ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บุญประทีปและอานิสงส์แห่งการถวายประทีป ตอนที่ ๒


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 3 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 21 February 2007 - 08:45 PM

ผลแห่งการถวายดวงประทีป

ของพระอชิตเถระ


***การถวายดวงประทีปเป็นพุทธบูชา เป็นบุญพิเศษที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ในอดีตเคยกระทำมา หากบุคคลใดได้ถวายดวงประทีป แม้เพียงเล็กน้อยด้วยจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะไม่ไปบังเกิดในทุคติเลย มีแต่มนุษยโลกและเทวโลกเป็นที่ไปเท่านั้น เพราะบุญกุศลที่ทำถูกเนื้อนาบุญย่อมมีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะนับจะประมาณได้ สายบุญจากพระนิพพานจะไหลลงสู่ศูนย์กลางกายมนุษย์ สว่างไสวต่อเนื่อง จะทำให้มีความสุขสมบูรณ์ไปทุกภพทุกชาติ ดังเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎก อชิตเถราปทานที่ ๑๐ ว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีป

ในสมัยของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งขณะนั้นอชิตมาณพเที่ยวแสวงหาอาหารอยู่ในป่า ได้พบพระพุทธเจ้าปทุมุตตระซึ่งประทัปอยู่ที่ภูเขาหิมวันต์ อชิตะนั้นไม่เคยเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้เสียงก็ไม่เคยได้ยิน เมื่อเห็นท่านนั่งอยู่เช่นนั้น ก็นึกแปลกใจ ‘ทำไมหนอบุรุษนี้จึงมีผิวพรรณผ่องใสงดงามยิ่งนัก’ เมื่อตรวจดูเห็นลักษณะมหาบุรุษอันประเสริฐดังเช่นที่เคยทราบว่า ต้องเป็นพระพุทธเจ้าบรมครูของโลก ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายในกาลก่อนเคยกล่าวไว้ จึงคิดว่า ‘ถ้าหากผู้นี้เป็นพระพุทธเจ้าจริง เมื่อเราสักการะพระองค์ พระองค์ก็จะชำระบอกทางพระนิพพานแก่เรา’ จึงรีบกลับไปยังที่พักแล้วถือเอาน้ำผึ้ง น้ำมัน และหม้อ แล้วกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า

อชิตมาณพได้ถือเอาท่อนไม้ ๓ ท่อนไปวางไว้กลางแจ้ง แล้วก่อไฟให้ลุกโพลง แล้วถวายบังคม ๘ ครั้งด้วยจิตเลื่อมใสโสมนัสยิ่ง

พระปทุมุตตรพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ ตลอด ๗ คืน ๗ วัน จึงเสด็จลุกขึ้น บริเวณภูเขาคันธมาสนั้นมีกลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งไปทั่ว ดอกไม้บานสะพรั่ง นาคและครุฑทั้งสองพวกที่ภูเขาหิมวันต์ มีประมาณเท่าไร พากันมาต้องการฟังธรรม พระสมณะเทวละเป็นพระอัครสาวกพร้อด้วยภิกษุสงฆ์หลานแสนองค์ ต่างเดินทางมาสู่สถานที่ประทับในป่านั้น

พระพุทธเจ้าปทุมุตตระประทับท่ามกลางหมู่สงฆ์เหล่านั้นแล้ว จึงได้ตรัสถึงอชิตมาณพ ที่ได้ถวายประทีปให้ภิกษุสงฆ์ฟังว่า

“ผู้ใดมีความเลื่อมใส ตามประทีปถวายเราด้วยมือทั้งสองของตน เราจักพยากรณ์ผู้นั้น เขาจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอดหกหมื่นกัปและจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง ได้เป็นท้าวสักกะ (พระอินทร์) ๓๖ ครั้ง เสวยราชสมบัติอันไพบูลย์ในปฐพี ๓๐๐ ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชคณานับมิได้ ด้วยการตามประทีปถวายนี้ จะเป็นผู้ที่มีทิพยจักษุ คือตาทิพย์ มีตามที่มองเห็นได้ไกล ๒๕๐ ชั่วธนูโดยรอบทุกเมื่อ เมื่อบังเกิดเป็นมนุษย์ จะมีผู้จุดประทีปให้ทั้งกลางวันและกลางคืน ด้วยบุญนั้นทั่วพระนครจักโชติช่วงด้วยแสงสว่างแห่งดวงประทีป และด้วยบุญที่บำรุงพระพุทธเจ้า เมื่อมากำเนิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา ชนทั้งหลายจะตามประทีปถวายบำรุงผู้นี้

ในกัปที่แสนแต่กัปนี้ พระศาสดานามว่า โคดม จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ผู้นั้นจักเป็นทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้น และจักได้เป็นสาวกมีนามชื่อว่า อชิตะ”

ครั้นพระปทุมุตตระตรัสพยากรณ์แล้ว อชิตมาณพเกิดปีติโสมนัส เบิกบานในบุญกรรมที่ได้กระทำถูกเนื้อนาบุญเช่นนั้น และได้สั่งสมบุญบารมีทุกอย่างมาโดยลำดับจนตลอดชีวิต เมื่อละโลกแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เมื่อจุติจากเทวโลกชั้นดุสิต ลงสู่ครรภ์มารดา ครั้นถึงวันออกจากครรภ์ มีแสงสว่างเกิดขึ้น

เมื่ออชิตมาณพมาเกิดในชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย มีรัศมีพุ่งโพลงออกไปในเทวโลกและมนุษยโลก ท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดแล้ว ยังความโสมนัสให้เกิดยิ่งขึ้นแล้ว ปรารถนาจักออกบวชเป็นบรรพชิต ได้เข้าไปหาพราหมณ์พาวรีขอเป็นศิษย์ แล้วออกไปอยู่ที่ภูเขาหิมวันต์ เมื่อได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงได้ไปเข้าเฝ้า พระองค์ตรัสบอกทางนิพพานอันเป็นทางออกพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ได้สำเร็จวิชชา ๓ ไปโดยลำดับ “คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้ว เราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ภพชาติถอนขึ้นหมดแล้ว กิเลสเครื่องผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในโลก เราได้ตัดขาดหมดแล้ว” ในที่สุดท่านได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์

ชีวิตการสร้างบารมีของพระอชิตเถระ จึงเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้นักสร้างบารมีในภายหลังเจริญรอยตามท่าน ด้วยบุญที่ได้ถวายประทีปเป็นพุทธบูชา เป็นเครื่องนำความสุขความสำเร็จมาสู่ท่าน
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#2 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 25 February 2007 - 09:53 AM

บุญประทีป และอานิสงส์แห่งการถวายประทีป
ผลแห่งการถวาย ชีวิตเป็นประทีปของ พระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอชิตเถระ
ผลแห่งการถวาย ดวงประทีปของ พระอนุรุทธเถระ
ผลแห่งการถวาย น้ำมันตามประทีปของ เจ้าหญิงสุมิตตาเทวี
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระปัญจทีปกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีป ๕ ดวงของ พระปัญจทีปิกาภิกษุณี
ผลแห่งการทรง คบเพลิงไว้ของ พระอุกกาสติกเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปดวงเดียวของ พระเอกทีปิยเถระ
ผลแห่งการถวาย ประทีปธรรมของ พระสกุลาภิกษุณี
ผลแห่ง การเพ่งเปลวประทีปของ พระอุบลวรรณาเถรี

ข้าพเจ้าใคร่ ขอขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญทุกๆบุญ กับ ท่าน ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี สำหรับ ทุกๆ บทความ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ผู้อ่าน และผู้ศึกษา อย่างเช่นข้าพเจ้าเป็นต้น ด้วยนะครับ

สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#3 JaiKaeW

JaiKaeW
 • Members
 • 149 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 January 2009 - 01:23 AM

สาูธุ สาธุ สาธุ

#4 usr32391

usr32391
 • Members
 • 16 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 December 2009 - 07:33 PM

อนุโมทนาบุญครับ