สมัครเป็นอาสาสมัคร

 

ขอเชิญผู้มีบุญมาสมัครเป็นอาสาสมัคร
V-PEACE – Volunteer for World Peace


V-PEACE คือใคร?

    คืออาสาสมัครผู้มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทุ่มเท เสียสละ อาสาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานบุญในวัดพระธรรมกาย เพื่อขยายสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในโลก

V-PEACE ทำอะไร?

    ในงานบุญทุกๆ งานของวัดพระธรรมกาย อาสาสมัคร V-PEACE  จะช่วยจัดเตรียมสถานที่ คอยต้อนรับบริการ อำนวยความสะดวกแก่สาธุชนที่มาวัด และช่วยจัดระบบระเบียบในงานพิธีกรรมให้เกิดบรรยากาศที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็นหลายฝ่าย เช่น จราจร บริการอาหาร บริการน้ำดื่ม บริการไทยธรรม ต้อนรับ ริ้วขบวน ติดต่อสอบถาม มัคคุเทศก์ รักษาบรรยากาศ เป็นต้น

V-PEACE ทำแล้วได้อะไร?

    อาสาสมัคร V-PEACEต่างมาทำหน้าที่ด้วยใจ โดยมิได้รับผลตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากความอิ่มเอิบและความปลื้มปีติใจที่ได้เสียสละแรงกายและแรงใจมาช่วยงานพระพุทธศาสนา เพราะต่างรู้ว่า “หยาดเหงื่อที่หลั่ง ต่างกลั่นเป็นบุญ”

    อาสาสมัครจะได้รับการฝึกฝนตนเอง ทั้งความสามารถ ความรู้และคุณธรรม ฝึกการบริหารจัดการ ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกควบคุมอารมณ์และรักษาใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ เป็นต้น

    นอกจากนี้อาสาสมัครยังเปรียบเสมือนครอบครัวที่อบอุ่น  มีทั้งพระอาจารย์และกัลยาณมิตรหลากวัยที่คอยประคับประคองให้เดินบนเส้นทางแห่งการสร้างบารมีอย่างมีความสุข“เพราะโลกนี้มี อาสาสมัคร
พุทธศาสน์จึงรุ่งเรือง และสดใส
อาสาสมัครสร้างงาน ให้เกรียงไกร
ให้ยิ่งใหญ่สืบสานธรรม คู่โลก”


คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาสาสมัคร V-PEACE ?


1. เป็นชายจริง หญิงแท้
2. อายุระหว่าง 13-50 ปี*
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคจิตประสาท หรือโรคติดต่อร้ายแรง
4. ไม่เคยต้องโทษ หรือศาลพิจารณาตัดสินจำคุกมาก่อน
5. บุคลิกภาพดี ไม่พิกลพิการ สุภาพเรียบร้อย
6. มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
7. ตั้งใจรักษาศีล 5 เป็นปกติ
8. รักการฝึกฝนตนเอง
9. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดได้

*ยกเว้นบางแผนก เช่น ยุวชนต้อนรับระดับโลกสนใจสมัครเป็นอาสาสมัครติดต่อได้ที่:


จุดประสานงานอาสาสมัคร เสา P20 สภาธรรมกายสากล
โทรศัพท์ 087-5905666 หรือ 081-4945993
เพจ Facebook : V-PEACE mediaบทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญผู้มีบุญมาสมัครเป็นอาสาสมัคร V-PEACE .html
เมื่อ 21 มกราคม 2562 05:02
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv