สมาธิ
พระพุทธศาสนา
ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี พุทธศักราช 2561

ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561

     ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมัคลาจารย์ จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัด ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกนักเรียนแกนนำให้เป็นต้นแบบด้านศีลธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบด้านศีลธรรม ไปถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันได้

ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเกียรติจากนายภัทรศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แบ่งกลุ่มตามสหวิทยาเขต จากนั้นได้เรียนรู้กิจกรรม Activity base leaning บทฝึกห้องเรียนต้นแบบศีลธรรม

ชพส.จัดค่ายผู้นำเยาวชน ประจำปี 2561

     และได้ระดมความคิดโครงงานของแต่ละสถานศึกษา พร้อมออกมานำเสนอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการทำกิจกรรมห้องเรียนต้นแบบในสถานศึกษาของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งแก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/610914-ค่ายผู้นำเยาวชน-2561.html
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2562 01:52
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv