากการสวดมนต์กับสมาธิอานาปานสติ แต่การประยุกต์ใช้ไม่มีเพราะอยู่ในวงแคบ คือ กลุ่มนักศึกษาวัยเรียน ระยะการศึกษาสั้น วิธีการเฉพาะอานาปานสติ จะไปเหมารวมสมถกรรมฐานวิธีอื่นไม่ได้


ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#4 skynoi

skynoi
 • Admin
 • 603 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 26 March 2014 - 05:18 PM

กูรูตัวจริง :D#5 vividu

vividu
 • Members
 • 716 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Seattle, WA
 • Interests:Meditation

โพสต์เมื่อ 06 June 2014 - 06:02 AM

Anumotana sadhu of this Dhammatan and Witayatan ka. Sadhu sadhu sadhu nibbana pajjayo hodhu.


8-)


#6 สุพรรณี ตันอนันต์นุวัฒน์

สุพรรณี ตันอนันต์นุวัฒน์
 • Members
 • 1 โพสต์

โพสต์เมื่อ 06 June 2014 - 09:50 AM

รู้ไหมว่าระหว่างสวดมนต์ กับนั่งสมาธิได้ผลดีต่างกันอย่างไร
 
attachicon.gifสวดมนต์-นั่งสมาธิต่างกันอย่างไร.jpg
: ผลการวิจัยออกมาแล้วโดย K. Kijsarun Chanpo
ได้ทำการทดลองกับนิสิตจุฬาฯ จำนวน 60 คน
โดยให้สวดมนต์ 30 คน และทำสมาธิ 30 คน
ชาย-หญิงอย่างละ15 คน
และทำการวัดคลื่นสมองทีละคน
ในขณะสวดมนต์ 30 นาที และผู้ทำสมาธิ 30 นาที
บันทึกการทำงานของสมองตลอดระยะเวลา30 นาทีผลปรากฎ ว่าทั้ง 30 คนในการสวดมนต์ทีละคนได้ผลเหมือนกันคือ..
: นาทีที่ 0-5 นาทีแรก จิตยังซัดส่าย
: พอนาทีที่ 5-10,10-15,15-20,20-25,25-30
คลื่นสมองจะบอกถึงการดิ่งของจิตที่สงบส่วนการทำสมาธิจะได้ผลดีที่สุดอยู่ที่ นาทีที่ 0-5
: พอเข้านาทีที่ 5-10,10-15,15-20...จนจบการทดลอง
จิตจะซัดส่าย คลื่นสมองจะไม่นิ่ง อันเนื่องจากมีนิวรณ์ 5
เข้ามาเป็นเครื่องกั้นการทำงานของจิตต่อการทำสมาธิ
ต้องฝึกเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจะสามารถกำจัดนิวรณ์ได้
ซึ่งการทดลองนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสัญญาณคลื่นสมองอัลฟ่าผ่อนคลายเมื่อหลับตาลง
ซึ่งเป็นช่วงที่ดีที่สุดในระยะแรกฉะนั้น ทำให้เรารู้ว่าการสวดมนต์ก่อนทำสมาธิจำเป็นอย่างยิ่ง#7 vividu

vividu
 • Members
 • 716 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Seattle, WA
 • Interests:Meditation

โพสต์เมื่อ 22 June 2014 - 03:49 AM

Sadhu sadhu sadhu of this Witayatan and Dhammatan ka


8-)